Bilete

Yrkesbeskrivelse

Leiar

Leiaryrket er svært mangfaldig og finst innan dei fleste yrkesområda.

Leiarfunksjonen kan variere frå bedrift til bedrift og frå nivå til nivå. Rundt 300 000 norske arbeidstakarar har leiaransvar. Mellom desse finn vi leiarar på alle nivå.

Vanlege arbeidsoppgåver og ansvarsområde for leiarar:

 • ha det overordna ansvaret for bedrifta eller verksemda
 • representere bedrifta utetter
 • ha ansvaret for at bedrifta går godt
 • ha ansvaret for at medarbeidarar trivst på jobb
 • ha ansvaret for at bedrifta følger dei lovene og reglane ho er plikta til
 • fastsette mål og jobbe for å innfri desse
 • planlegge budsjett og rekneskap

Som leiar kan du vere tilsett i alt frå store multinasjonale selskap til små selskap med ein eller to tilsette. Arbeidet som leiar inneber mykje variasjon. Du må ha ulike eigenskapar for ulike typar roller.

Du kan vere leiar på mange nivå. I ei stor bedrift vil det ofte vere ulike leiarar med ulike ansvarsområde. Desse vil fungere som mellomleiarar, avdelingsleiarar, prosjektleiarar, personalleiarar eller liknande.

Din faglege bakgrunn vil som regel avgjere kva arbeidsområde du vil vere leiar for. Vanlege arbeidsområde kan vere økonomi, juss, IKT, produksjon, logistikk, sal og service, personal, produksjon, kommunikasjon og forsking. Du kan også ha heile bedrifta som ansvarsområde.

Andre vanlege yrkestitlar kan vere direktør, avdelingsleiar, teamleiar, dagleg leiar, sjef, manager, personalsjef, marknadssjef, økonomisjef, forvaltar og så liknande.

Hvor jobber leiarar ?

Leiarar finn vi alle stader, både i det offentlege og i det private næringslivet, i små og store bedrifter og på ei rekke forskjellige nivå innanfor desse bedriftene.

Personlige egenskaper

Ein leiar må ha inngåande kunnskap om det bedrifta leverer, produserer og/eller tilbyr. Han må også kjenne dei tilsette i bedrifta. Som leiar må du vere brennande opptatt av at bedrifta eller organisasjonen skal ha suksess, og du må vite korleis du skal få dei tilsette og leiinga til å samarbeide. Ei evne til kommunikasjon og dialog er nødvendig.

Utdanning

Det finst ingen formelle utdanningskrav for å bli leiar. Nokre leiarar har minimalt med utdanning, mens andre har lang utdanning og mykje arbeidserfaring. Krava for kven som kan bli leiarar ser like fullt ut til å bli strengare.

Det finst ei rekke studieløp innan organisasjon og leiing. Mange leiarar har dessuten økonomisk eller administrativ utdanning.

Det finst også ei rekke tilbod utanfor dei vanlege utdanningsinstitusjonane, til dømes i Forsvaret og gjennom politiske parti.

 

Etter- og vidareutdanning
Det finst ei rekke mogelegheiter for etter- og vidareutdanning for leiarar. Universitet, høgskolar og andre institusjonar tilbyr slike mogelegheiter.

Sjå kurs- og etterutdanningstilbod hos organisasjonen Lederne

Bedrifter

Leiar i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 1310101 - DAGLIG LEDER (IKKE-SPESIFISERT NÆRINGSOMRÅDE - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1310103 - STYRELEDER (IKKE-SPESIFISERT NÆRINGSOMRÅDE - FÆRRE ENN 10 ANSATTE-PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1222118 - AVDELINGSLEDER (INDUSTRI)
 • 1210203 - DAGLIG LEDER (ØVERSTE LEDER I BEDRIFT MED OVER 9 ANSATTE)
 • 1210212 - STYRELEDER (OVER 9 ANSATTE)
 • 1313103 - DAGLIG LEDER (BYGG OG ANLEGG - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1227153 - AVDELINGSLEDER (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1227169 - EKSPEDISJONSLEDER
 • 1227274 - ENHETSLEDER (BARNEVERN)
 • 1227276 - ENHETSLEDER (HELSETJENESTER)
 • 1227267 - ENHETSLEDER (PLEIE- OG OMSORG)
 • 1227282 - ENHETSLEDER (SOSIALOMSORG)
 • 1227287 - ENHETSLEDER (UNDERVISNING)
 • 3431114 - ADMINISTRATIV LEDER
 • 3431132 - AVDELINGSLEDER (HJEMMETJENESTEN)
 • 3431121 - DRIFTSENTERLEDER (ADMINISTRASJON)
 • 3431131 - LEDER (BISTANDSARBEID)
 • 3431119 - PROSJEKTLEDER (BISTANDSARBEID)
 • 1222128 - AVDELINGSLEDER (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 1210162 - DIREKTØR (OVER 9 ANSATTE)
 • 1223109 - AVDELINGSDIREKTØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 1223111 - AVDELINGSLEDER (BYGG OG ANLEGG)
 • 1223114 - AVDELINGSSJEF (BYGG OG ANLEGG)
 • 1223104 - DRIFTSLEDER (BYGG OG ANLEGG)
 • 1223101 - DRIFTSSJEF (BYGG OG ANLEGG)
 • 1227183 - SEKSJONSSJEF (FAGAVDELING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1316103 - DAGLIG LEDER (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1227190 - AVDELINGSDIREKTØR (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1317111 - DAGLIG LEDER (DATABEHANDLINGSVIRKSOMHET - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1317114 - DAGLIG LEDER (EIENDOMSDRIFT - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1317106 - DAGLIG LEDER (EIENDOMSMEKLING - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1317113 - DAGLIG LEDER (FINANSIELL TJENESTEYTING - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1317115 - DAGLIG LEDER (FINANSIELL TJENESTEYTING - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1317112 - DAGLIG LEDER (FORSKNING OG UTVIKLINGSARBEID - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1317116 - DAGLIG LEDER (REKLAMEBYRÅ, FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1317110 - DAGLIG LEDER (UTLEIE AV MASKINER OSV. TIL PERS.BRUK- FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1317117 - LEDER (BORETTSLAG/BOLIGSAMEIE - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1317109 - LEDER (RENGJØRINGSBYRÅ - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1317118 - LEDER/MEDLEM (FORSTANDERSKAP/REPRESENTANTSKAP MV. I BANK - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1227158 - SEKSJONSLEDER (FAGAVDELING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1237110 - UTVIKLINGSDIREKTØR
 • 1237108 - UTVIKLINGSSJEF
 • 1227151 - FAGSJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1210205 - NESTLEDER (I BEDRIFT MED OVER 9 ANSATTE)
 • 1223110 - PRODUKSJONSLEDER (BYGG OG ANLEGG)
 • 1222136 - AVDELINGSLEDER (KRAFT- OG VANNFORSYNING)
 • 1210148 - RESTAURANTSJEF (OVER 9 ANSATTE - IKKE HOTELLAVDELING)
 • 5132103 - ARBEIDSLEDER (OMSORGSARBEID)
 • 1228106 - BARNEHAGESJEF (OFFENTLIG VIRKSOMHET)
 • 1319123 - DAGLIG LEDER (REHABILITERING - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1222120 - AVDELINGSDIREKTØR (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 1210155 - KONSERNDIREKTØR
 • 1237103 - INSTITUTTLEDER (FORSKNING OG UTVIKLING)
 • 1319117 - BARNEHAGESTYRER (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1318101 - LEDER (FRISØRSALONG - FÆRRE ENN 10 ANSATTE- PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1221112 - AVDELINGSLEDER (PARK OG IDRETT)
 • 1229126 - AVDELINGSLEDER (ANDRE SOSIALE OG PERSONLIGE TJENESTER)
 • 5139139 - ARBEIDSLEDER (ARBEIDSMARKEDSBEDRIFT)
 • 1142108 - LEDER (ARBEIDSGIVER-/ARBEIDSTAKERORGANISASJONER OG ØKONOMISKE INTERESSEORGANISASJONER)
 • 1227245 - ASSISTERENDE AVDELINGSSJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1227188 - FAGDIREKTØR (OFFENTLIG VIRKSOMHET)
 • 1120115 - RÅDMANN
 • 1222101 - LEDER FOR SUPERVISORS (OLJEVIRKSOMHET)
 • 1210183 - VAREHUSSJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 1221104 - AVDELINGSLEDER (SKOGBRUK)
 • 1210143 - KLINIKKSJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 1227289 - DIREKTØR(OFFENTLIG VIRKSOMHET)
 • 1222133 - AVDELINGSSJEF (BERGVERK)
 • 1221107 - AVDELINGSLEDER (FISKE)
 • 1228108 - STYRER (HELSEINSTITUSJON)
 • 1222121 - AVDELINGSDIREKTØR (INDUSTRI)
 • 1222145 - AVDELINGSSJEF (KRAFT- OG VANNFORSYNING)
 • 1227157 - TEKNISK SJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 9320112 - SKIFTLEDER (PAKKING)
 • 1223105 - FAGSJEF (BYGG OG ANLEGG)
 • 1317105 - DIREKTØR (EIENDOMSDRIFT - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1227139 - KULTURSJEF
 • 3460135 - KLUBBLEDER (FRITIDSKLUBB)
 • 1228152 - AVDELINGSLEDER (ARBEIDSTRENINGSBEDRIFT)
 • 1142107 - GENERALSEKRETÆR (ARBEIDSGIVER-/ARBEIDSTAKERORGANISASJON)
 • 1143103 - GENERALSEKRETÆR (HUMANITÆRE ORGANISASJONER)
 • 1143108 - GENERALSEKRETÆR (INTERESSEORGANISASJONER)
 • 1141101 - GENERALSEKRETÆR (PARTIPOLITISKE ORGANISASJONER)
 • 1210202 - DAGLIG LEDER (REISEBYRÅ - OVER 9 ANSATTE)
 • 1142101 - DIREKTØR (ØKONOMISK INTERESSEORGANISASJONER)
 • 1142102 - FAGFORENINGSLEDER
 • 1312115 - DAGLIG LEDER (VANN, AVLØP - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1143106 - ORGANISASJONSLEDER
