Pasient tar hørselstest
Yrkesskildring

Audiograf

favoritt ikon

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.

Oppgåva til audiografen er å hjelpe menneske med alle typar av høyrselsproblem, slik at dei kan fungere betre i kvardagen og i livet generelt. Som audiograf møter du menneske i alle aldrar, frå spedbarn til vaksne og eldre som har problem med å høyra.

Pasientane som audiografen møter kan vere alt frå spedbarn til vaksne og eldre, som har problem med høyrsla.

Vanlege arbeidsoppgåver for audiografar:

  • utreiing av høyrslestap
  • tiltak for å betre høyrsla (habilitering) eller få attende høyrsla (rehabilitering)
  • rettleiing av både pasientar og pårørande

Dei aller fleste med nedsett høyrsle vil bli godt hjelpne med høyreapparat. Dette er audiografen si spisskompetanse, og berre audiografar er utdanna til å gjere dette.

Den tekniske delen av arbeidet dannar grunnlaget for at tale og kvardagslyder igjen skal nå hjernen til brukaren. Men den verkelege utfordringa ligg i å skape ei forståing hos pasienten for kor viktig det er å ta i bruk høyreapparat.

Ei viktig oppgåve for audiografen er å forklare korleis høyrsla fungerer og fortelje om sosiale konsekvensar av høyrsletap, tekniske hjelpemiddel og pasientrettigheiter. Det er også svært viktig å lage eit bilete av korleis nedsett høyrsle kan påverke hjernen til menneske.

For spedbarn er høyreapparat vegen til å lære seg å prate. For eldre er bruk av høyreapparat noko som førebygger kognitiv svikt og demens.

Statistisk sett har kvar femte nordmann ei eller anna form for høyrslehemming.

Som ferdig utdanna audiograf kan du jobbe sjølvstendig. Likevel vil eit tverrfagleg samarbeid med øre-, nase- og halsspesialistaudiopedagoger og audioingeniører gi ein styrka tilbod. 

Kvar arbeider audiografar?

Dei fleste audiografar arbeider på sjukehus, hjå privatpraktiserande øyre-, nase- og hals-legar eller hjå leverandørar av høyreapparat. Dei jobbar òg som rådgivarar i til dømes hjelpemiddelsentralar eller bedriftshelsetenesta.

Personlege eigenskapar

Jobben som audiograf handlar både om menneske og teknologi. Du bør ha interesse for tekniske innretningar, samstundes som du bør vere egna til å ta deg av menneske med særskilde behov. Evna til å samarbeide med andre er òg viktig.

Utdanning

Utdanninga er grunnlag for å søkje om autorisasjon som audiograf.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Etter- og vidareutdanning
NTNU har mellom anna vidareutdanningstilbod innan tverrfagleg rehabilitering, tverrfagleg rettleiing, databehandling, teiknspråk og helse- og sosialadministrasjon.

Det er mogeleg å ta mastergrad i audiologi ved fleire utanlandske universitet.

