Jente stabler trekuler under oppsyn av kvinnelig ergoterapeut.
Yrkesskildring

Ergo­terapeut

favoritt ikon

Ergoterapeutar er ekspertar på aktivitet og deltaking, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.

Ergoterapeutar bidrar til løysingar når det oppstår eit gap mellom ein persons helse og kvardagens krav. Som ergoterapeut gir du menneske moglegheit til å leve eit aktivt liv.

Ergoterapeutar arbeider for at alle skal kunne delta og vere mest mogleg aktive i leik, læring, arbeid og kvardagen elles. Som ergoterapeut kartlegg du kva som hindrar eller muleggjer kvardagsaktivitetar og fokuserer på kva som er viktig i livet til den personen du skal hjelpe.

For å nå måla arbeider ergoterapeutar for at personar skal meistre aktivitetane sine i ulike omgivnader.

Dette omfattar innsats på tre område:

  • den einskilde innbyggar si meistring og utføring av kvardagsaktivitetar gjennom trening og motivering
  • tilrettelegging av aktivitetar
  • tilpassing av omgivnader med universell utforming, bustadtilpassing og velferdsteknologi

Ergoterapeut er ein beskytta tittel som krev autorisasjon frå Helsedirektoratet.

Kvar arbeider ergoterapeutar?

Ergoterapeutar kan arbeide helsefremjande og førebyggande, for eksempel i frisklivssentralar, bedriftshelseteneste og folkehelsearbeid.

Ergoterapeutar kan arbeide innanfor behandling på sjukehus og opptreningsinstitusjonar, dei kan arbeide rehabiliterande i spesialinstitusjonar og kommunehelsetenesta. For eksempel innanfor NAV, kvardagsrehabilitering og hjelpemiddelformidling. Ergoterapeutar kan òg jobbe utanfor helsetenestene i andre bransjar.

Personlege eigenskapar

Ein ergoterapeut jobbar med og saman med menneske, både sjølvstendig og i team. Du må derfor vere tillitvekkande, og ha god evne til å kommunisere og samarbeide med andre.

Utdanning

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

  • Opptakskrav
    For å komme inn på ergoterapiutdanningane krevst det generell studiekompetanse. Du treng politiattest for å komme inn på studiet.

Etter- og vidareutdanning

Som ergoterapeut kan du ta master i ergoterapi og ei rekke tverrfaglege vidareutdanningar og mastergrader. 

Kva jobbar ergoterapeututdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Ergoterapeut
Heltid
Alle sektorer
2 112 personer
1 855 personer
257 personer
Ca 263 kr
Ca 263 kr
Ca 263 kr
42 590 kr
42 610 kr
42 540 kr
511 080 kr
511 320 kr
510 480 kr
Ca 263 kr
Ca 263 kr
Ca 263 kr
42 590 kr
42 610 kr
42 540 kr
511 080 kr
511 320 kr
510 480 kr
Ca 259 kr
Ca 258 kr
Ca 262 kr
41 930 kr
41 850 kr
42 510 kr
503 160 kr
502 200 kr
510 120 kr
Ca 259 kr
Ca 258 kr
Ca 262 kr
42 040 kr
41 930 kr
42 840 kr
504 480 kr
503 160 kr
514 080 kr
Ergoterapeut
Deltid
Alle sektorer
880 personer
819 personer
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca
42 080 kr
42 090 kr
504 960 kr
505 080 kr
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca
42 080 kr
42 090 kr
504 960 kr
505 080 kr
Ca 258 kr
Ca 258 kr
Ca
41 810 kr
41 790 kr
501 720 kr
501 480 kr
Ca 258 kr
Ca 258 kr
Ca
41 910 kr
41 890 kr
502 920 kr
502 680 kr
Ergoterapeut
Heltid
Kommunal
1 439 personer
1 266 personer
173 personer
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca 260 kr
42 080 kr
42 080 kr
42 080 kr
504 960 kr
504 960 kr
504 960 kr
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca 260 kr
42 080 kr
42 080 kr
42 080 kr
504 960 kr
504 960 kr
504 960 kr
Ca 256 kr
Ca 256 kr
Ca 258 kr
41 530 kr
41 500 kr
41 770 kr
498 360 kr
498 000 kr
501 240 kr
Ca 256 kr
Ca 256 kr
Ca 258 kr
41 600 kr
41 560 kr
41 880 kr
499 200 kr
498 720 kr
502 560 kr
Ergoterapeut
Deltid
Kommunal
649 personer
609 personer
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca
42 080 kr
42 080 kr
504 960 kr
504 960 kr
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca
42 080 kr
42 080 kr
504 960 kr
504 960 kr
Ca 259 kr
Ca 258 kr
Ca
41 890 kr
41 870 kr
502 680 kr
502 440 kr
Ca 259 kr
Ca 258 kr
Ca
42 010 kr
41 980 kr
504 120 kr
503 760 kr
Ergoterapeut
Heltid
Privat
203 personer
171 personer
Ca 264 kr
Ca 264 kr
Ca
42 780 kr
42 730 kr
513 360 kr
512 760 kr
Ca 264 kr
Ca 264 kr
Ca
42 780 kr
42 730 kr
513 360 kr
512 760 kr
Ca 266 kr
Ca 263 kr
Ca
43 070 kr
42 660 kr
516 840 kr
511 920 kr
Ca 266 kr
Ca 263 kr
Ca
43 210 kr
42 740 kr
518 520 kr
512 880 kr
Ergoterapeut
Heltid
Statlig
470 personer
418 personer
Ca 277 kr
Ca 277 kr
Ca
44 830 kr
44 830 kr
537 960 kr
537 960 kr
Ca 277 kr
Ca 277 kr
Ca
44 830 kr
44 830 kr
537 960 kr
537 960 kr
Ca 263 kr
Ca 263 kr
Ca
42 670 kr
42 590 kr
512 040 kr
511 080 kr
Ca 263 kr
Ca 263 kr
Ca
42 880 kr
42 700 kr
514 560 kr
512 400 kr
Ergoterapeut
Deltid
Statlig
141 personer
128 personer
Ca 262 kr
Ca 262 kr
Ca
42 500 kr
42 500 kr
510 000 kr
510 000 kr
Ca 262 kr
Ca 262 kr
Ca
42 500 kr
42 500 kr
510 000 kr
510 000 kr
Ca 263 kr
Ca 261 kr
Ca
42 620 kr
42 230 kr
511 440 kr
506 760 kr
Ca 263 kr
Ca 261 kr
Ca
42 700 kr
42 310 kr
512 400 kr
507 720 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Nyttige lenker

Andre yrker

Portør

Portør

Portørar transporterer pasientar, medisinar og utstyr på sjukehus eller andre behandlingsinstitusjonar.

Illustrasjonsbilde av optiker i arbeid.

Optikar

Optikarar undersøker syn og avdekker synsfeil hos menneske.

Nevrosykepleiere i samtale

Nevrosjukepleiar

Ein nevrosjukepleiar har spesialisering innanfor behandling av sjukdommar i hjernen og nervesystemet.

Kiropraktor

Kiropraktor

Ein kiropraktor diagnostiserer og behandlar smerter og sjukdomar i nerve-, muskel- og skjelettsystemet.

Nevrolog

Nevrolog

Som nevrolog er du lege med spesialisering på sjukdommar i nervesystemet.

Helsefagarbeidar som hjelper ein mannleg pasient med barberingen.

Helse­fagarbeidar

Som helse­fagarbeidar gir du omsorg, og ut­fører grunnleggjande sjukepleie til menneske i alle aldrar.

Psykoterapeut hører på klient

Psyko­terapeut

Psyko­terapeutar brukar samtaleterapi og andre metodar for å auke livskvalitet og betre menneske si mentale helse.

Fotterapeut behandler kunde

Fot­terapeut

Den viktigaste arbeidsoppgåva til fot­terapeuten er å behandle og førebygge fotproblem relatert til skobruk eller ulike sjukdommar.

Tannpleier hos skoletannlegen kontrollerer tennene til ei jente. I bakgrunnen er en dataskjerm med røntgenbilde av tenner.

Tannpleiar

Tannpleiaren behandlar tennene og tannkjøtet til pasientar, og gir rettleiing i god munnhygiene og gode tannhelsevanar.

Pasient og psykiatrisk sykepleier.

Spesialsjukepleiar innan psykisk helse

Som spesialsjukepleiar innan psykisk helse hjelper du menneske som har psykiske helseutfordringar.

Mannlig sykepleier undersøker pasient mens kvinnelig sykepleier står ved siden av og ser på.

Kreftsjukepleiar

Ein kreftsjukepleiar er ein sjukepleiar med spesial­utdanning innan kreftomsorg. Kreftsjukepleiarar arbeider med kreftsjuke pasientar og deira pårørande.

Kvinnelig lege smiler til pasient.

Lege

Som lege stiller du diagnosar og behandlar sjukdomar hos menneske.