Idrettstrener sekunderer svømmer i bassenget
Yrkesskildring

Idrettstrenar

favoritt ikon

Ein idrettstrenar planlegg og legg til rette for trening og konkurranse.

Ein idrettstrenar arbeider med å planlegge trening og er involvert i andre delar av kvardagen for idrettsutøvarar. Yrket kalles også idrettsinstruktør.

Dei fleste trenarar er knytt til idrettsklubbar og -utøvarar på amatørnivå. Det er også mange som arbeider med profesjonelle idrettsutøvarar. Ofte fungerer trenaren som ein rettleiar og rådgivar, og mange trenarar har bakgrunn som utøvarar.

Vanlege arbeidsoppgåver for idrettstrenaren er:

  • planleggje, leggje til rette, gjennomføre og vurdere trening
  • undervise og instruere
  • prestasjonsutvikling av eit lag eller ein utøvar
  • førebu utøvarar til kamp eller konkurranse
  • idrettspsykologisk rettleiing
  • vere involvert i andre delar av idrettsutøvarane sin kvardag
  • administrative oppgåver

Arbeidet varierer svært mykje etter kva idrett du er knytt til og kven du trenar. Det er stor skilnad på ein arbeidskvardag med born, unge, vaksne eller eldre, og om du trenar nybegynnarar og vidarekomne.

På profesjonelt nivå er det gjerne trenaren som har det sportslege ansvaret for at idrettsklubben eller -utøvaren oppnår dei ønskte resultata. Det er vanleg at trenarar er del av eit team, og at ulike trenarar har ulike ansvarsområde.

Det er ikkje uvanleg at idrettskonsulentar har brei erfaring som trenarar eller instruktørar. Ein del trenarar har sjølv bakgrunn som utøvarar.

Kvar arbeider idrettstrenarar?

Trenarar er tilsette i idrettsklubbar, -krinsar og -forbund. Nokre trenarar er òg personleg tilknytte individuelle utøvarar. Idrettstrenaren kan arbeide som fotballtrenar, aerobicinstruktør, symjetrenar, curlinginstruktør eller som trenar i ein kva som helst annan idrett.

Personlege eigenskapar

Som idrettstrenar må du ha inngåande kunnskap om idretten du arbeider med. Du må ha kompetanse innan idrett og trening, og vere god til å organisere og planleggje. Arbeidet som idrettstrenar kan vere krevjande både fysisk og psykisk, og ofte vil du arbeide med utøvarar på svært ulikt nivå. Forståing og evne til å samarbeide er difor svært viktig.

Utdanning

Ein krev inga formell utdanning for å vere idrettstrenar, men det kan vere svært nyttig. I dei fleste idrettar krev ein formell trenarutdanning for å ha lov til å vere trenar på toppnivå. I ein del idrettar er det òg krav om kurs uansett kva nivå du ønsker å drive som trenar. Dette blir i hovudsak administrert av idrettsforbunda sjølv. 

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Etter- og vidareutdanning
Klubbar, krinsar og forbund arrangerer vidareutdanningskurs. I dei fleste idrettsgreiner finst det gode høve til å utvikle seg vidare gjennom kursing, både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Noregs idrettshøgskole og andre høgskolar tilbyr òg etter- og vidareutdanningskurs.

Kva jobbar idrettsutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for idrettstrenarar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Trener eller idrettsdommer
Heltid
Alle sektorer
1 966 personer
478 personer
1 488 personer
Ca 247 kr
Ca 219 kr
Ca 253 kr
40 000 kr
35 510 kr
41 000 kr
480 000 kr
426 120 kr
492 000 kr
Ca 247 kr
Ca 219 kr
Ca 253 kr
40 000 kr
35 510 kr
41 000 kr
480 000 kr
426 120 kr
492 000 kr
Ca 258 kr
Ca 230 kr
Ca 267 kr
41 860 kr
37 330 kr
43 320 kr
502 320 kr
447 960 kr
519 840 kr
Ca 258 kr
Ca 230 kr
Ca 267 kr
41 890 kr
37 370 kr
43 340 kr
502 680 kr
448 440 kr
520 080 kr
Trener eller idrettsdommer
Deltid
Alle sektorer
4 853 personer
2 450 personer
2 403 personer
Ca 247 kr
Ca 237 kr
Ca 251 kr
40 000 kr
38 390 kr
40 590 kr
480 000 kr
460 680 kr
487 080 kr
Ca 247 kr
Ca 237 kr
Ca 251 kr
40 000 kr
38 390 kr
40 590 kr
480 000 kr
460 680 kr
487 080 kr
Ca 258 kr
Ca 248 kr
Ca 265 kr
41 820 kr
40 230 kr
42 880 kr
501 840 kr
482 760 kr
514 560 kr
Ca 258 kr
Ca 248 kr
Ca 265 kr
41 840 kr
40 260 kr
42 900 kr
502 080 kr
483 120 kr
514 800 kr
Trener eller idrettsdommer
Heltid
Privat
1 945 personer
465 personer
1 480 personer
Ca 247 kr
Ca 217 kr
Ca 253 kr
40 000 kr
35 160 kr
41 000 kr
480 000 kr
421 920 kr
492 000 kr
Ca 247 kr
Ca 217 kr
Ca 253 kr
40 000 kr
35 160 kr
41 000 kr
480 000 kr
421 920 kr
492 000 kr
Ca 258 kr
Ca 230 kr
Ca 267 kr
41 850 kr
37 200 kr
43 320 kr
502 200 kr
446 400 kr
519 840 kr
Ca 258 kr
Ca 230 kr
Ca 267 kr
41 880 kr
37 240 kr
43 340 kr
502 560 kr
446 880 kr
520 080 kr
Trener eller idrettsdommer
Deltid
Privat
4 847 personer
2 447 personer
2 400 personer
Ca 247 kr
Ca 236 kr
Ca 251 kr
40 000 kr
38 300 kr
40 590 kr
480 000 kr
459 600 kr
487 080 kr
Ca 247 kr
Ca 236 kr
Ca 251 kr
40 000 kr
38 300 kr
40 590 kr
480 000 kr
459 600 kr
487 080 kr
Ca 258 kr
Ca 248 kr
Ca 265 kr
41 820 kr
40 230 kr
42 880 kr
501 840 kr
482 760 kr
514 560 kr
Ca 258 kr
Ca 248 kr
Ca 265 kr
41 840 kr
40 260 kr
42 900 kr
502 080 kr
483 120 kr
514 800 kr
Sports- eller trenginsinstruktør
Heltid
Alle sektorer
794 personer
412 personer
382 personer
Ca 224 kr
Ca 224 kr
Ca 224 kr
36 240 kr
36 240 kr
36 250 kr
434 880 kr
434 880 kr
435 000 kr
Ca 224 kr
Ca 224 kr
Ca 224 kr
36 240 kr
36 240 kr
36 250 kr
434 880 kr
434 880 kr
435 000 kr
Ca 230 kr
Ca 230 kr
Ca 229 kr
37 190 kr
37 280 kr
37 090 kr
446 280 kr
447 360 kr
445 080 kr
Ca 230 kr
Ca 230 kr
Ca 229 kr
37 230 kr
37 300 kr
37 140 kr
446 760 kr
447 600 kr
445 680 kr
Sports- eller trenginsinstruktør
Deltid
Alle sektorer
5 972 personer
4 168 personer
1 804 personer
Ca 200 kr
Ca 200 kr
Ca 190 kr
32 480 kr
32 480 kr
30 850 kr
389 760 kr
389 760 kr
370 200 kr
Ca 200 kr
Ca 200 kr
Ca 190 kr
32 480 kr
32 480 kr
30 850 kr
389 760 kr
389 760 kr
370 200 kr
Ca 215 kr
Ca 218 kr
Ca 211 kr
34 900 kr
35 350 kr
34 150 kr
418 800 kr
424 200 kr
409 800 kr
Ca 215 kr
Ca 218 kr
Ca 211 kr
34 920 kr
35 360 kr
34 190 kr
419 040 kr
424 320 kr
410 280 kr
Sports- eller trenginsinstruktør
Heltid
Privat
763 personer
400 personer
363 personer
Ca 222 kr
Ca 222 kr
Ca 221 kr
36 000 kr
36 000 kr
35 880 kr
432 000 kr
432 000 kr
430 560 kr
Ca 222 kr
Ca 222 kr
Ca 221 kr
36 000 kr
36 000 kr
35 880 kr
432 000 kr
432 000 kr
430 560 kr
Ca 228 kr
Ca 229 kr
Ca 226 kr
36 930 kr
37 140 kr
36 690 kr
443 160 kr
445 680 kr
440 280 kr
Ca 228 kr
Ca 229 kr
Ca 226 kr
36 940 kr
37 150 kr
36 710 kr
443 280 kr
445 800 kr
440 520 kr
Sports- eller trenginsinstruktør
Deltid
Privat
5 894 personer
4 116 personer
1 778 personer
Ca 200 kr
Ca 200 kr
Ca 190 kr
32 440 kr
32 480 kr
30 850 kr
389 280 kr
389 760 kr
370 200 kr
Ca 200 kr
Ca 200 kr
Ca 190 kr
32 440 kr
32 480 kr
30 850 kr
389 280 kr
389 760 kr
370 200 kr
Ca 215 kr
Ca 218 kr
Ca 211 kr
34 890 kr
35 330 kr
34 160 kr
418 680 kr
423 960 kr
409 920 kr
Ca 215 kr
Ca 218 kr
Ca 211 kr
34 910 kr
35 340 kr
34 190 kr
418 920 kr
424 080 kr
410 280 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Barne- og ungdomsarbeider leker med barn.

Barne- og ungdomsarbeidar

Ein barne- og ungdomsarbeidar arbeider med pedagogiske tilbod for born og ungdom.

Musikkpedagog underviser elevene i å spille fiolin.

Musikk­pedagog

Musikk­pedagogen underviser i musikk. Som musikk­pedagog må du ha ei evne til å inspirere og til å formidle vidare kunnskap.

Barnevernspedagog snakker med barn.

Barneverns­pedagog

Barneverns­pedagogar førebyggjer, løyser konfliktar og gir omsorg til barn og unge.

Spesialpedagog underviser barn.

Spesial­pedagog

Ein spesial­pedagog legg til rette for gode lærings- og oppvekstvilkår for personar som har særskilde læringsbehov.

Lektor gir musikkundervisning.

Lektor

Ein lektor er ein lærar med mastergrad frå universitet eller høgskole.

Faglærer i musikk.

Faglærar

Ein faglærar er ein lærar og pedagog med spesiell kompetanse innanfor eit fagfelt.

Lærer i et klasserom.

Lærar

Ein lærar underviser born og vaksne i ulike fag.

Barnehagelærar saman med barn.

Barnehagelærar

Som barnehagelærar er du med på å skape eit trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom leik, læring, omsorg og danning.

Barnehageassistent leser med barna.

Barnehage­assistent

Som barnehage­assistent hjelper du til med de daglege aktivitetane og gjeremåla i ein barnehage.

Pedagog underviser voksne elever i klasserom

Pedagog

Ein pedagog er ein person som har studert pedagogikk, enten i lærar­utdanninga, barneverns­utdanninga eller som eige fag på universitetet.

Grunnskolelærer underviser barn i klasserom

Grunnskolelærar

Ein grunnskolelærar arbeidar med elevar frå 1–10. klasse.

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

Adjunkt er ein lærar som arbeidar med barn, unge og vaksne i skolen.