Kva jobbar audiografiutdannede som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Audiograf eller logoped
Heltid
Alle sektorer
417 personer
315 personer
102 personer
Ca 254 kr
Ca 255 kr
Ca 252 kr
41 190 kr
41 310 kr
40 830 kr
494 280 kr
495 720 kr
489 960 kr
Ca 254 kr
Ca 255 kr
Ca 252 kr
41 190 kr
41 310 kr
40 830 kr
494 280 kr
495 720 kr
489 960 kr
Ca 261 kr
Ca 261 kr
Ca 262 kr
42 320 kr
42 280 kr
42 450 kr
507 840 kr
507 360 kr
509 400 kr
Ca 261 kr
Ca 261 kr
Ca 262 kr
42 480 kr
42 390 kr
42 760 kr
509 760 kr
508 680 kr
513 120 kr
Audiograf eller logoped
Deltid
Alle sektorer
152 personer
135 personer
Ca 269 kr
Ca 269 kr
Ca
43 560 kr
43 560 kr
522 720 kr
522 720 kr
Ca 269 kr
Ca 269 kr
Ca
43 560 kr
43 560 kr
522 720 kr
522 720 kr
Ca 277 kr
Ca 276 kr
Ca
44 890 kr
44 720 kr
538 680 kr
536 640 kr
Ca 277 kr
Ca 276 kr
Ca
45 140 kr
44 990 kr
541 680 kr
539 880 kr
Audiograf eller logoped
Heltid
Privat
146 personer
Ca 256 kr
Ca
Ca
41 490 kr
497 880 kr
Ca 256 kr
Ca
Ca
41 490 kr
497 880 kr
Ca 271 kr
Ca
Ca
43 900 kr
526 800 kr
Ca 271 kr
Ca
Ca
44 000 kr
528 000 kr
Audiograf eller logoped
Heltid
Statlig
213 personer
164 personer
Ca 252 kr
Ca 252 kr
Ca
40 830 kr
40 830 kr
489 960 kr
489 960 kr
Ca 252 kr
Ca 252 kr
Ca
40 830 kr
40 830 kr
489 960 kr
489 960 kr
Ca 246 kr
Ca 246 kr
Ca
39 780 kr
39 880 kr
477 360 kr
478 560 kr
Ca 246 kr
Ca 246 kr
Ca
40 020 kr
40 070 kr
480 240 kr
480 840 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Leger ser på røntgenbilde.

Radiolog

Ein radiolog er ein røntgenlege som jobbar med røntgen, ultralyd, CT og MR.

Portør

Portør

Portørar transporterer pasientar, medisinar og utstyr på sjukehus eller andre behandlingsinstitusjonar.

Illustrasjonsbilde av optiker i arbeid.

Optikar

Optikarar undersøker syn og avdekker synsfeil hos menneske.

Nevrosykepleiere i samtale

Nevrosjukepleiar

Ein nevrosjukepleiar har spesialisering innanfor behandling av sjukdommar i hjernen og nervesystemet.

Kiropraktor

Kiropraktor

Ein kiropraktor diagnostiserer og behandlar smerter og sjukdomar i nerve-, muskel- og skjelettsystemet.

Nevrolog

Nevrolog

Som nevrolog er du lege med spesialisering på sjukdommar i nervesystemet.

Helsefagarbeidar som hjelper ein mannleg pasient med barberingen.

Helse­fagarbeidar

Som helse­fagarbeidar gir du omsorg, og ut­fører grunnleggjande sjukepleie til menneske i alle aldrar.

Psykoterapeut hører på klient

Psyko­terapeut

Psyko­terapeutar brukar samtaleterapi og andre metodar for å auke livskvalitet og betre menneske si mentale helse.

Fotterapeut behandler kunde

Fot­terapeut

Den viktigaste arbeidsoppgåva til fot­terapeuten er å behandle og førebygge fotproblem relatert til skobruk eller ulike sjukdommar.

Tannpleier hos skoletannlegen kontrollerer tennene til ei jente. I bakgrunnen er en dataskjerm med røntgenbilde av tenner.

Tannpleiar

Tannpleiaren behandlar tennene og tannkjøtet til pasientar, og gir rettleiing i god munnhygiene og gode tannhelsevanar.

Pasient og psykiatrisk sykepleier.

Spesialsjukepleiar innan psykisk helse

Som spesialsjukepleiar innan psykisk helse hjelper du menneske som har psykiske helseutfordringar.

Mannlig sykepleier undersøker pasient mens kvinnelig sykepleier står ved siden av og ser på.

Kreftsjukepleiar

Ein kreftsjukepleiar er ein sjukepleiar med spesial­utdanning innan kreftomsorg. Kreftsjukepleiarar arbeider med kreftsjuke pasientar og deira pårørande.