 • 1317104 - DIREKTØR (FINANSIELL TJENESTEYTING - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1319119 - DAGLIG LEDER (KULTURELL TJENESTEYTING OG SPORT - FÆRRE ENN 10 ANSATTE-PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1314111 - DAGLIG LEDER (ENGROS - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET))
 • 1319122 - DAGLIG LEDER (OPPLÆRINGSKONTOR - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1312109 - DAGLIG LEDER (INDUSTRI - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1315101 - RESTAURANTSJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1142109 - FØRSTE NESTLEDER (ARBEIDSGIVER-/ARBEIDSTAKERORG.)
 • 1210199 - DAGLIG LEDER (DETALJHANDEL - OVER 9 ANSATTE)
 • 1222108 - AVDELINGSDIREKTØR (KRAFT- OG VANNFORSYNING)
 • 1239116 - PLANLEGGINGSSJEF (PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1227152 - ETATSJEF (OMSORGSTJENESTER FOR BARN)
 • 1227135 - KOMMUNALDIREKTØR
 • 1222146 - AVDELINGSSJEF (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 1231103 - ADMINISTRASJONSDIREKTØR
 • 1210214 - ADMINISTRERENDE DIREKTØR (OFFENTLIG VIRKSOMHET)
 • 1210120 - ADMINISTRERENDE DIREKTØR (OVER 9 ANSATTE)
 • 1210216 - ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTØR
 • 1210178 - ARBEIDSDIREKTØR
 • 1210215 - ASSISTERENDE ADMINISTRERENDE DIREKTØR (OFFENTLIG VIRKSOMHET)
 • 1210150 - ASSISTERENDE DIREKTØR (OVER 9 ANSATTE)
 • 1210179 - ASSISTERENDE FISKERIDIREKTØR
 • 1210187 - ASSISTERENDE HELSEDIREKTØR
 • 1227210 - ASSISTERENDE SJØFARTSDIREKTØR
 • 1221129 - AVDELINGSDIREKTØR (AKVAKULTUR MV.)
 • 1222158 - AVDELINGSDIREKTØR (AVIS)
 • 1222119 - AVDELINGSDIREKTØR (BERGVERKSDRIFT)
 • 1226144 - AVDELINGSDIREKTØR (EIENDOMSDRIFT)
 • 1226145 - AVDELINGSDIREKTØR (EIENDOMSDRIFT)
 • 1226118 - AVDELINGSDIREKTØR (FINANSIELL TJENESTEYTING)
 • 1226151 - AVDELINGSDIREKTØR (FINANSIELL TJENESTEYTING)
 • 1226138 - AVDELINGSDIREKTØR (FORSKNINGSINSTITUSJON)
 • 1228120 - AVDELINGSDIREKTØR (HELSETJENESTER)
 • 1228160 - AVDELINGSDIREKTØR (HELSETJENESTER)
 • 1224108 - AVDELINGSDIREKTØR (HOTELL)
 • 1221108 - AVDELINGSDIREKTØR (JORDRBUK, SKOGBRUK)
 • 1225160 - AVDELINGSDIREKTØR (MARITIM)
 • 1224131 - AVDELINGSDIREKTØR (RESTAURANT)
 • 1228174 - AVDELINGSDIREKTØR (SOSIALTJENESTER)
 • 1228175 - AVDELINGSDIREKTØR (SOSIALTJENESTER)
 • 1225101 - AVDELINGSDIREKTØR (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON)
 • 1228121 - AVDELINGSDIREKTØR (UNDERVISNING)
 • 1224107 - AVDELINGSDIREKTØR (VAREHANDEL)
 • 1221130 - AVDELINGSDIREKTØR AKVAKULTUR MV.
 • 1224126 - AVDELINGSDIREKTØR HOTELL
 • 1224132 - AVDELINGSDIREKTØR RESTAURANT
 • 1221122 - AVDELINGSDIREKTØR SKOGBRUK, GARTNERIER MV.
 • 1210101 - BANKDIREKTØR (OVER 9 ANSATTE)
 • 1210117 - BIBLIOTEKSDIREKTØR
 • 1225142 - BILTRAFIKKDIREKTØR
 • 1227270 - BYDELSDIREKTØR (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1210121 - BØRSDIREKTØR
 • 1229119 - DIREKTØR (ARKIV)
 • 1312107 - DIREKTØR (BERGVERK - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1313102 - DIREKTØR (BYGG OG ANLEGG - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1311105 - DIREKTØR (FISKE - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1224128 - DIREKTØR (HOTELL)
 • 1315105 - DIREKTØR (HOTELL - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1143101 - DIREKTØR (HUMANITÆRE ORGANISASJONER)
 • 1310102 - DIREKTØR (IKKE-SPESIFISERT NÆRINGSOMRÅDE - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1312108 - DIREKTØR (INDUSTRI - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1311106 - DIREKTØR (JORDBRUK - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1210173 - DIREKTØR (JUSTERVESENET)
 • 1318110 - DIREKTØR (PERSONLIG TJENESTEYTING - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1318109 - DIREKTØR (RENOVASJON - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1315112 - DIREKTØR (RESTAURANT - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1224135 - DIREKTØR (RESTAURANT)
 • 1311104 - DIREKTØR (SKOGBRUK - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1312104 - DIREKTØR (VANN- OG KRAFTVERK - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1314105 - DIREKTØR (VAREHANDEL - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1227235 - DIREKTØR FOR HAVARIKOMMISJONEN FOR SIVIL LUFTFART
 • 1225107 - DISTRIKTSDIREKTØR (TRANSPORT/KOMMUNIKASJON)
 • 1221133 - DIVISJONSDIREKTØR (AKVAKULTUR MV.)
 • 1223116 - DIVISJONSDIREKTØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 1226130 - DIVISJONSDIREKTØR (FINANSIELL TJENESTEYTING)
 • 1228134 - DIVISJONSDIREKTØR (HELSETJENESTER)
 • 1228164 - DIVISJONSDIREKTØR (HELSETJENESTER)
 • 1222113 - DIVISJONSDIREKTØR (INDUSTRI)
 • 1221115 - DIVISJONSDIREKTØR (JORDBRUK, SKOGBRUK)
 • 1222150 - DIVISJONSDIREKTØR (KRAFT- OG VANNFORSYNING)
 • 1227226 - DIVISJONSDIREKTØR (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1222149 - DIVISJONSDIREKTØR (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 1228182 - DIVISJONSDIREKTØR (SOSIALTJENESTER)
 • 1228181 - DIVISJONSDIREKTØR (SOSIALTJENESTER)
 • 1225147 - DIVISJONSDIREKTØR (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON)
 • 1228135 - DIVISJONSDIREKTØR (UNDERVISNING)
 • 1224116 - DIVISJONSDIREKTØR (VAREHANDEL)
 • 1221134 - DIVISJONSDIREKTØR AKVAKULTUR MV.
 • 1221124 - DIVISJONSDIREKTØR SKOGBRUK, GARTNERIER MV.
 • 1236108 - DRIFTSDIREKTØR (EDB)
 • 1224124 - DRIFTSDIREKTØR (VAREHANDEL)
 • 1236112 - EDB-DIREKTØR
 • 1226114 - EIENDOMSDIREKTØR
 • 1233107 - EKSPORTDIREKTØR
 • 1224120 - ETABLERINGSDIREKTØR (VAREHANDEL)
 • 1210180 - FENGSELSDIREKTØR
 • 1226112 - FINANSDIREKTØR
 • 1210191 - FINANSTILSYNSDIREKTØR
 • 1210125 - FISKERIDIREKTØR
 • 1229110 - FJERNSYNSDIREKTØR
 • 1210159 - FORLAGSDIREKTØR
 • 1225145 - FORRETNINGSDIREKTØR (POSTEN)
 • 1226136 - FORSKNINGSDIREKTØR (FORSKNINGSINSTITUSJON)
 • 1314106 - DAGLIG LEDER (BUTIKK - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1210127 - DAGLIG LEDER (BUTIKK - OVER 9 ANSATTE)
 • 1210201 - DAGLIG LEDER (DATABEHANDLINGSVIRKSOMHET - OVER 9 ANSATTE)
 • 1226146 - DAGLIG LEDER (EIENDOMSDRIFT - OVER 9 ANSATTE)
 • 1210200 - DAGLIG LEDER (ENGROSHANDEL - OVER 9 ANSATTE)
 • 1210209 - DAGLIG LEDER (HÅNDVERKSBEDRIFT - OVER 9 ANSATTE)
 • 3480128 - DAGLIG LEDER (MENIGHET)
 • 1319125 - DAGLIG LEDER (UNDERVISNINGSVIRKSOMHET - PRIVAT VIRKSOMHET - FÆRRE ENN 10 ANSATTE))
 • 5139129 - ARBEIDSLEDER (VEKSTBEDRIFT)
 • 1210151 - VISEADMINISTRERENDE DIREKTØR
 • 1222141 - DRIFTSLEDER (OLJEVIRKSOMHET, BERGVERK)
 • 3433106 - DRIFTSLEDER (HUSØKONOM)
 • 1222112 - DRIFTSLEDER (INDUSTRI)
 • 1222165 - DRIFTSLEDER (KRAFT- OG VANNFORSYNING)
 • 1225139 - DRIFTSLEDER (LUFTHAVN)
 • 7141110 - DRIFTSLEDER (MALER)
 • 4142101 - DRIFTSLEDER (POSTKONTOR)
 • 9160115 - DRIFTSLEDER (RENOVASJON)
 • 8332115 - DRIFTSLEDER (SKIHEIS)
 • 5163111 - DRIFTSLEDER (VAKTMESTER)
 • 1236113 - DRIFTSLEDER IT
 • 1228155 - ASSISTERENDE AVDELINGSSJEF (HELSETJENESTER)
 • 1228158 - ASSISTERENDE AVDELINGSSJEF (HELSETJENESTER)
 • 1228170 - ASSISTERENDE AVDELINGSSJEF (SOSIALTJENESSTER)
 • 1228171 - ASSISTERENDE AVDELINGSSJEF (SOSIALTJENESTER)
 • 1221131 - AVDELINGSSJEF (AKVAKULTUR MV.)
 • 1222157 - AVDELINGSSJEF (AVIS)
 • 5221102 - AVDELINGSSJEF (BUTIKK)
 • 1226129 - AVDELINGSSJEF (FINANSIELL TJENESTEYTING)
 • 3412109 - AVDELINGSSJEF (FORSIKRING)
 • 1228162 - AVDELINGSSJEF (HELSETJENESTER)
 • 1228133 - AVDELINGSSJEF (HELSETJENESTER)
 • 1224115 - AVDELINGSSJEF (HOTELL)
 • 1222144 - AVDELINGSSJEF (INDUSTRI)
 • 1236114 - AVDELINGSSJEF (IT)
 • 1221114 - AVDELINGSSJEF (JORDBRUK, SKOGBRUK)
 • 1227228 - AVDELINGSSJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1227108 - AVDELINGSSJEF (POLITI)
 • 1225103 - AVDELINGSSJEF (POST)
 • 1224133 - AVDELINGSSJEF (RESTAURANT)
 • 1228179 - AVDELINGSSJEF (SOSIALTJENESTER)
 • 1228178 - AVDELINGSSJEF (SOSIALTJENESTER)
 • 1225102 - AVDELINGSSJEF (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON)
 • 1228132 - AVDELINGSSJEF (UNDERVISNING)
 • 1224114 - AVDELINGSSJEF (VAREHANDEL)
 • 1229101 - AVDELINGSSJEF (VASKERI)
 • 1221132 - AVDELINGSSJEF AKVAKULTUR MV.
 • 1224127 - AVDELINGSSJEF HOTELL
 • 1224134 - AVDELINGSSJEF RESTAURANT
 • 1221123 - AVDELINGSSJEF SKOGBRUK, GARTNERIER MV.
 • 1227159 - POLITIAVDELINGSSJEF
 • 5121108 - INTERNATLEDER
 • 1227150 - ASSISTERENDE FAGSJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1221137 - FAGSJEF (AKVAKULTUR MV)
 • 1222156 - FAGSJEF (AVIS)
 • 3418125 - FAGSJEF (BANK)
 • 1222122 - FAGSJEF (BERGVERK)
 • 3411119 - FAGSJEF (FINANS)
 • 3412144 - FAGSJEF (FORSIKRING)
 • 1222124 - FAGSJEF (INDUSTRI)
 • 1221106 - FAGSJEF (JORDBRUK, SKOGBRUK)
 • 2412108 - FAGSJEF (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1222123 - FAGSJEF (KRAFT- OG VANNFORSYNING)
 • 1226134 - FAGSJEF (METEOROLOGISK INSTITUTT)
 • 2413109 - FAGSJEF (NATURVITENSKAPELIG UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2413124 - FAGSJEF (NAUTIKK, OFFENTLIG ADM.)
 • 1222125 - FAGSJEF (OLJEVIRKSOMHET)
 • 2411114 - FAGSJEF (SAMFUNNSVITENSKAPELIG UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2142107 - FAGSJEF (SIVILINGENIØR, BYGG OG ANLEGG)
 • 2144110 - FAGSJEF (SIVILINGENIØR, ELEKTRONIKK)
 • 2143107 - FAGSJEF (SIVILINGENIØR, ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2147119 - FAGSJEF (SIVILINGENIØR, GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2146107 - FAGSJEF (SIVILINGENIØR, KJEMI)
 • 2145110 - FAGSJEF (SIVILINGENIØR, MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2147118 - FAGSJEF (SIVILINGENIØR, METALLURGI)
 • 2144135 - FAGSJEF (SIVILINGENIØR, TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2413108 - FAGSJEF (TEKNISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1225117 - FAGSJEF (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON)
 • 2411113 - FAGSJEF (ØKONOMISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1221138 - FAGSJEF INNEN AKVAKULTUR MV.
 • 1221126 - FAGSJEF SKOGBRUK, GARTNERIER MV.
 • 1226139 - AVDELINGSLEDER (ANNEN FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING)
 • 1229106 - AVDELINGSLEDER (ANNNEN SOSIAL OG PERSONLIG TJENESTEYRING)
 • 5139138 - AVDELINGSLEDER (ARBEIDSMARKEDSBEDRIFT)
 • 5139137 - AVDELINGSLEDER (ATTFØRINGSBEDRIFT)
 • 1222154 - AVDELINGSLEDER (AVIS)
 • 1226101 - AVDELINGSLEDER (BANK)
 • 3320103 - AVDELINGSLEDER (BARNEHAGE)
 • 1222127 - AVDELINGSLEDER (BERGVERKSDRIFT)
 • 3493107 - AVDELINGSLEDER (BIBLIOTEK)
 • 5221101 - AVDELINGSLEDER (BUTIKK)
 • 1226140 - AVDELINGSLEDER (DATABEHANDLINGSVIRKSOMHET)
 • 1226122 - AVDELINGSLEDER (EIENDOMSDRIFT)
 • 5224106 - AVDELINGSLEDER (ENGROS- FÆRRE ENN 10 ANSATTE)
 • 1224122 - AVDELINGSLEDER (ENGROS)
 • 1228113 - AVDELINGSLEDER (HELSETJENESTER)
 • 1228161 - AVDELINGSLEDER (HELSETJENESTER)
 • 1224104 - AVDELINGSLEDER (HOTELL)
 • 1229131 - AVDELINGSLEDER (HUMANITÆR ORG.)
 • 1229122 - AVDELINGSLEDER (INTERESSEORGANISASJON - OVER 9 ANSATTE)
 • 1221111 - AVDELINGSLEDER (JORDBRUK)
 • 1229132 - AVDELINGSLEDER (MUSEUM)
 • 1222161 - AVDELINGSLEDER (PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 1229125 - AVDELINGSLEDER (RADIO OG FJERNSYN)
 • 3414114 - AVDELINGSLEDER (REISELIV)
 • 1224103 - AVDELINGSLEDER (RESTAURANT)
 • 1224111 - AVDELINGSLEDER (RESTAURATØR)
 • 1228177 - AVDELINGSLEDER (SOSIALTJENESTER)
 • 1228176 - AVDELINGSLEDER (SOSIALTJENESTER)
 • 1228149 - AVDELINGSLEDER (SYKEHUS)
 • 7243108 - AVDELINGSLEDER (TRANSFORMATORPRODUKSJON)
 • 1225131 - AVDELINGSLEDER (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON)
 • 8141129 - AVDELINGSLEDER (TREVARE)
 • 1228114 - AVDELINGSLEDER (UNDERVISNING)
 • 1225144 - BANEREGIONSJEF
 • 1239112 - REGIONSJEF
 • 1229128 - REGIONSJEF (ANDRE SOSIALE OG PERSONLIGE TJENESTER)
 • 1222155 - PRODUKSJONSSJEF (AVIS)
 • 1222166 - PRODUKSJONSSJEF (FORLAG)
 • 1222110 - PRODUKSJONSSJEF (INDUSTRI)
 • 1221110 - PRODUKSJONSSJEF (JORDBRUK - OVER 9 ANSATTE)
 • 1222170 - PRODUKSJONSSJEF (KJØTTINDUSTRI)
 • 1229124 - PRODUKSJONSSJEF (MUSIKKARRANGEMENT)
 • 1222104 - PRODUKSJONSSJEF (OLJEVIRKSOMHET)
 • 1222167 - PRODUKSJONSSJEF (PAKKERI)
 • 1229136 - PRODUKSJONSSJEF (TEATER)
 • 1222168 - PRODUKSJONSSJEF (TRYKKERI)
 • 1224118 - PRODUKSJONSSJEF (VAREHANDEL)
 • 1227155 - UNDERDIREKTØR (OFFENTLIG VIRKSOMHET)
 • 1239101 - UNDERDIREKTØR (PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 5164105 - VAKTSJEF
 • 1223123 - PROSJEKTSTYRINGSSJEF (BYGG OG ANLEGG)
 • 1222159 - PRODUKSJONSDIREKTØR (AVIS)
 • 1222111 - PRODUKSJONSDIREKTØR (INDUSTRI)
 • 1222164 - SEKSJONSLEDER (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 1225130 - STASJONSSJEF (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON)
 • 1227265 - STASJONSSJEF /ASSISTERENDE SEKTORSJEF
 • 1225116 - STASJONSTEKNISK SJEF (KOMMUNIKASJON)
 • 1227116 - STATSSKOGSJEF
 • 2352113 - STUDIESJEF
 • 1210116 - SYKEHUSSJEF
 • 1228139 - SYKEPLEIESJEF
 • 1236104 - SYSTEMSJEF
 • 1231128 - TAKSTSJEF
 • 1319104 - TEATERSJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1210104 - TEATERSJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 2144117 - TEGNESJEF (ELEKTRONIKK)
 • 2145118 - TEGNESJEF (MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2144159 - TEGNESJEF (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 1223107 - TEKNISK SJEF (BYGG OG ANLEGG)
 • 2144129 - TEKNISK SJEF (DATA OG ELEKTRONIKK)
 • 3413107 - TEKNISK SJEF (EIENDOM/BOLIGSALG)
 • 1222131 - TEKNISK SJEF (INDUSTRI)
 • 3113139 - TEKNISK SJEF (KONTORMASKINER)
 • 3119153 - TEKNISK SJEF (MØBELPRODUKSJON)
 • 3116117 - TEKNISK SJEF (OLJE)
 • 1225138 - TEKNISK SJEF (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON)
 • 1225129 - TELESJEF (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON)
 • 1225157 - TERMINALSJEF (SPEDISJON)
 • 1225128 - TERMINALSJEF (TRANSPORT)
 • 1227156 - TILTAKSSJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 5112103 - TOGSJEF
 • 1227174 - TOLLDISTRIKTSSJEF
 • 1227266 - TOLLSTEDSJEF
 • 1225135 - TRAFIKKSJEF
 • 1235109 - TRANSPORTSJEF
 • 1227102 - TRYGDESJEF
 • 1227140 - TURISTSJEF
 • 3213110 - TØMMERSJEF
 • 1223112 - UTBYGGINGSSJEF (BYGG OG ANLEGG)
 • 1226106 - UTLÅNSSJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 1227263 - UTRYKNINGSPOLITISJEF
 • 2523106 - UTRYKNINGSSJEF (POLITI)
 • 3491140 - UTVIKLINGSSJEF (AVIS)
 • 1317103 - VALUTASJEF ( FÆRRE ENN 10 ANSATTE- PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1231129 - VALUTASJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 1312110 - VANNVERKSJEF ( FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1210111 - VANNVERKSSJEF (PRIVAT) (OVER 9 ANSATTE)
 • 1227164 - VARABRANNSJEF
 • 1314107 - VAREHUSSJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1223118 - VEDLIKEHOLDSSJEF
 • 1223115 - VEDLIKEHOLDSSJEF (BYGG OG ANLEGG)
 • 1222129 - VEDLIKEHOLDSSJEF (INDUSTRI)
 • 1222148 - VEDLIKEHOLDSSJEF (KRAFT- OG VANNFORSYNING)
 • 1222147 - VEDLIKEHOLDSSJEF (OLJE OG GASS)
 • 1225146 - VEDLIKEHOLDSSJEF (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON)
 • 1223113 - VEGSJEF
 • 1232104 - VELFERDSSJEF
 • 1222107 - VERFTSSJEF
 • 1239107 - VERKSTEDSJEF
 • 1210211 - VISEKONSERNSJEF
 • 1228111 - VOKSENOPPLÆRINGSSJEF
 • 2112106 - VÆRVARSLINGSSJEF
 • 1231130 - ØKONOMISJEF
 • 5223102 - ABONNEMENTSELGER
 • 1233101 - ABONNEMENTSJEF
 • 3415111 - ACCOUNT MANAGER
 • 1233106 - AKKVISISJONSSJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 1228118 - AMBULANSESJEF
 • 1142110 - ANDRE NESTLEDER (ARBEIDSGIVER-/ARBEIDSTAKERORG.)
 • 7126108 - ANLEGGSLEDER
 • 1231126 - ADMINISTRASJONSSJEF
 • 1225123 - ADMINISTRASJONSSJEF (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON)
 • 1233102 - ANNONSESJEF
 • 1232105 - ARBEIDSMILJØSJEF
 • 7126101 - ARBEIDSSJEF (BYGG OG ANLEGG)
 • 1239102 - ARKIVSJEF
 • 1229130 - ARRANGEMENTSSJEF (KULTURARRANGEMENT)
 • 1229123 - ARRANGEMENTSSJEF (MUSIKKARRANGEMENT)
 • 2554110 - ASSISTERENDE BALLETTSJEF
 • 1226117 - ASSISTERENDE BANKSJEF
 • 1314108 - ASSISTERENDE BUTIKKSJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1210197 - ASSISTERENDE BUTIKKSJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 1227278 - ASSISTERENDE ETATSJEF (ELDREOMSORG)
 • 1227275 - ASSISTERENDE ETATSJEF (HELSETJENESTER)
 • 1227196 - ASSISTERENDE ETATSJEF (OMSORGSTJENESTER FOR BARN)
 • 1227281 - ASSISTERENDE ETATSJEF (SOSIALOMSORG)
 • 1227286 - ASSISTERENDE ETATSJEF (UTDANNING OG UNDERVISNING)
 • 1231125 - ASSISTERENDE FORVALTNINGSSJEF
 • 1227149 - ASSISTERENDE FYLKESARBEIDSSJEF
 • 1227195 - ASSISTERENDE FYLKESHELSESJEF
 • 1227208 - ASSISTERENDE FYLKESSYKEHUSSJEF
 • 5122111 - ASSISTERENDE KJØKKENSJEF
 • 1210149 - ASSISTERENDE KRINGKASTINGSSJEF
 • 1225150 - ASSISTERENDE SJEFFLYGELEDER
 • 2545106 - ASSISTERENDE SJEFSPSYKOLOG
 • 3221116 - ASSISTERENDE SJEFSTRÅLETERAPEUT
 • 1228119 - ASSISTERENDE SJEFSYKEPLEIER
 • 1319102 - ASSISTERENDE SYKEPLEIESJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1228140 - ASSISTERENDE SYKEPLEIESJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 1226116 - AVDELINGSBANKSJEF
 • 2554108 - BALLETTSJEF
 • 1225122 - BANESERVICESJEF
 • 1225121 - BANESJEF
 • 1226108 - BANKSJEF
 • 1319107 - BARNEHAGESJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1210207 - BARNEHAGESJEF (OVER 9 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1228151 - BARNEVERNSSJEF
 • 5123120 - BARSJEF
 • 1222109 - BASESJEF
 • 1225104 - BEFRAKTNINGSSJEF (REDERI)
 • 1229117 - BIBLIOTEKSJEF
 • 8323112 - BILSJEF (LASTEBIL OG VOGNTOG)
 • 1225105 - BILTILSYNSSJEF
 • 1226142 - BOLIGSJEF (EIENDOMSDRIFT)
 • 1227182 - BOLIGSJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 3431117 - BOLIGUTLEIESJEF
 • 3414115 - BOOKINGSJEF (REISELIV)
 • 1222139 - BORESJEF
 • 1227120 - BRANNSJEF
 • 1227269 - BRIGADESJEF (BRANN- OG FEIERVESEN)
 • 1225106 - BUDSJEF
 • 1231104 - BUDSJETTSJEF
 • 1224121 - BUTIKKSJEF (BUTIKKJEDE)
 • 1314102 - BUTIKKSJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE- PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1210106 - BUTIKKSJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 1223106 - BYGGESJEF
 • 1223108 - BYGNINGSSJEF (BYGG OG ANLEGG)
 • 1227168 - BYGNINGSSJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1227214 - BYPLANSJEF
 • 1227103 - BYRÅSJEF
 • 1236101 - DATASJEF
 • 4131126 - DELESJEF
 • 1226102 - DEPOTSJEF
 • 1239113 - DESIGNSJEF
 • 3491124 - DESKSJEF
 • 5122101 - DIETTKJØKKENSJEF
 • 1226103 - DISKONTERINGSSJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 1235102 - DISTRIBUSJONSSJEF
 • 1227104 - DISTRIKTSARBEIDSSJEF
 • 1226115 - DISTRIKTSBANKSJEF
 • 1229127 - DISTRIKTSSJEF (ANDRE SOSIALE OG PERSONLIGE TJENESTER)
 • 1226126 - DISTRIKTSSJEF (BANK - OVER 9 ANSATTE)
 • 1317101 - DISTRIKTSSJEF (FORSIKRING - FÆRRE ENN 10 ANSATTE- PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1226125 - DISTRIKTSSJEF (FORSIKRING - OVER 9 ANSATTE)
 • 3449101 - DISTRIKTSSJEF (JUSTERVESENET)
 • 1227246 - DISTRIKTSSJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1222140 - DISTRIKTSSJEF (OLJEVIRKSOMHET)
 • 1227105 - DISTRIKTSSJEF (TOLL)
 • 1225120 - DISTRIKTSSJEF (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON)
 • 1224119 - DISTRIKTSSJEF (VAREHANDEL)
 • 1221135 - DIVISJONSSJEF (AKVAKULTUR MV.)
 • 1223117 - DIVISJONSSJEF (BYGG OG ANLEGG)
 • 1226131 - DIVISJONSSJEF (FINANSIELL TJENESTEYTING)
 • 1228136 - DIVISJONSSJEF (HELSETJENESTER)
 • 1228165 - DIVISJONSSJEF (HELSETJENESTER)
 • 1222151 - DIVISJONSSJEF (INDUSTRI)
 • 1221116 - DIVISJONSSJEF (JORDBRUK, SKOGBRUK)
 • 1222153 - DIVISJONSSJEF (KRAFT- OG VANNFORSYNING)
 • 1227227 - DIVISJONSSJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1222152 - DIVISJONSSJEF (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 1228183 - DIVISJONSSJEF (SOSIALTJENESTER)
 • 1228184 - DIVISJONSSJEF (SOSIALTJENESTER)
 • 1225148 - DIVISJONSSJEF (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON)
 • 1228137 - DIVISJONSSJEF (UNDERVISNING)
 • 1224117 - DIVISJONSSJEF (VAREHANDEL)
 • 1221136 - DIVISJONSSJEF AKAVKULTUR MV.
 • 1221125 - DIVISJONSSJEF SKOGBRUK, GARTNERIER MV.
 • 3431134 - DRIFTSSJEF (ADMINISTRASJON)
 • 1236102 - DRIFTSSJEF (EDB)
 • 5163132 - DRIFTSSJEF (IDRETTSANLEGG)
 • 5122125 - DRIFTSSJEF (KANTINE)
 • 1221119 - DRIFTSSJEF (KJØTTPRODUKSJON)
 • 1226137 - DRIFTSSJEF (RENHOLD)
 • 1229121 - DRIFTSSJEF (RENOVASJON)
 • 1225119 - DRIFTSSJEF (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON)
 • 1229102 - DRIFTSSJEF (VASKERI - OVER 9 ANSATTE)
 • 4223102 - DROSJESENTRALVAKTSJEF
 • 1236107 - EDB-SJEF
 • 1226113 - EIENDOMSSJEF
 • 1225152 - EIENDOMSSJEF (JERNBANE)
 • 1227215 - EKSPEDISJONSSJEF
 • 1233103 - EKSPORTSJEF
 • 1227279 - ELDREOMSORGSSJEF
 • 1228169 - ELDREOMSORGSSJEF
 • 1312105 - EL-VERKSJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1210123 - EL-VERKSJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 1225118 - ENERGISJEF (JERNBANEVERKET)
 • 1226132 - ENGASJEMENTSSJEF (BANK)
 • 1227280 - ETATSJEF (ELDREOMSORG)
 • 1227277 - ETATSJEF (HELSETJENESTER)
 • 1227283 - ETATSJEF (SOSIALOMSORG)
 • 1227288 - ETATSJEF (UTDANNING OG UNDERVISNING)
 • 1312106 - E-VERKSJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1210126 - E-VERKSJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 1221118 - FABRIKKSJEF (FISKEFORPRODUKSJON)
 • 1222160 - FABRIKKSJEF (INDUSTRI)
 • 2142128 - FABRIKKUTBYGGINGSSJEF
 • 1227181 - FAGOPPLÆRINGSSJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1225126 - FARTØYSJEF
 • 5221135 - FERSKVARESJEF (BUTIKK)
 • 1226104 - FILIALSJEF (BANK)
 • 1227216 - FILMKONTROLLSJEF
 • 1226119 - FINANSSJEF
 • 1227194 - FISKERIOPPSYNSSJEF
 • 1227233 - FISKERISJEF
 • 4133105 - FLYTRAFIKKVAKTSJEF
 • 1226105 - FONDSSJEF
 • 2512106 - FORHANDLINGSSJEF
 • 1210124 - FORLAGSSJEF
 • 1234111 - FORMIDLINGSSJEF (OFFENTLIG FORMIDLING)
 • 5122104 - FORPLEININGSJEF (STUERT)
 • 1226111 - FORRETNINGSOMRÅDEBANKSJEF
 • 1226123 - FORSIKRINGSSJEF
 • 1237101 - FORSKNINGSSJEF (STØTTEFUNKSJON)
 • 0113116 - FORSVARSSJEF
 • 1225125 - FORTOLLINGSSJEF
 • 1231106 - FORVALTNINGSSJEF
 • 4133146 - FRAKTSJEF (LUFTFART)
 • 1227167 - FRITIDSSJEF
 • 1227217 - FYLKESARBEIDSSJEF
 • 1227171 - FYLKESBARNEVERNSJEF
 • 1227220 - FYLKESBIBLIOTEKSJEF
 • 1227221 - FYLKESBYGGESJEF
 • 1227222 - FYLKESFORSYNINGSSJEF
 • 1227179 - FYLKESHELSESJEF
 • 1227178 - FYLKESJORDSJEF
 • 1227177 - FYLKESJORDSKIFTESJEF
 • 1227121 - FYLKESKARTSJEF
 • 1227107 - FYLKESKONTORSJEF
 • 1227122 - FYLKESKULTURSJEF
 • 1227123 - FYLKESLANDBRUKSSJEF
 • 1227198 - FYLKESMILJØVERNSJEF
 • 1232109 - FYLKESPERSONALSJEF
 • 1227126 - FYLKESSKATTESJEF
 • 1227127 - FYLKESSKOGSJEF
 • 1227128 - FYLKESSKOLESJEF
 • 1227129 - FYLKESSYKEHUSSJEF
 • 1227131 - FYLKESTRAFIKKSJEF
 • 1210170 - GASSVERKSJEF
 • 1227134 - GENERALPLANSJEF
 • 1225134 - GODSSJEF
 • 1222115 - GRUVESJEF
 • 1226127 - HAVARISJEF (FORSIKRING)
 • 1210157 - HAVNESJEF
 • 1227166 - HELSESJEF
 • 1232107 - HOFFSJEF
 • 1315106 - HOTELLSJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1235101 - IMPORTSJEF
 • 1234108 - INFORMASJONSSJEF
 • 1227272 - INKASSOSJEF (KOMMUNAL VIRKSOMHET)
 • 1226124 - INKASSOSJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 1235104 - INNKJØPSSJEF
 • 1231102 - INNSKUDDSJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 1210208 - INSTITUSJONSSJEF (SYKEHJEM OVER 9 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1237104 - INSTITUTTSJEF (FORSKNING OG UTVIKLING)
 • 1236105 - IT-SJEF
 • 1227175 - JORDBRUKSSJEF
 • 5111117 - KABINSJEF
 • 2148102 - KARTSJEF
 • 1210167 - KARTVERKSSJEF
 • 1229115 - KINOSJEF
 • 1224109 - KJEDESJEF (BUTIKK - OVER 9 ANSATTE)
 • 5122109 - KJØKKENSJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE)
 • 1224112 - KJØKKENSJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 1319116 - KLINIKKSJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1227251 - KLINIKKSJEF (STATLIG VIRKSOMHET)
 • 1228148 - KLINIKKSJEF (SYKEHUS)
 • 1227163 - KOMMUNEPLANSJEF
 • 1234114 - KOMMUNIKASJONSSJEF
 • 3349126 - KONFERANSESJEF (KURS, FAGKONFERANSER OL.)
 • 1231118 - KONSERNREGNSKAPSSJEF
 • 1210133 - KONSERNSJEF
 • 1120127 - KONTORSJEF (ASSISTERENDE RÅDMANN)
 • 3418133 - KONTORSJEF (BANK)
 • 1143105 - KONTORSJEF (HUMANITÆRE ORGANISASJONER)
 • 1227187 - KONTORSJEF (OFFENTLIG VIRKSOMHET)
 • 1231132 - KONTORSJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 2512137 - KONTORSJEF (PRIVAT VIRKSOMHET - FÆRRE ENN 10 ANSATTE)
 • 1227244 - KONTROLLSJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 7432112 - KOSTYMESJEF
 • 1312101 - KRAFTVERKSJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1231122 - KREDITTSJEF
 • 1227262 - KRIMINALPOLITISENTRALSJEF
 • 1210107 - KRINGKASTINGSSJEF
 • 1229129 - KULTURHUSSJEF
 • 3152131 - KVALITETSSJEF
 • 1237102 - LABORATORIESJEF
 • 1235105 - LAGERSJEF
 • 1227161 - LANDBRUKSSJEF
 • 1228153 - LEGEVAKTSJEF (OFFENTLIG VIRKSOMHET)
 • 1227199 - LIGNINGSSJEF
 • 1225109 - LINJETEKNISK SJEF (KOMMUNIKASJON)
 • 1235108 - LOGISTIKKSJEF
 • 1225110 - LUFTHAVNSJEF
 • 1225111 - LUFTTRAFIKKSJEF
 • 1232114 - LØNNINGSSJEF
 • 1225133 - MARITIM SJEF
 • 1234103 - MARKEDSFØRINGSSJEF
 • 1234113 - MARKEDSSJEF
 • 1234104 - MARKETINGSJEF
 • 3141113 - MASKINSJEF (SKIP)
 • 1235111 - MATERIALADMINISTRASJONSSJEF
 • 2519131 - MERKEVARESJEF
 • 1227146 - MILJØVERNSJEF
 • 2413123 - MILJØVERNSJEF PÅ SVALBARD
 • 3111122 - MONTASJESJEF (BYGG OG ANLEGG)
 • 1222126 - NETTSJEF (KRAFTFORSYNING)
 • 1229111 - NYHETSSJEF (RADIO OG FJERNSYN)
 • 1227144 - NÆRINGSSJEF
 • 1226110 - OMRÅDEBANKSJEF
 • 1222132 - OMRÅDESJEF (INDUSTRI)
 • 1223119 - OMRÅDESJEF (JERNBANEVERKET)
 • 1225112 - OMRÅDESJEF (TRANSPORT)
 • 1210135 - OPERASJEF
 • 3422125 - OPERASJONSSJEF (BEFRAKTNING)
 • 3432131 - OPPGJØRSSJEF (EIENDOM/BOLIGSALG)
 • 1233108 - OPPLAGSJEF
 • 2352120 - OPPLÆRINGSSJEF (I BEDRIFTER)
 • 1221101 - OPPMÅLINGSSJEF (ADMINISTRATIV LEDELSE)
 • 2148110 - OPPMÅLINGSSJEF (FAGLIG OPERATIV)
 • 1227186 - OPPSYNSSJEF (OFFENTLIG VIRKSOMHET)
 • 1239115 - OPPSYNSSJEF (PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1228123 - OPPVEKSTSJEF
 • 1224106 - ORDRESJEF (VAREHANDEL)
 • 1232110 - ORGANISASJONSSJEF
 • 1229135 - ORKESTERSJEF
 • 1228143 - ORTOPEDITEKNISK SJEF
 • 1227247 - OVERVÅKNINGSSJEF (OFFENTLIG FORVALTNING)
 • 1227142 - PARK- OG IDRETTSSJEF
 • 1221103 - PARKSJEF
 • 1232103 - PERSONALSJEF
 • 1227200 - PLAN- OG ANLEGGSJEF (OFFENTLIG VIRKSOMHET)
 • 1227160 - PLAN- OG MILJØSJEF (OFFENTLIG VIRKSOMHET)
 • 1227185 - PLANLEGGINGSSJEF (OFFENTLIG VIRKSOMHET)
 • 2147156 - PLANLEGGINGSSJEF (OLJE OG GASS)
 • 1223103 - PLANSJEF (BYGG OG ANLEGG)
 • 1227184 - PLANSJEF (OFFENTLIG VIRKSOMHET)
 • 1223102 - PLASS-SJEF (BYGG OG ANLEGG)
 • 1222102 - PLATTFORMSJEF
 • 1228107 - PLEIE- OG OMSORGSSJEF
 • 1227109 - POLITISTASJONSSJEF
 • 1225114 - POSTSJEF
 • 1210192 - POSTSPAREBANKSJEF
 • 1234106 - PRODUKTSJEF
 • 3491145 - PRODUKTSJEF (FORLAG)
 • 1236110 - PROGRAMMERINGSSJEF (RADIO/FJERNSYN)
 • 1229104 - PROGRAMSJEF (RADIO OG FJERNSYN)
 • 3431127 - PROSJEKTSJEF (ADMINISTRASJON AV ARRANGEMENTER)
 • 1227201 - PROTOKOLLSJEF
 • 1234105 - PR-SJEF
 • 1231114 - RASJONALISERINGSSJEF
 • 3491135 - REDAKSJONSSJEF (AVIS)
 • 2551106 - REDAKSJONSSJEF (FORLAG)
 • 4111106 - REFERENTSJEF
 • 1239109 - REGISTERSJEF
 • 1227256 - REGISTERSJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1231115 - REGNSKAPSSJEF
 • 1227203 - REGULERINGSSJEF
 • 1227229 - REGULERINGSSJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1227132 - REINDRIFTSSJEF
 • 1234107 - REKLAMESJEF
 • 1231116 - REMBURSJEF
 • 4222135 - RESEPSJONSSJEF (EKSKL. HOTEL)
 • 4222112 - RESEPSJONSSJEF (HOTELL)
 • 1224101 - RESTAURANTSJEF (OVER 9 ANSATTE - HOTELLAVDELING)
 • 1231127 - REVISJONSSJEF
 • 1227258 - REVISJONSSJEF (STATLIG FORVALTNING)
 • 1210140 - RIKSTEATERSJEF
 • 4133116 - RUTESJEF (VARETRANSPORT)
 • 1233105 - SALGSSJEF
 • 1227141 - SAMFERDSELSSJEF (OFFENTLIG VIRKSOMHET)
 • 1229120 - SEKSJONSSJEF (ARBEIDSTAKER-/ARBEIDSGIVERORGANISASJON - OVER 9 ANSATTE)
 • 1226143 - SEKSJONSSJEF (FORSIKRING)
 • 1222163 - SEKSJONSSJEF (KRAFT- OG VANNFORSYNING)
 • 1227259 - SEKTORSJEF/ASSISTERENDE LEDER AV POLITISTYRKE
 • 1210122 - SENTRALBANKSJEF
 • 1224125 - SERVICESJEF (BILFORHANDLER)
 • 7241156 - SERVICESJEF (KONTORMASKINER)
 • 1239108 - SIKKERHETSSJEF
 • 1227205 - SIVILFORSVARSDISTRIKTSSJEF
 • 1227273 - SJEF (HELSE)
 • 1227147 - SJEF (HELSEINSTITUSJON)
 • 1227249 - SJEF (ØKOKRIM)
 • 3211104 - SJEFBIOINGENIØR
 • 3226116 - SJEFERGOTERAPEUT
 • 1225155 - SJEFFLYGELEDER
 • 2230118 - SJEFSHELSESØSTER/SJEFSHELSESYKEPLEIER
 • 2147150 - SJEFINGENIØR (PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2144131 - SJEFINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2146124 - SJEFINGENIØR, SIVIL (KJEMI)
 • 2145130 - SJEFINGENIØR, SIVIL (MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2144154 - SJEFINGENIØR, SIVIL (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144132 - SJEFINTENIØR, SIVIL (DATATEKNIKK)
 • 2144116 - SJEFKONSTRUKTØR (ELEKTRONIKK)
 • 2143106 - SJEFKONSTRUKTØR (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2145117 - SJEFKONSTRUKTØR (MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2144155 - SJEFKONSTRUKTØR (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 1228141 - SJEFLEGE
 • 2545104 - SJEFPSYKOLOG
 • 1312102 - SJEFREDAKTØR (ØVERSTE LEDER - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1210132 - SJEFREDAKTØR (ØVERSTE LEDER - OVER 9 ANSATTE)
 • 2121103 - SJEFSAKTUAR
 • 2141103 - SJEFSARKITEKT
 • 3471127 - SJEFSDEKORATØR
 • 3431109 - SJEFSEKRETÆR
 • 3226109 - SJEFSFYSIOTERAPEUT
 • 2147162 - SJEFSINGENIØR (BERGVERKSDRIFT)
 • 1227101 - SJEFSINGENIØR (KOMMUNAL ADMINISTRASJON)
 • 2142131 - SJEFSINGENIØR (SIVILINGENIØR, BYGG OG ANLEGG)
 • 1239117 - SJEFSINSPEKTØR
 • 1225154 - SJEFSINSPEKTØR (JERNBANE)
 • 1223121 - SJEFSINSPEKTØR (JERNBANEVERKET)
 • 1227264 - SJEFSINSPEKTØR (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1239105 - SJEFSJURIST
 • 5122118 - SJEFSKOKK
 • 2149122 - SJEFSKONSULENT (ANDRE SIVILINGENIØRER)
 • 2141119 - SJEFSKONSULENT (ARKITEKT)
 • 2512114 - SJEFSKONSULENT (BEDRIFTSRÅDGIVNING)
 • 2211119 - SJEFSKONSULENT (BIOLOGI, BOTANIKK OG ZOOLOGI)
 • 2130128 - SJEFSKONSULENT (DATA)
 • 2519115 - SJEFSKONSULENT (FORRETNINGSUTVIKLING)
 • 2111106 - SJEFSKONSULENT (FYSIKK OG ASTRONOMI)
 • 2114112 - SJEFSKONSULENT (GEOLOGI OG GEOFYSIKK)
 • 2412117 - SJEFSKONSULENT (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2113109 - SJEFSKONSULENT (KJEMI)
 • 2519110 - SJEFSKONSULENT (MARKEDSANALYSE)
 • 2121104 - SJEFSKONSULENT (MATEMATIKK)
 • 2147136 - SJEFSKONSULENT (METALLURGI)
 • 2112107 - SJEFSKONSULENT (METEOROLOGI)
 • 2512117 - SJEFSKONSULENT (PERSONAL)
 • 2511107 - SJEFSKONSULENT (REVISJON)
 • 2212118 - SJEFSKONSULENT (SIVILAGRONOM)
 • 2142117 - SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, BYGG OG ANLEGG)
 • 2144121 - SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, ELEKTRONIKK)
 • 2143117 - SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2147134 - SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2148121 - SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, KART OG OPPMÅLING)
 • 2146117 - SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, KJEMI)
 • 2145122 - SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2144156 - SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2122105 - SJEFSKONSULENT (STATISTIKK)
 • 2413118 - SJEFSKONSULENT (TEKNISK,NATURVITENSKAPELIG UTREDNING, OFF.ADM)
 • 2541125 - SJEFSKONSULENT (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 2411116 - SJEFSKONSULENT (ØKONOMI OG SAMFUNNSVITENSKAP, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2419116 - SJEFSKONSULENT (ØVRIG OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2141110 - SJEFSLANDSKAPSARKITEKT
 • 1228101 - SJEFSLEGE
 • 3418109 - SJEFSMEGLER (BANK)
 • 3411117 - SJEFSMEGLER (FINANS)
 • 1226133 - SJEFSMETEOROLOG
 • 3221110 - SJEFSRADIOGRAF
 • 1228146 - SJEFSSYKEPLEIER (OFFENTLIG VIRKSOMHET)
 • 3221106 - SJEFSTRÅLETERAPEUT
 • 1228103 - SJEFSYKEPLEIER
 • 2541133 - SJEFSØKONOM
 • 1226128 - SKADESJEF (FORSIKRING)
 • 1227170 - SKATTEREGNSKAPSSJEF
 • 1225151 - SKIPSTEKNISK SJEF
 • 1227241 - SKOGBRUKSSJEF
 • 1311102 - SKOGSJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1221102 - SKOGSJEF (OFFENTLIG VIRKSOMHET)
 • 1227112 - SKOLESJEF
 • 1239118 - SONESJEF
 • 1227284 - SOSIALOMSORGSSJEF
 • 1228186 - SOSIALOMSORGSSJEF
 • 1227114 - SOSIALSJEF
 • 1227285 - SOSIALSJEF
 • 1231121 - SOUSSJEF (BANK)
 • 3411126 - SOUSSJEF (FINANS)
 • 3412150 - SOUSSJEF (FORSIKRING)
 • 1224110 - SOUSSJEF (HOTELL)
 • 1224105 - SOUSSJEF (RESTAURANT)
 • 3475140 - SPORTSJEF
 • 3116116 - STABILITETSSJEF (FLYTTBAR OLJERIGG)
 • 1232112 - STABSSJEF
 • 1225132 - STASJONSSJEF (JERNBANE)
 • 5161113 - STASJONSSJEF (REDNINGSTJENESTE)
 • 3415133 - AREA MANAGER
 • 3415131 - AREA SALES MANAGER
 • 1222143 - INSTALLATION MANAGER (OLJEVIRKSOMHET)
 • 2130154 - IT-SELGER/ACCOUNT MANAGER
 • 3415110 - KEY ACCOUNT MANAGER (SALG)
 • 1222137 - OFFSHORE INSTALLATION MANAGER
 • 2541129 - RISK ACCOUNT MANAGER
 • 3415128 - SERVICE MANAGER
 • 1222105 - STORE MANAGER (OLJEVIRKSOMHET)
 • 2130131 - SYSTEM MANAGER
 • 3415129 - TOTAL SERVICE MANAGER
 • 1225153 - SIKKERHETSLEDER
 • 1222103 - PRODUCTION SUPERVISOR (OLJEVIRKSOMHET)
 • 1222116 - SUPERVISOR (OLJEVIRKSOMHET)
 • 3432132 - SUPERVISOR (REGNSKAP)
 • 3414113 - SUPERVISOR (REISELIV)
 • 3141115 - SUPERVISOR (VEDLIKEHOLD SKIP)
 • 1228150 - SEKSJONSLEDER (SYKEHUS)
 • 1228147 - ENHETSLEDER (PLEIE OG OMSORG)
 • 1210141 - DETALJIST (OVER 9 ANSATTE)
 • 1222106 - SUPERINTENDENT (OLJEVIRKSOMHET)
 • 1227248 - SEKTORLEDER
 • 1235106 - LOGISTIKKDIREKTØR
 • 1143104 - LEDER (MILJØ- OG NATURVERNORGANISASJONER)

Sist kvalitetsikret den 23. november 2016, av Lederne