Fiskeoppdretter som holder opp en fisk han har henta opp fra merden bak.
Yrkesskildring

Fiskeoppdrettar

favoritt ikon

Som fiskeoppdrettar har du ansvaret for den daglege drifta av eit oppdrettsanlegg.

Som fiskeoppdrettar utviklar og driftar du akvakulturanlegg. Du steller, overvaker og fôrar organismar i vatn. Hovudoppgåva di er å sikre at fisken har best mogleg levevilkår for vekst og utvikling.

Du arbeider med fisk som skal seljast, bli sett ut eller nytta til forsking. Ein skil mellom landbaserte og havbaserte oppdrettsanlegg. Det vil seie at den fyrste delen av livet er på land. Der blir det produsert rogn, og vidare blir desse til yngel og settefisk. Etter omtrent eitt år flyttast fisken over til eit matfiskanlegg. Laks og aure er dei mest sentrale oppdrettsartane i Noreg. Fleire andre fiskeslag er under utvikling.

Vanlege oppgåver for ein fagoperatør i akvakulturfag:

  • reingjere, desinfisere, kontrollere og vedlikehalde produksjonsutstyr og lokale
  • bruke løfte- og lasteutstyr i oppdrettsanlegg og på fartøy
  • føra og vedlikehalde oppdrettsfartøy samt sjå til dei dagleg
  • bruke digitale verktøy i oppdrettsproduksjon
  • ta opp, transportere og levere oppdrettsfisk
  • handtere og destruere død fisk og skaldyr
  • planlegge produksjonen og følge kvalitetssystem
  • gi fisken mat ved hjelp av fôringssystem 

Som fiskeoppdrettar har du forståsing for samanhengar mellom biologisk produksjon, naturens smertegrenser, teknologi og menneskeleg aktivitet.

Det blir stilt strenge krav for å drive akvakulturverksemd i Noreg. Miljøomsyn, fiskehelse, fiskevelferd og mattryggleik er høgt prioritert.

Kvar arbeider fiskeoppdrettarar?

Fiskeoppdrettarar/fagoperatørar i akvakultur har mange og varierte jobbmogelegheiter, men blir først og fremst utdanna som daglege leiarar, teknikarar eller røktarar på oppdrettsanlegg som driv oppdrett av matfisk, stamfisk (avl), settefisk, smolt eller utklekking av rogn. Du kan også få jobb ved forskingsstasjonar, akvarium eller vidareutdanne deg til ein jobb innan sal, forsking og utvikling, forvalting eller til dømes bioteknologi. Det er òg mogleg å jobbe i utlandet.

Personlege eigenskapar

Som fiskeoppdrettar/fagoperatør i akvakultur bør du interessere deg for marinbiologi, mekanikk og data. Du må ha forståing for miljø, fiskevelferd og hygiene. Du jobbar tett saman med andre, og bør derfor like å jobbe i team og ha god samarbeidsvilje. Du bør og vere nøyaktig.

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Kva jobbar akvakulturutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for fiskeoppdrettarar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Havbruksarbeider
Heltid
Alle sektorer
5 077 personer
642 personer
4 435 personer
Ca 282 kr
Ca 253 kr
Ca 285 kr
45 660 kr
40 950 kr
46 240 kr
547 920 kr
491 400 kr
554 880 kr
Ca 282 kr
Ca 253 kr
Ca 285 kr
48 900 kr
43 080 kr
49 670 kr
586 800 kr
516 960 kr
596 040 kr
Ca 286 kr
Ca 252 kr
Ca 291 kr
46 370 kr
40 870 kr
47 170 kr
556 440 kr
490 440 kr
566 040 kr
Ca 286 kr
Ca 252 kr
Ca 291 kr
51 100 kr
44 210 kr
52 100 kr
613 200 kr
530 520 kr
625 200 kr
Havbruksarbeider
Deltid
Alle sektorer
1 654 personer
452 personer
1 202 personer
Ca 214 kr
Ca 207 kr
Ca 217 kr
34 680 kr
33 610 kr
35 160 kr
416 160 kr
403 320 kr
421 920 kr
Ca 214 kr
Ca 207 kr
Ca 217 kr
36 150 kr
34 560 kr
36 870 kr
433 800 kr
414 720 kr
442 440 kr
Ca 227 kr
Ca 219 kr
Ca 230 kr
36 790 kr
35 450 kr
37 270 kr
441 480 kr
425 400 kr
447 240 kr
Ca 227 kr
Ca 219 kr
Ca 230 kr
39 860 kr
37 600 kr
40 680 kr
478 320 kr
451 200 kr
488 160 kr
Havbruksarbeider
Heltid
Privat
5 070 personer
641 personer
4 429 personer
Ca 282 kr
Ca 253 kr
Ca 286 kr
45 660 kr
40 950 kr
46 260 kr
547 920 kr
491 400 kr
555 120 kr
Ca 282 kr
Ca 253 kr
Ca 286 kr
48 900 kr
43 110 kr
49 690 kr
586 800 kr
517 320 kr
596 280 kr
Ca 286 kr
Ca 252 kr
Ca 291 kr
46 390 kr
40 890 kr
47 190 kr
556 680 kr
490 680 kr
566 280 kr
Ca 286 kr
Ca 252 kr
Ca 291 kr
51 120 kr
44 230 kr
52 120 kr
613 440 kr
530 760 kr
625 440 kr
Havbruksarbeider
Deltid
Privat
1 650 personer
451 personer
1 199 personer
Ca 214 kr
Ca 207 kr
Ca 217 kr
34 680 kr
33 610 kr
35 160 kr
416 160 kr
403 320 kr
421 920 kr
Ca 214 kr
Ca 207 kr
Ca 217 kr
36 150 kr
34 560 kr
36 870 kr
433 800 kr
414 720 kr
442 440 kr
Ca 227 kr
Ca 219 kr
Ca 230 kr
36 800 kr
35 450 kr
37 280 kr
441 600 kr
425 400 kr
447 360 kr
Ca 227 kr
Ca 219 kr
Ca 230 kr
39 880 kr
37 600 kr
40 690 kr
478 560 kr
451 200 kr
488 280 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Spade med fiskefór haldast fram for å kastes ut i merden med fisk.

Produktutviklar fiskefôr

Som produktutviklar av fiskefôr jobbar du med å lage best mogleg fôr til fisk.

Fiskebåt på feltet utenfor Senja i Troms.

Fiskar

Fiskarar driv med fangst av fisk. Arbeidet går føre seg på båtar av ulik storleik og med ulike reiskapar.

Klinisk ernæringsfysiolog i dialog med klient.

Klinisk ernærings­fysiolog

Som klinisk ernærings­fysiolog hjelper du menneske til ei betre helse ved å gjere dei medvitne på maten dei et og kva for ei næring dei får i seg.

En matros på en supplybåt.

Matros

Matrosar jobbar med vedlikehald, vakthald, lasting og lossing om bord på båtar.

Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.

Hovmester som viser gjester til bordet

Hovmeister

Hovmeisteren ser til at gjestene blir tekne godt imot, og at dei får den servicen dei skal ha.

Ung mannlig baker setter bakverk i ovnen

Bakar

Bakarar arbeider med å laga brød, bagettar, kaker og anna bakverk.

To menn på fisketråler, trålen er satt

Bas/Nett­mann

Ein bas/nett­mann er arbeidsleiar på dekk på fiskefartøy.

Kostøkonom prater med kokker

Kost­økonom

Kost­økonomar har ansvar for at storkjøkken serverer god og næringsrik mat til ein forsvarleg pris.

Fiskehelsebiolog sjekker tank med fisk

Fiskehelsebiolog

Som fiskehelsebiolog behandlar du sjukdommar hos fisk og andre organismar under vatn.

Tre ernæringskokker lager mat ved sida av kvarandre inne på et grovkjøkken

Ernærings­kokk

Ernærings­kokker lagar mat ved storkjøkken og institusjonar, basert på kunnskap om ernæring, kosthald og helse.

Kvinneleg kokk på et kjøkken

Kokk

Kokkar jobbar med å lage mat, setje opp menyar, planlegge innkjøp og velje ut råvarer.