Yrkesbeskrivelse

Vektar

Jobben til vektaren er å skape tryggleik gjennom å førebygge ulukker og lovbrot.

Som vektar er hovudoppgåva di å syte for tryggleik, sikkerheit og minske uønska hendingar som ulukker og kriminalitet. 

Vanlege arbeidsoppgåver for vektarar kan vere:

 • vakthald av område som til dømes store arbeidsplassar, parkeringsplassar, kjøpesentre, museum eller eigedomar
 • kontroll og tilsyn av tekniske installasjonar
 • bistå butikkar eller firma ved tilkallingsalarm
 • betene resepsjonar
 • førebygge uønska situasjonar
 • handtere konfliktar
 • ha oppsyn med overvakingsanlegg
 • rapportere avvik og observasjonar
 • planlegge sikkerheitstiltak
 • rettleie publikum

Vektarjobben kan vere stasjonær eller patruljerande.

Stasjonær vektarteneste vil seie at ein vektar arbeider for ein bestemt kunde og har ansvaret for sikkerheita der. Det kan skje gjennom adgangskontroll, kontrollrunder, overvaking av tekniske anlegg og resepsjonsteneste. Viss vektaren jobbar på til dømes eit kjøpesenter eller ein T-banestasjon, vil han eller ho òg bistå og rettleie tilsette og publikum og bidra til at området er trygt og sikkert for alle.

Patruljerande tenester finn stad mellom fleire kundar og kan til dømes vere mobilteneste på kveld og natt. Da kjører vektaren mellom kundane og utfører kontrolltenester der.

Vektarar kan også jobbe med verditransport, telje pengar i pengesentralar og liknande. Som vekter kan du òg jobbe i trafikken, for eksempel ved å dirigere trafikk ved asfaltering på vegen eller køyre ledebil. Du kan òg vere vaktmannskap på til dømes utestadar, idretts- eller konsertarrangement. 

For å jobbe som vektar må du vere fylt 18 år og ha tilfredsstillande vandel.

Hvor jobber vektarar ?

Som vektar kan du jobbe i vektar- og vaktselskap, alarmsentralar eller store bedrifter som har tilsett eigne vektarar, til dømes vakttenesta i regjeringsbygga og Stortinget.

 

Personlige egenskaper

For å bli vektar må ein kunne jobbe sjølvstendig, ta initiativ og ha god vurderingsevne. Andre viktige eigenskapar er empati, rådsnarleik og ei evne til å handtere konfliktar. Elles er det ein fordel å ha normalt syn og normal høyrsel.

Utdanning

For å bli faglært  vektar kan du ta sikkerheitsfag i vidaregåande opplæring. Du kan også ta vektarkurs i regi av vektarselskapa. Vektarkursa som blir tilbydd gjennom selskapa dekker den lovpålagde minimumsutdanninga som krevst gjennom Lov om vaktvirksomhet for å kunne jobbe som vektar.

Bedrifter

Vektar i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 5164102 - VEKTER
 • 5164103 - VEKTER-LEDER
 • 5164104 - SECURITAS
 • 5164101 - SIKKERHETSVAKT
 • 5164106 - VAKTBETJENT
 • 5164105 - VAKTSJEF
 • 9152130 - TRAFIKKBETJENT (PARKERING)
 • 9152110 - PARKERINGSVAKT
 • 9152101 - ORDENSVAKT
 • 9152105 - DØRVAKT

Sist kvalitetsikret den 04. juni 2019, av Norsk Arbeidsmandsforbund, Fagforbundet, seksjon for samferdsel og teknisk