Illustrasjonsbilde av kjemiingeniører i arbeid
Yrkesskildring

Kjemi­ingeniør

favoritt ikon

Ein kjemiingeniør arbeider med kjemiske prosessar.

Som kjemiingeniør kan du drive med planlegging, laboratoriearbeid og produksjon i industribedrifter eller med undervising og forsking. 

Kjemiske prosessar inngår som ein viktig del av produksjonen i ei rekke industriar. Derfor er behovet for kjemiingeniørar stort i mange produksjonsbedrifter. Prosjekteringa blir ofte gjort av rådgivande ingeniørfirma. Berre større bedrifter har eigne prosjekteringsavdelingar.

Vanlege arbeidsoppgåver for kjemiingeniøren:

  • Prosjekteringsfasen: planlegge heile produksjonsprosessen - alt frå behovet for nye fabrikkanlegg til kva kjemisk prosess og kva typar maskiner som skal brukast
  • Oppstartsfasen og dagleg produksjon: ha ansvaret for å kontrollere råvarene og dei ferdige produkta i verksemda, i tillegg til å sikre kvaliteten

Kjemiingeniøren leier og har ansvaret for dette arbeidet, gjerne i samarbeid med andre ingeniørar eller laboratoriumpersonell. Den daglege drifta kan også innebere administrativt arbeid. Kjemiingeniørar med mykje driftsansvar har gjerne tittelen driftsingeniør.

Som kjemiingeniør kan du vere tilsett i eit laboratorium, der du har ansvar for kjemiske analysar og oppfølginga av desse. Du kan til dømes vere tilsett ved eit sjukehuslaboratorium, i produksjonsverksemder eller i dopinglaboratorium. 

Kjemiingeniørar kan også vere med på å utvikle nye metodar for å analysere stoff. Ved større industriverksemder kan også forsking vere ein del av arbeidsdagen. Forskingsarbeid er ofte eit samarbeid mellom store bedrifter og universitet/høgskolar.

Skilnaden på ein kjemiingeniør og ein kjemikar, er at kjemikaren vanlegvis er leiar på laboratoriet og har meir avanserte oppgåver. Som kjemikar driv du med forsking og utvikling. Ein kjemiingeniør jobbar meir med analysar på laboratoriet. Yrka er nokså like, men har som regel ulike nivå av ansvar. 

Kvar arbeider kjemiingeniørar?

Kjemiingeniørar er gjerne tilsett i små eller store produksjonsbedrifter eller i rådgivande ingeniørfirma. Du kan også vere tilsett i offentleg sektor og jobbe med til dømes kontroll. Mange jobbar òg med forsking og undervising.

Personlege eigenskapar

Same kva ingeniørutdanning du vel, må du vere flink i realfag. For kjemiingeniørar er det viktig med ei spesiell interesse for kjemi. I tillegg bør du ha interesse for utvikling og bruk av teknologi, og du bør vere interessert i å utvikle nye løysingar. Du må vere nøyaktig og kunne tenke kreativt.

Utdanning

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Etter- og vidareutdanning
Med bachelorgrad kan du ta ei mastergrad ved ein høgskole eller eit universitet. Master i teknologi, tidlegare kalla sivilingeniør, er ei toårig utdanning som bygger på fullført bachelor i ingeniørfag.

Ingeniøryrket inneber kontinuerleg læring. Det finst ei rekke mogelegheiter for kurs. NITO har god oversikt over desse.

