Helikopterpilot gjør klar til avgang
Yrkesskildring

Pilot

favoritt ikon

Ein pi­lot fø­rer eit fly el­ler eit he­li­kop­ter og kan ar­bei­de både i sivil luft­fart og i Forsvaret.

Pi­lot­yr­ket kan de­last inn i flei­re ka­te­go­r­iar:

  • tra­fikk­fly­gar med fly og he­li­kop­ter i sivil luft­fart
  • pi­lot i Forsvaret med ja­gar­fly, spe­si­al­fly, trans­port­fly og he­li­kop­ter
  • pilot av ubemanna luftfartøy (bruksområdet for fjernstyrte luftfartøy er i sterk vekst innan kommersiell og offentleg verksemd, og i Forsvaret)

Van­leg­vis er be­set­nin­ga på eit tra­fikk­fly sett sam­an av ein kap­tein og ein styr­mann, i til­legg til dei ka­bin­til­set­te om bord på pas­sa­sjer­fly.

For andre typar operasjonea og oppdrag kan det vere behov for medisinsk personell, redningsspesialistar eller «task specialists». 

Som kap­tein er du sjef i fl­yet og har an­svar for be­set­nin­ga, pas­sa­sje­ra­ne og las­ta. Kap­tei­nen har an­svar for at fl­yet fun­ge­rer slik det skal, og for at fly­gin­ga går føre seg et­ter trygg­leiks­reg­la­ne.

Styr­man­nen er nest­kom­man­de­ran­de og av­løy­ser kap­tei­nen ved be­hov. Kap­tei­nen og styr­man­nen set opp rei­se­pla­nen sam­an med spe­si­fi­ka­sjo­nar for fly­ha­stig­heit, fly­høgde og fly­tid.

På ein vanleg tur er det gjer­ne ein av pi­lo­ta­ne som flyr fl­yet mens den andre over­va­kar fly­gin­ga. Over­va­kin­ga om­fat­tar mel­lom anna hand­te­ring av radio og kom­mu­ni­ka­sjon med fly­ge­lei­a­rar un­der­vegs, driv­stoff­kont­roll og kont­roll av alle bry­ta­rar og spa­kar. Det en­de­le­ge an­sva­ret ligg all­tid hos kap­tei­nen.

Pilotar må gjennomgå jamlege legeundersøkingar avhengig av alder. Dei må også gjennomføre jamlege treningsprogram, mel­lom anna simulatortrening.

Sidan engelsk er eit arbeidsspråk innan flytrafikk, må du som pilot ha svært gode engelskkunnskapar.

Kvar arbeider pi­lo­tar?

I sivil luft­fart ar­bei­der dei fles­te pi­lo­tar i fly­sel­skap som driv ru­te­tra­fikk og charter­fly­gin­gar, både in­nan- og utan­riks. Andre er til­set­te i sel­skap som driv med fly­frakt, ambulanseteneste, søk og redning, brannsløkking, taxi­fly­ging, fly­fo­to­gra­fe­ring og inspeksjonsoppdrag.

Man­ge pi­lo­tar ar­bei­der med he­li­kop­ter­trans­port knytt til olje- og gass­in­dust­r­ien, eller helikopterløft og spesialoppdrag i innlandet.

Forsvaret har til ei kvar tid pi­lo­tar som flyr ja­gar­fly, sto­re og små trans­port­fly, re­kog­no­se­rings­fly og he­li­kop­ter. Utviklinga innan dronar og teknologi har også opna nye moglegheiter for blant anna innsatsleiing, inspeksjonar, foto og lette løft.

 

 

Personlege eigenskapar

Det blir stilt krav om god fy­sikk, psy­ke og mo­ti­va­sjon for å bli pi­lot. Som pilot må du ha god situasjonsforståing og vere i stand til å vurdere og handle rett i vans­ke­le­ge og uføreset­te si­tua­sjo­nar. Du må også ha gode kom­mu­ni­ka­sjons- og sa­mar­beids­ev­ner.

 

Utdanning

Du kan bli pilot ved å ta bachelor i luftfartsfag ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Her må du ikkje betale for utdanninga sjølv.

Du kan også ta sivil utdanning ved private fagskolar. Privat utdanning betaler du sjølv. Nokre private skolar er godkjende og gir rett til delfinansiering frå Lånekassen. 

Utdanning i utlandet 
Du kan ta utdanning i andre europeiske land, samt USA, og få utdanninga godkjend i Noreg. Obs: Ikkje alle utdanningar kvalifiserer for godkjenning i Noreg.

Militær utdanning
Utdanninga i Luftforsvaret går føre seg i Noreg og USA. Du får lønn under utdanninga og dei som fullfører får fast jobb som flygar i Luftforsvaret. Med ein militær flygarutdanning bind du deg for cirka 15 år i Luftforsvaret, inkludert to-tre års utdanning.

Opptakskrav
Opptakskrava varierer frå skole til skole.

Skal du utdanne deg til yrkesflygar vil krava vere strengare enn om du utdannar deg til privatflyger. Det blir også stilt krav til fysisk og psykisk helse, og du må fremlegge medisinsk bevis klasse 1. Du må også ha plettfri vandel. 

For å bli vurdert som søkjar i Luftforsvaret må du vere mellom 18 og 22 år (24 år for personar med fullført befalsskole).

Les meir om medisinske krav i luftfarten på Luftfartstilsynets nettside

 

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Et­ter- og vi­da­re­ut­dan­ning
Pi­lo­tar kan, ba­sert på opp­nåd­de kva­li­fi­ka­sjo­nar, hei­le tida opp­gra­de­re seg for andre fly­ty­par.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Flyger
Heltid
Alle sektorer
1 813 personer
1 756 personer
Ca 547 kr
Ca
Ca 549 kr
88 650 kr
88 960 kr
1 063 800 kr
1 067 520 kr
Ca 547 kr
Ca
Ca 549 kr
88 650 kr
88 960 kr
1 063 800 kr
1 067 520 kr
Ca 548 kr
Ca
Ca 551 kr
88 790 kr
89 230 kr
1 065 480 kr
1 070 760 kr
Ca 548 kr
Ca
Ca 551 kr
91 610 kr
92 050 kr
1 099 320 kr
1 104 600 kr
Flyger
Deltid
Alle sektorer
399 personer
370 personer
Ca 649 kr
Ca
Ca 653 kr
105 150 kr
105 710 kr
1 261 800 kr
1 268 520 kr
Ca 649 kr
Ca
Ca 653 kr
105 150 kr
105 710 kr
1 261 800 kr
1 268 520 kr
Ca 613 kr
Ca
Ca 614 kr
99 230 kr
99 390 kr
1 190 760 kr
1 192 680 kr
Ca 613 kr
Ca
Ca 614 kr
99 580 kr
99 740 kr
1 194 960 kr
1 196 880 kr
Flyger
Heltid
Privat
1 813 personer
1 756 personer
Ca 547 kr
Ca
Ca 549 kr
88 650 kr
88 960 kr
1 063 800 kr
1 067 520 kr
Ca 547 kr
Ca
Ca 549 kr
88 650 kr
88 960 kr
1 063 800 kr
1 067 520 kr
Ca 548 kr
Ca
Ca 551 kr
88 790 kr
89 230 kr
1 065 480 kr
1 070 760 kr
Ca 548 kr
Ca
Ca 551 kr
91 610 kr
92 050 kr
1 099 320 kr
1 104 600 kr
Flyger
Deltid
Privat
399 personer
370 personer
Ca 649 kr
Ca
Ca 653 kr
105 150 kr
105 710 kr
1 261 800 kr
1 268 520 kr
Ca 649 kr
Ca
Ca 653 kr
105 150 kr
105 710 kr
1 261 800 kr
1 268 520 kr
Ca 613 kr
Ca
Ca 614 kr
99 230 kr
99 390 kr
1 190 760 kr
1 192 680 kr
Ca 613 kr
Ca
Ca 614 kr
99 580 kr
99 740 kr
1 194 960 kr
1 196 880 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

En liten jente holder smilende opp en mobiltelefon. Kabinpersonale, mor, bestemor og bror ser på i bakgrunnen.

Kabintilsett fly

Som kabintilsett har du ansvaret for tryggleiken og servicen til passasjerane under flyreisa.

Flygeleiar på jobb i tårnet på ein flyplass.

Flygeleiar

Flygeleiaren overvakar og dirigerer flytrafikken i og rundt Noreg.

Avioniker i arbeider.

Avionikar

Ein avionikar ut­fører arbeid på det elektriske anlegget og dei elektroniske komponentane i til dømes navigasjons- og kommunikasjonssystem, radar og autopilotsystem i eit luftfartøy.

Kaptein ser på horisonten i kikkert

Kaptein

Ein kaptein er leiaren på eit skip. Han har ansvaret for navigasjonen, sikkerheita og fartøyet.

AFIS-fullmektig på jobb i tårn.

AFIS-fullmektig

Ein AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og helikopter på flyplassen, og har oversikt over bakketrafikken.

Guide med følge på fjelltopp

Guide

Som guide leiar du omvisingar for reisande. Du har brei kunnskap om områda du skal guide i.

En matros på en supplybåt.

Matros

Matrosar jobbar med vedlikehald, vakthald, lasting og lossing om bord på båtar.

Lokomotivfører Bjørn Steinar Bekkelund, Åsta stasjon på Rørosbanen.

Lokomotivførar

Ein lokførar køyrer tog og passar på at det tekniske i toget fungerer som det skal.

Kvinnelig tolk prater med lyd og bevegelser.

Tolk

Ein tolk arbeider med munnleg omsetting av innhaldet i eit språk til eit anna.

Diplomatar på arbeid i FN.

Diplomat

Diplomatar arbeidar for å skape og halde oppe eit godt forhold mellom Noreg og landet ein er stasjonert i.

Mann i dress står utenfor en høy bygning.

Hotelldirektør

Som hotelldirektør er du hotellet sin leiar og har hovudansvaret for økonomien og dei tilsette på hotellet.

Logistikkoperatører henter varer på et lager

Logistikk­operatør

Ein logistikk­operatør arbeider med varetransport. Arbeidsoppgåvene inneber mellom anna å laste, losse og klargjere frakt av gods.