Aktivitør går tur med bruker.
Yrkesskildring

Aktivitør

favoritt ikon

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.

Som aktivitør skal du leggje til rette for målretta aktivitetar for menneske som har varige eller forbigående aktivitetsvanskar. For eksempel eldre, psykisk utviklingshemma og psykisk eller fysisk funksjonshemma. Aktivitetane kan til dømes vere husflids- og handverksaktivitetar, fysiske aktivitetar av ulike slag eller daglegdagse gjeremål.

Aktivitøren motiverer og legg til rette for at personar skal vere aktive, aleine eller saman med andre. Gjennom tiltaka sine bidrar aktivitørane til å halde ved like eller betre brukarens funksjonar og skapar oppleving av meistring, trivsel og glede.

Tiltaka kan også vere eit ledd i terapeutisk verksemd som helsefagleg personell har ansvar for. Målet er å bevare eller betre brukarens funksjonsnivå både fysisk, psykisk og intellektuelt. 

Vanlege arbeidsoppgåver for ein aktivitør:

  • planleggje, leie og gjennomføre aktivitetar    
  • vurdere og dokumentere aktivitetar
  • utvikle, kvalitetssikre og marknadsføre aktivitetar
  • ansvar for at rammene for aktivitetane er på plass. Det kan innebere ansvar for blant anna utstyr og ergonomi, økonomiforvaltning og administrative oppgåver 

Aktivitøren vel aktivitetar ut frå brukarens ressursar, ønsker og behov, og ut frå kjennskap til eigenskapane til ulike aktivitetar. Aktivitetane blir henta frå alle livsarenaer, som heimen, skolen, jobben eller fritida. Det kan for eksempel vere fysiske aktivitetar, musikk, kulturelle aktivitetar eller daglegdagse gjeremål.

Som aktivitør legg du aktiviteten til rette ved å forenkle framgangsmåtar og teknikkar, byggje om reiskapar og ta i bruk hjelpemiddel. Å leggje til rette kan også vere knytta til omgivnadane.

Gjennom heile arbeidsprosessen er aktivitøren opptatt av å motivere og leggje til rette for brukarens egen aktivitet og deltaking. Dette skjer i dialog med den einskilde og gjennom å leggje til rette for aktivitetar som gir passe store utfordringar og moglegheit for meistring.

I dette yrket treng du kunnskap om den naturlege utviklinga til mennesket, førstehjelp og enkel sjukdomslære. Aktivitøren må bli kjent med brukaren som person og byggje gode relasjonar. 

Kvar arbeider aktivitørar?

Som aktivitør kan du arbeide i ulike helseinstitusjonar, heimebaserte tenester, kultur- og fritidssektoren, rusomsorga, skole, SFO, frivilligsentralar eller i private verna verksemder. Som aktivitør arbeider du ofte med eldre, psykisk utviklingshemma, funksjonshemma, born, ungdom og andre grupper med behov for rehabilitering. 

Andre stillingstitlar i dette yrket er miljøarbeidar, fagarbeidar, kulturmedarbeidar, assistent, arbeidsleiar eller aktivitetsleiar. 

Personlege eigenskapar

Som aktivitør bør du vere kreativ og ha evne til å finne praktiske løysingar på utfordringar som dukkar opp. Gode kommunikasjonsevner og evne til å komme i kontakt med ulike mennesketypar er òg viktig.

