Mannlig vekter foran dataskjerm som overvåker butikker
Yrkesskildring

Vektar

favoritt ikon

Jobben til vektaren er å skape tryggleik gjennom å førebygge ulukker og lovbrot.

Som vektar er hovudoppgåva di å syte for tryggleik, sikkerheit og minske uønska hendingar som ulukker og kriminalitet. 

Vanlege arbeidsoppgåver for vektarar kan vere:

  • vakthald av område som til dømes store arbeidsplassar, parkeringsplassar, kjøpesentre, museum eller eigedomar
  • kontroll og tilsyn av tekniske installasjonar
  • bistå butikkar eller firma ved tilkallingsalarm
  • betene resepsjonar
  • førebygge uønska situasjonar
  • handtere konfliktar
  • ha oppsyn med overvakingsanlegg
  • rapportere avvik og observasjonar
  • planlegge sikkerheitstiltak
  • rettleie publikum

Vektarjobben kan vere stasjonær eller patruljerande.

Stasjonær vektarteneste vil seie at ein vektar arbeider for ein bestemt kunde og har ansvaret for sikkerheita der. Det kan skje gjennom adgangskontroll, kontrollrunder, overvaking av tekniske anlegg og resepsjonsteneste. Viss vektaren jobbar på til dømes eit kjøpesenter eller ein T-banestasjon, vil han eller ho òg bistå og rettleie tilsette og publikum og bidra til at området er trygt og sikkert for alle.

Patruljerande tenester finn stad mellom fleire kundar og kan til dømes vere mobilteneste på kveld og natt. Da kjører vektaren mellom kundane og utfører kontrolltenester der.

Vektarar kan også jobbe med verditransport, telje pengar i pengesentralar og liknande. Som vekter kan du òg jobbe i trafikken, for eksempel ved å dirigere trafikk ved asfaltering på vegen eller køyre ledebil. Du kan òg vere vaktmannskap på til dømes utestadar, idretts- eller konsertarrangement. 

For å jobbe som vektar må du vere fylt 18 år og ha tilfredsstillande vandel.

Kvar arbeider vektarar?

Som vektar kan du jobbe i vektar- og vaktselskap, alarmsentralar eller store bedrifter som har tilsett eigne vektarar, til dømes vakttenesta i regjeringsbygga og Stortinget.

 

Personlege eigenskapar

For å bli vektar må ein kunne jobbe sjølvstendig, ta initiativ og ha god vurderingsevne. Andre viktige eigenskapar er empati, rådsnarleik og ei evne til å handtere konfliktar. Elles er det ein fordel å ha normalt syn og normal høyrsel.

Utdanning

For å bli faglært vektar kan du ta sikkerheitsfag i vidaregåande opplæring. Du kan også ta vektarkurs i regi av vektarselskapa. Vektarkursa som blir tilbydd gjennom selskapa dekker den lovpålagde minimumsutdanninga som krevst gjennom Lov om vaktvirksomhet for å kunne jobbe som vektar.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Kva jobbar sikkerheitsfagutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for vektarar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Vekter
Deltid
Alle sektorer
6 889 personer
1 734 personer
5 155 personer
Ca 206 kr
Ca 204 kr
Ca 207 kr
33 410 kr
32 990 kr
33 550 kr
400 920 kr
395 880 kr
402 600 kr
Ca 206 kr
Ca 204 kr
Ca 207 kr
33 550 kr
33 120 kr
33 690 kr
402 600 kr
397 440 kr
404 280 kr
Ca 209 kr
Ca 206 kr
Ca 211 kr
33 930 kr
33 300 kr
34 150 kr
407 160 kr
399 600 kr
409 800 kr
Ca 209 kr
Ca 206 kr
Ca 211 kr
34 460 kr
33 740 kr
34 710 kr
413 520 kr
404 880 kr
416 520 kr
Vekter
Heltid
Alle sektorer
4 288 personer
957 personer
3 331 personer
Ca 215 kr
Ca 211 kr
Ca 217 kr
34 860 kr
34 160 kr
35 150 kr
418 320 kr
409 920 kr
421 800 kr
Ca 215 kr
Ca 211 kr
Ca 217 kr
35 560 kr
34 670 kr
35 920 kr
426 720 kr
416 040 kr
431 040 kr
Ca 223 kr
Ca 211 kr
Ca 226 kr
36 130 kr
34 180 kr
36 690 kr
433 560 kr
410 160 kr
440 280 kr
Ca 223 kr
Ca 211 kr
Ca 226 kr
37 720 kr
35 270 kr
38 430 kr
452 640 kr
423 240 kr
461 160 kr
Vekter
Privat
10 538 personer
2 569 personer
7 969 personer
Ca 210 kr
Ca 207 kr
Ca 211 kr
34 060 kr
33 560 kr
34 190 kr
408 720 kr
402 720 kr
410 280 kr
Ca 210 kr
Ca 207 kr
Ca 211 kr
34 400 kr
33 840 kr
34 550 kr
412 800 kr
406 080 kr
414 600 kr
Ca 214 kr
Ca 207 kr
Ca 217 kr
34 720 kr
33 530 kr
35 110 kr
416 640 kr
402 360 kr
421 320 kr
Ca 214 kr
Ca 207 kr
Ca 217 kr
35 750 kr
34 280 kr
36 230 kr
429 000 kr
411 360 kr
434 760 kr
Vekter
Deltid
Privat
6 696 personer
1 695 personer
5 001 personer
Ca 206 kr
Ca 204 kr
Ca 207 kr
33 390 kr
32 970 kr
33 540 kr
400 680 kr
395 640 kr
402 480 kr
Ca 206 kr
Ca 204 kr
Ca 207 kr
33 520 kr
33 100 kr
33 680 kr
402 240 kr
397 200 kr
404 160 kr
Ca 209 kr
Ca 205 kr
Ca 210 kr
33 840 kr
33 230 kr
34 060 kr
406 080 kr
398 760 kr
408 720 kr
Ca 209 kr
Ca 205 kr
Ca 210 kr
34 350 kr
33 670 kr
34 590 kr
412 200 kr
404 040 kr
415 080 kr
Vekter
Heltid
Privat
3 842 personer
874 personer
2 968 personer
Ca 213 kr
Ca 210 kr
Ca 215 kr
34 550 kr
34 080 kr
34 760 kr
414 600 kr
408 960 kr
417 120 kr
Ca 213 kr
Ca 210 kr
Ca 215 kr
35 210 kr
34 600 kr
35 470 kr
422 520 kr
415 200 kr
425 640 kr
Ca 219 kr
Ca 209 kr
Ca 222 kr
35 510 kr
33 840 kr
36 010 kr
426 120 kr
406 080 kr
432 120 kr
Ca 219 kr
Ca 209 kr
Ca 222 kr
37 010 kr
34 910 kr
37 640 kr
444 120 kr
418 920 kr
451 680 kr
Vekter
Statlig
559 personer
469 personer
Ca 257 kr
Ca
Ca 260 kr
41 690 kr
42 120 kr
500 280 kr
505 440 kr
Ca 257 kr
Ca
Ca 260 kr
42 920 kr
43 460 kr
515 040 kr
521 520 kr
Ca 251 kr
Ca
Ca 256 kr
40 660 kr
41 550 kr
487 920 kr
498 600 kr
Ca 251 kr
Ca
Ca 256 kr
43 050 kr
44 110 kr
516 600 kr
529 320 kr
Vekter
Deltid
Statlig
156 personer
131 personer
Ca 208 kr
Ca
Ca 208 kr
33 710 kr
33 710 kr
404 520 kr
404 520 kr
Ca 208 kr
Ca
Ca 208 kr
34 070 kr
34 040 kr
408 840 kr
408 480 kr
Ca 230 kr
Ca
Ca 233 kr
37 260 kr
37 690 kr
447 120 kr
452 280 kr
Ca 230 kr
Ca
Ca 233 kr
38 960 kr
39 520 kr
467 520 kr
474 240 kr
Vekter
Heltid
Statlig
403 personer
338 personer
Ca 260 kr
Ca
Ca 263 kr
42 110 kr
42 620 kr
505 320 kr
511 440 kr
Ca 260 kr
Ca
Ca 263 kr
43 490 kr
44 090 kr
521 880 kr
529 080 kr
Ca 254 kr
Ca
Ca 260 kr
41 210 kr
42 140 kr
494 520 kr
505 680 kr
Ca 254 kr
Ca
Ca 260 kr
43 710 kr
44 820 kr
524 520 kr
537 840 kr
Vekter
Alle sektorer
11 177 personer
2 691 personer
8 486 personer
Ca 211 kr
Ca 208 kr
Ca 213 kr
34 200 kr
33 690 kr
34 430 kr
410 400 kr
404 280 kr
413 160 kr
Ca 211 kr
Ca 208 kr
Ca 213 kr
34 560 kr
33 970 kr
34 830 kr
414 720 kr
407 640 kr
417 960 kr
Ca 217 kr
Ca 208 kr
Ca 220 kr
35 140 kr
33 750 kr
35 580 kr
421 680 kr
405 000 kr
426 960 kr
Ca 217 kr
Ca 208 kr
Ca 220 kr
36 260 kr
34 520 kr
36 800 kr
435 120 kr
414 240 kr
441 600 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold