Petroleumsingeniør i arbeid
Yrkesskildring

Petroleums­ingeniør

favoritt ikon

Som petroleumsingeniør arbeider du innan olje- og gassbransjen, og har ansvar for område som produksjon, boring eller reservoar.

Petroleumsingeniørar arbeider innan olje- og gassbransjen, og har ofte spesialisert seg innan eitt eller fleire område.

Petroleumsteknologien blir gjerne delt inn i fleire arbeidsfelt:

  • Produksjonsingeniøren arbeider med det som blir kalla optimalisering, der målet er å få mest mogleg ut av reservane
  • Boreingeniøren arbeider med boreoperasjonar og å ferdigstille brønnar
  • Reservoaringeniøren sitt hovudansvar er å berekne og definere kvar ein skal bore og korleis ein skal gjennomføre produksjonen

Kva retning du ønsker å gå i som petroleumsingeniør kjem an på fleire faktorar, som fordjupingsvalga i utdanninga di, men òg kva kompetanse arbeidsgivaren har behov for. Den stadige utviklinga av teknologi fører òg dei ulike arbeidsområda nærare kvarandre. Meir og meir av drifta blir no flytta på land, og ein har behov for å auke samarbeidet mellom disiplinane.

Arbeidet går føre seg i samarbeid med ei rekkje andre yrkesgrupper, mellom andre geologar, geofysikarar, matematikarar og andre ingeniørar.

Kvar arbeider petroleumsingeniørar?

Som petroleumsingeniør vil du kunne arbeide på kontor i Noreg eller utlandet, eller på ein installasjon med oljeproduksjon, for eksempel i Nordsjøen.

Personlege eigenskapar

Felles for ingeniørutdanningane er fordjupinga i realfag, spesielt matematikk og fysikk. Du bør vere interessert  i å utvikle og bruke teknologi, og å utvikle nye løysingar innan fagområda dine. Nokre jobbar kan òg krevje at du er mobil. Jobben kan innebere arbeid på ulike prosjekt i både inn- og utland.

Bransjen er i endring og utviklinga skjer fort. Det er derfor viktig å halde seg oppdatert og vere i stand til å arbeide i eit miljø som krev samarbeid og tverrfagleg forståing. 

Utdanning

Ei rekkje universitet og høgskolar tilbyr ingeniørutdanning. Ein finn spesialisert utdanning innan petroleum på både bachelor- og masternivå på universitet og høgskolar og fagskolar. 

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Kva jobbar petroleumsingeniørutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Sivilingeniør (geofag, petroleumsteknologi, metallurgi)
Heltid
Alle sektorer
11 939 personer
3 102 personer
8 837 personer
Ca 492 kr
Ca 457 kr
Ca 503 kr
79 710 kr
74 070 kr
81 430 kr
956 520 kr
888 840 kr
977 160 kr
Ca 492 kr
Ca 457 kr
Ca 503 kr
79 710 kr
74 070 kr
81 430 kr
956 520 kr
888 840 kr
977 160 kr
Ca 505 kr
Ca 465 kr
Ca 518 kr
81 730 kr
75 330 kr
83 980 kr
980 760 kr
903 960 kr
1 007 760 kr
Ca 505 kr
Ca 465 kr
Ca 518 kr
84 740 kr
77 110 kr
87 430 kr
1 016 880 kr
925 320 kr
1 049 160 kr
Sivilingeniør (geofag, petroleumsteknologi, metallurgi)
Deltid
Alle sektorer
522 personer
264 personer
258 personer
Ca 452 kr
Ca 432 kr
Ca 475 kr
73 150 kr
69 950 kr
76 880 kr
877 800 kr
839 400 kr
922 560 kr
Ca 452 kr
Ca 432 kr
Ca 475 kr
73 150 kr
69 950 kr
76 880 kr
877 800 kr
839 400 kr
922 560 kr
Ca 470 kr
Ca 451 kr
Ca 493 kr
76 190 kr
73 110 kr
79 810 kr
914 280 kr
877 320 kr
957 720 kr
Ca 470 kr
Ca 451 kr
Ca 493 kr
76 820 kr
73 520 kr
80 710 kr
921 840 kr
882 240 kr
968 520 kr
Sivilingeniør (geofag, petroleumsteknologi, metallurgi)
Heltid
Privat
11 131 personer
2 866 personer
8 265 personer
Ca 501 kr
Ca 468 kr
Ca 513 kr
81 140 kr
75 780 kr
83 030 kr
973 680 kr
909 360 kr
996 360 kr
Ca 501 kr
Ca 468 kr
Ca 513 kr
81 140 kr
75 780 kr
83 030 kr
973 680 kr
909 360 kr
996 360 kr
Ca 514 kr
Ca 474 kr
Ca 528 kr
83 260 kr
76 750 kr
85 510 kr
999 120 kr
921 000 kr
1 026 120 kr
Ca 514 kr
Ca 474 kr
Ca 528 kr
86 350 kr
78 550 kr
89 050 kr
1 036 200 kr
942 600 kr
1 068 600 kr
Sivilingeniør (geofag, petroleumsteknologi, metallurgi)
Deltid
Privat
489 personer
246 personer
243 personer
Ca 465 kr
Ca 439 kr
Ca 484 kr
75 390 kr
71 120 kr
78 360 kr
904 680 kr
853 440 kr
940 320 kr
Ca 465 kr
Ca 439 kr
Ca 484 kr
75 390 kr
71 120 kr
78 360 kr
904 680 kr
853 440 kr
940 320 kr
Ca 480 kr
Ca 459 kr
Ca 503 kr
77 680 kr
74 370 kr
81 540 kr
932 160 kr
892 440 kr
978 480 kr
Ca 480 kr
Ca 459 kr
Ca 503 kr
78 350 kr
74 790 kr
82 490 kr
940 200 kr
897 480 kr
989 880 kr
Sivilingeniør (geofag, petroleumsteknologi, metallurgi)
Heltid
Statlig
770 personer
220 personer
550 personer
Ca 360 kr
Ca 334 kr
Ca 366 kr
58 320 kr
54 050 kr
59 230 kr
699 840 kr
648 600 kr
710 760 kr
Ca 360 kr
Ca 334 kr
Ca 366 kr
58 470 kr
54 050 kr
59 530 kr
701 640 kr
648 600 kr
714 360 kr
Ca 379 kr
Ca 364 kr
Ca 385 kr
61 370 kr
58 970 kr
62 330 kr
736 440 kr
707 640 kr
747 960 kr
Ca 379 kr
Ca 364 kr
Ca 385 kr
63 420 kr
60 500 kr
64 580 kr
761 040 kr
726 000 kr
774 960 kr
Petroleumingeniør
Heltid
Alle sektorer
11 855 personer
1 692 personer
10 163 personer
Ca 400 kr
Ca 361 kr
Ca 407 kr
64 790 kr
58 460 kr
65 920 kr
777 480 kr
701 520 kr
791 040 kr
Ca 400 kr
Ca 361 kr
Ca 407 kr
65 090 kr
58 460 kr
66 500 kr
781 080 kr
701 520 kr
798 000 kr
Ca 445 kr
Ca 411 kr
Ca 451 kr
72 120 kr
66 620 kr
73 030 kr
865 440 kr
799 440 kr
876 360 kr
Ca 445 kr
Ca 411 kr
Ca 451 kr
76 850 kr
68 530 kr
78 230 kr
922 200 kr
822 360 kr
938 760 kr
Petroleumingeniør
Deltid
Alle sektorer
894 personer
183 personer
711 personer
Ca 392 kr
Ca 354 kr
Ca 399 kr
63 430 kr
57 310 kr
64 640 kr
761 160 kr
687 720 kr
775 680 kr
Ca 392 kr
Ca 354 kr
Ca 399 kr
63 430 kr
57 310 kr
65 140 kr
761 160 kr
687 720 kr
781 680 kr
Ca 413 kr
Ca 381 kr
Ca 422 kr
66 970 kr
61 700 kr
68 290 kr
803 640 kr
740 400 kr
819 480 kr
Ca 413 kr
Ca 381 kr
Ca 422 kr
71 720 kr
63 530 kr
73 770 kr
860 640 kr
762 360 kr
885 240 kr
Petroleumingeniør
Heltid
Privat
11 797 personer
1 676 personer
10 121 personer
Ca 401 kr
Ca 362 kr
Ca 408 kr
64 950 kr
58 680 kr
66 040 kr
779 400 kr
704 160 kr
792 480 kr
Ca 401 kr
Ca 362 kr
Ca 408 kr
65 260 kr
58 680 kr
66 620 kr
783 120 kr
704 160 kr
799 440 kr
Ca 446 kr
Ca 412 kr
Ca 451 kr
72 230 kr
66 820 kr
73 130 kr
866 760 kr
801 840 kr
877 560 kr
Ca 446 kr
Ca 412 kr
Ca 451 kr
76 980 kr
68 750 kr
78 350 kr
923 760 kr
825 000 kr
940 200 kr
Petroleumingeniør
Deltid
Privat
889 personer
181 personer
708 personer
Ca 392 kr
Ca 355 kr
Ca 399 kr
63 450 kr
57 460 kr
64 640 kr
761 400 kr
689 520 kr
775 680 kr
Ca 392 kr
Ca 355 kr
Ca 399 kr
63 450 kr
57 460 kr
65 150 kr
761 400 kr
689 520 kr
781 800 kr
Ca 414 kr
Ca 382 kr
Ca 422 kr
67 060 kr
61 870 kr
68 350 kr
804 720 kr
742 440 kr
820 200 kr
Ca 414 kr
Ca 382 kr
Ca 422 kr
71 820 kr
63 720 kr
73 840 kr
861 840 kr
764 640 kr
886 080 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Bioteknolog i laboratorium

Bio­teknolog

Bio­teknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.

Sivilingeniørar på byggeplass.

Sivil­ingeniør

Sivil­ingeniøren har mastergrad i teknologi. Sivil­ingeniøren utviklar teknologiske løysingar og jobbar med forsking, undervising, prosjektarbeid og leiing.

Mannlig forsker dypper slanger i reagensglass.

Forskar

Forskaren arbeider systematisk og strukturert med å auke den gjeldande kunnskapen vår og å finne ny.

Illustrasjonsbilde av kjemiingeniører i arbeid

Kjemi­ingeniør

Ein kjemi­ingeniør arbeider med kjemiske prosessar.

Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønn­operatør havbotnsinstallasjonar

Ein brønn­operatør i havbotnsinstallasjonar installerer og betener undervassutstyr.

Professor underviser en gruppe studenter.

Professor

Professoren arbeidar med forsking og med undervising og rettleiing av studentar.

Illustrasjonsbilde av arbeidere på et raffineri

Prosess­teknikar

Prosess­teknikaren driftar og held ved like kjemiske prosessanlegg innanfor ei rekke ulike bransjar.

Geolog inni Pulpi-geoden i Almeria, Spania.

Geolog

Geologi er læra om jorda: hennar samansetjing, oppbygging og utvikling frå første byrjing og fram til i dag.

Maskiningeniør i arbeid

Maskin­ingeniør

Ein maskin­ingeniør designar produkt, lagar produksjonsutstyr og styrer produksjonsprosessar.

Fu-operatør styrer undervannsfarkoster

FU-­operatør

FU-­operatøren styrer undervassfarkostar og andre undervassverktøy.

Illustrasjonsbilde av kvinne i arbeid på en byggeplass.

Ingeniør

Ingeniørar utviklar nye teknologiske løysingar og sikrar teknologiske system vi har i dag.

Astronauter

Astronaut

Ein astronaut er ein person som er utdanna til å manøvrere eller arbeide om bord i eit romfartøy.