Utdanning

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Kva jobbar aktivitørar som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Helsefagarbeider
Heltid
Alle sektorer
28 189 personer
22 539 personer
5 650 personer
Ca 250 kr
Ca 251 kr
Ca 248 kr
40 570 kr
40 610 kr
40 230 kr
486 840 kr
487 320 kr
482 760 kr
Ca 250 kr
Ca 251 kr
Ca 248 kr
40 590 kr
40 630 kr
40 240 kr
487 080 kr
487 560 kr
482 880 kr
Ca 232 kr
Ca 232 kr
Ca 234 kr
37 610 kr
37 520 kr
37 970 kr
451 320 kr
450 240 kr
455 640 kr
Ca 232 kr
Ca 232 kr
Ca 234 kr
38 240 kr
38 080 kr
38 860 kr
458 880 kr
456 960 kr
466 320 kr
Helsefagarbeider
Deltid
Alle sektorer
83 678 personer
72 374 personer
11 304 personer
Ca 261 kr
Ca 262 kr
Ca 253 kr
42 320 kr
42 410 kr
40 910 kr
507 840 kr
508 920 kr
490 920 kr
Ca 261 kr
Ca 262 kr
Ca 253 kr
42 370 kr
42 450 kr
40 990 kr
508 440 kr
509 400 kr
491 880 kr
Ca 258 kr
Ca 259 kr
Ca 253 kr
41 850 kr
41 960 kr
41 040 kr
502 200 kr
503 520 kr
492 480 kr
Ca 258 kr
Ca 259 kr
Ca 253 kr
42 340 kr
42 420 kr
41 760 kr
508 080 kr
509 040 kr
501 120 kr
Helsefagarbeider
Heltid
Kommunal
22 458 personer
18 585 personer
3 873 personer
Ca 253 kr
Ca 253 kr
Ca 253 kr
40 930 kr
40 920 kr
40 960 kr
491 160 kr
491 040 kr
491 520 kr
Ca 253 kr
Ca 253 kr
Ca 253 kr
40 950 kr
40 940 kr
40 970 kr
491 400 kr
491 280 kr
491 640 kr
Ca 233 kr
Ca 233 kr
Ca 234 kr
37 720 kr
37 670 kr
37 950 kr
452 640 kr
452 040 kr
455 400 kr
Ca 233 kr
Ca 233 kr
Ca 234 kr
38 300 kr
38 200 kr
38 770 kr
459 600 kr
458 400 kr
465 240 kr
Helsefagarbeider
Deltid
Kommunal
69 820 personer
61 723 personer
8 097 personer
Ca 263 kr
Ca 263 kr
Ca 258 kr
42 600 kr
42 650 kr
41 870 kr
511 200 kr
511 800 kr
502 440 kr
Ca 263 kr
Ca 263 kr
Ca 258 kr
42 650 kr
42 690 kr
41 960 kr
511 800 kr
512 280 kr
503 520 kr
Ca 261 kr
Ca 261 kr
Ca 258 kr
42 250 kr
42 310 kr
41 740 kr
507 000 kr
507 720 kr
500 880 kr
Ca 261 kr
Ca 261 kr
Ca 258 kr
42 710 kr
42 740 kr
42 410 kr
512 520 kr
512 880 kr
508 920 kr
Helsefagarbeider
Heltid
Privat
3 423 personer
2 186 personer
1 237 personer
Ca 227 kr
Ca 229 kr
Ca 225 kr
36 800 kr
37 110 kr
36 430 kr
441 600 kr
445 320 kr
437 160 kr
Ca 227 kr
Ca 229 kr
Ca 225 kr
36 800 kr
37 110 kr
36 430 kr
441 600 kr
445 320 kr
437 160 kr
Ca 224 kr
Ca 225 kr
Ca 224 kr
36 340 kr
36 370 kr
36 280 kr
436 080 kr
436 440 kr
435 360 kr
Ca 224 kr
Ca 225 kr
Ca 224 kr
36 880 kr
36 820 kr
36 970 kr
442 560 kr
441 840 kr
443 640 kr
Helsefagarbeider
Deltid
Privat
9 288 personer
6 839 personer
2 449 personer
Ca 232 kr
Ca 235 kr
Ca 226 kr
37 640 kr
38 020 kr
36 650 kr
451 680 kr
456 240 kr
439 800 kr
Ca 232 kr
Ca 235 kr
Ca 226 kr
37 640 kr
38 020 kr
36 650 kr
451 680 kr
456 240 kr
439 800 kr
Ca 235 kr
Ca 236 kr
Ca 231 kr
38 010 kr
38 200 kr
37 440 kr
456 120 kr
458 400 kr
449 280 kr
Ca 235 kr
Ca 236 kr
Ca 231 kr
38 470 kr
38 630 kr
38 000 kr
461 640 kr
463 560 kr
456 000 kr
Helsefagarbeider
Heltid
Statlig
2 308 personer
1 768 personer
540 personer
Ca 250 kr
Ca 246 kr
Ca 260 kr
40 440 kr
39 890 kr
42 090 kr
485 280 kr
478 680 kr
505 080 kr
Ca 250 kr
Ca 246 kr
Ca 260 kr
40 650 kr
40 050 kr
42 530 kr
487 800 kr
480 600 kr
510 360 kr
Ca 238 kr
Ca 231 kr
Ca 260 kr
38 480 kr
37 390 kr
42 060 kr
461 760 kr
448 680 kr
504 720 kr
Ca 238 kr
Ca 231 kr
Ca 260 kr
39 720 kr
38 440 kr
43 940 kr
476 640 kr
461 280 kr
527 280 kr
Helsefagarbeider
Deltid
Statlig
4 570 personer
3 812 personer
758 personer
Ca 262 kr
Ca 261 kr
Ca 275 kr
42 410 kr
42 230 kr
44 500 kr
508 920 kr
506 760 kr
534 000 kr
Ca 262 kr
Ca 261 kr
Ca 275 kr
42 630 kr
42 420 kr
45 000 kr
511 560 kr
509 040 kr
540 000 kr
Ca 265 kr
Ca 263 kr
Ca 277 kr
42 890 kr
42 550 kr
44 810 kr
514 680 kr
510 600 kr
537 720 kr
Ca 265 kr
Ca 263 kr
Ca 277 kr
43 990 kr
43 520 kr
46 610 kr
527 880 kr
522 240 kr
559 320 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Jordmor står smilende ved siden av mor og nyfødt barn.