Kva jobbar kjemiingeniørutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for kjemiingeniørar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Kjemiker
Deltid
Alle sektorer
103 personer
Ca 403 kr
Ca
Ca
65 250 kr
783 000 kr
Ca 403 kr
Ca
Ca
65 250 kr
783 000 kr
Ca 415 kr
Ca
Ca
67 180 kr
806 160 kr
Ca 415 kr
Ca
Ca
67 610 kr
811 320 kr
Kjemiker
Heltid
Alle sektorer
643 personer
350 personer
293 personer
Ca 376 kr
Ca 358 kr
Ca 396 kr
60 870 kr
58 070 kr
64 160 kr
730 440 kr
696 840 kr
769 920 kr
Ca 376 kr
Ca 358 kr
Ca 396 kr
60 870 kr
58 070 kr
64 160 kr
730 440 kr
696 840 kr
769 920 kr
Ca 401 kr
Ca 386 kr
Ca 419 kr
64 920 kr
62 460 kr
67 860 kr
779 040 kr
749 520 kr
814 320 kr
Ca 401 kr
Ca 386 kr
Ca 419 kr
65 320 kr
62 980 kr
68 120 kr
783 840 kr
755 760 kr
817 440 kr
Kjemiker
Privat
687 personer
373 personer
314 personer
Ca 387 kr
Ca 372 kr
Ca 408 kr
62 690 kr
60 320 kr
66 100 kr
752 280 kr
723 840 kr
793 200 kr
Ca 387 kr
Ca 372 kr
Ca 408 kr
62 690 kr
60 320 kr
66 100 kr
752 280 kr
723 840 kr
793 200 kr
Ca 411 kr
Ca 396 kr
Ca 428 kr
66 520 kr
64 160 kr
69 380 kr
798 240 kr
769 920 kr
832 560 kr
Ca 411 kr
Ca 396 kr
Ca 428 kr
66 920 kr
64 630 kr
69 690 kr
803 040 kr
775 560 kr
836 280 kr
Kjemiker
Deltid
Privat
100 personer
Ca 404 kr
Ca
Ca
65 460 kr
785 520 kr
Ca 404 kr
Ca
Ca
65 460 kr
785 520 kr
Ca 418 kr
Ca
Ca
67 680 kr
812 160 kr
Ca 418 kr
Ca
Ca
68 120 kr
817 440 kr
Kjemiker
Heltid
Privat
587 personer
318 personer
269 personer
Ca 385 kr
Ca 369 kr
Ca 407 kr
62 290 kr
59 850 kr
65 970 kr
747 480 kr
718 200 kr
791 640 kr
Ca 385 kr
Ca 369 kr
Ca 407 kr
62 290 kr
59 850 kr
65 970 kr
747 480 kr
718 200 kr
791 640 kr
Ca 410 kr
Ca 395 kr
Ca 428 kr
66 400 kr
63 920 kr
69 340 kr
796 800 kr
767 040 kr
832 080 kr
Ca 410 kr
Ca 395 kr
Ca 428 kr
66 790 kr
64 410 kr
69 620 kr
801 480 kr
772 920 kr
835 440 kr
Kjemiker
Alle sektorer
746 personer
406 personer
340 personer
Ca 378 kr
Ca 364 kr
Ca 396 kr
61 280 kr
58 930 kr
64 210 kr
735 360 kr
707 160 kr
770 520 kr
Ca 378 kr
Ca 364 kr
Ca 396 kr
61 280 kr
58 930 kr
64 210 kr
735 360 kr
707 160 kr
770 520 kr
Ca 402 kr
Ca 388 kr
Ca 419 kr
65 120 kr
62 810 kr
67 940 kr
781 440 kr
753 720 kr
815 280 kr
Ca 402 kr
Ca 388 kr
Ca 419 kr
65 520 kr
63 310 kr
68 230 kr
786 240 kr
759 720 kr
818 760 kr
Kjemiingeniør
Deltid
Alle sektorer
280 personer
189 personer
Ca 271 kr
Ca 265 kr
Ca
43 860 kr
42 870 kr
526 320 kr
514 440 kr
Ca 271 kr
Ca 265 kr
Ca
43 860 kr
42 870 kr
526 320 kr
514 440 kr
Ca 297 kr
Ca 290 kr
Ca
48 140 kr
46 990 kr
577 680 kr
563 880 kr
Ca 297 kr
Ca 290 kr
Ca
49 060 kr
47 660 kr
588 720 kr
571 920 kr
Kjemiingeniør
Heltid
