Bilete
Nevrolog
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Nevrolog

Som nevrolog er du lege med spesialisering på sjukdommar i nervesystemet.

Vi skil mellom det sentrale nervesystemet (hjernen og ryggmergen) og det perifere nervesystemet, som er nervane som ligg utanfor hjernen og ryggmergen. Ein nevrolog er ein lege som er spesialist på hjernen og nervesystemet.

Eksempel på sjukdommar der kunnskapen til nevrologen er aktuell: 

 • demens
 • epilepsi
 • hjerneslag
 • hjernesvulstar
 • hovudverk/migrene
 • multippel sklerose (MS)
 • muskelsjukdommar
 • Parkinsons sjukdom
 • polynevropati (at fleire av dei perifere nervane i kroppen ikkje fungerer som dei skal)
 • prolapsar

Nevrologen samarbeider med ei rekke andre medisinske spesialistar, og andre yrkesgrupper på sjukehus og i helsevesenet. Eksempel på desse yrka er logopedar, ergoterapeutar, fysioterapeutar, sjukepleiarar og nevropsykologar.

Operasjonar i hjernen blir utførte av nevrokirurgar, mens bileteframstilling av hjerne og ryggmerg blir gjort av radiologar. Nevrologane samarbeider tett med radiologar og nevrokirurgar under utgreiing, planlegging, behandling og oppfølging av pasientar med sjukdommar i nervesystemet. Nevrologane samarbeider også tett med kliniske nevrofysiologar, som blant anna vurderer EEG (elektroencefalografi) og ulike nerve- og muskelutgreiing.

Barnenevrologar er barnelegar (spesialistar i barnesjukdomar) som har spesialisert seg på nevrologisk sjukdom hos barn.

Som nevrolog vil du møte pasientar med både akutte og kroniske sjukdommar i ulike åldrar. Du vil også møte pårørande. Nokre gonger kan det vere tidkrevjande og vanskeleg å finne korrekt diagnose, og du kan samanlikne nevrologi med «detektivarbeid».

I dette yrket må du vere innstilt på å halde deg oppdatert på medisinsk og teknologisk utvikling.

Hvor jobber nevrologar ?

Dei fleste nevrologar arbeider på nevrologiske avdelingar på sjukehus. Her utfører dei utgreiing og behandling av pasientar, og driv ofte med forsking. Forskinga går føre seg både med utgangspunkt i pasient og i laboratorium. Nokre nevrologar arbeider i private legesenter eller er tilsette ved rehabiliteringsinstitusjonar.

Personlige egenskaper

For å arbeide som lege må du vere interessert i å hjelpe menneske. Du må ha gode kommunikasjonsevner og evna til å sjå kvar pasient som eit individ. Du må ha god vurderingsevne, ha evna til å handle raskt og takle eventuelle krisesituasjonar.

 

Utdanning

Legespesialiseringa begynner etter at du er ferdig med medisinstudiet og har fått autorisasjon som lege. I praksis vil alle nyutdanna legar fortsette i eit spesialiseringsløp. Spesialiseringa varer i minst seks og eit halvt år. Den første delen er felles for alle spesialitetane og varer i halvtanna år. Den består av eitt års praksis på eit sjukehus og eit halvt års praksis i ein kommune.

De neste fem åra er spesialisering innan retninga du har valt. De fleste finn ut kva slags spesialist de vil bli når de går på medisinstudiet, og mange bytter også spesialisering undervegs i spesialistutdanningen. Spesialistutdanninga går føre seg mens du jobbar som lege.

Bedrifter

Nevrolog i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2221112 - NEVROLOG

Sist kvalitetsikret den 05. april 2019, av Norsk nevrologisk forening