Bilete
Kommunikasjonsrådgiver i møte.

Yrkesbeskrivelse

Kommunikasjonsrådgjevar

Ein kommunikasjonsrådgjevar har ansvaret for å kommunisere bodskapen til føretaket i sosiale medium, på nettsider, i pressa og i andre typer medium.

Som kommunikasjonsrådgjevar jobbar du ofte i ein informasjons- eller kommunikasjonsavdeling. Du kan ha ansvaret for enten heile eller delar av kommunikasjonsarbeidet i føretaket. Det omfattar og internkommunikasjon, det vil seie kommunikasjon internt i bedrifta eller organisasjonen.

Vanlege arbeidsoppgåver for kommunikasjonsrådgjevarar:

 • lage informasjonsmateriell som brosjyrar, magasin og nyhendeblad
 • skrive tekstar, fotografere og lage videoar og publisere dei på føretaket sin nettstad
 • jobbe med grafisk profil
 • profilere føretaket i sosiale medium
 • gjennomføre informasjons- og kommunikasjonskampanjar
 • lage kommunikasjonsstrategiar
 • svare på spørsmål frå pressa, skrive pressemeldingar og planlegge pressekonferansar
 • gi råd til leiinga

Yrket må ikkje forvekslast med journalistyrket, som har ein heilt anna innfallsvinkel til sitt informasjonsarbeid. Yrket må heller ikkje forvekslast med marknadsføringskonsulent.

Stillingstittelen kan også vere informasjonskonsulent, informasjonsrådgivar og PR-rådgivar.

Hvor jobber kommunikasjonsrådgjevarar ?

Ein kommunikasjonsrådgjevar kan jobbe i offentleg sektor, i ei bedrift eller ein frivillig organisasjon. Du kan og jobbe i eit kommunikasjons- eller PR-byrå.

Personlige egenskaper

Som kommunikasjonsrådgjevar må du ha god evne til å framstille deg skriftleg og munnleg. Du må vere omgjengeleg og påliteleg, og det er ein stor fordel om du er samfunnsorientert. Elles bør du også ha teft for kva som interesserer ditt publikum og kva som er formålet med informasjonen.

Arbeidskvardagen kan vere hektisk. Du bør like å arbeide under tidspress. 

Utdanning

For å arbeide som kommunikasjonsrådgivar er det som oftast ønskeleg at du har ei bachelorgrad , men også ofte ei mastergrad . Kommunikasjonsrådgivarar har ofte ulike utdanningar. Det er vanleg at kommunikasjonsrådgivarar har god kjennskap til bransjen arbeidsgivaren høyrer til. Mange kommunikasjonsrådgivarar har studert PR, kommunikasjon, journalistikk eller liknande.

Etter- og videreutdanning
Det kan vere relevant med etter og vidareutdanning i for eksempel kommunikasjon og bruk av nye medium. Det finst mange mogelegheiter på universiteta og høgskolane i Noreg, dersom du vil bygge på utdanninga di. Ofte finansierer arbeidsgivaren for etter- og vidareutdanninga. 

Bedrifter

Kommunikasjonsrådgjevar i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3491101 - INFORMASJONSKONSULENT
 • 3491121 - INFORMASJONSKOORDINATOR
 • 3491102 - INFORMASJONSMEDARBEIDER
 • 3491105 - INFORMASJONSRÅDGIVER
 • 3491141 - KOMMUNIKASJONSRÅDGIVER (INFORMASJON)
 • 3491106 - PR-KONSULENT
 • 3491104 - INFORMASJONSSEKRETÆR
 • 1234114 - KOMMUNIKASJONSSJEF
 • 3491128 - PRESSEKONTAKT

Sist kvalitetsikret den 05. februar 2019, av Norsk kommunikasjonsforening