Bilete
Helikopterpilot gjør klar til avgang

Yrkesbeskrivelse

Pilot

Ein pi­lot fø­rer eit fly el­ler eit he­li­kop­ter og kan ar­bei­de både i sivil luft­fart og i Forsvaret.

Pi­lot­yr­ket kan de­last inn i flei­re ka­te­go­r­iar:

  • tra­fikk­fly­gar med fly og he­li­kop­ter i sivil luft­fart
  • pi­lot i Forsvaret med ja­gar­fly, spe­si­al­fly, trans­port­fly og he­li­kop­ter
  • pilot av ubemanna luftfartøy (bruksområdet for fjernstyrte luftfartøy er i sterk vekst innan kommersiell og offentleg verksemd, og i Forsvaret)

Van­leg­vis er be­set­nin­ga på eit tra­fikk­fly sett sam­an av ein kap­tein og ein styr­mann, i til­legg til dei ka­bin­til­set­te om bord på pas­sa­sjer­fly.

For andre typar operasjonea og oppdrag kan det vere behov for medisinsk personell, redningsspesialistar eller «task specialists». 

Som kap­tein er du sjef i fl­yet og har an­svar for be­set­nin­ga, pas­sa­sje­ra­ne og las­ta. Kap­tei­nen har an­svar for at fl­yet fun­ge­rer slik det skal, og for at fly­gin­ga går føre seg et­ter trygg­leiks­reg­la­ne.

Styr­man­nen er nest­kom­man­de­ran­de og av­løy­ser kap­tei­nen ved be­hov. Kap­tei­nen og styr­man­nen set opp rei­se­pla­nen sam­an med spe­si­fi­ka­sjo­nar for fly­ha­stig­heit, fly­høgde og fly­tid.

På ein vanleg tur er det gjer­ne ein av pi­lo­ta­ne som flyr fl­yet mens den andre over­va­kar fly­gin­ga. Over­va­kin­ga om­fat­tar mel­lom anna hand­te­ring av radio og kom­mu­ni­ka­sjon med fly­ge­lei­a­rar un­der­vegs, driv­stoff­kont­roll og kont­roll av alle bry­ta­rar og spa­kar. Det en­de­le­ge an­sva­ret ligg all­tid hos kap­tei­nen.

Pilotar må gjennomgå jamlege legeundersøkingar avhengig av alder. Dei må også gjennomføre jamlege treningsprogram, mel­lom anna simulatortrening.

Sidan engelsk er eit arbeidsspråk innan flytrafikk, må du som pilot ha svært gode engelskkunnskapar.

Hvor jobber pi­lo­tar ?

I sivil luft­fart ar­bei­der dei fles­te pi­lo­tar i fly­sel­skap som driv ru­te­tra­fikk og charter­fly­gin­gar, både in­nan- og utan­riks. Andre er til­set­te i sel­skap som driv med fly­frakt, ambulanseteneste, søk og redning, brannsløkking, taxi­fly­ging, fly­fo­to­gra­fe­ring og inspeksjonsoppdrag.

Man­ge pi­lo­tar ar­bei­der med he­li­kop­ter­trans­port knytt til olje- og gass­in­dust­r­ien, eller helikopterløft og spesialoppdrag i innlandet.

Forsvaret har til ei kvar tid pi­lo­tar som flyr ja­gar­fly, sto­re og små trans­port­fly, re­kog­no­se­rings­fly og he­li­kop­ter. Utviklinga innan dronar og teknologi har også opna nye moglegheiter for blant anna innsatsleiing, inspeksjonar, foto og lette løft.

 

 

Personlige egenskaper

Det blir stilt krav om god fy­sikk, psy­ke og mo­ti­va­sjon for å bli pi­lot. Som pilot må du ha god situasjonsforståing og vere i stand til å vurdere og handle rett i vans­ke­le­ge og uføreset­te si­tua­sjo­nar. Du må også ha gode kom­mu­ni­ka­sjons- og sa­mar­beids­ev­ner.

 

Utdanning

Du kan bli pilot ved å ta bachelor i luftfartsfag ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Her må du ikkje betale for utdanninga sjølv.

Du kan også ta sivil utdanning ved private fagskolar. Privat utdanning betaler du sjølv. Nokre private skolar er godkjende og gir rett til delfinansiering frå Lånekassen. 

Utdanning i utlandet 
Du kan ta utdanning i andre europeiske land, samt USA, og få utdanninga godkjend i Noreg. Obs: Ikkje alle utdanningar kvalifiserer for godkjenning i Noreg.

Militær utdanning
Utdanninga i Luftforsvaret går føre seg i Noreg og USA. Du får lønn under utdanninga og dei som fullfører får fast jobb som flygar i Luftforsvaret. Med ein militær flygarutdanning bind du deg for cirka 15 år i Luftforsvaret, inkludert to-tre års utdanning.

Opptakskrav
Opptakskrava varierer frå skole til skole.

Skal du utdanne deg til yrkesflygar vil krava vere strengare enn om du utdannar deg til privatflyger. Det blir også stilt krav til fysisk og psykisk helse, og du må fremlegge medisinsk bevis klasse 1. Du må også ha plettfri vandel. 

For å bli vurdert som søkjar i Luftforsvaret må du vere mellom 18 og 22 år (24 år for personar med fullført befalsskole).

Les meir om medisinske krav i luftfarten på Luftfartstilsynets nettside

 

Et­ter- og vi­da­re­ut­dan­ning
Pi­lo­tar kan, ba­sert på opp­nåd­de kva­li­fi­ka­sjo­nar, hei­le tida opp­gra­de­re seg for andre fly­ty­par.

Bedrifter

Pilot i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 3143107 - PILOT (LUFTFART)
  • 3143101 - ANNENFLYGER
  • 3143102 - FLYGER
  • 3143108 - FLYKAPTEIN
  • 3143109 - FLYSTYRMANN
  • 3143110 - TRAFIKKFLYGER

Sist kvalitetsikret den 19. september 2019, av Norsk Flygerforbund