Barne- og ungdomsarbeider leker med barn.
Yrkesskildring

Barne- og ungdomsarbeidar

favoritt ikon

Ein barne- og ungdomsarbeidar arbeider med pedagogiske tilbod for born og ungdom.

Som barne- og ungdomsarbeidar planlegg, gjennomfører og vurderer du ulike pedagogiske tilbod for barn og ungdom, for å stimulere til vekst og utvikling.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein barne- og ungdomsarbeidar:

  • hjelpe barn med å få ei sosial utvikling gjennom kommunikasjon, samhald, fellesskap, lek, utforsking og læring
  • rettleie barn og unge til å ta ansvar for sitt eiga liv
  • planlegge og gjennomføre aktivitetar
  • vere eit godt førebilete for barn og unge

Barne- og ungdomsarbeidaren arbeider med grupper og einskildpersonar med ulik bakgrunn og føresetnader i livet. Planlegging, gjennomføring og vurdering av aktivitetane blir gjort med utgangspunkt i den einskilde sitt funksjonsnivå og livssituasjon, og for å fremme den einskilde si fysiske og psykiske helse. Aktivitetane kan vere mellom anna leik, drama, litteratur, song og musikk, forming og friluftsaktivitetar – eller daglege gjeremål som matlaging og påkleding.

Barne- og ungdomsarbeidaren arbeider i nær samhandling med born, ungdom, føresette og kollegaer.

Kvar arbeider barne- og ungdomsarbeidarar?

Barne- og ungdomsarbeidaren arbeider på alle arenaer der born og ungdom er. Døme kan vere barnehagar, barneparkar, skolar, skolefritidsordningar, fritidsklubbar, andre førebyggande tiltak og i kommunale etatar.

Personlege eigenskapar

Som barne- og ungdomsarbeidar er du interessert i å arbeide med born og ungdom. Du må vere open og samarbeidsvillig, ha forståing og kunne kommunisere med menneske som har ulike bakgrunnar og livssituasjonar. Du må òg kunne arbeider sjølvstendig og vere ansvarsmedviten.

Barne- og ungdomsarbeidaren må ha kunnskap om menneske om kva som påverkar åtferda og livssituasjonen til menneske. 

Utdanning

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Etter- og videreutdanning
Dersom du tek faga du manglar for å få generell studiekompetanse, er det mange tilbod på høgskolenivå for den som vil arbeide med born og ungdom. Døme er barnehagelærervernepleierlærer, fritidsleder og barnevernspedagog.

Ulike fagskoletilbod gir òg høve til å få meir kunnskap om barne- og ungdomsarbeid. I tillegg er det mogleg å ta bachelor i barnehagelærar via y-vegen.

