Bilete
Elektroingeniør

Yrkesbeskrivelse

Elektroingeniør

Elektroingeniørar arbeider med forbetring av eksisterande teknologi og utvikling av nye teknologiske løysingar på mange område.

Ein elektroingeniør jobbar med teknologi og bidrar til at vår moderne kvardag er mogeleg og i stadig utvikling. Ein elektroingeniør jobber med strøm og signal. 

Mykje av det vi omgir oss med i kvardagen har ein elektroingeniør vore involvert i, som til dømes telefon, bensinpumpe eller strekkodelesar. Mange elektroingeniørar jobbar i oljeindustrien, enten med elektriske offshoreanlegg eller med oppgåver knytt til det å styre plattformene frå land.

Elektroingeniørar har som regel ei spesialisering innanfor eit felt, for eksempel automatiseringsteknikk, elektronikk, elkraftteknikk eller kommunikasjonsteknologi. 

Vanlege arbeidsoppgåver for elektroingeniøren:

 • planlegge og prosjektere
 • konstruere og utvikle
 • drifte og halde ved like

I tillegg kan service, kundekontakt, transport, administrasjon og andre ikkje-tekniske oppgåver vere mellom dei daglege arbeidsoppgåvene for mange elektroingeniørar.

Hvor jobber elektroingeniørar ?

Jobbmogelegheitene for elektroingeniørar er mange og feltet breitt. Du kan arbeide i databransjen eller andre høgteknologiske bedrifter. Mange elektroingeniørar jobbar med undervising og forsking eller tilbyr rådgivingstenester.

Elektroingeniørar i oljebransjen kan arbeide både offshore og på land.

Personlige egenskaper

For å ta ei ingeniørutdanning må du vere flink i realfag , spesielt i matematikk og fysikk. I tillegg bør du ha interesse for utvikling og bruk av teknologi, og du bør vere interessert i å utvikle nye løysingar. Enkelte jobbar kan også krevje at du er mobil ettersom jobben kan innebere arbeid på  forskjellige prosjekt i både inn- og utland.

Utdanning

Etter- og vidareutdanning
Visst du har ei bachelorgrad kan du ta ei mastergrad ved ein høgskole eller eit universitet. Master i teknologi
(også kjent som sivilingeniør) er ei toårig utdanning som bygger på fullført bachelor i ingeniørfag.

Det finst ei rekke mogelegheiter for kurs, og NITO har god oversikt over desse.

Hva jobber elektroingeniørutdanna som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tallene er fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 8551 - Elektro
 • 555106 - Teknisk fagskole, linje for elektronikk
 • 7551 - Elektro
 • 755102 - Sivilingeniørutdanning, elektronikk
 • 6551 - Elektro
 • 655108 - Bachelor, elektronikk, informatikk og teknologi, treårig
 • 655106 - Bachelor, ingeniørfag, elektro, treårig
 • 655102 - Høgskoleingeniørutdanning, elektro, treårig
 • 655101 - Ingeniørutdanning, elektro, toårig

Bedrifter

Elektroingeniør i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3111124 - ELEKTROINGENIØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 3112120 - ELEKTROINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3112131 - PLANLEGGER (ELEKTROINGENIØR)
 • 3113134 - INGENIØR (ELEKTRONIKK)
 • 3113137 - INGENIØR (ELEKTROTEKNIKK)
 • 2144108 - INGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2144103 - INSTALLASJONSINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 3113132 - PROSJEKTINGENIØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3113119 - PROSJEKTINGENIØR (ELEKTROTEKNIKK)
 • 2144113 - SENIORINGENIØR (ELEKTRONIKK)
 • 2144123 - SENIORRÅDGIVER (SIVILINGENIØR, ELEKTRONIKK)
 • 2144107 - SIVILINGENIØR (ELEKTRONIKK)
 • 2144131 - SJEFINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2144119 - SPESIALISTINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2144112 - UTVIKLINGSINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 3112122 - INGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3113143 - PROSJEKTLEDER (ELEKTRONIKK)
 • 3113125 - INGENIØR (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3113128 - AUTOMASJONSINGENIØR
 • 3113118 - UTVIKLINGSINGENIØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3112125 - ENERGIINGENIØR
 • 3113129 - SERVICEINGENIØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3113113 - ELEKTRONIKKINGENIØR
 • 3113117 - TEKNISK KONSULENT (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3112133 - TILSYNSINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3112121 - ELEKTROTEKNIKER (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3112126 - TEKNISK KONSULENT (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3113131 - INGENIØR (TELETEKNIKK)
 • 3112111 - SERVICETEKNIKER (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3112129 - ELKRAFTINGENIØR
 • 3112117 - ELKRAFTTEKNIKER
 • 3113122 - PLANLEGGINGSINGENIØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3112123 - TEKNIKER (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3112127 - DRIFTSINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3113136 - ELEKTROTEKNIKER (ELEKTROTEKNIKK)
 • 3112124 - AVDELINGSINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3113133 - TESTINGENIØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3113144 - TEKNIKER (ELEKTRONIKK)
 • 3112132 - PROSJEKTINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3113120 - DRIFTSINGENIØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON)

Sist kvalitetsikret den 10. april 2017, av EL og IT Forbundet, NITO