Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg har hatt et nært forhold til naturen siden jeg var liten, og var miljøbevisst i tenårene. På videregående hadde jeg en veldig dyktig biologilærer som gjorde meg interessert i en utdannelse innenfor biologifeltet. Etter videregående gikk jeg ett år på naturfotolinjen ved Lofoten Folkehøgskole. Å befinne seg midt i debatten som raste om oljeutvinning i den sårbare naturen og det viktige matfatet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, var en ordentlig øyeåpner for meg. Etter det visste jeg at jeg ville jobbe med noe som kunne bidra til å ta bedre vare på vår felles natur.

Image
Helene står på en myr med en håv som brukes til å fange insekter.
Lenke
Ingrid Oftedal
Lisens
1
Helene fanger insekter ute på en myr

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg? 

– Jeg arbeider med innhenting av kunnskap om arters forekomst og utbredelse i norsk natur. Dette skjer i et tett samarbeid med frivillige naturkartleggere i våre biologiske medlemsforeninger. Vi tilbyr turer, samlinger og kurs for folk som er interessert i dyr, planter og sopp. På turene kan man lære mer om arter og samtidig bidra med viktig kunnskap om hvor artene finnes i norsk natur.

Arbeidsoppgavene varierer veldig mye fra sesong til sesong. Jeg bruker vinteren på rapportering av arter og planlegging av turer og kurs. Da sitter jeg på kontor i Oslo sammen med kollegaene mine som hovedsakelig er biologer og naturforvaltere. Vi er tre personer som jobber med kartlegging av arter. Fra de første vårtegnene til senhøst er jeg stort sett på reisefot i store deler av landet. Da er jeg ute i skog og våtmark, og kartlegger insekter, planter og sopp sammen med studenter, pensjonister, biologer, naturforvaltere og andre naturinteresserte.

Min jobb er å sy sammen opplegg og være arrangør slik at naturinteresserte kan møtes og lære av hverandre. Jeg må finne ut hvor vi skal være, leie et sted vi kan overnatte, lage program, åpne opp for påmelding, invitere kursholdere og lignende. Det er mange detaljer som skal på plass, så det blir mange e-poster og telefoner. Heldigvis er det gode krefter ute i de biologiske foreningene som har god kunnskap om lokale forhold og som hjelper meg å arrangere.

På turene er vi ute og leter etter arter. Alt vi finner blir dokumentert med notater og bilder, og der det er nødvendig blir materiale samlet inn. Etterarbeidet er å sitte med håndbøker, lupe og mikroskop for videre artsbestemmelse. Til slutt registrerer vi det vi har funnet i Artsobservasjoner, en database som samler funn av dyr, planter og sopp i Norge. All innsamlet kunnskap blir tilgjengelig for forvaltning og forskning, og dataene blir brukt når det skal planlegges utbygginger, hogst i skogen og andre arealinngrep.

Jeg holder også foredrag og driver med formidling til blant annet studenter om viktigheten av artskunnskap.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket? 

– Det kreves at du tar realfag på videregående. Jeg tok biologi, kjemi og matte. Videre må du ta en treårig bachelor innenfor naturforvaltning, økologi, miljø og naturressurser, biologi eller miljøfag. Du stiller sterkere med en toårig mastergrad i tillegg, men det er også mulig å få jobb med bare bachelorgrad.

Jeg tok en bachelorgrad i Miljø og naturressurser, og mastergrad i Naturforvaltning med fordypning i skogøkologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås (NMBU).

Hvem passer ikke dette yrket for? 

– Er du ikke interessert i natur og mistrives med varierte arbeidsoppgaver, så er nok ikke naturforvaltning noe for deg.

Hva liker du best med yrket ditt? 

– Jeg liker svært godt å kunne tilbringe så mye tid ute i naturen som mulig, lære nye arter og vite at jeg gjør en viktig jobb for bevaring av naturmangfoldet. Ikke minst er det en veldig sosial jobb, og jeg omgås kunnskapsrike og engasjerte folk fra hele landet. Jeg ser sammenhenger rundt meg hele tiden, og det er veldig gøy å drive med formidling til folk flest om artene som danner selve livsgrunnlaget vårt. Mitt motto er «Jo mer folk vet om naturen, jo mer ønsker de å ta vare på den.»

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Som naturforvalter ser man de direkte konsekvensene av at natur går tapt. Det er ikke alltid så lett å holde optimismen oppe. Enkelte dager kan man føle på en naturdepresjon og føle seg motløs, når politikerne ikke løfter en finger enda vi står midt i en klima- og naturkrise. Heldigvis har jeg gode kollegaer som aldri gir opp og som taler naturens sak, og som gjør det gøy og givende å jobbe videre med miljøvern.  

Image
Naturforvalter Helene Lind Jensen sitter foran en stereolupe for å forstørrer opp små detaljer på insektene som er samlet inn.
Lenke
Hallvard Elven
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Du må være interessert i natur- og miljøspørsmål. Det er også en fordel å være god på planlegging og å være selvstendig. Du må være klar for å ofre noen av helgene dine og noen sene kvelder blir det også, men til gjengjeld kan du være mye ute og du kan ta fri senere. Denne jobben passer for deg som ønsker å ta vare på natur, men også ønsker å jobbe på kontor. Du får diskutere natur og drive politisk påvirkningsarbeid, både lokalt i de enkelte kommuner og sentralt på Stortinget.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Det er behov for naturforvaltere i alle oppgaver som handler om miljøspørsmål. Alt fra frivillige organisasjoner, miljøorganisasjoner, ulike konsulentselskaper som driver med naturkartlegging, skjøtsel og restaurering, til offentlige etater som kommuner, fylkeskommuner, Nasjonalparkforvaltning og fjellstyrer. Videre kan du jobbe i statlige etater som Miljødirektoratet, Statens naturoppsyn, Fylkesmannen, Statens vegvesen, Artsdatabanken og Klima- og miljødepartementet. Du kan også gå videre med en doktorgrad og jobbe med forskning, eller man kan undervise på skoler, museer og besøkssentre. Det er stort behov for flere naturforvaltere!

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? 

– Lønnen varierer i stor grad mellom bransjene. Med en mastergrad i en miljøorganisasjon, starter lønnen på cirka kroner 444.000. I andre yrker kan det være nærmere kroner 550.000.

Hvordan er du sjansene for å få jobb innen dette yrket? 

– Det lyses jevnlig ut stillinger det er relevant for en naturforvalter å søke på, og jeg er sikker på at jobbene vil bli flere i årene som kommer. For å virkelig skille seg ut blant søkerne vil jeg anbefale å være engasjert gjennom studieløpet, prøve å få en relevant sommerjobb eller engasjere deg i en studentgruppe, eller lokallag i en eller flere av de biologiske foreningene. Med god kunnskap om arter og natur stiller du sterkt for å kunne jobbe innenfor mange arbeidsfelt. Det vil være et stort behov for naturforvaltere som kan kartlegge arter og naturtyper i Norge. 

Tekst:
Ingvild Hegge Eriksen
Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.
Denne jobben passer for deg som ønsker å ta vare på natur, men også ønsker å jobbe på kontor.
Som naturforvalter ser man de direkte konsekvensene av at natur går tapt. Det er ikke alltid så lett å holde optimismen oppe.