Kva jobbar barne- og ungdomsfagarbeidarutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Barnehage- eller skolefritidsassistent
Heltid
Alle sektorer
37 042 personer
31 020 personer
6 022 personer
Ca 208 kr
Ca 209 kr
Ca 206 kr
33 760 kr
33 860 kr
33 330 kr
405 120 kr
406 320 kr
399 960 kr
Ca 208 kr
Ca 209 kr
Ca 206 kr
33 770 kr
33 890 kr
33 330 kr
405 240 kr
406 680 kr
399 960 kr
Ca 202 kr
Ca 203 kr
Ca 202 kr
32 790 kr
32 810 kr
32 680 kr
393 480 kr
393 720 kr
392 160 kr
Ca 202 kr
Ca 203 kr
Ca 202 kr
32 920 kr
32 930 kr
32 880 kr
395 040 kr
395 160 kr
394 560 kr
Barnehage- eller skolefritidsassistent
Deltid
Alle sektorer
62 673 personer
50 665 personer
12 008 personer
Ca 208 kr
Ca 208 kr
Ca 189 kr
33 760 kr
33 760 kr
30 600 kr
405 120 kr
405 120 kr
367 200 kr
Ca 208 kr
Ca 208 kr
Ca 189 kr
33 760 kr
33 760 kr
30 600 kr
405 120 kr
405 120 kr
367 200 kr
Ca 204 kr
Ca 205 kr
Ca 200 kr
33 100 kr
33 230 kr
32 420 kr
397 200 kr
398 760 kr
389 040 kr
Ca 204 kr
Ca 205 kr
Ca 200 kr
33 190 kr
33 300 kr
32 580 kr
398 280 kr
399 600 kr
390 960 kr
Barnehage- eller skolefritidsassistent
Heltid
Kommunal
20 155 personer
17 453 personer
2 702 personer
Ca 210 kr
Ca 211 kr
Ca 208 kr
34 060 kr
34 180 kr
33 710 kr
408 720 kr
410 160 kr
404 520 kr
Ca 210 kr
Ca 211 kr
Ca 208 kr
34 090 kr
34 220 kr
33 710 kr
409 080 kr
410 640 kr
404 520 kr
Ca 202 kr
Ca 203 kr
Ca 199 kr
32 750 kr
32 840 kr
32 160 kr
393 000 kr
394 080 kr
385 920 kr
Ca 202 kr
Ca 203 kr
Ca 199 kr
32 880 kr
32 960 kr
32 330 kr
394 560 kr
395 520 kr
387 960 kr
Barnehage- eller skolefritidsassistent
Deltid
Kommunal
44 172 personer
35 708 personer
8 464 personer
Ca 208 kr
Ca 209 kr
Ca 189 kr
33 760 kr
33 880 kr
30 600 kr
405 120 kr
406 560 kr
367 200 kr
Ca 208 kr
Ca 209 kr
Ca 189 kr
33 760 kr
33 880 kr
30 600 kr
405 120 kr
406 560 kr
367 200 kr
Ca 207 kr
Ca 208 kr
Ca 199 kr
33 490 kr
33 750 kr
32 200 kr
401 880 kr
405 000 kr
386 400 kr
Ca 207 kr
Ca 208 kr
Ca 199 kr
33 560 kr
33 810 kr
32 300 kr
402 720 kr
405 720 kr
387 600 kr
Barnehage- eller skolefritidsassistent
Heltid
Privat
16 585 personer
13 381 personer
3 204 personer
Ca 206 kr
Ca 206 kr
Ca 202 kr
33 360 kr
33 380 kr
32 800 kr
400 320 kr
400 560 kr
393 600 kr
Ca 206 kr
Ca 206 kr
Ca 202 kr
33 360 kr
33 380 kr
32 800 kr
400 320 kr
400 560 kr
393 600 kr
Ca 202 kr
Ca 202 kr
Ca 203 kr
32 750 kr
32 730 kr
32 850 kr
393 000 kr
392 760 kr
394 200 kr
Ca 202 kr
Ca 202 kr
Ca 203 kr
32 870 kr
32 840 kr
33 020 kr
394 440 kr
394 080 kr
396 240 kr
Barnehage- eller skolefritidsassistent
Deltid
Privat
17 556 personer
14 445 personer
3 111 personer
Ca 194 kr
Ca 200 kr
Ca 184 kr
31 500 kr
32 330 kr
29 770 kr
378 000 kr
387 960 kr
357 240 kr
Ca 194 kr
Ca 200 kr
Ca 184 kr
31 500 kr
32 330 kr
29 770 kr
378 000 kr
387 960 kr
357 240 kr
Ca 196 kr
Ca 197 kr
Ca 195 kr
31 830 kr
31 870 kr
31 620 kr
381 960 kr
382 440 kr
379 440 kr
Ca 196 kr
Ca 197 kr
Ca 195 kr
31 900 kr
31 930 kr
31 730 kr
382 800 kr
383 160 kr
380 760 kr
Barnehage- eller skolefritidsassistent
Heltid
Statlig
302 personer
186 personer
116 personer
Ca 234 kr
Ca 219 kr
Ca 252 kr
37 880 kr
35 440 kr
40 860 kr
454 560 kr
425 280 kr
490 320 kr
Ca 234 kr
Ca 219 kr
Ca 252 kr
38 190 kr
35 630 kr
41 730 kr
458 280 kr
427 560 kr
500 760 kr
Ca 233 kr
Ca 224 kr
Ca 246 kr
37 690 kr
36 300 kr
39 910 kr
452 280 kr
435 600 kr
478 920 kr
Ca 233 kr
Ca 224 kr
Ca 246 kr
38 800 kr
37 090 kr
41 530 kr
465 600 kr
445 080 kr
498 360 kr
Barnehage- eller skolefritidsassistent
Deltid
Statlig
945 personer
512 personer
433 personer
Ca 251 kr
Ca 253 kr
Ca 250 kr
40 680 kr
41 020 kr
40 480 kr
488 160 kr
492 240 kr
485 760 kr
Ca 251 kr
Ca 253 kr
Ca 250 kr
41 260 kr
41 490 kr
41 210 kr
495 120 kr
497 880 kr
494 520 kr
Ca 251 kr
Ca 249 kr
Ca 254 kr
40 710 kr
40 400 kr
41 110 kr
488 520 kr
484 800 kr
493 320 kr
Ca 251 kr
Ca 249 kr
Ca 254 kr
41 980 kr
41 570 kr
42 510 kr
503 760 kr
498 840 kr
510 120 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Logoped hjelper mann.

Logoped

Ein logoped hjelper menneske som av ulike grunnar har problem med å kommunisere.

Spesialpedagog underviser barn.

Spesial­pedagog

Ein spesial­pedagog legg til rette for gode lærings- og oppvekstvilkår for personar som har særskilde læringsbehov.

Musikkpedagog underviser elevene i å spille fiolin.

Musikk­pedagog

Musikk­pedagogen underviser i musikk. Som musikk­pedagog må du ha ei evne til å inspirere og til å formidle vidare kunnskap.

Barnevernspedagog snakker med barn.

Barneverns­pedagog

Barneverns­pedagogar førebyggjer, løyser konfliktar og gir omsorg til barn og unge.

Grunnskolelærer underviser barn i klasserom

Grunnskolelærar

Ein grunnskolelærar arbeidar med elevar frå 1–10. klasse.

Lektor gir musikkundervisning.

Lektor

Ein lektor er ein lærar med mastergrad frå universitet eller høgskole.

Barnehagelærar saman med barn.

Barnehagelærar

Som barnehagelærar er du med på å skape eit trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom leik, læring, omsorg og danning.

Barnehageassistent leser med barna.

Barnehage­assistent

Som barnehage­assistent hjelper du til med de daglege aktivitetane og gjeremåla i ein barnehage.

Lærer i et klasserom.

Lærar

Ein lærar underviser born og vaksne i ulike fag.

Idrettstrener sekunderer svømmer i bassenget

Idrettstrenar

Ein idrettstrenar planlegg og legg til rette for trening og konkurranse.

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

Adjunkt er ein lærar som arbeidar med barn, unge og vaksne i skolen.

Pedagog underviser voksne elever i klasserom

Pedagog

Ein pedagog er ein person som har studert pedagogikk, enten i lærar­utdanninga, barneverns­utdanninga eller som eige fag på universitetet.