Mannlig vekter foran dataskjerm som overvåker butikker
Yrkesskildring

Vektar

favoritt ikon

Jobben til vektaren er å skape tryggleik gjennom å førebygge ulukker og lovbrot.

Som vektar er hovudoppgåva di å syte for tryggleik, sikkerheit og minske uønska hendingar som ulukker og kriminalitet. 

Vanlege arbeidsoppgåver for vektarar kan vere:

  • vakthald av område som til dømes store arbeidsplassar, parkeringsplassar, kjøpesentre, museum eller eigedomar
  • kontroll og tilsyn av tekniske installasjonar
  • bistå butikkar eller firma ved tilkallingsalarm
  • betene resepsjonar
  • førebygge uønska situasjonar
  • handtere konfliktar
  • ha oppsyn med overvakingsanlegg
  • rapportere avvik og observasjonar
  • planlegge sikkerheitstiltak
  • rettleie publikum

Vektarjobben kan vere stasjonær eller patruljerande.

Stasjonær vektarteneste vil seie at ein vektar arbeider for ein bestemt kunde og har ansvaret for sikkerheita der. Det kan skje gjennom adgangskontroll, kontrollrunder, overvaking av tekniske anlegg og resepsjonsteneste. Viss vektaren jobbar på til dømes eit kjøpesenter eller ein T-banestasjon, vil han eller ho òg bistå og rettleie tilsette og publikum og bidra til at området er trygt og sikkert for alle.

Patruljerande tenester finn stad mellom fleire kundar og kan til dømes vere mobilteneste på kveld og natt. Da kjører vektaren mellom kundane og utfører kontrolltenester der.

Vektarar kan også jobbe med verditransport, telje pengar i pengesentralar og liknande. Som vekter kan du òg jobbe i trafikken, for eksempel ved å dirigere trafikk ved asfaltering på vegen eller køyre ledebil. Du kan òg vere vaktmannskap på til dømes utestadar, idretts- eller konsertarrangement. 

For å jobbe som vektar må du vere fylt 18 år og ha tilfredsstillande vandel.

Kvar arbeider vektarar?

Som vektar kan du jobbe i vektar- og vaktselskap, alarmsentralar eller store bedrifter som har tilsett eigne vektarar, til dømes vakttenesta i regjeringsbygga og Stortinget.

 

Personlege eigenskapar

For å bli vektar må ein kunne jobbe sjølvstendig, ta initiativ og ha god vurderingsevne. Andre viktige eigenskapar er empati, rådsnarleik og ei evne til å handtere konfliktar. Elles er det ein fordel å ha normalt syn og normal høyrsel.

Utdanning

For å bli faglært vektar kan du ta sikkerheitsfag i vidaregåande opplæring. Du kan også ta vektarkurs i regi av vektarselskapa. Vektarkursa som blir tilbydd gjennom selskapa dekker den lovpålagde minimumsutdanninga som krevst gjennom Lov om vaktvirksomhet for å kunne jobbe som vektar.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Kva jobbar sikkerheitsfagutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for vektarar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Vekter
Heltid
Alle sektorer
4 041 personer
878 personer
3 163 personer
Ca 219 kr
Ca 212 kr
Ca 221 kr
35 410 kr
34 390 kr
35 780 kr
424 920 kr
412 680 kr
429 360 kr
Ca 219 kr
Ca 212 kr
Ca 221 kr
36 150 kr
34 770 kr
36 630 kr
433 800 kr
417 240 kr
439 560 kr
Ca 227 kr
Ca 215 kr
Ca 230 kr
36 800 kr
34 890 kr
37 330 kr
441 600 kr
418 680 kr
447 960 kr
Ca 227 kr
Ca 215 kr
Ca 230 kr
38 530 kr
36 030 kr
39 220 kr
462 360 kr
432 360 kr
470 640 kr
Vekter
Deltid
Alle sektorer
7 237 personer
1 850 personer
5 387 personer
Ca 212 kr
Ca 209 kr
Ca 214 kr
34 410 kr
33 860 kr
34 600 kr
412 920 kr
406 320 kr
415 200 kr
Ca 212 kr
Ca 209 kr
Ca 214 kr
34 600 kr
34 020 kr
34 790 kr
415 200 kr
408 240 kr
417 480 kr
Ca 222 kr
Ca 218 kr
Ca 224 kr
36 040 kr
35 290 kr
36 300 kr
432 480 kr
423 480 kr
435 600 kr
Ca 222 kr
Ca 218 kr
Ca 224 kr
36 750 kr
35 910 kr
37 040 kr
441 000 kr
430 920 kr
444 480 kr
Vekter
Heltid
Privat
3 590 personer
782 personer
2 808 personer
Ca 216 kr
Ca 211 kr
Ca 218 kr
35 030 kr
34 230 kr
35 300 kr
420 360 kr
410 760 kr
423 600 kr
Ca 216 kr
Ca 211 kr
Ca 218 kr
35 730 kr
34 640 kr
36 070 kr
428 760 kr
415 680 kr
432 840 kr
Ca 223 kr
Ca 212 kr
Ca 226 kr
36 110 kr
34 370 kr
36 590 kr
433 320 kr
412 440 kr
439 080 kr
Ca 223 kr
Ca 212 kr
Ca 226 kr
37 700 kr
35 470 kr
38 310 kr
452 400 kr
425 640 kr
459 720 kr
Vekter
Deltid
Privat
7 013 personer
1 799 personer
5 214 personer
Ca 212 kr
Ca 209 kr
Ca 214 kr
34 360 kr
33 830 kr
34 590 kr
412 320 kr
405 960 kr
415 080 kr
Ca 212 kr
Ca 209 kr
Ca 214 kr
34 540 kr
33 990 kr
34 780 kr
414 480 kr
407 880 kr
417 360 kr
Ca 222 kr
Ca 217 kr
Ca 223 kr
35 930 kr
35 190 kr
36 190 kr
431 160 kr
422 280 kr
434 280 kr
Ca 222 kr
Ca 217 kr
Ca 223 kr
36 600 kr
35 790 kr
36 890 kr
439 200 kr
429 480 kr
442 680 kr
Vekter
Heltid
Statlig
394 personer
326 personer
Ca 265 kr
Ca
Ca 270 kr
42 980 kr
43 690 kr
515 760 kr
524 280 kr
Ca 265 kr
Ca
Ca 270 kr
44 530 kr
45 510 kr
534 360 kr
546 120 kr
Ca 258 kr
Ca
Ca 265 kr
41 790 kr
42 880 kr
501 480 kr
514 560 kr
Ca 258 kr
Ca
Ca 265 kr
44 870 kr
46 180 kr
538 440 kr
554 160 kr
Vekter
Deltid
Statlig
168 personer
139 personer
Ca 222 kr
Ca
Ca 222 kr
36 020 kr
36 020 kr
432 240 kr
432 240 kr
Ca 222 kr
Ca
Ca 222 kr
36 910 kr
36 870 kr
442 920 kr
442 440 kr
Ca 245 kr
Ca
Ca 247 kr
39 610 kr
40 090 kr
475 320 kr
481 080 kr
Ca 245 kr
Ca
Ca 247 kr
41 930 kr
42 550 kr
503 160 kr
510 600 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

To politimenn står foran en politibil.

Politi

I politi- og påtalemyndigheita finst det ei rekkje yrkesvegar.

Illustrasjonsbilde av tollere som kontrollerer eit skip.

Tollar

Som tollar kan du mellom anna arbeide med å kontrollere reisande og reisegods, eller køyretøy og båtar.

Brannkonstabel slukker brann

Brannkonstabel

Som brannkonstabel sløkk du brannar, og driv med rednings- og tryggleiksarbeid i brannvesenet.

Politibetjent med politihund

Politibetjent

Politibetjentar jobbar for å skapa tryggleik i samfunnet, og kan arbeida med alt frå patruljering og ordensteneste til etterforsking.

Fengselsbetjent på jobb i et fengsel.

Fengselsbetjent

Som fengselsbetjent har du ansvaret for å følge opp, rettleie og motivere menneske som sonar ei fengselsstraff.

En liten jente holder smilende opp en mobiltelefon. Kabinpersonale, mor, bestemor og bror ser på i bakgrunnen.

Kabintilsett fly

Som kabintilsett har du ansvaret for tryggleiken og servicen til passasjerane under flyreisa.

Låsesmed lager nøkler i verkstaden sitt.

Låsesmed

Låsesmeden prosjekterer, installerer, reparerer, held ved like og yter service på lås- og tryggleikssystem.

Eiendomsmegler bærer på et visningsskilt foran noen boligblokker

Eigedomsmeklar

Eigedomsmeklaren sørger for at kjøp og sal av eigedommar skjer på ein trygg og effektiv måte.

Los på losbåten.

Lós

Ein lós er ein navigatør som leier skip gjennom norske farvatn.

Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomster­dekoratør

Blomster­dekoratøren lagar blomsterprodukt til ulike arrangement og samkomer.

Ung mannlig baker setter bakverk i ovnen

Bakar

Bakarar arbeider med å laga brød, bagettar, kaker og anna bakverk.

Megler tar en person i hånda.

Meklar

Meklarar hjelper til med forhandling og rådgiving mellom kjøparar og seljarar. Meklarar er også med på å løyse konfliktar mellom partar.