Yrkesbeskrivelse

Sosiolog

Sosiologen har kunnskap om mennesket som individ og mennesket som ein del av ei gruppe, og brukar dette til å forstå korleis menneske fungerer saman.

Sosiologar studerer forholdet mellom menneske. Sosiologen sitt arbeid går ut på å undersøke ulike sider av eit samfunn og korleis menneske formar samfunnet rundt seg.

Det finst mange ulike retningar innan sosiologi, og sosiologar spesialiserer seg gjerne innan ei eller fleire retningar.

Nokre retningar innan sosiologi:

 • funksjonalisme – korleis handlingar og institusjonar har ein funksjon eller rolle i sosiale samanhengar
 • sosialpsykologi – korleis tankar, kjensler og åtferd blir påverka av andre
 • økonomisk sosiologi – handlar om økonomi og samfunn
 • politisk sosiologi – korleis kultur og andre sosiale strukturar påverkar politikken
 • arbeids- og velferdssosiologi
 • historisk sosiologi 
 • mediesosiologi – handlar om rolla til media i samfunnet og om kva rolle media speler for relasjonar mellom menneske
 • rettssosiologi – funksjonen til rettssystemet og utforming i og av samfunnet. 
 • kjønnssosiologi – kjønn og samfunn

Sosiologar er som regel ikkje tilsette som sosiologar, men kan arbeide som mellom anna saksbehandlarar, forskarar, prosjektleiarar og anna.

Nokre vanlege arbeidsoppgåver for sosiologar kan vera:

 • skriva notat, rapportar og utgreiingar
 • samla inn, analysera og tolka statistiske data, og omarbeida dei for offentleg publisering
 • analysere korleis politiske avgjerder eller økonomisk utvikling påverkar samfunnet, sosiale relasjonar eller for individet
 • formulere og analysera alternative løysingar på samfunnsmessige/sosiale/individuelle utfordringar
 • prosjektarbeid og prosjektstyring
 • gjennomføre kvalitative undersøkingar, analysar og evalueringar
 • undervise studentar og drive forskings- og utviklingsarbeid

Dei sosiologiske forskingsmiljøa står mellom anna bak prosjekt innan norsk samfunnsvitskap, som Kvinneforskingsprogrammet og Levekårsundersøkingane.

Hvor jobber sosiologar ?

Sosiologar finn du innan både privat og offentleg sektor. Døme på yrke kan vera forskar, rettleiar, informasjons- og kommunikasjonsmedarbeidar, rådgivar, politisk rådgivar, HR-rådgivar og prosjektkoordinator.

Personlige egenskaper

For å bli sosiolog må du vere glad i å tileigne deg teoretisk kunnskap. Du må vere samfunnsengasjert, nysgjerrig og ha analytisk evne.

Utdanning

For å bli sosiolog kan du velje mellom ulike studieretningar innan samfunnsfag.

Hva jobber sosiologiutdanna som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

 • 7321 - Sosiologiske fag
 • 632102 - Bachelor, sosiologi, treårig

Bedrifter

Sosiolog i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2542106 - FORSKER (SOSIOLOGI, SOSIALANTROPOLOGI, SAMFUNNSGEOGRAFI OG STATSVITENSKAP)
 • 2542109 - FORSKNINGSASSISTENT (SOSIOLOGI, SOSIALANTROPOLOGI, SAMFUNNSGEOGRAFI OG STATSVITENSKAP)
 • 2542111 - PLANLEGGER (SOSIOLOGI)
 • 2542113 - RÅDGIVER (SOSIOLOGI)
 • 2542103 - SOSIOLOG
 • 2542107 - SENIORRÅDGIVER (SAMFUNNSFAG/POLITIKK, PRIVAT VIRKSOMHET)

Sist kvalitetssikret den 11. oktober 2016, av Samfunnsviterne