Bilete
Illustrasjonsbilde av arbeidere på et raffineri
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Prosessteknikar

Prosessteknikaren driftar og held ved like kjemiske prosessanlegg innanfor ei rekke ulike bransjar.

Ein prosessteknikar arbeider med den daglege drifta av anlegg for produksjon og behandling av eksempelvis kjemikaliar, medisinar og gass. Prosessteknikaren må heile tida gjere vurderingar når det gjeld den daglege drifta, spesielt med tanke på sikkerheit for menneske, miljø, kvalitet og utstyr. Prosessteknikaren går også under tittelen fagoperatør i kjemisk prosessindustri eller kjemiprosessoperatør.

Dagleg drift av prosessanlegg inneber:

 • ansvar for å starte, stoppe og halde ved like anlegga
 • å følge instruksar og prosedyrar for drift
 • å drive med overvaking og feilsøking på anlegget

Det blir brukt kjemisk teknologi innanfor ei rekke bransjar, som for eksempel farmasøytisk industri, petrokjemisk industri, bioteknologisk industri og næringsmiddelindustri. Sjølv om arbeidet som blir utført er svært ulikt frå bransje til bransje, er likevel mange av oppgåvene knytte til dei kjemiske prosessane relativt like. 

I arbeidet blir det brukt mykje stort mekanisk utstyr, så vel som ei rekke ulike kjemikaliar, og prosessane kan gå føre seg i ekstreme temperaturar. Det er viktig å vere bevisst på kva farar dette kan innebere.

Anlegga blir stadig meir avanserte, og digital og automatisert teknologi er ein viktig del av arbeidskvardagen. IKT-verktøy blir brukt både til styring og vedlikehald, men også til meir administrative oppgåver.

Prosessteknikarar arbeider tett med andre fagfolk, som mellom anna prosessingeniørar og andre ingeniørar.

Hvor jobber prosessteknikarar ?

Som fagoperatør vil du arbeide i eit firma som driv med kjemisk prosessindustri. Dette kan vere for eksempel kjemisk mineralindustri, farmasøytisk industri, eller produksjon av fiskeolje, olje eller gass. Det er også mogleg å jobbe innanfor metallurgisk industri, slik som smelteverk, omnshus eller støyperi.

Personlige egenskaper

Du må vere i stand til å arbeide nøyaktig og effektivt etter oppsette planar og prosedyrar. Som prosessteknikar må du kunne jobbe både sjølvstendig og i samarbeid med andre. Gode evner til kommunikasjon er viktig. Du må også vere i stand til å løyse akutte problem raskt. Interesse for kjemi og realfag er nyttig.

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Etter- og vidareutdanning
Dersom du har fagbrev , er du kvalifisert til å starte på ingeniørstudia via y-vegen. Desse studia er spesielt tilrettelagde for personar med fagbrev

Hva jobber prosessteknikarutdanna som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tallene er fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 452201 - Kjemiprosessfaget, Vg3
 • 452203 - Metallurgiske prosessfag, VK II
 • 455211 - Fagoperatørfaget, kjemisk teknisk industri, VK II
 • 455212 - Garverifaget, Vg2 og Vg3, særløp

Bedrifter

Prosessteknikar i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 8159124 - FAGOPERATØR (KJEMISK PROSESSINDUSTRI)
 • 8159117 - DRIFTSOPERATØR (KJEMISK PROSESSINDUSTRI)
 • 8159143 - MASKINOPERATØR (KJEMISK PROSESSINDUSTRI)
 • 8159127 - OPERATØR (KJEMISK PROSESSINDUSTRI)
 • 3115112 - TEKNIKER (KJEMIPROSESS)
 • 8151106 - PROSESSTEKNIKER (RAFFINERI)
 • 8159125 - PROSESSOPERATØR (KJEMISK PRODUKSJON)
 • 8159119 - BLANDEMASKINOPERATØR (KJEMISK PRODUKSJON)
 • 8159120 - BLANDER (KJEMISK PRODUKSJON)
 • 8159109 - MIKSER (KJEMISK PRODUKSJON)
 • 8159138 - SÅPEKOKER
 • 8159101 - KNUSEMASKINPASSER (KJEMISK PRODUKSJON)
 • 8159103 - KOKSBRENNER
 • 8159121 - BRENNER (EMALJE, LAKK)
 • 8159110 - MØLLEARBEIDER (KJEMISK PRODUKSJON)
 • 8159114 - ROTEROVNSPASSER
 • 8159104 - LAKKBRENNER
 • 8159112 - OVNSPASSER
 • 8159123 - EMALJEBRENNER
 • 8159128 - FARGEKOKER
 • 8159133 - KALKBRENNER
 • 8159144 - SEMENTARBEIDER (FREMSTILLING)
 • 8121109 - PROSESSOPERATØR (SMELTEVERK)
 • 8159126 - PRODUKSJONSARBEIDER (KJEMISK PROSESSINDUSTRI)
 • 8229107 - PRODUKSJONSARBEIDER (ELEKTROKJEMISK INDUSTRI)
 • 8122103 - PROSESSOPERATØR (METALLSTØPING)
 • 9320109 - HJELPEARBEIDER (ELEKTROKJEMISK INDUSTRI)
 • 8151107 - VEDLIKEHOLDSOPERATØR (RAFFINERI)
 • 8229109 - FORMANN (ANNEN KJEMISK-TEKNISK INDUSTRI)
 • 8151104 - PROSESSOPERATØR (RAFFINERI)
 • 8151108 - VEDLIKEHOLDSTEKNIKER (RAFFINERI)

Sist kvalitetsikret den 25. november 2016, av Norsk Industri, Okindustri