Få gratis karriereveiledning på Karriereveiledning.no

Bilete
Illustrasjonsbilde av jordmor ved siden av mor og nyfødt barn.

Yrkesbeskrivelse

Jordmor

Som jordmor hjelper du til under fødselen, og tar deg av mora og det nyfødde barnet. Jordmødrer utfører også svangerskapskontrollar og oppfølging i barseltida.

Hovudoppgåvene til jordmora er å hjelpe kvinner under normale svangerskap, hjelpe til under fødselen og ta seg av kvinnene og dei nyfødde barna. Jordmødrer hjelper til ved normale fødslar og har ansvaret for å tilkalle nødvendig legehjelp dersom det oppstår problem.

Vanlege arbeidsoppgåver for jordmora:

  • hjelpe til under fødselen og ta seg av mora og det nyfødde barnet
  • ta imot gravide til svangerskapskontroll og førebu paret på fødsel og tida etter fødselen
  • gi informasjon om svangerskap, fødsel, smertelindring, kosthald, livsstil og foreldrerolla 
  • gi fødselsførebuande kurs

Etter fødselen kan jordmora rettleie mora om amming, gi informasjon om hennar helse etter fødselen og råd om seksualitet. Jordmødrer jobbar også med generell kvinnehelse, som gynekologiske rutinekontrollar og prevensjonsrettleiing. Jordmødrer kan ta celleprøvar frå livmorhalsen og sette inn spiral.

Jordmødrer har ein eigen autorisasjon frå Helsedirektoratet i tillegg til autorisasjonen som sjukepleiar.

Video

Hvor jobber jordmødrer ?

Som jordmor kan du jobbe på ulike stader i den offentlege helsetenesta og i privat sektor. Dei fleste er tilsett ved fødeavdelingar på sjukehus, på mindre fødestover, helsestasjonar eller private jordmorklinikkar. Yrket opnar også for jobbmogelegheiter innan undervising, forsking og helseadministrasjon.

Personlige egenskaper

Jordmødrer jobbar med menneske og må derfor like å vere rundt folk. Ei evne til å vise omsorg og medmenneskelegdom er viktig. I dette yrket må du vere sjølvstendig. Som jordmor kan du ofte oppleve akutte situasjonar der du må ta viktige avgjersler på eiga hand.

Utdanning

For å bli jordmor må du ta ei bachelorgrad i sjukepleie, ha minst eitt års yrkespraksis som sjukepleiar, og så to år spesialisering innan svangerskapsomsorg, fødselshjelp og kvinnehelse.

Etter- og vidareutdanning
Jordmødrer har mange mogelegheiter for etter- og vidareutdanning. Du kan mellom anna vidareutdanne deg innan ultralyddiagnostikk, ammerettleiing, akupunktur, jus og helseadministrasjon.

Hva jobber jordmorutdanna som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tallene er fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

  • 761105 - Jordmorutdanning, toårig
  • 761107 - Master, jordmorfag, toårig
  • 661102 - Jordmorutdanning, ettårig
  • 661118 - Videreutdanning for jordmødre

Bedrifter

Jordmor i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 2222 - Jordmødre

Sist kvalitetsikret den 28. februar 2019, av Den norske jordmorforening