Faglærer i musikk.
Yrkesskildring

­Faglærar

favoritt ikon

Ein faglærar er ein lærar og pedagog med spesiell kompetanse innanfor eit fagfelt.

Ein faglærar er ein lærar med spesiell kompetanse innanfor eit fagfelt, til dømes musikk, formgiving, kroppsøving, naturfag, heimkunnskap eller andre skolefag.

Du kan bli faglærar i yrkesfag innanfor ei rekke ulike fagfelt, alt frå bygg- og anleggsteknikk til helse- og oppvekstfag. Mange yrkesfaglærarar har erfaring i yrket dei underviser i. 

Som faglærar skal du førebu, gjennomføre og vurdere undervisning på bakgrunn av skulens verdigrunnlag og læreplanane i faget du underviser i. 

Ein faglærar må ta omsyn for at alle elevar er forskjellige, og at nokon av dei kan trenge å få undervisninga lagt til rette for dei. Når enkeltelevar trenger ekstra hjelp, skal læraren bidra til å få lagd eit pedagogisk opplegg som gjer det enklare for desse barna å lære. Dette kan gjerne gjerast i samarbeid med ein spesialpedagog. Forutan å leggje til rette for læring skal ein faglærar òg bidra til at barn og unge utviklar seg og får gode haldningar. 

Som lærer må du òg handtera ulike situasjonar, som for eksempel mobbing.

Faglæraren samarbeider tett med lærarkollegaer, rektorundervisningsinspektør, avdelingsleiar og andre tilsette ved skolen. Det er også viktig å ha eit godt samarbeid med foreldre.

Kvar arbeider faglærarar?

Faglæraren jobbar primært i grunnskolen, vidaregåande skolar, opplæringskontor, folkehøgskolar og i vaksenopplæringa. Faglæraren kan også jobbe på arbeidsplassar som treng pedagogisk kompetanse eller anna fagleg relevant kompetanse.

Personlege eigenskapar

Som grunnskolelærar er det viktig at du liker å arbeide med menneske og takle ein ikkje føreseieleg arbeidskvardag. Du må hav evna til å sjå elevane som ei gruppe som skal fungere godt saman, og samtidig styrke kvarandre. Læraren må klare å sjå kvar enkelt elev sine evner, interesser og behov. På denne måten kan lærarar bidra til ein godt klasse miljø og eit godt grunnlag for læring. Det er òg viktig å halde seg oppdatert på ny, tilgjengeleg kunnskap og forsking på området.

Utdanning

Det finst treårig yrkesfaglærarutdanning og treårig faglærarutdanning ved fleire av landets universitet og høgskolar. Du kan også studere eit fagfelt på universitet eller høgskole (på minst bachelornivå), og deretter ta eittårig praktisk-pedagogisk utdanning.

Faglærarutdanninga i yrkesfag byggjer på fagbrev, sveinebrev eller liknande yrkesutdanning frå vidaregåande opplæring og minimum to års relevant yrkespraksis etter fagutdanninga.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Etter- og vidareutdanning
Som lærar har du ei rekke moglegheiter dersom du ønsker vidareutdanning. Du kan til dømes vidareutdanne deg innan pedagogikk. Du kan også fordjupe deg vidare i enkeltfag. Dei fleste høgskolane og universiteta i Noreg tilbyr slike moglegheiter for vidareutdanning.

Kva jobbar lærarutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

For dette yrket finst det ikkje tilgjengeleg lønnsdata. Les meir om korleis utdanning.no samlar inn lønnsstatistikk.

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Yrkesfaglærer
Heltid
Alle sektorer
485 personer
218 personer
267 personer
Ca 288 kr
Ca 290 kr
Ca 286 kr
46 580 kr
46 940 kr
46 390 kr
558 960 kr
563 280 kr
556 680 kr
Ca 288 kr
Ca 290 kr
Ca 286 kr
46 580 kr
46 940 kr
46 390 kr
558 960 kr
563 280 kr
556 680 kr
Ca 286 kr
Ca 285 kr
Ca 287 kr
46 350 kr
46 160 kr
46 510 kr
556 200 kr
553 920 kr
558 120 kr
Ca 286 kr
Ca 285 kr
Ca 287 kr
46 850 kr
46 410 kr
47 220 kr
562 200 kr
556 920 kr
566 640 kr
Yrkesfaglærer
Deltid
Alle sektorer
326 personer
172 personer
154 personer
Ca 276 kr
Ca 277 kr
Ca 275 kr
44 660 kr
44 890 kr
44 510 kr
535 920 kr
538 680 kr
534 120 kr
Ca 276 kr
Ca 277 kr
Ca 275 kr
44 660 kr
44 890 kr
44 510 kr
535 920 kr
538 680 kr
534 120 kr
Ca 285 kr
Ca 287 kr
Ca 282 kr
46 170 kr
46 520 kr
45 740 kr
554 040 kr
558 240 kr
548 880 kr
Ca 285 kr
Ca 287 kr
Ca 282 kr
46 230 kr
46 580 kr
45 800 kr
554 760 kr
558 960 kr
549 600 kr
Yrkesfaglærer
Heltid
Kommunal
258 personer
126 personer
132 personer
Ca 288 kr
Ca 294 kr
Ca 286 kr
46 670 kr
47 700 kr
46 390 kr
560 040 kr
572 400 kr
556 680 kr
Ca 288 kr
Ca 294 kr
Ca 286 kr
46 670 kr
47 700 kr
46 760 kr
560 040 kr
572 400 kr
561 120 kr
Ca 286 kr
Ca 287 kr
Ca 285 kr
46 290 kr
46 440 kr
46 150 kr
555 480 kr
557 280 kr
553 800 kr
Ca 286 kr
Ca 287 kr
Ca 285 kr
47 060 kr
46 810 kr
47 290 kr
564 720 kr
561 720 kr
567 480 kr
Yrkesfaglærer
Heltid
Privat
212 personer
125 personer
Ca 286 kr
Ca
Ca 283 kr
46 380 kr
45 860 kr
556 560 kr
550 320 kr
Ca 286 kr
Ca
Ca 283 kr
46 380 kr
45 860 kr
556 560 kr
550 320 kr
Ca 284 kr
Ca
Ca 285 kr
46 000 kr
46 180 kr
552 000 kr
554 160 kr
Ca 284 kr
Ca
Ca 285 kr
46 190 kr
46 450 kr
554 280 kr
557 400 kr
Yrkesfaglærer
Deltid
Privat
209 personer
Ca 273 kr
Ca
Ca
44 170 kr
530 040 kr
Ca 273 kr
Ca
Ca
44 170 kr
530 040 kr
Ca 278 kr
Ca
Ca
44 990 kr
539 880 kr
Ca 278 kr
Ca
Ca
45 020 kr
540 240 kr
Musikklærer
Heltid
Alle sektorer
681 personer
352 personer
329 personer
Ca 288 kr
Ca 288 kr
Ca 287 kr
46 650 kr
46 720 kr
46 450 kr
559 800 kr
560 640 kr
557 400 kr
Ca 288 kr
Ca 288 kr
Ca 287 kr
46 650 kr
46 720 kr
46 450 kr
559 800 kr
560 640 kr
557 400 kr
Ca 283 kr
Ca 284 kr
Ca 282 kr
45 870 kr
46 070 kr
45 660 kr
550 440 kr
552 840 kr
547 920 kr
Ca 283 kr
Ca 284 kr
Ca 282 kr
45 930 kr
46 090 kr
45 760 kr
551 160 kr
553 080 kr
549 120 kr
Musikklærer
Deltid
Alle sektorer
3 917 personer
2 195 personer
1 722 personer
Ca 279 kr
Ca 281 kr
Ca 276 kr
45 180 kr
45 530 kr
44 700 kr
542 160 kr
546 360 kr
536 400 kr
Ca 279 kr
Ca 281 kr
Ca 276 kr
45 180 kr
45 530 kr
44 700 kr
542 160 kr
546 360 kr
536 400 kr
Ca 277 kr
Ca 279 kr
Ca 276 kr
44 950 kr
45 160 kr
44 660 kr
539 400 kr
541 920 kr
535 920 kr
Ca 277 kr
Ca 279 kr
Ca 276 kr
44 960 kr
45 170 kr
44 670 kr
539 520 kr
542 040 kr
536 040 kr
Musikklærer
Heltid
Kommunal
621 personer
315 personer
306 personer
Ca 290 kr
Ca 290 kr
Ca 290 kr
47 020 kr
47 020 kr
47 000 kr
564 240 kr
564 240 kr
564 000 kr
Ca 290 kr
Ca 290 kr
Ca 290 kr
47 020 kr
47 020 kr
47 000 kr
564 240 kr
564 240 kr
564 000 kr
Ca 286 kr
Ca 288 kr
Ca 285 kr
46 350 kr
46 610 kr
46 090 kr
556 200 kr
559 320 kr
553 080 kr
Ca 286 kr
Ca 288 kr
Ca 285 kr
46 380 kr
46 640 kr
46 130 kr
556 560 kr
559 680 kr
553 560 kr
Musikklærer
Deltid
Kommunal
3 705 personer
2 082 personer
1 623 personer
Ca 280 kr
Ca 283 kr
Ca 276 kr
45 340 kr
45 770 kr
44 780 kr
544 080 kr
549 240 kr
537 360 kr
Ca 280 kr
Ca 283 kr
Ca 276 kr
45 340 kr
45 770 kr
44 780 kr
544 080 kr
549 240 kr
537 360 kr
Ca 279 kr
Ca 280 kr
Ca 277 kr
45 150 kr
45 420 kr
44 800 kr
541 800 kr
545 040 kr
537 600 kr
Ca 279 kr
Ca 280 kr
Ca 277 kr
45 160 kr
45 430 kr
44 810 kr
541 920 kr
545 160 kr
537 720 kr
Musikklærer
Deltid
Privat
196 personer
104 personer
Ca 239 kr
Ca 234 kr
Ca
38 750 kr
37 890 kr
465 000 kr
454 680 kr
Ca 239 kr
Ca 234 kr
Ca
38 750 kr
37 890 kr
465 000 kr
454 680 kr
Ca 249 kr
Ca 244 kr
Ca
40 270 kr
39 450 kr
483 240 kr
473 400 kr
Ca 249 kr
Ca 244 kr
Ca
40 280 kr
39 470 kr
483 360 kr
473 640 kr
Lærer i estetiske fag
Deltid
Alle sektorer
194 personer
163 personer
Ca 240 kr
Ca 231 kr
Ca
38 860 kr
37 410 kr
466 320 kr
448 920 kr
Ca 240 kr
Ca 231 kr
Ca
38 860 kr
37 410 kr
466 320 kr
448 920 kr
Ca 248 kr
Ca 246 kr
Ca
40 240 kr
39 930 kr
482 880 kr
479 160 kr
Ca 248 kr
Ca 246 kr
Ca
40 270 kr
39 930 kr
483 240 kr
479 160 kr
Lærer i estetiske fag
Deltid
Privat
179 personer
151 personer
Ca 228 kr
Ca 228 kr
Ca
36 860 kr
36 860 kr
442 320 kr
442 320 kr
Ca 228 kr
Ca 228 kr
Ca
36 860 kr
36 860 kr
442 320 kr
442 320 kr
Ca 246 kr
Ca 243 kr
Ca
39 810 kr
39 390 kr
477 720 kr
472 680 kr
Ca 246 kr
Ca 243 kr
Ca
39 810 kr
39 400 kr
477 720 kr
472 800 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Barnevernspedagog snakker med barn.

Barneverns­pedagog

Barneverns­pedagogar førebyggjer, løyser konfliktar og gir omsorg til barn og unge.

Spesialpedagog underviser barn.

Spesial­pedagog

Ein spesial­pedagog legg til rette for gode lærings- og oppvekstvilkår for personar som har særskilde læringsbehov.

Lektor gir musikkundervisning.

Lektor

Ein lektor er ein lærar med mastergrad frå universitet eller høgskole.

Lærer i et klasserom.

Lærar

Ein lærar underviser born og vaksne i ulike fag.

Idrettstrener sekunderer svømmer i bassenget

Idrettstrenar

Ein idrettstrenar planlegg og legg til rette for trening og konkurranse.

Barnehageassistent leser med barna.

Barnehage­assistent

Som barnehage­assistent hjelper du til med de daglege aktivitetane og gjeremåla i ein barnehage.

Pedagog underviser voksne elever i klasserom

Pedagog

Ein pedagog er ein person som har studert pedagogikk, enten i lærar­utdanninga, barneverns­utdanninga eller som eige fag på universitetet.

Grunnskolelærer underviser barn i klasserom

Grunnskolelærar

Ein grunnskolelærar arbeidar med elevar frå 1–10. klasse.

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

Adjunkt er ein lærar som arbeidar med barn, unge og vaksne i skolen.

Logoped hjelper mann.

Logoped

Ein logoped hjelper menneske som av ulike grunnar har problem med å kommunisere.

Barnehagelærar saman med barn.

Barnehagelærar

Som barnehagelærar er du med på å skape eit trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom leik, læring, omsorg og danning.

Barne- og ungdomsarbeider leker med barn.

Barne- og ungdomsarbeidar

Ein barne- og ungdomsarbeidar arbeider med pedagogiske tilbod for born og ungdom.