Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.
Yrkesskildring

Anestesisjukepleiar

favoritt ikon

Som anestesisjukepleiar tar du vare på og bedøver pasienten under operasjonar, undersøkingar og akutte situasjonar.

Ein anestesisjukepleiar varetek pasienten sine behov for omsorg og behandling før, under og etter anestesi (bedøving). Anestesi blir gitt i forbindelse med operasjon, undersøkingar og behandlingsprosedyrar og anestesisjukepleiar held ved like grunnleggande livsfunksjonar som pust, blodsirkulasjon og væsketilføring. Anestesisjukepleiaren er derfor den første pasienten møter på operasjonsavdelinga, og den siste som forlèt pasienten ved overføring til oppvakingsavdelinga.

Anestesisjukepleiaren møter pasientar i alle aldrar – frå nyfødde til eldre. Pasientane kan vere heilt friske, men ha behov for ein operasjon, eller dei kan vere kritisk sjuke og trenge operasjon eller behandling for å overleve.

Vanlege oppgåver for ein anestesisjukepleiar er:

  • informere pasientar og pårørande før og etter operasjonen
  • førebu utstyr og medisinar
  • skape tryggleik og vareta pasienten sin integritet i ein sårbar situasjon
  • starte, halde ved like og avslutte anestesi (bedøving)
  • delta i akutteam på sjukehus ved hjartestans, kritisk sjuke pasientar og traumemottak
  • delta utanfor sjukehuset ved akutte hendingar og ved transport

I akutte situasjonar i og utanfor sjukehus må anestesisjukepleiarar kunne vurdere situasjonen sjølvstendig, sette i gang livreddande behandling og ta fagleg grunngitt val. Faget anestesiologi krev solide kunnskapar om mellom anna fysiologi, sjukdomsprosessar og medikament.

På sjukehusa samarbeider anestesisjukepleiarar tett med anestesilege, operasjonssjukepleiar, intensivsjukepleiar, kirurg og andre legar.

Kvar arbeider anestesisjukepleiarar?

Som anestesisjukepleiar jobbar du vanlegvis på operasjonsavdelingar på sjukehus, der pasientane har bruk for anestesi (bedøving). Andre arbeidsplassar kan vere på smerteklinikkar, dagkirurgiske einingar, private klinikkar, oppvaknings- og intensivavdelingar og ved akuttmottak. Nokre stadar kan du få jobb i ambulanse- og luftambulansetenesta. Vidare kan du jobbe offshore, til dømes på båtar og oljeplattformer. Du kan òg jobbe med katastrofe- og bistandsarbeid, eller ha leiarjobbar i helsesektoren. 

 

 

Personlege eigenskapar

Som anestesisjukepleiar må du ha observasjonsevne og handlekraft. Du må vere god til å samarbeide og ha evne til å vise ansvar og omsorg. Du kunne halde deg roleg i kaotiske og akutte situasjonar, og klare å halde fokus på pasienten. 

I tillegg må du trivast med å jobbe i eit høgteknologisk miljø.

Utdanning

For å bli anestesisjukepleiar må du først bli autorisert sjukepleiar med bachelorgrad. Sjukepleiarutdanninga er treårig, og blir tilbydd ved ei rekke høgskolar og universitet i Norge. Nokre stader er det også mogleg å ta studiet på deltid over fire år. Etter bachelorgraden krevst minimum 2 års praksis som sjukepleiar før du kan begynne på spesialiseringa.

Anestesiutdanning er 1,5 år vidareutdanning på høgskole eller universitet. 30 veker av utdanninga er praksis i anestesiavdeling. Master i anestesisjukepleie er 2-årig og blir tilbydd ved 12 av 13 anestesiutdanningar. Det blir tilbydd utdanningsstilling med minimum 80 prosent lønn ved sjukehusa under utdanning. Du vil da få ei bindingstid på 1-3 år.

Kva jobbar sjukepleiarar med vidareutdanning i anestesisjukepleie som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Spesialsykepleier
Heltid
Alle sektorer
18 877 personer
16 577 personer
2 300 personer
Ca 306 kr
Ca 304 kr
Ca 318 kr
49 600 kr
49 250 kr
51 450 kr
595 200 kr
591 000 kr
617 400 kr
Ca 306 kr
Ca 304 kr
Ca 318 kr
49 750 kr
49 370 kr
51 960 kr
597 000 kr
592 440 kr
623 520 kr
Ca 306 kr
Ca 303 kr
Ca 323 kr
49 500 kr
49 120 kr
52 280 kr
594 000 kr
589 440 kr
627 360 kr
Ca 306 kr
Ca 303 kr
Ca 323 kr
50 910 kr
50 430 kr
54 480 kr
610 920 kr
605 160 kr
653 760 kr
Spesialsykepleier
Deltid
Alle sektorer
10 941 personer
10 053 personer
888 personer
Ca 314 kr
Ca 312 kr
Ca 352 kr
50 840 kr
50 570 kr
56 970 kr
610 080 kr
606 840 kr
683 640 kr
Ca 314 kr
Ca 312 kr
Ca 352 kr
50 910 kr
50 630 kr
57 480 kr
610 920 kr
607 560 kr
689 760 kr
Ca 320 kr
Ca 317 kr
Ca 359 kr
51 830 kr
51 360 kr
58 130 kr
621 960 kr
616 320 kr
697 560 kr
Ca 320 kr
Ca 317 kr
Ca 359 kr
52 880 kr
52 320 kr
60 460 kr
634 560 kr
627 840 kr
725 520 kr
Spesialsykepleier
Heltid
Kommunal
6 305 personer
5 909 personer
396 personer
Ca 291 kr
Ca 290 kr
Ca 305 kr
47 150 kr
47 040 kr
49 380 kr
565 800 kr
564 480 kr
592 560 kr
Ca 291 kr
Ca 290 kr
Ca 305 kr
47 150 kr
47 040 kr
49 380 kr
565 800 kr
564 480 kr
592 560 kr
Ca 291 kr
Ca 290 kr
Ca 307 kr
47 220 kr
47 050 kr
49 800 kr
566 640 kr
564 600 kr
597 600 kr
Ca 291 kr
Ca 290 kr
Ca 307 kr
47 650 kr
47 470 kr
50 410 kr
571 800 kr
569 640 kr
604 920 kr
Spesialsykepleier
Deltid
Kommunal
4 287 personer
4 094 personer
193 personer
Ca 292 kr
Ca 291 kr
Ca 330 kr
47 250 kr
47 080 kr
53 490 kr
567 000 kr
564 960 kr
641 880 kr
Ca 292 kr
Ca 291 kr
Ca 330 kr
47 250 kr
47 080 kr
53 630 kr
567 000 kr
564 960 kr
643 560 kr
Ca 301 kr
Ca 300 kr
Ca 335 kr
48 820 kr
48 600 kr
54 350 kr
585 840 kr
583 200 kr
652 200 kr
Ca 301 kr
Ca 300 kr
Ca 335 kr
49 200 kr
48 960 kr
55 460 kr
590 400 kr
587 520 kr
665 520 kr
Spesialsykepleier
Heltid
Privat
1 059 personer
910 personer
149 personer
Ca 316 kr
Ca 313 kr
Ca 332 kr
51 240 kr
50 770 kr
53 780 kr
614 880 kr
609 240 kr
645 360 kr
Ca 316 kr
Ca 313 kr
Ca 332 kr
51 360 kr
50 870 kr
54 310 kr
616 320 kr
610 440 kr
651 720 kr
Ca 321 kr
Ca 317 kr
Ca 344 kr
52 000 kr
51 400 kr
55 670 kr
624 000 kr
616 800 kr
668 040 kr
Ca 321 kr
Ca 317 kr
Ca 344 kr
53 260 kr
52 510 kr
57 830 kr
639 120 kr
630 120 kr
693 960 kr
Spesialsykepleier
Deltid
Privat
896 personer
801 personer
Ca 326 kr
Ca 323 kr
Ca
52 850 kr
52 330 kr
634 200 kr
627 960 kr
Ca 326 kr
Ca 323 kr
Ca
53 020 kr
52 480 kr
636 240 kr
629 760 kr
Ca 337 kr
Ca 332 kr
Ca
54 520 kr
53 760 kr
654 240 kr
645 120 kr
Ca 337 kr
Ca 332 kr
Ca
56 010 kr
55 050 kr
672 120 kr
660 600 kr
Spesialsykepleier
Heltid
Statlig
11 513 personer
9 758 personer
1 755 personer
Ca 312 kr
Ca 311 kr
Ca 320 kr
50 620 kr
50 360 kr
51 760 kr
607 440 kr
604 320 kr
621 120 kr
Ca 312 kr
Ca 311 kr
Ca 320 kr
51 180 kr
50 890 kr
52 510 kr
614 160 kr
610 680 kr
630 120 kr
Ca 312 kr
Ca 310 kr
Ca 324 kr
50 520 kr
50 150 kr
52 550 kr
606 240 kr
601 800 kr
630 600 kr
Ca 312 kr
Ca 310 kr
Ca 324 kr
52 490 kr
52 010 kr
55 110 kr
629 880 kr
624 120 kr
661 320 kr
Spesialsykepleier
Deltid
Statlig
5 758 personer
5 158 personer
600 personer
Ca 326 kr
Ca 324 kr
Ca 356 kr
52 800 kr
52 530 kr
57 700 kr
633 600 kr
630 360 kr
692 400 kr
Ca 326 kr
Ca 324 kr
Ca 356 kr
53 110 kr
52 820 kr
58 360 kr
637 320 kr
633 840 kr
700 320 kr
Ca 332 kr
Ca 329 kr
Ca 363 kr
53 720 kr
53 230 kr
58 850 kr
644 640 kr
638 760 kr
706 200 kr
Ca 332 kr
Ca 329 kr
Ca 363 kr
55 210 kr
54 620 kr
61 430 kr
662 520 kr
655 440 kr
737 160 kr

Andre yrker

Psykiater i samtale med pasient.

Psykiater

Psykiateren er ein lege som undersøker og behandlar personar med psykiske lidingar.

Mannlig sykepleier undersøker pasient mens kvinnelig sykepleier står ved siden av og ser på.

Kreftsjukepleiar

Kreftsjukepleiarar arbeider med kreftsjuke pasientar og deira pårørande.

Ortoped ser på røntgenbilde

Ortoped

Ein ortoped er ein lege som førebygger og behandlar sjukdommar og skadar i musklar og skjelett.

Onkologen fører ein person inn i ei strålemaskin

Onkolog

Som onkolog diagnostiserer, planlegg og behandlar du pasientar med kreft.

Kirurger

Kirurg

Ein kirurg er ein lege som ut­fører operasjonar, i tillegg til anna behandlinga.

Manuellterapeut behendler skulderen til en pasient

Manuell­terapeut

Manuell­terapeutar er vidareutdanna fysio­terapeutar som er ekspertar på musklar og skjelett.

Tanntekniker jobber med å lage tannerstatning.

Tann­tekniker

Ein tann­teknikar lagar tannerstatningar til pasientar som har mista eller skadt tennene sine.

Fysioterapeut.

Fysio­terapeut

Fysio­terapeutar jobbar med kropp og rørsle for å fremme god helse.

En sosionom i samtale med en bruker.

Sosionom

Ein sosionom hjelper menneske med å førebyggje, løyse og redusere problem.

Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.

Mannlig pasient på sykeseng blir behandlet av anestesilege og operasjonssykepleier før operasjon.

Operasjonssjukepleiar

Ein operasjonssjukepleiar har spesiell kompetanse i kirurgi, hygiene og omsorg. Operasjonssjukepleiaren er alltid til stades når pasientar blir operert.

Leger ser på røntgenbilde.

Radiolog

Ein radiolog er ein røntgenlege som jobbar med røntgen, ultralyd, CT og MR.