Fysioterapeut.
Yrkesskildring

Fysio­terapeut

favoritt ikon

Fysioterapeutar jobbar med kropp og rørsle for å fremme god helse.

Fysioterapeuten behandlar og førebygger skader og sjukdommar som gir smerte eller nedsett funksjon i muskel- og skjelettsystemet.

Ein fysioterapeut gir behandling som er basert på ei grundig undersøking og vurdering av pasientens problem og kva pasienten sjølv ønsker hjelp til.

Målet er at pasienten kan utvikle, få tilbake eller halde ved like funksjonsevna, utnytte eigne ressursar og bidra aktivt når det gjeld å forbetre eiga helse. For å få til dette, er det viktig at fysioterapeuten og pasienten utviklar eit trygt og tillitsfullt forhold. 

Vanlege arbeidsoppgåver for fysioterapeuten:

 • undersøking og vurdering av pasienten
 • individuell trening og gruppetrening
 • lage program for pasientens eigentrening
 • gi rettleiing om og formidle hjelpemiddel
 • samarbeide i tverrfaglege team

Fysioterapeutar behandlar enkeltpersonar i alle aldrar, men kan også jobbe helsefremjande og førebyggande mot enkeltpersonar, grupper og på samfunnsnivå.

Rettleiing er ein viktig del av arbeidet, både for å fremje helse og for å førebygge og behandle plåger.

Som fysioterapeut samarbeider du ofte med anna helsepersonell. 

Fysioterapeut er ein beskytta tittel som krev autorisasjon frå Helsedirektoratet.

Kvar arbeider fysioterapeutar?

Fysioterapeutar kan arbeide i den kommunale helsetenesta, på sjukehus, på institusjonar og i bedriftshelseteneste. Mange arbeider i private fysikalske institutt. Fysioterapeutar kan også arbeide hos fylkeslege, helsetilsyn og departement. 

 

 

Spesialisering

Norsk Fysioterapeutforbund godkjenner spesialistar i fysioterapi.

Spesialiseringar

 • allmennfysioterapi
 • barne- og ungdomsfysioterapi
 • geriatrisk fysioterapi
 • helse/miljø-ergonomi og arbeidshelse
 • hjarte- og lungefysioterapi
 • idrettsfysioterapi
 • kvinnehelse
 • manuellterapi
 • nevrologisk fysioterapi
 • onkologisk fysioterapi
 • ortopedisk fysioterapi
 • psykomotorisk fysioterapi
 • revmatologisk fysioterapi

Les meir om spesialistordninga på NFFs nettsider

Personlege eigenskapar

Du må vere i stand til å skape tillit og vere flink til å kommunisere. Du må både kunne arbeide sjølvstendig og samarbeide med andre. 

Utdanning

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Kva jobbar fysioterapiutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Fysioterapeut
Heltid
Alle sektorer
4 641 personer
3 470 personer
1 171 personer
Ca 270 kr
Ca 268 kr
Ca 276 kr
43 770 kr
43 340 kr
44 710 kr
525 240 kr
520 080 kr
536 520 kr
Ca 270 kr
Ca 268 kr
Ca 276 kr
43 770 kr
43 340 kr
44 710 kr
525 240 kr
520 080 kr
536 520 kr
Ca 266 kr
Ca 262 kr
Ca 279 kr
43 140 kr
42 420 kr
45 270 kr
517 680 kr
509 040 kr
543 240 kr
Ca 266 kr
Ca 262 kr
Ca 279 kr
43 240 kr
42 520 kr
45 380 kr
518 880 kr
510 240 kr
544 560 kr
Fysioterapeut
Deltid
Alle sektorer
1 665 personer
1 350 personer
315 personer
Ca 264 kr
Ca 265 kr
Ca 260 kr
42 780 kr
42 990 kr
42 080 kr
513 360 kr
515 880 kr
504 960 kr
Ca 264 kr
Ca 265 kr
Ca 260 kr
42 780 kr
42 990 kr
42 080 kr
513 360 kr
515 880 kr
504 960 kr
Ca 263 kr
Ca 262 kr
Ca 265 kr
42 540 kr
42 470 kr
42 950 kr
510 480 kr
509 640 kr
515 400 kr
Ca 263 kr
Ca 262 kr
Ca 265 kr
42 590 kr
42 520 kr
43 020 kr
511 080 kr
510 240 kr
516 240 kr
Fysioterapeut
Heltid
Kommunal
2 143 personer
1 764 personer
379 personer
Ca 261 kr
Ca 261 kr
Ca 260 kr
42 210 kr
42 230 kr
42 080 kr
506 520 kr
506 760 kr
504 960 kr
Ca 261 kr
Ca 261 kr
Ca 260 kr
42 210 kr
42 230 kr
42 080 kr
506 520 kr
506 760 kr
504 960 kr
Ca 256 kr
Ca 256 kr
Ca 257 kr
41 540 kr
41 510 kr
41 640 kr
498 480 kr
498 120 kr
499 680 kr
Ca 256 kr
Ca 256 kr
Ca 257 kr
41 560 kr
41 530 kr
41 670 kr
498 720 kr
498 360 kr
500 040 kr
Fysioterapeut
Deltid
Kommunal
915 personer
756 personer
159 personer
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca 257 kr
42 080 kr
42 140 kr
41 670 kr
504 960 kr
505 680 kr
500 040 kr
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca 257 kr
42 080 kr
42 140 kr
41 670 kr
504 960 kr
505 680 kr
500 040 kr
Ca 259 kr
Ca 260 kr
Ca 255 kr
42 010 kr
42 120 kr
41 350 kr
504 120 kr
505 440 kr
496 200 kr
Ca 259 kr
Ca 260 kr
Ca 255 kr
42 030 kr
42 140 kr
41 380 kr
504 360 kr
505 680 kr
496 560 kr
Fysioterapeut
Heltid
Privat
1 243 personer
689 personer
554 personer
Ca 278 kr
Ca 273 kr
Ca 294 kr
45 020 kr
44 170 kr
47 700 kr
540 240 kr
530 040 kr
572 400 kr
Ca 278 kr
Ca 273 kr
Ca 294 kr
45 020 kr
44 170 kr
47 700 kr
540 240 kr
530 040 kr
572 400 kr
Ca 285 kr
Ca 273 kr
Ca 301 kr
46 230 kr
44 160 kr
48 800 kr
554 760 kr
529 920 kr
585 600 kr
Ca 285 kr
Ca 273 kr
Ca 301 kr
46 340 kr
44 250 kr
48 920 kr
556 080 kr
531 000 kr
587 040 kr
Fysioterapeut
Deltid
Privat
401 personer
304 personer
Ca 268 kr
Ca 267 kr
Ca
43 340 kr
43 270 kr
520 080 kr
519 240 kr
Ca 268 kr
Ca 267 kr
Ca
43 340 kr
43 270 kr
520 080 kr
519 240 kr
Ca 269 kr
Ca 264 kr
Ca
43 520 kr
42 830 kr
522 240 kr
513 960 kr
Ca 269 kr
Ca 264 kr
Ca
43 580 kr
42 900 kr
522 960 kr
514 800 kr
Fysioterapeut
Heltid
Statlig
1 255 personer
1 017 personer
238 personer
Ca 277 kr
Ca 277 kr
Ca 277 kr
44 830 kr
44 830 kr
44 830 kr
537 960 kr
537 960 kr
537 960 kr
Ca 277 kr
Ca 277 kr
Ca 277 kr
44 830 kr
44 830 kr
44 830 kr
537 960 kr
537 960 kr
537 960 kr
Ca 264 kr
Ca 264 kr
Ca 264 kr
42 820 kr
42 810 kr
42 840 kr
513 840 kr
513 720 kr
514 080 kr
Ca 264 kr
Ca 264 kr
Ca 264 kr
43 070 kr
43 060 kr
43 070 kr
516 840 kr
516 720 kr
516 840 kr
Fysioterapeut
Deltid
Statlig
349 personer
290 personer
Ca 275 kr
Ca 275 kr
Ca
44 520 kr
44 580 kr
534 240 kr
534 960 kr
Ca 275 kr
Ca 275 kr
Ca
44 520 kr
44 580 kr
534 240 kr
534 960 kr
Ca 265 kr
Ca 266 kr
Ca
42 930 kr
43 020 kr
515 160 kr
516 240 kr
Ca 265 kr
Ca 266 kr
Ca
43 050 kr
43 120 kr
516 600 kr
517 440 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

Som anestesisjukepleiar tar du vare på og bedøver pasienten under operasjonar, undersøkingar og akutte situasjonar.

Jente stabler trekuler under oppsyn av kvinnelig ergoterapeut.

Ergo­terapeut

Ergo­terapeutar er ekspertar på aktivitet og deltaking, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.

Leger ser på røntgenbilde.

Radiolog

Ein radiolog er ein røntgenlege som jobbar med røntgen, ultralyd, CT og MR.

Portør

Portør

Portørar transporterer pasientar, medisinar og utstyr på sjukehus eller andre behandlingsinstitusjonar.

Illustrasjonsbilde av optiker i arbeid.

Optikar

Optikarar undersøker syn og avdekker synsfeil hos menneske.

Nevrosykepleiere i samtale

Nevrosjukepleiar

Ein nevrosjukepleiar har spesialisering innanfor behandling av sjukdommar i hjernen og nervesystemet.

Kiropraktor

Kiropraktor

Ein kiropraktor diagnostiserer og behandlar smerter og sjukdomar i nerve-, muskel- og skjelettsystemet.

Nevrolog

Nevrolog

Som nevrolog er du lege med spesialisering på sjukdommar i nervesystemet.

Helsefagarbeidar som hjelper ein mannleg pasient med barberingen.

Helse­fagarbeidar

Som helse­fagarbeidar gir du omsorg, og ut­fører grunnleggjande sjukepleie til menneske i alle aldrar.

Psykoterapeut hører på klient

Psyko­terapeut

Psyko­terapeutar brukar samtaleterapi og andre metodar for å auke livskvalitet og betre menneske si mentale helse.

Tannpleier hos skoletannlegen kontrollerer tennene til ei jente. I bakgrunnen er en dataskjerm med røntgenbilde av tenner.

Tannpleiar

Tannpleiaren behandlar tennene og tannkjøtet til pasientar, og gir rettleiing i god munnhygiene og gode tannhelsevanar.

Pasient og psykiatrisk sykepleier.

Spesialsjukepleiar innan psykisk helse

Som spesialsjukepleiar innan psykisk helse hjelper du menneske som har psykiske helseutfordringar.