Faglærer i musikk.
Yrkesskildring

­Faglærar

favoritt ikon

Ein faglærar er ein lærar og pedagog med spesiell kompetanse innanfor eit fagfelt.

Ein faglærar er ein lærar med spesiell kompetanse innanfor eit fagfelt, til dømes musikk, formgiving, kroppsøving, naturfag, heimkunnskap eller andre skolefag.

Du kan bli faglærar i yrkesfag innanfor ei rekke ulike fagfelt, alt frå bygg- og anleggsteknikk til helse- og oppvekstfag. Mange yrkesfaglærarar har erfaring i yrket dei underviser i. 

Som faglærar skal du førebu, gjennomføre og vurdere undervisning på bakgrunn av skulens verdigrunnlag og læreplanane i faget du underviser i. 

Ein faglærar må ta omsyn for at alle elevar er forskjellige, og at nokon av dei kan trenge å få undervisninga lagt til rette for dei. Når enkeltelevar trenger ekstra hjelp, skal læraren bidra til å få lagd eit pedagogisk opplegg som gjer det enklare for desse barna å lære. Dette kan gjerne gjerast i samarbeid med ein spesialpedagog. Forutan å leggje til rette for læring skal ein faglærar òg bidra til at barn og unge utviklar seg og får gode haldningar. 

Som lærer må du òg handtera ulike situasjonar, som for eksempel mobbing.

Faglæraren samarbeider tett med lærarkollegaer, rektorundervisningsinspektør, avdelingsleiar og andre tilsette ved skolen. Det er også viktig å ha eit godt samarbeid med foreldre.

Kvar arbeider faglærarar?

Faglæraren jobbar primært i grunnskolen, vidaregåande skolar, opplæringskontor, folkehøgskolar og i vaksenopplæringa. Faglæraren kan også jobbe på arbeidsplassar som treng pedagogisk kompetanse eller anna fagleg relevant kompetanse.

Personlege eigenskapar

Som grunnskolelærar er det viktig at du liker å arbeide med menneske og takle ein ikkje føreseieleg arbeidskvardag. Du må hav evna til å sjå elevane som ei gruppe som skal fungere godt saman, og samtidig styrke kvarandre. Læraren må klare å sjå kvar enkelt elev sine evner, interesser og behov. På denne måten kan lærarar bidra til ein godt klasse miljø og eit godt grunnlag for læring. Det er òg viktig å halde seg oppdatert på ny, tilgjengeleg kunnskap og forsking på området.

Utdanning

Det finst treårig yrkesfaglærarutdanning og treårig faglærarutdanning ved fleire av landets universitet og høgskolar. Du kan også studere eit fagfelt på universitet eller høgskole (på minst bachelornivå), og deretter ta eittårig praktisk-pedagogisk utdanning.

Faglærarutdanninga i yrkesfag byggjer på fagbrev, sveinebrev eller liknande yrkesutdanning frå vidaregåande opplæring og minimum to års relevant yrkespraksis etter fagutdanninga.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Etter- og vidareutdanning
Som lærar har du ei rekke moglegheiter dersom du ønsker vidareutdanning. Du kan til dømes vidareutdanne deg innan pedagogikk. Du kan også fordjupe deg vidare i enkeltfag. Dei fleste høgskolane og universiteta i Noreg tilbyr slike moglegheiter for vidareutdanning.

Kva jobbar lærarutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

For dette yrket finst det ikkje tilgjengeleg lønnsdata. Les meir om korleis utdanning.no samlar inn lønnsstatistikk.

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Yrkesfaglærer
Deltid
Alle sektorer
309 personer
141 personer
168 personer
Ca 267 kr
Ca 271 kr
Ca 262 kr
43 190 kr
43 880 kr
42 370 kr
518 280 kr
526 560 kr
508 440 kr
Ca 267 kr
Ca 271 kr
Ca 262 kr
43 190 kr
43 880 kr
42 370 kr
518 280 kr
526 560 kr
508 440 kr
Ca 276 kr
Ca 279 kr
Ca 273 kr
44 740 kr
45 180 kr
44 290 kr
536 880 kr
542 160 kr
531 480 kr
Ca 276 kr
Ca 279 kr
Ca 273 kr
44 850 kr
45 230 kr
44 470 kr
538 200 kr
542 760 kr
533 640 kr
Yrkesfaglærer
Heltid
Alle sektorer
476 personer
197 personer
279 personer
Ca 281 kr
Ca 276 kr
Ca 284 kr
45 550 kr
44 660 kr
45 940 kr
546 600 kr
535 920 kr
551 280 kr
Ca 281 kr
Ca 276 kr
Ca 284 kr
45 550 kr
44 660 kr
45 940 kr
546 600 kr
535 920 kr
551 280 kr
Ca 281 kr
Ca 273 kr
Ca 287 kr
45 570 kr
44 230 kr
46 510 kr
546 840 kr
530 760 kr
558 120 kr
Ca 281 kr
Ca 273 kr
Ca 287 kr
46 120 kr
44 550 kr
47 220 kr
553 440 kr
534 600 kr
566 640 kr
Yrkesfaglærer
Kommunal
329 personer
150 personer
179 personer
Ca 281 kr
Ca 280 kr
Ca 282 kr
45 530 kr
45 360 kr
45 760 kr
546 360 kr
544 320 kr
549 120 kr
Ca 281 kr
Ca 280 kr
Ca 282 kr
45 530 kr
45 360 kr
45 760 kr
546 360 kr
544 320 kr
549 120 kr
Ca 280 kr
Ca 279 kr
Ca 281 kr
45 430 kr
45 260 kr
45 570 kr
545 160 kr
543 120 kr
546 840 kr
Ca 280 kr
Ca 279 kr
Ca 281 kr
46 040 kr
45 640 kr
46 380 kr
552 480 kr
547 680 kr
556 560 kr
Yrkesfaglærer
Heltid
Kommunal
238 personer
106 personer
132 personer
Ca 281 kr
Ca 279 kr
Ca 283 kr
45 560 kr
45 170 kr
45 880 kr
546 720 kr
542 040 kr
550 560 kr
Ca 281 kr
Ca 279 kr
Ca 283 kr
45 560 kr
45 170 kr
45 880 kr
546 720 kr
542 040 kr
550 560 kr
Ca 278 kr
Ca 275 kr
Ca 280 kr
45 020 kr
44 590 kr
45 370 kr
540 240 kr
535 080 kr
544 440 kr
Ca 278 kr
Ca 275 kr
Ca 280 kr
45 730 kr
45 030 kr
46 290 kr
548 760 kr
540 360 kr
555 480 kr
Yrkesfaglærer
Privat
424 personer
181 personer
243 personer
Ca 274 kr
Ca 270 kr
Ca 275 kr
44 410 kr
43 810 kr
44 520 kr
532 920 kr
525 720 kr
534 240 kr
Ca 274 kr
Ca 270 kr
Ca 275 kr
44 410 kr
43 810 kr
44 520 kr
532 920 kr
525 720 kr
534 240 kr
Ca 275 kr
Ca 271 kr
Ca 278 kr
44 550 kr
43 930 kr
45 020 kr
534 600 kr
527 160 kr
540 240 kr
Ca 275 kr
Ca 271 kr
Ca 278 kr
44 720 kr
44 050 kr
45 240 kr
536 640 kr
528 600 kr
542 880 kr
Yrkesfaglærer
Deltid
Privat
213 personer
118 personer
Ca 261 kr
Ca
Ca 257 kr
42 300 kr
41 630 kr
507 600 kr
499 560 kr
Ca 261 kr
Ca
Ca 257 kr
42 300 kr
41 630 kr
507 600 kr
499 560 kr
Ca 269 kr
Ca
Ca 265 kr
43 510 kr
42 890 kr
522 120 kr
514 680 kr
Ca 269 kr
Ca
Ca 265 kr
43 640 kr
43 100 kr
523 680 kr
517 200 kr
Yrkesfaglærer
Heltid
Privat
211 personer
125 personer
Ca 278 kr
Ca
Ca 280 kr
45 020 kr
45 430 kr
540 240 kr
545 160 kr
Ca 278 kr
Ca
Ca 280 kr
45 020 kr
45 430 kr
540 240 kr
545 160 kr
Ca 278 kr
Ca
Ca 283 kr
45 010 kr
45 830 kr
540 120 kr
549 960 kr
Ca 278 kr
Ca
Ca 283 kr
45 210 kr
46 050 kr
542 520 kr
552 600 kr
Yrkesfaglærer
Alle sektorer
785 personer
338 personer
447 personer
Ca 279 kr
Ca 276 kr
Ca 281 kr
45 170 kr
44 650 kr
45 560 kr
542 040 kr
535 800 kr
546 720 kr
Ca 279 kr
Ca 276 kr
Ca 281 kr
45 170 kr
44 650 kr
45 560 kr
542 040 kr
535 800 kr
546 720 kr
Ca 280 kr
Ca 275 kr
Ca 284 kr
45 380 kr
44 490 kr
46 060 kr
544 560 kr
533 880 kr
552 720 kr
Ca 280 kr
Ca 275 kr
Ca 284 kr
45 830 kr
44 740 kr
46 670 kr
549 960 kr
536 880 kr
560 040 kr
Musikklærer
Deltid
Alle sektorer
3 846 personer
2 170 personer
1 676 personer
