Bilete
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.

Biokjemikarar brukar kunnskapa sine i kjemi til å forstå dei mange kjemiske prosessane som går føre seg i levande organismar.  

Vanlege arbeidsoppgåver for ein biokjemikar:

 • Kjemiske analysar
 • Ansvar for drift og vedlikehald av laboratoriet
 • Administrative oppgåver knytt til prøver, bestillinger og rapporteringar

Mange biokjemikarar arbeider med forskingsoppgåver for å bidra til ny biologisk og biomedisinsk kunnskap, mens andre arbeider med konkret produktutvikling eller med å løyse praktiske problem i industrien. Sjølv om arbeidsoppgåvene kan variere, arbeider dei aller fleste biokjemikarar mykje med laboratoriearbeid, ofte med hjelp frå laborantar.

Biokjemikaren sitt arbeidsområde kjem under biovitskapen, og handlar mellom anna om å studere biokjemiske molekyl og tilhøvet mellom celler, organ og organismar. Forskinga skjer i nært samarbeid med forskarar med ein anna fagleg bakgrunn, som molekylærbiologar, mikrobiologar, fysiologar og medisinarar. Dette gjeld også jobbar som ikkje er retta mot forsking.  

Hvor jobber biokjemikarar ?

Biokjemikarar kan arbeide i ei rekke bransjar. Mange arbeider ved forskingsinstitusjonar som universitet og høgskolar, men du kan også arbeide i industrien, helsesektoren eller i offentleg forvalting. 

Personlige egenskaper

Som biokjemikar bør du ha interesse for fagområde som biologi, kjemi og andre naturfag, anlegg for å forstå naturfaglege problemstillingar og evne til å tenke analytisk og strategisk. Når du arbeider med praktisk biokjemi er det viktig at du er nøyaktig og presis. 

Utdanning

Biokjemikarar vil i dei fleste tilfelle ha kjemi eller biologi som utgangspunkt i utdanningen. som utgangspunkt i utdanninga. Du kan studere biokjemi, biologisk kjemi, medisinsk biokjemi og liknande fag.

Hva jobber biokjemiutdanna som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 852207 - Dr.philos.-utdanning, biokjemi
 • 852203 - Dr.scient.-utdanning, biokjemi
 • 751305 - Master, molekylær biovitenskap, toårig
 • 652217 - Bachelor, kjemi og biokjemi, treårig
 • 752207 - Cand.scient.-utdanning, biokjemi

Hva er de vanligste utdanningene for biokjemikarar ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019.

Bedrifter

Biokjemikar i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2113103 - BIOKJEMIKER
 • 2113111 - FORSKER (KJEMIKER)
 • 2212108 - FORSKER (NÆRINGSMIDDELFAG)
 • 2211108 - FORSKER (FISK)
 • 2211121 - FORSKER (BIOLOGI, BOTANIKK OG ZOOLOGI)
 • 2212107 - FORSKER (LANDBRUK)

Sist kvalitetsikret den 25. mars 2019, av Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo