Illustrasjonsbilde av Stortinget i Oslo.
Yrkesskildring

Politikar

favoritt ikon

Politikarar jobbar mellom anna med fordeling av gode og plikter i samfunnet. Som politisk folkevald er du med på å gjennomføre den politikken du og ditt parti står for.

Ein politikar er ein person som har politiske verv. Politikarar er med på å forme og bestemme politikken på lokalt, regionalt, nasjonalt eller internasjonalt nivå.

I Noreg er politikarane organisert i politiske parti. Partia stiller til val. Dersom dei blir valde inn (får mandat) av veljarane kan dei styre på vegner av folket.

Politikarar er enten frivillig engasjerte eller lønna tilsette i dei respektive partia. 

 • lokalt plan er det kommunestyret/bystyret som jobbar med fordelinga av gode og plikter i ein kommune. Representantane i kommunestyret blir valt av innbyggarane i kommunen. Dei styrer i fire år. Ordføraren er den øvste leiaren i kommunestyret.
   
 • regionalt plan er det fylkesstyret som bestemmer politikken i fylkeskommunane i Noreg. Fylkestinget blir valt direkte av innbyggarane i fylket ved kommune- og fylkestingsval. Fylkesordføraren er den øvste leiaren i fylkesstyret.
   
 • nasjonalt plan er arbeidsplassen Stortinget, det norske parlamentet. Stortinget har 169 medlemer, valt av fylka i Noreg for ein periode på fire år.
   
 • internasjonalt plan kan politikarar vere tilsett hos internasjonale organisasjonar eller interessegrupper. Du kan også arbeide med samarbeidsavtalar mellom land, slik som til dømes EU, EFTA og liknande.

Å jobbe som politikar kan innebere hektiske og lange arbeidsdagar med mykje reising og møteaktivitet. Politikarar må førebu seg grundig ved å lese politiske initiativ og andre sakspapir. Du bør – alt etter kva ansvar du har – vere tilgjengeleg for media og potensielle veljarar for kommentarar og uttaler om politiske prioriteringar og arbeidsoppgåver.

Kvar arbeider politikarar?

På nasjonalt plan er Stortinget arbeidsplassen for politikarane. På regionalt plan er du tilsett i ein fylkeskommune, mens du på lokalt plan er tilsett i kommunestyret. Det er også mange politikarar tilsett i departementa, direktorata og partia som politiske rådgivarar. Reint administrativt tilsette i byråkratiet blir ikkje rekna som politikarar. Dei fleste lokalpolitikarar har heiltidsjobb og driv politikk attmed.

Personlege eigenskapar

Som politikarar må du vere samfunnsinteressert og engasjert i politiske spørsmål. Du må ha vilje og evne til å tenke langsiktig og arbeide planmessig. Du bør ha gode organisatoriske evner og jobbe målretta.

Du må vere flink til å uttrykke deg presist, både skriftleg og munnleg. Du bør ha gode mellommenneskelege og empatiske eigenskapar. Du må også kunne sjå saker frå fleire vinklar før du tar eit endeleg standpunkt.

Utdanning

Det finst inga formell utdanning for politikarar. Politikarar blir ofte skolert gjennom eige parti. Mange politikarar har også relevant utdanning innan ulike samfunnsfag, juss og økonomi. Arbeids- og livserfaring gir deg betre innsikt i dei forskjellige samfunnsområda du skal fokusere på.

Etter- og vidareutdanning
Politiske parti tilbyr gjerne kurs for sine medlemer. Det kan vere medietrening, debattskolering eller liknande. 

Hva er de vanligste utdanningene for politikarar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Politiker
Heltid
Alle sektorer
784 personer
328 personer
456 personer
Ca 403 kr
Ca 381 kr
Ca 424 kr
65 360 kr
61 750 kr
68 750 kr
784 320 kr
741 000 kr
825 000 kr
Ca 403 kr
Ca 381 kr
Ca 424 kr
65 360 kr
61 750 kr
68 750 kr
784 320 kr
741 000 kr
825 000 kr
Ca 408 kr
Ca 393 kr
Ca 419 kr
66 160 kr
63 660 kr
67 950 kr
793 920 kr
763 920 kr
815 400 kr
Ca 408 kr
Ca 393 kr
Ca 419 kr
66 340 kr
63 920 kr
68 070 kr
796 080 kr
767 040 kr
816 840 kr
Politiker
Deltid
Alle sektorer
1 046 personer
416 personer
630 personer
Ca 462 kr
Ca 445 kr
Ca 467 kr
74 910 kr
72 090 kr
75 650 kr
898 920 kr
865 080 kr
907 800 kr
Ca 462 kr
Ca 445 kr
Ca 467 kr
74 910 kr
72 090 kr
75 650 kr
898 920 kr
865 080 kr
907 800 kr
Ca 465 kr
Ca 443 kr
Ca 481 kr
75 330 kr
71 760 kr
77 910 kr
903 960 kr
861 120 kr
934 920 kr
Ca 465 kr
Ca 443 kr
Ca 481 kr
75 390 kr
71 840 kr
77 950 kr
904 680 kr
862 080 kr
935 400 kr
Politiker
Heltid
Kommunal
382 personer
142 personer
240 personer
Ca 457 kr
Ca 453 kr
Ca 457 kr
74 100 kr
73 330 kr
74 100 kr
889 200 kr
879 960 kr
889 200 kr
Ca 457 kr
Ca 453 kr
Ca 457 kr
74 100 kr
73 330 kr
74 100 kr
889 200 kr
879 960 kr
889 200 kr
Ca 448 kr
Ca 437 kr
Ca 454 kr
72 540 kr
70 810 kr
73 570 kr
870 480 kr
849 720 kr
882 840 kr
Ca 448 kr
Ca 437 kr
Ca 454 kr
72 690 kr
71 100 kr
73 630 kr
872 280 kr
853 200 kr
883 560 kr
Politiker
Deltid
Kommunal
974 personer
382 personer
592 personer
Ca 472 kr
Ca 462 kr
Ca 483 kr
76 440 kr
74 920 kr
78 220 kr
917 280 kr
899 040 kr
938 640 kr
Ca 472 kr
Ca 462 kr
Ca 483 kr
76 440 kr
74 920 kr
78 220 kr
917 280 kr
899 040 kr
938 640 kr
Ca 487 kr
Ca 469 kr
Ca 499 kr
78 830 kr
76 010 kr
80 800 kr
945 960 kr
912 120 kr
969 600 kr
Ca 487 kr
Ca 469 kr
Ca 499 kr
78 890 kr
76 110 kr
80 840 kr
946 680 kr
913 320 kr
970 080 kr
Politiker
Heltid
Privat
292 personer
137 personer
155 personer
Ca 313 kr
Ca 297 kr
Ca 323 kr
50 780 kr
48 080 kr
52 290 kr
609 360 kr
576 960 kr
627 480 kr
Ca 313 kr
Ca 297 kr
Ca 323 kr
50 780 kr
48 080 kr
52 290 kr
609 360 kr
576 960 kr
627 480 kr
Ca 316 kr
Ca 305 kr
Ca 327 kr
51 230 kr
49 340 kr
52 900 kr
614 760 kr
592 080 kr
634 800 kr
Ca 316 kr
Ca 305 kr
Ca 327 kr
51 510 kr
49 670 kr
53 150 kr
618 120 kr
596 040 kr
637 800 kr
Politiker
Heltid
Statlig
110 personer
Ca 512 kr
Ca
Ca
82 870 kr
994 440 kr
Ca 512 kr
Ca
Ca
82 870 kr
994 440 kr
Ca 516 kr
Ca
Ca
83 580 kr
1 002 960 kr
Ca 516 kr
Ca
Ca
83 580 kr
1 002 960 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Redaktør snakker i mobilen

Redaktør

Ein redaktør leier det redaksjonelle arbeidet i ein redaksjon, og avgjer kva dei skal publisere. Redaktøren kan også ha det faglege, etiske og rettslege ansvaret for innhaldet i mediet eller publikasjonen.

Politijurist i rettssak.

Politijurist

Politijuristar har leiarstillingar i politi- og påtalemyndigheitene.

Lektor gir musikkundervisning.

Lektor

Ein lektor er ein lærar med mastergrad frå universitet eller høgskole.

Mann i dress står utenfor en høy bygning.

Hotelldirektør

Som hotelldirektør er du hotellet sin leiar og har hovudansvaret for økonomien og dei tilsette på hotellet.

Samfunnsøkonom

Samfunns­økonom

Samfunns­økonomar spår den økonomiske utviklinga og gir råd basert på dette.

Diplomatar på arbeid i FN.

Diplomat

Diplomatar arbeidar for å skape og halde oppe eit godt forhold mellom Noreg og landet ein er stasjonert i.

Mann går under skilt kor det står "Kriminalomsorgen – Oslo fengsel".

Kriminolog

Kriminologar arbeider med å forstå forholdet mellom kriminalitet og samfunn.

en kvinne i snakker på en talerstol

Statsvitar

Som statsvitar har du kunnskap om korleis samfunn vert organisert og styrt politisk og av den politiske åtferda til samfunnsborgarane.

Økonomisjef

Økonomi­sjef

Økonomi­sjefen har ansvaret for økonomien i ei bedrift.

Siviløkonom

Sivil­økonom

Sivil­økonomar jobbar med leiing og styring av bedrifter og organisasjonar.

Personalsjef skriver på tavle.

Personal­sjef

Som personal­sjef har du ansvaret for personalsaker og løn i private eller offentlege verksemder.

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokatar gir juridiske råd, forhandlar på vegner av klientar og fører saker for retten.