Jordmor

Som jordmor hjelper du til under fødselen, og tar deg av mora og det nyfødde barnet. Jordmødrer ut­fører også svangerskaps­kontrollar og oppfølging i barseltida.

Psykiater i samtale med pasient.

Psykiater

Psykiateren er ein lege som undersøker og behandlar personar med psykiske lidingar.

Klinisk sosionom ved spillemaskiner.

Klinisk sosionom

Som klinisk sosionom arbeider du for å forbetre klientane si evne til å fungere fysisk, psykisk og sosialt.

Ortoped ser på røntgenbilde

Ortoped

Ein ortoped er ein lege som førebygger og behandlar sjukdommar og skadar i musklar og skjelett.

En kardiolog lytter med et stetoskop på hjertet til en jente

Kardiolog

Ein kardiolog er ein lege med spesialisering i hjartesjukdommar.

Kirurger

Kirurg

Ein kirurg er ein lege som ut­fører operasjonar, i tillegg til anna behandlinga.

Manuellterapeut behendler skulderen til en pasient

Manuell­terapeut

Manuell­terapeutar er vidareutdanna fysio­terapeutar som er ekspertar på musklar og skjelett.

Tanntekniker jobber med å lage tannerstatning.

Tann­tekniker

Ein tann­teknikar lagar tannerstatningar til pasientar som har mista eller skadt tennene sine.

Fysioterapeut.

Fysio­terapeut

Fysio­terapeutar jobbar med kropp og rørsle for å fremme god helse.

En sosionom i samtale med en bruker.

Sosionom

Ein sosionom hjelper menneske med å førebyggje, løyse og redusere problem.

Geriater prater med eldre kvinne.

Geriatar

Som geriatar er du spesialist på sjukdommar hos eldre menneske.

Musikkpedagog underviser elevene i å spille fiolin.

Musikk­pedagog

Musikk­pedagogen underviser i musikk. Som musikk­pedagog må du ha ei evne til å inspirere og til å formidle vidare kunnskap.