Alle sektorer
2 199 personer
938 personer
1 261 personer
Ca 331 kr
Ca 289 kr
Ca 369 kr
53 670 kr
46 780 kr
59 780 kr
644 040 kr
561 360 kr
717 360 kr
Ca 331 kr
Ca 289 kr
Ca 369 kr
53 670 kr
46 780 kr
59 780 kr
644 040 kr
561 360 kr
717 360 kr
Ca 355 kr
Ca 310 kr
Ca 389 kr
57 520 kr
50 150 kr
63 000 kr
690 240 kr
601 800 kr
756 000 kr
Ca 355 kr
Ca 310 kr
Ca 389 kr
58 900 kr
51 040 kr
64 740 kr
706 800 kr
612 480 kr
776 880 kr
Kjemiingeniør
Privat
2 276 personer
989 personer
1 287 personer
Ca 336 kr
Ca 294 kr
Ca 373 kr
54 460 kr
47 680 kr
60 430 kr
653 520 kr
572 160 kr
725 160 kr
Ca 336 kr
Ca 294 kr
Ca 373 kr
54 460 kr
47 680 kr
60 430 kr
653 520 kr
572 160 kr
725 160 kr
Ca 359 kr
Ca 314 kr
Ca 393 kr
58 180 kr
50 870 kr
63 660 kr
698 160 kr
610 440 kr
763 920 kr
Ca 359 kr
Ca 314 kr
Ca 393 kr
59 630 kr
51 830 kr
65 470 kr
715 560 kr
621 960 kr
785 640 kr
Kjemiingeniør
Deltid
Privat
254 personer
169 personer
Ca 274 kr
Ca 270 kr
Ca
44 310 kr
43 670 kr
531 720 kr
524 040 kr
Ca 274 kr
Ca 270 kr
Ca
44 310 kr
43 670 kr
531 720 kr
524 040 kr
Ca 303 kr
Ca 295 kr
Ca
49 040 kr
47 870 kr
588 480 kr
574 440 kr
Ca 303 kr
Ca 295 kr
Ca
50 050 kr
48 610 kr
600 600 kr
583 320 kr
Kjemiingeniør
Heltid
Privat
2 022 personer
820 personer
1 202 personer
Ca 341 kr
Ca 299 kr
Ca 376 kr
55 220 kr
48 460 kr
60 890 kr
662 640 kr
581 520 kr
730 680 kr
Ca 341 kr
Ca 299 kr
Ca 376 kr
55 220 kr
48 460 kr
60 890 kr
662 640 kr
581 520 kr
730 680 kr
Ca 364 kr
Ca 317 kr
Ca 396 kr
58 940 kr
51 290 kr
64 150 kr
707 280 kr
615 480 kr
769 800 kr
Ca 364 kr
Ca 317 kr
Ca 396 kr
60 420 kr
52 290 kr
65 960 kr
725 040 kr
627 480 kr
791 520 kr
Kjemiingeniør
Statlig
178 personer
120 personer
Ca 249 kr
Ca 249 kr
Ca
40 270 kr
40 270 kr
483 240 kr
483 240 kr
Ca 249 kr
Ca 249 kr
Ca
40 270 kr
40 270 kr
483 240 kr
483 240 kr
Ca 248 kr
Ca 251 kr
Ca
40 230 kr
40 620 kr
482 760 kr
487 440 kr
Ca 248 kr
Ca 251 kr
Ca
40 330 kr
40 710 kr
483 960 kr
488 520 kr
Kjemiingeniør
Heltid
Statlig
153 personer
Ca 251 kr
Ca
Ca
40 680 kr
488 160 kr
Ca 251 kr
Ca
Ca
40 680 kr
488 160 kr
Ca 249 kr
Ca
Ca
40 380 kr
484 560 kr
Ca 249 kr
Ca
Ca
40 490 kr
485 880 kr
Kjemiingeniør
Alle sektorer
2 479 personer
1 127 personer
1 352 personer
Ca 326 kr
Ca 286 kr
Ca 366 kr
52 830 kr
46 280 kr
59 320 kr
633 960 kr
555 360 kr
711 840 kr
Ca 326 kr
Ca 286 kr
Ca 366 kr
52 830 kr
46 280 kr
59 320 kr
633 960 kr
555 360 kr
711 840 kr
Ca 351 kr
Ca 307 kr
Ca 386 kr
56 800 kr
49 770 kr
62 510 kr
681 600 kr
597 240 kr
750 120 kr
Ca 351 kr
Ca 307 kr
Ca 386 kr
58 140 kr
50 640 kr
64 240 kr
697 680 kr
607 680 kr
770 880 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker