Industridesignaren i arbeid
Yrkesskildring

Industri­designer

favoritt ikon

Industridesignarar utformar produkt, tenester, programvarer og system for privat næringsliv og offentleg sektor.

Ein industridesignar jobbar tverrfagleg vurderer både form, estetikk og brukarvenlegheit når ein utviklar produkt og tenester. 

Industridesignaren arbeider med løysingar som varetek designen, funksjonaliteten og tryggleiken til eit produkt, med omsyn til bruk og kvalitet. Produktet, eller tenesta, kan vere lagd for industrien eller for det offentlege. Det er viktig for ein industridesignar å ha kunnskap til trendar og kulturar i marknaden produktet skal brukast i.

Du må også ha kjennskap til ulike aktørar som er relatert til produktet du jobbar med, og ha kunnskap om dei som skal bruke produktet. Industridesignarar jobbar ofte på oppdrag frå ulike firma og organisasjonar der dei følger prosessen frå idé til ferdig produkt. Nokre gonger er industridesignaren også med på å definere sjølve problemstillinga dei skal finne ei løysning for. 

Vanlege arbeidsoppgåver for industridesignaren:

  • observere brukarar og analysere brukaråtferd for å avdekkje behova deira
  • teikne og visualisere produkt
  • lage modellar og prototypar
  • presentere ulike løysingar for kundane sine
  • selje inn løysingane og produkta sine

Som industridesignar har du interesse for form, funksjon, estetikk, kommunikasjon og trendar. Du har også kjennskap til forholdet mellom val av materiale, produksjonsmetode og miljø, samt evna til å sette deg inn i ulike menneske sin føresetnad (brukarorientering). Grunnleggjande kunnskap og interesse for fysikk, mekanikk og teknologi er ein fordel. 

Som industridesignar kan du spesialisere deg innan mange ulike retningar, som til dømes produktdesign (bilar, båtar, emballasje osv.), møbel-, interiør-, lys-, interaksjonsdesign (appar og nettsider) og tenestedesign. Tenestedesign har vore ettertrakta dei siste åra, for eksempel i helse- og velferdssektoren kor industridesignaren bidrar med å forbetre opplevingar for både pasientar, legar, sjukepleiarar og pårørande. 

Industridesignarar arbeider tett saman med andre yrkesgrupper, som til dømes ingeniørar, marknadsføringskonsulentar og økonomikonsulentar.

Kvar arbeider industridesignarar?

Industridesignaren kan velje mellom ei rekke retningar innan industridesign. Mange arbeider i designbyrå og konsulentfirma som utviklar produkt for næringslivet og organisasjonar. Som industridesignar kan du også vere tilsett i ein bedrift som produktutviklar eller rådgivar. Nokre designarar er sjølvstendig næringsdrivande og driver eigen verksemd og nokre jobbar også med forsking og undervising.

Personlege eigenskapar

Industridesignaren er nysgjerrig, kreativ og løysingsorientert, og har evne til å realisere og gjennomføre ideane sine. Sosiale ferdigheter og kommunikasjon er svært viktig, fordi designarar jobbar stort sett alltid i team. Gode evnar innan visualisering, teknisk innsikt og praktiske ferdigheiter er også viktig.

Kva jobbar industridesignutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Produkt- og klesdesignere
Heltid
Alle sektorer
572 personer
316 personer
256 personer
Ca 280 kr
Ca 268 kr
Ca 295 kr
45 410 kr
43 480 kr
47 860 kr
544 920 kr
521 760 kr
574 320 kr
Ca 280 kr
Ca 268 kr
Ca 295 kr
45 410 kr
43 480 kr
47 860 kr
544 920 kr
521 760 kr
574 320 kr
Ca 295 kr
Ca 283 kr
Ca 309 kr
47 760 kr
45 890 kr
50 080 kr
573 120 kr
550 680 kr
600 960 kr
Ca 295 kr
Ca 283 kr
Ca 309 kr
48 010 kr
46 040 kr
50 440 kr
576 120 kr
552 480 kr
605 280 kr
Produkt- og klesdesignere
Heltid
Privat
571 personer
315 personer
256 personer
Ca 280 kr
Ca 268 kr
Ca 295 kr
45 370 kr
43 400 kr
47 860 kr
544 440 kr
520 800 kr
574 320 kr
Ca 280 kr
Ca 268 kr
Ca 295 kr
45 370 kr
43 400 kr
47 860 kr
544 440 kr
520 800 kr
574 320 kr
Ca 295 kr
Ca 283 kr
Ca 309 kr
47 710 kr
45 800 kr
50 080 kr
572 520 kr
549 600 kr
600 960 kr
Ca 295 kr
Ca 283 kr
Ca 309 kr
47 960 kr
45 950 kr
50 440 kr
575 520 kr
551 400 kr
605 280 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Nyttige lenker