Bilete
En dame sitter foran en PC, foran skjermen ligger en åpen bok med tekst

Yrkesbeskrivelse

Omsetjar

Omsetjarar omset skrifter frå eit språk til eit anna.

Omsetjaren skal formidle innhald frå eit språk til eit anna på ein god måte. Som omsetjar må du forstå nyansane i språket og kulturelle kodar for å behalde meininga i teksten.

I dette yrket spesialiserer du deg i eitt eller fleire framandspråk. Vidare må du kunne setje deg inn i fagområdet for teksten du omset.

Du kan for eksempel jobbe med å omsetje:

 • skjønnlitteratur (romanar, noveller, skuespill eller dikt)
 • sakprosa (til dømes biografiar, reiseskildringar, bøker om historiske tema, sjølvhjelpsbøker, treningsbøker eller kokebøker)
 • faglitteratur (til dømes medisin, naturvitskap, jus, psykologi eller samfunnsfag)
 • teknisk omsetjing (til dømes brukarmanualar, produktkatalogar eller programvare)
 • filmar eller TV-program 

Det er viktig å ha kjennskap til fagområda du skal jobbe med.

Som statsautorisert translatør krevst translatøreksamen frå Norges handelshøyskole (NHH). Da får du kompetanse på økonomisk-administrativt, juridisk og teknisk fagspråk.

Ein omsetjar må vere dyktig i, og ha interesse for, framandspråk. Du må også vere svært god i norsk. Kulturforståing er nødvendig for å kunne formidle ein bodskap slik at mottakaren får tak i meiningsinnhaldet på ein best mogleg måte.

Hvor jobber omsetjarar ?

Som omsetjar kan du jobbe for forlag, TV- eller andre medieselskap, eller til dømes innanfor rettsvesenet, olje- og gassindustrien, internasjonale selskap, reklamebyrå eller omsetjingsbyrå. Dei fleste omsetjarar er sjølvstendig næringsdrivande og arbeider for ein eller fleire oppdragsgivarar. 

Personlige egenskaper

Som omsetjar må du i tillegg til særs gode språkkunnskapar, vere nøyaktig og ha god evne til å formidle. Du må dessutan ha evna til å setje deg godt inn i både kjente og ukjente tema. Ofte arbeider du under tidspress, og evne til å takle denne typen arbeidssituasjon er ein nyttig eigenskap.

Utdanning

Det er inga formell utdanning for å bli omsettar, men det er vanleg å ha høgare utdanning innan eit eller fleire språk. 

NHH har ansvar for translatøreksamen som gir tittelen statsautorisert translatør.

Etter- og vidareutdanning
Det finst kurs og konferansar for etter- og vidareutdanning. Statsautoriserte translatørers forening formidlar informasjon om dette.

 

Hva jobber translatør- og omsetjarutdanna som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tallene er fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 7116 - Translatørutdanninger
 • 6116 - Translatørutdanninger
 • 611611 - Bachelor, oversetting og fagspråk, engelsk, treårig
 • 611606 - Fagoversetterstudium, treårig
 • 611601 - Høgskolekandidat, fagoversetter, engelsk, treårig
 • 611607 - Translatøreksamen, toårig påbygging

Bedrifter

Omsetjar i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2544103 - OVERSETTER
 • 2544107 - FAGOVERSETTER
 • 2544111 - STATSAUTORISERT TRANSLATØR
 • 2544113 - TRANSLATØR

Sist kvalitetsikret den 18. januar 2017, av