Illustrasjonsbilde av Stortinget i Oslo.
Yrkesskildring

Politikar

favoritt ikon

Politikarar jobbar mellom anna med fordeling av gode og plikter i samfunnet. Som politisk folkevald er du med på å gjennomføre den politikken du og ditt parti står for.

Ein politikar er ein person som har politiske verv. Politikarar er med på å forme og bestemme politikken på lokalt, regionalt, nasjonalt eller internasjonalt nivå.

I Noreg er politikarane organisert i politiske parti. Partia stiller til val. Dersom dei blir valde inn (får mandat) av veljarane kan dei styre på vegner av folket.

Politikarar er enten frivillig engasjerte eller lønna tilsette i dei respektive partia. 

  • lokalt plan er det kommunestyret/bystyret som jobbar med fordelinga av gode og plikter i ein kommune. Representantane i kommunestyret blir valt av innbyggarane i kommunen. Dei styrer i fire år. Ordføraren er den øvste leiaren i kommunestyret.
     
  • regionalt plan er det fylkesstyret som bestemmer politikken i fylkeskommunane i Noreg. Fylkestinget blir valt direkte av innbyggarane i fylket ved kommune- og fylkestingsval. Fylkesordføraren er den øvste leiaren i fylkesstyret.
     
  • nasjonalt plan er arbeidsplassen Stortinget, det norske parlamentet. Stortinget har 169 medlemer, valt av fylka i Noreg for ein periode på fire år.
     
  • internasjonalt plan kan politikarar vere tilsett hos internasjonale organisasjonar eller interessegrupper. Du kan også arbeide med samarbeidsavtalar mellom land, slik som til dømes EU, EFTA og liknande.

Å jobbe som politikar kan innebere hektiske og lange arbeidsdagar med mykje reising og møteaktivitet. Politikarar må førebu seg grundig ved å lese politiske initiativ og andre sakspapir. Du bør – alt etter kva ansvar du har – vere tilgjengeleg for media og potensielle veljarar for kommentarar og uttaler om politiske prioriteringar og arbeidsoppgåver.

Kvar arbeider politikarar?

På nasjonalt plan er Stortinget arbeidsplassen for politikarane. På regionalt plan er du tilsett i ein fylkeskommune, mens du på lokalt plan er tilsett i kommunestyret. Det er også mange politikarar tilsett i departementa, direktorata og partia som politiske rådgivarar. Reint administrativt tilsette i byråkratiet blir ikkje rekna som politikarar. Dei fleste lokalpolitikarar har heiltidsjobb og driv politikk attmed.

Personlege eigenskapar

Som politikarar må du vere samfunnsinteressert og engasjert i politiske spørsmål. Du må ha vilje og evne til å tenke langsiktig og arbeide planmessig. Du bør ha gode organisatoriske evner og jobbe målretta.

Du må vere flink til å uttrykke deg presist, både skriftleg og munnleg. Du bør ha gode mellommenneskelege og empatiske eigenskapar. Du må også kunne sjå saker frå fleire vinklar før du tar eit endeleg standpunkt.

Utdanning

Det finst inga formell utdanning for politikarar. Politikarar blir ofte skolert gjennom eige parti. Mange politikarar har også relevant utdanning innan ulike samfunnsfag, juss og økonomi. Arbeids- og livserfaring gir deg betre innsikt i dei forskjellige samfunnsområda du skal fokusere på.

Etter- og vidareutdanning
Politiske parti tilbyr gjerne kurs for sine medlemer. Det kan vere medietrening, debattskolering eller liknande. 

Hva er de vanligste utdanningene for politikarar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Politiker
Deltid
Alle sektorer
1 073 personer
410 personer
663 personer
Ca 454 kr
Ca 441 kr
Ca 472 kr
73 600 kr
71 480 kr
76 530 kr
883 200 kr
857 760 kr
918 360 kr
Ca 454 kr
Ca 441 kr
Ca 472 kr
73 600 kr
71 480 kr
76 530 kr
883 200 kr
857 760 kr
918 360 kr
Ca 468 kr
Ca 438 kr
Ca 486 kr
75 790 kr
71 000 kr
78 700 kr
909 480 kr
852 000 kr
944 400 kr
Ca 468 kr
Ca 438 kr
Ca 486 kr
75 820 kr
71 020 kr
78 730 kr
909 840 kr
852 240 kr
944 760 kr
Politiker
Heltid
Alle sektorer
737 personer
313 personer
424 personer
Ca 404 kr
Ca 373 kr
Ca 419 kr
65 400 kr
60 400 kr
67 940 kr
784 800 kr
724 800 kr
815 280 kr
Ca 404 kr
Ca 373 kr
Ca 419 kr
65 400 kr
60 400 kr
67 940 kr
784 800 kr
724 800 kr
815 280 kr
Ca 401 kr
Ca 386 kr
Ca 412 kr
64 990 kr
62 600 kr
66 750 kr
779 880 kr
751 200 kr
801 000 kr
Ca 401 kr
Ca 386 kr
Ca 412 kr
65 140 kr
62 820 kr
66 850 kr
781 680 kr
753 840 kr
802 200 kr
Politiker
Kommunal
1 395 personer
538 personer
857 personer
Ca 448 kr
Ca 443 kr
Ca 454 kr
72 630 kr
71 740 kr
73 510 kr
871 560 kr
860 880 kr
882 120 kr
Ca 448 kr
Ca 443 kr
Ca 454 kr
72 630 kr
71 740 kr
73 510 kr
871 560 kr
860 880 kr
882 120 kr
Ca 456 kr
Ca 435 kr
Ca 469 kr
73 820 kr
70 520 kr
75 920 kr
885 840 kr
846 240 kr
911 040 kr
Ca 456 kr
Ca 435 kr
Ca 469 kr
73 880 kr
70 650 kr
75 930 kr
886 560 kr
847 800 kr
911 160 kr
Politiker
Deltid
Kommunal
1 020 personer
389 personer
631 personer
Ca 472 kr
Ca 449 kr
Ca 475 kr
76 530 kr
72 660 kr
77 010 kr
918 360 kr
871 920 kr
924 120 kr
Ca 472 kr
Ca 449 kr
Ca 475 kr
76 530 kr
72 660 kr
77 010 kr
918 360 kr
871 920 kr
924 120 kr
Ca 482 kr
Ca 455 kr
Ca 498 kr
78 060 kr
73 650 kr
80 720 kr
936 720 kr
883 800 kr
968 640 kr
Ca 482 kr
Ca 455 kr
Ca 498 kr
78 080 kr
73 670 kr
80 740 kr
936 960 kr
884 040 kr
968 880 kr
Politiker
Heltid
Kommunal
375 personer
149 personer
226 personer
Ca 448 kr
Ca 439 kr
Ca 448 kr
72 530 kr
71 190 kr
72 530 kr
870 360 kr
854 280 kr
870 360 kr
Ca 448 kr
Ca 439 kr
Ca 448 kr
72 530 kr
71 190 kr
72 530 kr
870 360 kr
854 280 kr
870 360 kr
Ca 440 kr
Ca 424 kr
Ca 450 kr
71 200 kr
68 700 kr
72 860 kr
854 400 kr
824 400 kr
874 320 kr
Ca 440 kr
Ca 424 kr
Ca 450 kr
71 280 kr
68 900 kr
72 870 kr
855 360 kr
826 800 kr
874 440 kr
Politiker
Privat
314 personer
136 personer
178 personer
Ca 304 kr
Ca 286 kr
Ca 313 kr
49 230 kr
46 280 kr
50 670 kr
590 760 kr
555 360 kr
608 040 kr
Ca 304 kr
Ca 286 kr
Ca 313 kr
49 230 kr
46 280 kr
50 670 kr
590 760 kr
555 360 kr
608 040 kr
Ca 308 kr
Ca 291 kr
Ca 322 kr
49 940 kr
47 170 kr
52 100 kr
599 280 kr
566 040 kr
625 200 kr
Ca 308 kr
Ca 291 kr
Ca 322 kr
50 230 kr
47 480 kr
52 370 kr
602 760 kr
569 760 kr
628 440 kr
Politiker
Heltid
Privat
261 personer
115 personer
146 personer
Ca 305 kr
Ca 291 kr
Ca 315 kr
49 410 kr
47 130 kr
50 950 kr
592 920 kr
565 560 kr
611 400 kr
Ca 305 kr
Ca 291 kr
Ca 315 kr
49 410 kr
47 130 kr
50 950 kr
592 920 kr
565 560 kr
611 400 kr
Ca 309 kr
Ca 293 kr
Ca 321 kr
50 000 kr
47 540 kr
51 940 kr
600 000 kr
570 480 kr
623 280 kr
Ca 309 kr
Ca 293 kr
Ca 321 kr
50 300 kr
47 870 kr
52 220 kr
603 600 kr
574 440 kr
626 640 kr
Politiker
Statlig
101 personer
Ca 496 kr
Ca
Ca
80 290 kr
963 480 kr
Ca 496 kr
Ca
Ca
80 290 kr
963 480 kr
Ca 498 kr
Ca
Ca
80 660 kr
967 920 kr
Ca 498 kr
Ca
Ca
80 660 kr
967 920 kr
Politiker
Heltid
Statlig
101 personer
Ca 496 kr
Ca
Ca
80 290 kr
963 480 kr
Ca 496 kr
Ca
Ca
80 290 kr
963 480 kr
Ca 498 kr
Ca
Ca
80 660 kr
967 920 kr
Ca 498 kr
Ca
Ca
80 660 kr
967 920 kr
Politiker
Alle sektorer
1 810 personer
723 personer
1 087 personer
Ca 422 kr
Ca 387 kr
Ca 430 kr
68 330 kr
62 730 kr
69 650 kr
819 960 kr
752 760 kr
835 800 kr
Ca 422 kr
Ca 387 kr
Ca 430 kr
68 330 kr
62 730 kr
69 650 kr
819 960 kr
752 760 kr
835 800 kr
Ca 418 kr
Ca 398 kr
Ca 432 kr
67 730 kr
64 550 kr
69 960 kr
812 760 kr
774 600 kr
839 520 kr
Ca 418 kr
Ca 398 kr
Ca 432 kr
67 850 kr
64 720 kr
70 040 kr
814 200 kr
776 640 kr
840 480 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Mann går under skilt hvor det står "Kriminalomsorgen - Oslo fengsel".

Kriminolog

Kriminologar arbeider med å forstå forholdet mellom kriminalitet og samfunn.

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokatar gir juridiske råd, forhandlar på vegner av klientar og fører saker for retten.

Statsviter på talerstolen.

Statsvitar

Som statsvitar har du kunnskap om korleis samfunn vert organisert og styrt politisk og av den politiske åtferda til samfunnsborgarane.

To politimenn står foran en politibil.

Politi

I politi- og påtalemyndigheita finst det ei rekkje yrkesvegar.

Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadøren si hovudoppgåve er å ta vare på Noreg sine interesser i landet han eller ho er utsendt til.

Brannkonstabel slukker brann

Brannkonstabel

Som brannkonstabel sløkk du brannar, og driv med rednings- og tryggleiksarbeid i brannvesenet.

Rådgiver i offentlig sektor holder presentasjon.

Rådgivar i offentleg sektor

Rådgivar er ein av dei vanlegaste titlane for offentleg tilsette i Noreg.

Samfunnsøkonom

Samfunns­økonom

Samfunns­økonomar spår den økonomiske utviklinga og gir råd basert på dette.

Idrettskonsulent i snølek.

Idretts­konsulent

Ein idretts­konsulent legg til rette for idrett og fysiske aktivitetar i samfunnet.

Politijurist i rettssak.

Politijurist

Politijuristar har leiarstillingar i politi- og påtalemyndigheitene.

Fengselsbetjent på jobb i et fengsel.

Fengselsbetjent

Som fengselsbetjent har du ansvaret for å følge opp, rettleie og motivere menneske som sonar ei fengselsstraff.

En jente og en gutt snakker sammen ute på gata.

Sosiolog

Sosiologen har kunnskap om mennesket som individ og om mennesket som ein del av ei gruppe. Som sosiolog brukar du denne kunnskapen til å forstå korleis menneske fungerer.