Bilete
Faglærer i musikk.

Yrkesbeskrivelse

Faglærar

Ein faglærar er ein lærar og pedagog med spesiell kompetanse innanfor eit fagfelt.

Ein faglærar er ein lærar med spesiell kompetanse innanfor eit fagfelt, til dømes musikk, formgiving, kroppsøving, naturfag, heimkunnskap eller andre skolefag.

Du kan bli faglærar i yrkesfag innanfor ei rekke ulike fagfelt, alt frå bygg- og anleggsteknikk til helse- og oppvekstfag. Mange yrkesfaglærarar har erfaring i yrket dei underviser i. 

Som faglærar skal du førebu, gjennomføre og vurdere undervisning på bakgrunn av skulens verdigrunnlag og læreplanane i faget du underviser i. 

Ein faglærar må ta omsyn for at alle elevar er forskjellige, og at nokon av dei kan trenge å få undervisninga lagt til rette for dei. Når enkeltelevar trenger ekstra hjelp, skal læraren bidra til å få lagd eit pedagogisk opplegg som gjer det enklare for desse barna å lære. Dette kan gjerne gjerast i samarbeid med ein spesialpedagog. Forutan å leggje til rette for læring skal ein faglærar òg bidra til at barn og unge utviklar seg og får gode haldningar. 

Som lærer må du òg handtera ulike situasjonar, som for eksempel mobbing.

Faglæraren samarbeider tett med lærarkollegaer, rektorundervisningsinspektør, avdelingsleiar og andre tilsette ved skolen. Det er også viktig å ha eit godt samarbeid med foreldre.

Hvor jobber faglærarar ?

Faglæraren jobbar primært i grunnskolen, vidaregåande skolar, opplæringskontor , folkehøgskolar og i vaksenopplæringa. Faglæraren kan også jobbe på arbeidsplassar som treng pedagogisk kompetanse eller anna fagleg relevant kompetanse.

Personlige egenskaper

Som grunnskolelærar er det viktig at du liker å arbeide med menneske og takle ein ikkje føreseieleg arbeidskvardag. Du må hav evna til å sjå elevane som ei gruppe som skal fungere godt saman, og samtidig styrke kvarandre. Læraren må klare å sjå kvar enkelt elev sine evner, interesser og behov. På denne måten kan lærarar bidra til ein godt klasse miljø og eit godt grunnlag for læring. Det er òg viktig å halde seg oppdatert på ny, tilgjengeleg kunnskap og forsking på området.

Utdanning

Det finst treårig yrkesfaglærarutdanning og treårig faglærarutdanning ved fleire av landets universitet og høgskolar. Du kan også studere eit fagfelt på universitet eller høgskole (på minst bachelornivå), og deretter ta eittårig praktisk-pedagogisk utdanning.

Faglærarutdanninga i yrkesfag byggjer på fagbrev , sveinebrev eller liknande yrkesutdanning frå vidaregåande opplæring og minimum to års relevant yrkespraksis etter fagutdanninga.

Etter- og vidareutdanning
Som lærar har du ei rekke moglegheiter dersom du ønsker vidareutdanning. Du kan til dømes vidareutdanne deg innan pedagogikk. Du kan også fordjupe deg vidare i enkeltfag. Dei fleste høgskolane og universiteta i Noreg tilbyr slike moglegheiter for vidareutdanning.

Hva jobber lærarutdanna som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tallene er fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

  • 622101 - Allmennlærerutdanning, fireårig
  • 622104 - Lærerhøgskole, treårig
  • 625101 - Videreutdanning for allmenn-/grunnskolelærere og førskole-/barnehagelærere, uspesifisert

Lønn

For dette yrket finst det ikkje tilgjengeleg lønnsdata. Les meir om korleis utdanning.no samlar inn lønnsstatistikk.

Bedrifter

Faglærar i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 3310102 - FAGLÆRER (GRUNNSKOLE)
  • 3341101 - FAGLÆRER (VIDEREGÅENDE SKOLE)
  • 3341102 - YRKESFAGLÆRER

Sist kvalitetsikret den 19. oktober 2018, av Utdanningsforbundet