Ca 270 kr
Ca 271 kr
Ca 269 kr
43 810 kr
43 980 kr
43 570 kr
525 720 kr
527 760 kr
522 840 kr
Ca 270 kr
Ca 271 kr
Ca 269 kr
43 810 kr
43 980 kr
43 570 kr
525 720 kr
527 760 kr
522 840 kr
Ca 269 kr
Ca 270 kr
Ca 267 kr
43 550 kr
43 720 kr
43 320 kr
522 600 kr
524 640 kr
519 840 kr
Ca 269 kr
Ca 270 kr
Ca 267 kr
43 560 kr
43 740 kr
43 330 kr
522 720 kr
524 880 kr
519 960 kr
Musikklærer
Heltid
Alle sektorer
675 personer
347 personer
328 personer
Ca 277 kr
Ca 279 kr
Ca 276 kr
44 840 kr
45 270 kr
44 680 kr
538 080 kr
543 240 kr
536 160 kr
Ca 277 kr
Ca 279 kr
Ca 276 kr
44 840 kr
45 270 kr
44 680 kr
538 080 kr
543 240 kr
536 160 kr
Ca 272 kr
Ca 275 kr
Ca 270 kr
44 140 kr
44 550 kr
43 710 kr
529 680 kr
534 600 kr
524 520 kr
Ca 272 kr
Ca 275 kr
Ca 270 kr
44 220 kr
44 620 kr
43 810 kr
530 640 kr
535 440 kr
525 720 kr
Musikklærer
Kommunal
4 244 personer
2 375 personer
1 869 personer
Ca 274 kr
Ca 275 kr
Ca 272 kr
44 370 kr
44 630 kr
44 140 kr
532 440 kr
535 560 kr
529 680 kr
Ca 274 kr
Ca 275 kr
Ca 272 kr
44 370 kr
44 630 kr
44 140 kr
532 440 kr
535 560 kr
529 680 kr
Ca 272 kr
Ca 273 kr
Ca 270 kr
44 030 kr
44 250 kr
43 750 kr
528 360 kr
531 000 kr
525 000 kr
Ca 272 kr
Ca 273 kr
Ca 270 kr
44 050 kr
44 280 kr
43 770 kr
528 600 kr
531 360 kr
525 240 kr
Musikklærer
Deltid
Kommunal
3 629 personer
2 061 personer
1 568 personer
Ca 272 kr
Ca 273 kr
Ca 270 kr
44 020 kr
44 240 kr
43 820 kr
528 240 kr
530 880 kr
525 840 kr
Ca 272 kr
Ca 273 kr
Ca 270 kr
44 020 kr
44 240 kr
43 820 kr
528 240 kr
530 880 kr
525 840 kr
Ca 270 kr
Ca 271 kr
Ca 269 kr
43 770 kr
43 920 kr
43 580 kr
525 240 kr
527 040 kr
522 960 kr
Ca 270 kr
Ca 271 kr
Ca 269 kr
43 780 kr
43 940 kr
43 590 kr
525 360 kr
527 280 kr
523 080 kr
Musikklærer
Heltid
Kommunal
615 personer
314 personer
301 personer
Ca 280 kr
Ca 283 kr
Ca 277 kr
45 290 kr
45 780 kr
44 830 kr
543 480 kr
549 360 kr
537 960 kr
Ca 280 kr
Ca 283 kr
Ca 277 kr
45 290 kr
45 780 kr
44 830 kr
543 480 kr
549 360 kr
537 960 kr
Ca 275 kr
Ca 278 kr
Ca 272 kr
44 620 kr
45 110 kr
44 100 kr
535 440 kr
541 320 kr
529 200 kr
Ca 275 kr
Ca 278 kr
Ca 272 kr
44 670 kr
45 170 kr
44 140 kr
536 040 kr
542 040 kr
529 680 kr
Musikklærer
Privat
248 personer
124 personer
124 personer
Ca 236 kr
Ca 233 kr
Ca 240 kr
38 160 kr
37 720 kr
38 880 kr
457 920 kr
452 640 kr
466 560 kr
Ca 236 kr
Ca 233 kr
Ca 240 kr
38 160 kr
37 720 kr
38 880 kr
457 920 kr
452 640 kr
466 560 kr
Ca 237 kr
Ca 239 kr
Ca 236 kr
38 440 kr
38 690 kr
38 170 kr
461 280 kr
464 280 kr
458 040 kr
Ca 237 kr
Ca 239 kr
Ca 236 kr
38 680 kr
38 770 kr
38 580 kr
464 160 kr
465 240 kr
462 960 kr
Musikklærer
Deltid
Privat
202 personer
102 personer
Ca 231 kr
Ca 230 kr
Ca
37 500 kr
37 230 kr
450 000 kr
446 760 kr
Ca 231 kr
Ca 230 kr
Ca
37 500 kr
37 230 kr
450 000 kr
446 760 kr
Ca 238 kr
Ca 242 kr
Ca
38 630 kr
39 280 kr
463 560 kr
471 360 kr
Ca 238 kr
Ca 242 kr
Ca
38 630 kr
39 280 kr
463 560 kr
471 360 kr
Musikklærer
Alle sektorer
4 521 personer
2 517 personer
2 004 personer
Ca 272 kr
Ca 274 kr
Ca 271 kr
44 120 kr
44 320 kr
43 890 kr
529 440 kr
531 840 kr
526 680 kr
Ca 272 kr
Ca 274 kr
Ca 271 kr
44 120 kr
44 320 kr
43 890 kr
529 440 kr
531 840 kr
526 680 kr
Ca 270 kr
Ca 271 kr
Ca 268 kr
43 730 kr
43 960 kr
43 450 kr
524 760 kr
527 520 kr
521 400 kr
Ca 270 kr
Ca 271 kr
Ca 268 kr
43 770 kr
43 990 kr
43 490 kr
525 240 kr
527 880 kr
521 880 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Lektor gir musikkundervisning.

Lektor

Ein lektor er ein lærar med mastergrad frå universitet eller høgskole.

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

Adjunkt er ein lærar som arbeidar med barn, unge og vaksne i skolen.

Lærer i et klasserom.

Lærar

Ein lærar underviser born og vaksne i ulike fag.

Idrettstrener sekunderer svømmer i bassenget

Idrettstrenar

Ein idrettstrenar planlegg og legg til rette for trening og konkurranse.

Pedagog underviser voksne elever i klasserom

Pedagog

Ein pedagog er ein person som har studert pedagogikk, enten i lærar­utdanninga, barneverns­utdanninga eller som eige fag på universitetet.

Barnehagelærar saman med barn.

Barnehagelærar

Som barnehagelærar er du med på å skape eit trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom leik, læring, omsorg og danning.

Grunnskolelærer hjelper elev.

Grunnskolelærar

Ein grunnskolelærar arbeidar med elevar frå 1–10. klasse.

Spesialpedagog underviser barn.

Spesial­pedagog

Ein spesial­pedagog legg til rette for gode lærings- og oppvekstvilkår for personar som har særskilde læringsbehov.

Musikkpedagog underviser elevene i å spille fiolin.

Musikk­pedagog

Musikk­pedagogen underviser i musikk. Som musikk­pedagog må du ha ei evne til å inspirere og til å formidle vidare kunnskap.

En fotballtrener gir instrukser til en fotballspiller.

Fotballtrenar

Profesjonelle fotballtrenarar arbeider med å utvikle fotballspelarar og fotballag.

Logoped hjelper mann.

Logoped

Ein logoped hjelper menneske som av ulike grunnar har problem med å kommunisere.

Karriereveileder gir råd på tavle.

Karriererettleiar

Ein karriererettleiar hjelper menneske med å ta bevisste yrkes- og karriereval.