Få gratis karriereveiledning på Karriereveiledning.no

Bilete
Lydtekniker i arbeid
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Lydteknikar

Som lydteknikar er du ansvarleg for at opptak, avspeling og formidling av lyd går føre seg på ein god måte.

Lydteknikarar arbeider med den tekniske delen av lydformidling. Lydteknikaren held seg i bakgrunnen, men har ei avgjerande rolle for lydformidlinga og forminga av lydbiletet til artistar. Ein god lydteknikar blir ikkje lagt merke til; lyden skal opplevast som naturleg.

Det finst to typar lydteknikarar: konsertlydteknikarar (live-lydteknikar) og studioteknikarar. 

Vanlege arbeidsoppgåver for konsertlydteknikaren:

 • planleggje konsertar og festivalar
 • rigge opp og ned små og store lydanlegg
 • avslutte konsertar
 • vedlikehalde digitalt og analogt lydutstyr

Vanlege arbeidsoppgåver for studioteknikaren:

 • rigge opp mikrofonar og lytte i studio
 • ta opp lyd i studio
 • delta saman med artistane i utforminga av lydbiletet
 • miksing og omarbeiding av lyd
 • vedlikehalde dei digitale og analoge instrument

Arbeidstidene varierer, og du må rekne med seine kveldar og netter. Mange artistar reiser med eigne lydteknikarar på turné.

Lydteknikaren er ei etterspurt vare. Ettersom teknikken stadig blir meir avansert har bransjar bruk for spesialkompetanse innan lydformidling

Ofte blir lydteknikarar og musikkprodusentar tatt for å vere det same yrket. Yrka har mange fellestrekk, men musikkprodusenten konsentrerer seg hovudsakleg om artistane og musikken, mens lydteknikaren jobbar meir med den tekniske lydformidlinga.

Hvor jobber lydteknikarar ?

Lydteknikaren kan arbeide innan radio, TV, film, i konsertlokale, på teater og i studio. Mange lydteknikarar startar eigne føretak og jobbar frilans. Med eige firma tar du oppdrag for arrangørar og bedrifter.

Personlige egenskaper

Ein lydteknikar må kunne kommunisere raskt og tydeleg i produksjonsarbeidet. Gode samarbeidseigenskapar og teknisk innsikt kjem godt med, skal du gjere ein god jobb som lydteknikar. I eit hektisk arbeidstilvære må du kunne handtere problem også under stress, og du må klare å halde oversikt.

Utdanning

Dersom du ynskjer å jobbe som konsertlydteknikar (live-lydteknikar) på konsertar med livemusikk, finst det få gode utdanningstilbod i Noreg. Dei fleste live-lydteknikarar utdannar seg innanfor firmaet eller konsertlokalet dei er tilsette i.

Dersom du ynskjer å jobbe som studioteknikar i musikkstudio og på kontrollrom, finst det ei rekke utdanningar – både private og offentlege – innanfor lydteknikk i Noreg. I tillegg har fleire folkehøgskolar opplæring i lydteknikk.

Se oversikt over utdanning

Hva jobber lydteknikarutdanna som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tallene er fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 555132 - Fagskoleutdanning, lyd- og musikkproduksjon – lydteknikk, toårig
 • 655113 - Lydproduksjon, lavere nivå
 • 455119 - Lydtekniker, videregående, avsluttende utdanning

Bedrifter

Lydteknikar i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3521 - Teknikere innen radio og tv

Sist kvalitetsikret den 30. november 2016, av Creo