Mann på tur i Jotunheimen.
Yrkesskildring

Naturforvaltar

favoritt ikon

Naturforvaltaren tek vare på miljøet og naturressursane rundt oss.

Som naturforvaltar har du gode kunnskapar både om mangfaldet i naturen og om lover og reglar for korleis ein skal og kan forvalte ressursane i naturen. Ein naturforvaltar er oppteken av korleis han kan skjerme naturen mot inngrep, og korleis han kan utnytte dei ressursane naturen gir oss på ein fornuftig måte. 

Du baserer gjerne arbeidet ditt på økosystem-tankegang. Økosystem er samfunn av levande og døde organismar, til dømes eit fjellvatn, ein fjord eller eit skogsområde.

Naturforvaltarar har kompetanse innan mange fagfelt, både biologi, økologi og samfunnsfag. 

Vanlege arbeidsoppgåver for naturforvaltaren:

  • konsekvensutreie natur- og miljøomsyn for ulike utbyggingsprosjekt
  • vurdere prosjekt i naturen med tanke på lovverket om naturverdiar og naturressursar
  • hente inn kunnskap om økosystem, artar og friluftsliv
  • leie ulike prosjekt
  • lage planar for bruk og forvalting av naturen
  • bidra i arbeidet med kommuneplanar eller anna planverk 
  • rettleie andre fagpersonar og instansar
  • skrive rapportar og utreiingar
  • restaurering og skjøtsel av naturområde
  • tilrettelegging og samarbeid med organisasjonar når det gjeld friluftsliv

I dette yrket er det gode mogelegheiter for å kunne ferdast ute i naturen i delar av arbeidstida. Det gjeld spesielt dersom du jobbar som naturoppsyn eller fjelloppsyn (tidlegare kalla naturoppsynsmann og fjelloppsynsmann).

Naturforvaltarar samarbeider ofte med andre fagfolk, som til dømes biologar.

Kvar arbeider naturforvaltarar?

Som naturforvaltar kan du jobbe hos Fylkesmannen eller i statlege etatar som Miljødirektoratet/Statens naturoppsyn, Statens vegvesen eller Bane NOR. Du kan jobbe i ein kommune, eller som fjelloppsyn tilsett i eit fjellstyre (ein lokal instans som administrerer statsålmenningar).

Ein naturforvaltar kan også jobbe for private selskap, til dømes ulike rådgivingsbedrifter. Naturforvaltarar kan dessutan jobbe i ulike forskingsinstitusjonar eller med undervising.

Personlege eigenskapar

Som naturforvaltar må du vere interessert i natur- og miljøspørsmål. Du må ha evna til å sette deg inn i ulike problemstillingar og kunne jobbe sjølvstendig, strukturert og målretta. Du må ha gode kommunikasjonsevner, både skriftleg og munnleg, og du må ha gode samarbeidsevner.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Sivilagronom
Heltid
Alle sektorer
407 personer
179 personer
228 personer
Ca 330 kr
Ca 325 kr
Ca 334 kr
53 420 kr
52 610 kr
54 170 kr
641 040 kr
631 320 kr
650 040 kr
Ca 330 kr
Ca 325 kr
Ca 334 kr
53 420 kr
52 610 kr
54 170 kr
641 040 kr
631 320 kr
650 040 kr
Ca 341 kr
Ca 330 kr
Ca 350 kr
55 210 kr
53 410 kr
56 620 kr
662 520 kr
640 920 kr
679 440 kr
Ca 341 kr
Ca 330 kr
Ca 350 kr
55 530 kr
53 680 kr
56 980 kr
666 360 kr
644 160 kr
683 760 kr
Sivilagronom
Heltid
Privat
238 personer
100 personer
138 personer
Ca 349 kr
Ca 344 kr
Ca 356 kr
56 510 kr
55 790 kr
57 730 kr
678 120 kr
669 480 kr
692 760 kr
Ca 349 kr
Ca 344 kr
Ca 356 kr
56 510 kr
55 790 kr
57 730 kr
678 120 kr
669 480 kr
692 760 kr
Ca 363 kr
Ca 352 kr
Ca 372 kr
58 870 kr
56 960 kr
60 250 kr
706 440 kr
683 520 kr
723 000 kr
Ca 363 kr
Ca 352 kr
Ca 372 kr
59 340 kr
57 340 kr
60 790 kr
712 080 kr
688 080 kr
729 480 kr
Sivilagronom
Heltid
Statlig
164 personer
Ca 314 kr
Ca
Ca
50 830 kr
609 960 kr
Ca 314 kr
Ca
Ca
50 830 kr
609 960 kr
Ca 310 kr
Ca
Ca
50 220 kr
602 640 kr
Ca 310 kr
Ca
Ca
50 320 kr
603 840 kr
Miljøvernrådgiver
Heltid
Alle sektorer
404 personer
199 personer
205 personer
Ca 301 kr
Ca 290 kr
Ca 314 kr
48 750 kr
47 000 kr
50 800 kr
585 000 kr
564 000 kr
609 600 kr
Ca 301 kr
Ca 290 kr
Ca 314 kr
48 750 kr
47 000 kr
50 800 kr
585 000 kr
564 000 kr
609 600 kr
Ca 334 kr
Ca 311 kr
Ca 356 kr
54 140 kr
50 420 kr
57 750 kr
649 680 kr
605 040 kr
693 000 kr
Ca 334 kr
Ca 311 kr
Ca 356 kr
55 020 kr
50 630 kr
59 290 kr
660 240 kr
607 560 kr
711 480 kr
Miljøvernrådgiver
Heltid
Privat
272 personer
130 personer
142 personer
Ca 325 kr
Ca 304 kr
Ca 363 kr
52 700 kr
49 280 kr
58 850 kr
632 400 kr
591 360 kr
706 200 kr
Ca 325 kr
Ca 304 kr
Ca 363 kr
52 700 kr
49 280 kr
58 850 kr
632 400 kr
591 360 kr
706 200 kr
Ca 360 kr
Ca 329 kr
Ca 389 kr
58 350 kr
53 300 kr
62 970 kr
700 200 kr
639 600 kr
755 640 kr
Ca 360 kr
Ca 329 kr
Ca 389 kr
59 570 kr
53 560 kr
65 070 kr
714 840 kr
642 720 kr
780 840 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken