Elektroingeniør
Yrkesskildring

Elektro­ingeniør

favoritt ikon

Elektroingeniørar arbeider med forbetring av eksisterande teknologi og utvikling av nye teknologiske løysingar på mange område.

Ein elektroingeniør jobbar med teknologi og bidrar til at vår moderne kvardag er mogeleg og i stadig utvikling. Ein elektroingeniør jobber med strøm og signal. 

Mykje av det vi omgir oss med i kvardagen har ein elektroingeniør vore involvert i, som til dømes telefon, bensinpumpe eller strekkodelesar. Mange elektroingeniørar jobbar i oljeindustrien, enten med elektriske offshoreanlegg eller med oppgåver knytt til det å styre plattformene frå land.

Elektroingeniørar har som regel ei spesialisering innanfor eit felt, for eksempel automatiseringsteknikk, elektronikk, elkraftteknikk eller kommunikasjonsteknologi. 

Vanlege arbeidsoppgåver for elektroingeniøren:

  • planlegge og prosjektere
  • konstruere og utvikle
  • drifte og halde ved like

I tillegg kan service, kundekontakt, transport, administrasjon og andre ikkje-tekniske oppgåver vere mellom dei daglege arbeidsoppgåvene for mange elektroingeniørar.

Kvar arbeider elektroingeniørar?

Jobbmogelegheitene for elektroingeniørar er mange og feltet breitt. Du kan arbeide i databransjen eller andre høgteknologiske bedrifter. Mange elektroingeniørar jobbar med undervising og forsking eller tilbyr rådgivingstenester.

Elektroingeniørar i oljebransjen kan arbeide både offshore og på land.

Personlege eigenskapar

For å ta ei ingeniørutdanning må du vere flink i realfag, spesielt i matematikk og fysikk. I tillegg bør du ha interesse for utvikling og bruk av teknologi, og du bør vere interessert i å utvikle nye løysingar. Enkelte jobbar kan også krevje at du er mobil ettersom jobben kan innebere arbeid på  forskjellige prosjekt i både inn- og utland.

Utdanning

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

  • Opptakskrav

    For å ta ei ingeniørutdanning må du ha  generell studiekompetanse med realfagskombinasjon. Visst du ikkje har tilstrekkeleg fysikk og/eller matematikk frå vidaregåande opplæring, kan du ved enkelte høgskolar og universitet ta eit eittårig forkurs kor du får tatt dei realfaga du treng. Nokre høgskolar tilbyr sommarkurs og tilleggskurs inkludert i det første året. 

    Enkelte høgskolar tilbyr også opptak gjennom y-veien dersom ein har relevant fagbrev

Etter- og vidareutdanning
Visst du har ei bachelorgrad kan du ta ei mastergrad ved ein høgskole eller eit universitet. Master i teknologi
(også kjent som sivilingeniør) er ei toårig utdanning som bygger på fullført bachelor i ingeniørfag.

Det finst ei rekke mogelegheiter for kurs, og NITO har god oversikt over desse.

Kva jobbar elektroingeniørutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Sivilingeniør (elektronikk)
Heltid
Alle sektorer
4 064 personer
441 personer
3 623 personer
Ca 407 kr
Ca 360 kr
Ca 412 kr
65 870 kr
58 390 kr
66 670 kr
790 440 kr
700 680 kr
800 040 kr
Ca 407 kr
Ca 360 kr
Ca 412 kr
65 870 kr
58 390 kr
66 670 kr
790 440 kr
700 680 kr
800 040 kr
Ca 428 kr
Ca 387 kr
Ca 433 kr
69 300 kr
62 630 kr
70 110 kr
831 600 kr
751 560 kr
841 320 kr
Ca 428 kr
Ca 387 kr
Ca 433 kr
71 440 kr
63 620 kr
72 390 kr
857 280 kr
763 440 kr
868 680 kr
Sivilingeniør (elektronikk)
Deltid
Alle sektorer
223 personer
169 personer
Ca 397 kr
Ca
Ca 407 kr
64 300 kr
65 930 kr
771 600 kr
791 160 kr
Ca 397 kr
Ca
Ca 407 kr
64 300 kr
65 930 kr
771 600 kr
791 160 kr
Ca 404 kr
Ca
Ca 415 kr
65 400 kr
67 250 kr
784 800 kr
807 000 kr
Ca 404 kr
Ca
Ca 415 kr
65 740 kr
67 620 kr
788 880 kr
811 440 kr
Sivilingeniør (elektronikk)
Heltid
Privat
3 696 personer
375 personer
3 321 personer
Ca 419 kr
Ca 373 kr
Ca 424 kr
67 940 kr
60 450 kr
68 720 kr
815 280 kr
725 400 kr
824 640 kr
Ca 419 kr
Ca 373 kr
Ca 424 kr
67 940 kr
60 450 kr
68 720 kr
815 280 kr
725 400 kr
824 640 kr
Ca 438 kr
Ca 396 kr
Ca 442 kr
70 880 kr
64 110 kr
71 650 kr
850 560 kr
769 320 kr
859 800 kr
Ca 438 kr
Ca 396 kr
Ca 442 kr
73 100 kr
65 180 kr
74 010 kr
877 200 kr
782 160 kr
888 120 kr
Sivilingeniør (elektronikk)
Deltid
Privat
211 personer
160 personer
Ca 407 kr
Ca
Ca 423 kr
65 930 kr
68 470 kr
791 160 kr
821 640 kr
Ca 407 kr
Ca
Ca 423 kr
65 930 kr
68 470 kr
791 160 kr
821 640 kr
Ca 412 kr
Ca
Ca 425 kr
66 770 kr
68 910 kr
801 240 kr
826 920 kr
Ca 412 kr
Ca
Ca 425 kr
67 110 kr
69 270 kr
805 320 kr
831 240 kr
Sivilingeniør (elektronikk)
Heltid
Statlig
366 personer
300 personer
Ca 323 kr
Ca
Ca 321 kr
52 330 kr
52 010 kr
627 960 kr
624 120 kr
Ca 323 kr
Ca
Ca 321 kr
52 330 kr
52 140 kr
627 960 kr
625 680 kr
Ca 330 kr
Ca
Ca 329 kr
53 400 kr
53 230 kr
640 800 kr
638 760 kr
Ca 330 kr
Ca
Ca 329 kr
54 670 kr
54 660 kr
656 040 kr
655 920 kr
Elkraftingeniør
Heltid
Alle sektorer
4 562 personer
474 personer
4 088 personer
Ca 349 kr
Ca 325 kr
Ca 352 kr
56 520 kr
52 650 kr
57 000 kr
678 240 kr
631 800 kr
684 000 kr
Ca 349 kr
Ca 325 kr
Ca 352 kr
57 080 kr
52 650 kr
57 690 kr
684 960 kr
631 800 kr
692 280 kr
Ca 364 kr
Ca 341 kr
Ca 367 kr
59 010 kr
55 200 kr
59 450 kr
708 120 kr
662 400 kr
713 400 kr
Ca 364 kr
Ca 341 kr
Ca 367 kr
61 960 kr
56 640 kr
62 570 kr
743 520 kr
679 680 kr
750 840 kr
Elkraftingeniør
Deltid
Alle sektorer
260 personer
209 personer
Ca 325 kr
Ca
Ca 327 kr
52 710 kr
53 000 kr
632 520 kr
636 000 kr
Ca 325 kr
Ca
Ca 327 kr
52 710 kr
53 000 kr
632 520 kr
636 000 kr
Ca 342 kr
Ca
Ca 346 kr
55 380 kr
56 130 kr
664 560 kr
673 560 kr
Ca 342 kr
Ca
Ca 346 kr
56 390 kr
57 290 kr
676 680 kr
687 480 kr
Elkraftingeniør
Heltid
Privat
4 481 personer
473 personer
4 008 personer
Ca 350 kr
Ca 325 kr
Ca 353 kr
56 630 kr
52 660 kr
57 120 kr
679 560 kr
631 920 kr
685 440 kr
Ca 350 kr
Ca 325 kr
Ca 353 kr
57 170 kr
52 660 kr
57 780 kr
686 040 kr
631 920 kr
693 360 kr
Ca 365 kr
Ca 341 kr
Ca 368 kr
59 120 kr
55 220 kr
59 580 kr
709 440 kr
662 640 kr
714 960 kr
Ca 365 kr
Ca 341 kr
Ca 368 kr
62 050 kr
56 670 kr
62 680 kr
744 600 kr
680 040 kr
752 160 kr
Elkraftingeniør
Deltid
Privat
252 personer
203 personer
Ca 326 kr
Ca
Ca 328 kr
52 810 kr
53 150 kr
633 720 kr
637 800 kr
Ca 326 kr
Ca
Ca 328 kr
52 810 kr
53 150 kr
633 720 kr
637 800 kr
Ca 343 kr
Ca
Ca 348 kr
55 590 kr
56 320 kr
667 080 kr
675 840 kr
Ca 343 kr
Ca
Ca 348 kr
56 630 kr
57 510 kr
679 560 kr
690 120 kr
Elektronikkingeniør
Heltid
Alle sektorer
12 329 personer
1 184 personer
11 145 personer
Ca 342 kr
Ca 334 kr
Ca 343 kr
55 400 kr
54 170 kr
55 500 kr
664 800 kr
650 040 kr
666 000 kr
Ca 342 kr
Ca 334 kr
Ca 343 kr
55 580 kr
54 170 kr
55 740 kr
666 960 kr
650 040 kr
668 880 kr
Ca 361 kr
Ca 360 kr
Ca 361 kr
58 520 kr
58 360 kr
58 530 kr
702 240 kr
700 320 kr
702 360 kr
Ca 361 kr
Ca 360 kr
Ca 361 kr
61 630 kr
60 430 kr
61 750 kr
739 560 kr
725 160 kr
741 000 kr
Elektronikkingeniør
Deltid
Alle sektorer
755 personer
135 personer
620 personer
Ca 300 kr
Ca 305 kr
Ca 298 kr
48 570 kr
49 370 kr
48 230 kr
582 840 kr
592 440 kr
578 760 kr
Ca 300 kr
Ca 305 kr
Ca 298 kr
48 570 kr
49 370 kr
48 230 kr
582 840 kr
592 440 kr
578 760 kr
Ca 319 kr
Ca 320 kr
Ca 319 kr
51 690 kr
51 840 kr
51 650 kr
620 280 kr
622 080 kr
619 800 kr
Ca 319 kr
Ca 320 kr
Ca 319 kr
52 940 kr
52 510 kr
53 030 kr
635 280 kr
630 120 kr
636 360 kr
Elektronikkingeniør
Heltid
Privat
12 183 personer
1 160 personer
11 023 personer
Ca 342 kr
Ca 334 kr
Ca 343 kr
55 470 kr
54 170 kr
55 550 kr
665 640 kr
650 040 kr
666 600 kr
Ca 342 kr
Ca 334 kr
Ca 343 kr
55 640 kr
54 170 kr
55 780 kr
667 680 kr
650 040 kr
669 360 kr
Ca 362 kr
Ca 361 kr
Ca 362 kr
58 590 kr
58 520 kr
58 600 kr
703 080 kr
702 240 kr
703 200 kr
Ca 362 kr
Ca 361 kr
Ca 362 kr
61 710 kr
60 590 kr
61 830 kr
740 520 kr
727 080 kr
741 960 kr
Elektronikkingeniør
Deltid
Privat
744 personer
134 personer
610 personer
Ca 300 kr
Ca 305 kr
Ca 298 kr
48 580 kr
49 370 kr
48 270 kr
582 960 kr
592 440 kr
579 240 kr
Ca 300 kr
Ca 305 kr
Ca 298 kr
48 580 kr
49 370 kr
48 270 kr
582 960 kr
592 440 kr
579 240 kr
Ca 320 kr
Ca 320 kr
Ca 319 kr
51 760 kr
51 850 kr
51 740 kr
621 120 kr
622 200 kr
620 880 kr
Ca 320 kr
Ca 320 kr
Ca 319 kr
53 010 kr
52 520 kr
53 120 kr
636 120 kr
630 240 kr
637 440 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Elektrofagarbeider i arbeid.

Elektro­fagarbeidar

Elektro­fagarbeidaren har kompetanse innan ei rekke elektro­faglege område, mellom anna data- og elektronikksystem, elenergisystem og automatiseringssystem.

Dataelektroniker hjelper noen over skype

Dataelektronikar

Dataelektronikaren installerer, driftar og held ved like elektroniske og datatekniske system og utstyr.

Elektrikar i arbeid, stripser fast kabler

Elektrikar

Elektrikarar monterer og reparerer elektriske anlegg.

Platearbeider har ansvar for å vedlikehalde sveiseutstyr

Platearbeidar

Ein platearbeidar formar plater, røyr og profilar, og sett dette saman til større konstruksjonar.

Heismontør i arbeid.

Heis­montør

Heis­montørar monterer, reparerer og held ved like heisar og rulletrapper.

Metallarbeider som er i arbeid med sveising

Sveisar

Ein sveisar fører metalliske materiale saman ved press eller ved hjelp av varme.

Illustrasjonsbilde av arbeidere på et raffineri

Prosess­teknikar

Prosess­teknikaren driftar og held ved like kjemiske prosessanlegg innanfor ei rekke ulike bransjar.

Energimontør i arbeid

Energi­montør

Ein energi­montør arbeider med å bygge og halde ved like el-kraftnettet.

Industrirørlegger driller hull i vegg over et rør.

Industrirøyrleggar

Industrirøyrleggaren er ein fagarbeidar som monterer røyropplegg, og utførar sveising og platearbeid.

Kulde- og varmepumpemontør i arbeid

Kulde- og varmepumpe­montør

Ein kulde- og varmepumpe­montør monterer og held ved like kjøleanlegg og varmeattvinningsanlegg.

Automatiker i arbeid.

Automatikar

Automatikaren lagar og held ved like automatiserte system.

Industridesigner

Industridesignar

Industridesignarar utformar produkt, tenester, programvarer og system for privat næringsliv og offentleg sektor.