Få gratis karriereveiledning på Karriereveiledning.no

Bilete
Siviløkonom

Yrkesbeskrivelse

Siviløkonom

Siviløkonomar jobbar med leiing og styring av bedrifter og organisasjonar.

Ein siviløkonom har ein brei utdanningsbakgrunn innan økonomisk-administrative fagområde. Dette gjer ein siviløkonom i stand til å arbeide innan mange ulike delar av ein organisasjon, innan ulike funksjonar og arbeidsområde. Svært mange siviløkonomar arbeider som topp- eller mellomleiarar i verksemdene dei er tilsett i.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein siviløkonom:

 • administrasjon og leiing
 • finansiering av bedrifter/verksemder
 • økonomisk analyse: rekneskap, budsjett og prognosearbeid
 • samfunnsøkonomisk analyse
 • prosjektleiing
 • revisjon, innkjøp og logistikk
 • marknadsføring, PR og kommunikasjon
 • personalutvikling/HR
 • ekstern konsulentverksemd

Mange siviløkonomar jobbar også med undervising, forsking eller utgreiingsarbeid.

Hvor jobber siviløkonomer ?

Arbeidsmarknaden for siviløkonomar er mangslungen. Mange jobbar i det private næringslivet med til dømes bank og forsikring, med revisjon, i olje- og gassektoren, innanfor reiselivet, i IT-bransjen eller med transport og shipping. Andre finn seg arbeid i den offentlege forvaltinga, i departement, på universitet og høgskolar eller i ideelle organisasjonar. Som siviløkonom kan du også starte karrieren din i utlandet.

Personlige egenskaper

Ein siviløkonom må ha eit analytisk anlegg og ei forståing for metodefaga. Som siviløkonom må du kunne uttrykke deg godt både skriftleg og munnleg. Siviløkonomar bør ha eit breitt interessefelt innanfor fagområda. Dei må også vere motivert for å leie prosjekt, fagområde og personar.

Utdanning

Siviløkonom er ein sidetittel øyremerkt kandidatar som har fullført ei femårig utdanning beståande av både ei bachelor- og mastergrad i økonomi og administrasjon.

Det er mogelegheiter for fordjuping både på bachelor- og masternivå. På masternivå kan studentane – alt etter utdanningsstad – velje fordjuping innan samfunnsøkonomi, finans, strategi og leiing, marknadsføring, økonomistyring, logistikk med meir.

Etter- og vidareutdanning
Siviløkonomar er kvalifisert for opptak til doktorgradsstudium. Organisasjonen Econa tilbyr i tillegg ei rekke ulike kurs.

Hva jobber siviløkonomutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tallene er fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 741107 - Høyere avdeling for siviløkonomer, uspesifisert
 • 741133 - Siviløkonom/Master, økonomi og administrasjon, femårig
 • 741125 - Siviløkonom/Master, økonomi og administrasjon, toårig
 • 741105 - Siviløkonomutdanning, CEMS-master
 • 641131 - Siviløkonomutdanning, fireårig

Bedrifter

Siviløkonom i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2412 - Finans- og investeringsrådgivere
 • 2413 - Finansanalytikere
 • 3321 - Forsikringsagenter
 • 3313 - Regnskapsførere
 • 2411 - Revisorer, regnskapsrådgivere
 • 2631 - Rådgivere/forskere, samfunnsøkonomi

Sist kvalitetsikret den 05. september 2019, av Econa