Petroleumsingeniør i arbeid
Yrkesskildring

Petroleums­ingeniør

favoritt ikon

Som petroleumsingeniør arbeider du innan olje- og gassbransjen, og har ansvar for område som produksjon, boring eller reservoar.

Petroleumsingeniørar arbeider innan olje- og gassbransjen, og har ofte spesialisert seg innan eitt eller fleire område.

Petroleumsteknologien blir gjerne delt inn i fleire arbeidsfelt:

  • Produksjonsingeniøren arbeider med det som blir kalla optimalisering, der målet er å få mest mogleg ut av reservane
  • Boreingeniøren arbeider med boreoperasjonar og å ferdigstille brønnar
  • Reservoaringeniøren sitt hovudansvar er å berekne og definere kvar ein skal bore og korleis ein skal gjennomføre produksjonen

Kva retning du ønsker å gå i som petroleumsingeniør kjem an på fleire faktorar, som fordjupingsvalga i utdanninga di, men òg kva kompetanse arbeidsgivaren har behov for. Den stadige utviklinga av teknologi fører òg dei ulike arbeidsområda nærare kvarandre. Meir og meir av drifta blir no flytta på land, og ein har behov for å auke samarbeidet mellom disiplinane.

Arbeidet går føre seg i samarbeid med ei rekkje andre yrkesgrupper, mellom andre geologar, geofysikarar, matematikarar og andre ingeniørar.

Kvar arbeider petroleumsingeniørar?

Som petroleumsingeniør vil du kunne arbeide på kontor i Noreg eller utlandet, eller på ein installasjon med oljeproduksjon, for eksempel i Nordsjøen.

Personlege eigenskapar

Felles for ingeniørutdanningane er fordjupinga i realfag, spesielt matematikk og fysikk. Du bør vere interessert  i å utvikle og bruke teknologi, og å utvikle nye løysingar innan fagområda dine. Nokre jobbar kan òg krevje at du er mobil. Jobben kan innebere arbeid på ulike prosjekt i både inn- og utland.

Bransjen er i endring og utviklinga skjer fort. Det er derfor viktig å halde seg oppdatert og vere i stand til å arbeide i eit miljø som krev samarbeid og tverrfagleg forståing. 

Utdanning

Ei rekkje universitet og høgskolar tilbyr ingeniørutdanning. Ein finn spesialisert utdanning innan petroleum på både bachelor- og masternivå på universitet og høgskolar og fagskolar. 

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Kva jobbar petroleumsingeniørutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Sivilingeniør (geofag, petroleumsteknologi, metallurgi)
Deltid
Alle sektorer
538 personer
265 personer
273 personer
Ca 458 kr
Ca 453 kr
Ca 463 kr
74 260 kr
73 390 kr
74 990 kr
891 120 kr
880 680 kr
899 880 kr
Ca 458 kr
Ca 453 kr
Ca 463 kr
74 260 kr
73 390 kr
74 990 kr
891 120 kr
880 680 kr
899 880 kr
Ca 466 kr
Ca 453 kr
Ca 481 kr
75 510 kr
73 390 kr
77 940 kr
906 120 kr
880 680 kr
935 280 kr
Ca 466 kr
Ca 453 kr
Ca 481 kr
76 320 kr
73 650 kr
79 390 kr
915 840 kr
883 800 kr
952 680 kr
Sivilingeniør (geofag, petroleumsteknologi, metallurgi)
Heltid
Alle sektorer
11 807 personer
3 008 personer
8 799 personer
Ca 486 kr
Ca 455 kr
Ca 496 kr
78 790 kr
73 650 kr
80 430 kr
945 480 kr
883 800 kr
965 160 kr
Ca 486 kr
Ca 455 kr
Ca 496 kr
78 790 kr
73 650 kr
80 430 kr
945 480 kr
883 800 kr
965 160 kr
Ca 496 kr
Ca 457 kr
Ca 509 kr
80 340 kr
74 110 kr
82 470 kr
964 080 kr
889 320 kr
989 640 kr
Ca 496 kr
Ca 457 kr
Ca 509 kr
83 030 kr
75 690 kr
85 540 kr
996 360 kr
908 280 kr
1 026 480 kr
Sivilingeniør (geofag, petroleumsteknologi, metallurgi)
Privat
11 692 personer
3 094 personer
8 598 personer
Ca 492 kr
Ca 461 kr
Ca 503 kr
79 660 kr
74 750 kr
81 490 kr
955 920 kr
897 000 kr
977 880 kr
Ca 492 kr
Ca 461 kr
Ca 503 kr
79 660 kr
74 750 kr
81 490 kr
955 920 kr
897 000 kr
977 880 kr
Ca 501 kr
Ca 462 kr
Ca 515 kr
81 220 kr
74 880 kr
83 480 kr
974 640 kr
898 560 kr
1 001 760 kr
Ca 501 kr
Ca 462 kr
Ca 515 kr
83 890 kr
76 390 kr
86 560 kr
1 006 680 kr
916 680 kr
1 038 720 kr
Sivilingeniør (geofag, petroleumsteknologi, metallurgi)
Deltid
Privat
510 personer
251 personer
259 personer
Ca 465 kr
Ca 458 kr
Ca 474 kr
75 260 kr
74 260 kr
76 770 kr
903 120 kr
891 120 kr
921 240 kr
Ca 465 kr
Ca 458 kr
Ca 474 kr
75 260 kr
74 260 kr
76 770 kr
903 120 kr
891 120 kr
921 240 kr
Ca 472 kr
Ca 456 kr
Ca 489 kr
76 410 kr
73 930 kr
79 290 kr
916 920 kr
887 160 kr
951 480 kr
Ca 472 kr
Ca 456 kr
Ca 489 kr
77 250 kr
74 200 kr
80 790 kr
927 000 kr
890 400 kr
969 480 kr
Sivilingeniør (geofag, petroleumsteknologi, metallurgi)
Heltid
Privat
11 182 personer
2 843 personer
8 339 personer
Ca 493 kr
Ca 461 kr
Ca 504 kr
79 810 kr
74 750 kr
81 630 kr
957 720 kr
897 000 kr
979 560 kr
Ca 493 kr
Ca 461 kr
Ca 504 kr
79 810 kr
74 750 kr
81 630 kr
957 720 kr
897 000 kr
979 560 kr
Ca 502 kr
Ca 463 kr
Ca 516 kr
81 370 kr
74 940 kr
83 550 kr
976 440 kr
899 280 kr
1 002 600 kr
Ca 502 kr
Ca 463 kr
Ca 516 kr
84 090 kr
76 530 kr
86 660 kr
1 009 080 kr
918 360 kr
1 039 920 kr
Sivilingeniør (geofag, petroleumsteknologi, metallurgi)
Statlig
614 personer
161 personer
453 personer
Ca 370 kr
Ca 369 kr
Ca 370 kr
59 860 kr
59 740 kr
59 910 kr
718 320 kr
716 880 kr
718 920 kr
Ca 370 kr
Ca 369 kr
Ca 370 kr
60 450 kr
59 920 kr
60 630 kr
725 400 kr
719 040 kr
727 560 kr
Ca 388 kr
Ca 379 kr
Ca 391 kr
62 880 kr
61 440 kr
63 380 kr
754 560 kr
737 280 kr
760 560 kr
Ca 388 kr
Ca 379 kr
Ca 391 kr
65 100 kr
62 910 kr
65 860 kr
781 200 kr
754 920 kr
790 320 kr
Sivilingeniør (geofag, petroleumsteknologi, metallurgi)
Heltid
Statlig
593 personer
150 personer
443 personer
Ca 370 kr
Ca 368 kr
Ca 370 kr
59 910 kr
59 630 kr
59 910 kr
718 920 kr
715 560 kr
718 920 kr
Ca 370 kr
Ca 368 kr
Ca 370 kr
60 530 kr
59 840 kr
60 680 kr
726 360 kr
718 080 kr
728 160 kr
Ca 388 kr
Ca 378 kr
Ca 391 kr
62 860 kr
61 210 kr
63 410 kr
754 320 kr
734 520 kr
760 920 kr
Ca 388 kr
Ca 378 kr
Ca 391 kr
65 120 kr
62 750 kr
65 920 kr
781 440 kr
753 000 kr
791 040 kr
Sivilingeniør (geofag, petroleumsteknologi, metallurgi)
Alle sektorer
12 345 personer
3 273 personer
9 072 personer
Ca 486 kr
Ca 455 kr
Ca 496 kr
78 680 kr
73 650 kr
80 330 kr
944 160 kr
883 800 kr
963 960 kr
Ca 486 kr
Ca 455 kr
Ca 496 kr
78 680 kr
73 650 kr
80 330 kr
944 160 kr
883 800 kr
963 960 kr
Ca 495 kr
Ca 457 kr
Ca 509 kr
80 200 kr
74 070 kr
82 390 kr
962 400 kr
888 840 kr
988 680 kr
Ca 495 kr
Ca 457 kr
Ca 509 kr
82 840 kr
75 570 kr
85 430 kr
994 080 kr
906 840 kr
1 025 160 kr
Petroleumingeniør
Deltid
Alle sektorer
966 personer
209 personer
757 personer
Ca 366 kr
Ca 338 kr
Ca 374 kr
59 270 kr
54 810 kr
60 570 kr
711 240 kr
657 720 kr
726 840 kr
Ca 366 kr
Ca 338 kr
Ca 374 kr
60 010 kr
54 810 kr
62 030 kr
720 120 kr
657 720 kr
744 360 kr
Ca 395 kr
Ca 353 kr
Ca 406 kr
63 980 kr
57 220 kr
65 720 kr
767 760 kr
686 640 kr
788 640 kr
Ca 395 kr
Ca 353 kr
Ca 406 kr
69 020 kr
59 220 kr
71 550 kr
828 240 kr
710 640 kr
858 600 kr
Petroleumingeniør
Heltid
Alle sektorer
10 780 personer
1 547 personer
9 233 personer
Ca 390 kr
Ca 357 kr
Ca 395 kr
63 150 kr
57 780 kr
64 000 kr
757 800 kr
693 360 kr
768 000 kr
Ca 390 kr
Ca 357 kr
Ca 395 kr
63 540 kr
57 780 kr
64 750 kr
762 480 kr
693 360 kr
777 000 kr
Ca 429 kr
Ca 400 kr
Ca 434 kr
69 480 kr
64 880 kr
70 250 kr
833 760 kr
778 560 kr
843 000 kr
Ca 429 kr
Ca 400 kr
Ca 434 kr
74 100 kr
66 670 kr
75 350 kr
889 200 kr
800 040 kr
904 200 kr
Petroleumingeniør
Privat
11 682 personer
1 738 personer
9 944 personer
Ca 388 kr
Ca 355 kr
Ca 394 kr
62 880 kr
57 520 kr
63 860 kr
754 560 kr
690 240 kr
766 320 kr
Ca 388 kr
Ca 355 kr
Ca 394 kr
63 310 kr
57 520 kr
64 660 kr
759 720 kr
690 240 kr
775 920 kr
Ca 428 kr
Ca 398 kr
Ca 433 kr
69 260 kr
64 400 kr
70 090 kr
831 120 kr
772 800 kr
841 080 kr
Ca 428 kr
Ca 398 kr
Ca 433 kr
73 930 kr
66 220 kr
75 250 kr
887 160 kr
794 640 kr
903 000 kr
Petroleumingeniør
Deltid
Privat
960 personer
206 personer
754 personer
Ca 366 kr
Ca 340 kr
Ca 374 kr
59 270 kr
55 040 kr
60 570 kr
711 240 kr
660 480 kr
726 840 kr
Ca 366 kr
Ca 340 kr
Ca 374 kr
60 010 kr
55 040 kr
62 030 kr
720 120 kr
660 480 kr
744 360 kr
Ca 395 kr
Ca 354 kr
Ca 406 kr
64 070 kr
57 400 kr
65 770 kr
768 840 kr
688 800 kr
789 240 kr
Ca 395 kr
Ca 354 kr
Ca 406 kr
69 130 kr
59 410 kr
71 610 kr
829 560 kr
712 920 kr
859 320 kr
Petroleumingeniør
Heltid
Privat
10 722 personer
1 532 personer
9 190 personer
Ca 391 kr
Ca 357 kr
Ca 396 kr
63 270 kr
57 910 kr
64 150 kr
759 240 kr
694 920 kr
769 800 kr
Ca 391 kr
Ca 357 kr
Ca 396 kr
63 680 kr
57 910 kr
64 920 kr
764 160 kr
694 920 kr
779 040 kr
Ca 430 kr
Ca 402 kr
Ca 434 kr
69 600 kr
65 070 kr
70 360 kr
835 200 kr
780 840 kr
844 320 kr
Ca 430 kr
Ca 402 kr
Ca 434 kr
74 250 kr
66 880 kr
75 480 kr
891 000 kr
802 560 kr
905 760 kr
Petroleumingeniør
Alle sektorer
11 746 personer
1 756 personer
9 990 personer
Ca 387 kr
Ca 355 kr
Ca 393 kr
62 710 kr
57 440 kr
63 720 kr
752 520 kr
689 280 kr
764 640 kr
Ca 387 kr
Ca 355 kr
Ca 393 kr
63 120 kr
57 440 kr
64 490 kr
757 440 kr
689 280 kr
773 880 kr
Ca 427 kr
Ca 396 kr
Ca 432 kr
69 140 kr
64 210 kr
69 990 kr
829 680 kr
770 520 kr
839 880 kr
Ca 427 kr
Ca 396 kr
Ca 432 kr
73 790 kr
66 020 kr
75 130 kr
885 480 kr
792 240 kr
901 560 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken