Bilete
Logoped hjelper mann.

Yrkesbeskrivelse

Logoped

Ein logoped hjelper menneske som av ulike grunnar har problem med å kommunisere.

Logopeden utreder og jobbar med menneske som har ulike former for kommunikasjonsvanskar, stemmevanskar, språk- og talevanskar, taleflytvanskar (stamming eller løpsk tale) og svelgevanskar. 

Det er fleire årsaker til at menneske kan ha problem med å kommunisere. Nokre er fødd med det, medan andre har fått vanskane på grunn av sjukdom, skadar eller ulykker, som for eksempel hjerneslag eller hovudeskadar. Som logoped må du vurdere om tiltaka bør vere i form av førebygging, diagnostisering, undervising og/eller rettleiing. Arbeidsoppgåvene til logopeden varierer etter kvar han jobbar og kva fagområde han jobbar innanfor.

Som logoped samarbeider du med ei rekke andre yrkesgrupper. Desse kan vere lærarar, barnehagelærarar, spesialpedagogar, pedagogisk-psykologiske rådgivarar og andre tilsette i skoleverket og skolens stønadssystem. Du kan også samarbeide med helsepersonell som legar, psykologar, fysioterapeutar, sykepleiarar og ergoterapeutar.

Hvor jobber logopedar ?

Logopeden er tilsett i barnehage, skole, vaksenopplæring, pedagogisk-psykologisk rådgivingsteneste, ressurssenter, kompetansesenter, rehabiliteringssenter eller sjukehus. Logopedar jobbar også med undervisning og forsking på universitet og høgskole. Logopeden kan også arbeide i privat praksis eller starte eigen bedrift.

Personlige egenskaper

Som logoped må du vere tolmodig, ha empati, forståing og respekt for andre. Du bør like å vere rundt menneske. Som logoped bør du ha gode kommunikasjonsferdigheiter og gode norskkunnskapar. Du bør også vere målmedviten, og evne å jobbe både saman med andre og aleine.

Utdanning

For å bli ein logoped i Noreg må du ha ei mastergrad i logoped. Det betyr at du må ha fullført ei relevant bachelorgrad eller tilsvarande først. Relevante studiar er spesialpedagogikk, pedagogikk, lærarutdanning/barnehagelærarutdanning, ulike helsefag, psykologi og lingvistikk/fonetikk.

Sjå oversikt over utdanningsstader

Etter- og vidareutdanning
Det finst tilbod om kurs, etterutdanning og vidareutdanning for logopedar, både innanlands og utanlands.

Bedrifter

Logoped i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 2340101 - LOGOPED

Sist kvalitetsikret den 05. mai 2017, av Norsk logopedlag