Yrkesbeskrivelse

Helsefagarbeidar

Som helsefagarbeidar gir du omsorg, og utfører grunnleggjande sjukepleie til menneske i alle aldrar.

Helsefagarbeidaren skal vareta den einskilde pasienten og brukaren sine behov for heilskapleg omsorg, ernæring, grunnleggande sjukepleie og miljøarbeid. Helsefagarbeidaren skal yte profesjonell helsehjelp, kunne utføre grunnleggande førstehjelp og vareta pasientsikkerheita.

Som helsefagarbeidar har du varierte arbeidsoppgåver og kontakt med menneske i alle aldrar. Nokre er sjuke og andre har nedsett funksjonsevne eller skal trene seg opp etter ei ulykke.

Ein helsefagarbeidar skal kunne planlegge og gjennomføre ulike oppgåver, til dømes:

 • førebu måltider og kartlegge ernæringssituasjon
 • hjelpe til med personleg hygiene, påkledning, flytting og trening for å halde ved like brukaren sitt funksjonsnivå
 • miljøretta tiltak og aktivitetar for at brukaren skal meistre eige liv
 • utføre grunnleggjande førstehjelp
 • sette i verk førebyggjande og behandlande tiltak innan eige ansvars- og kompetanseområde
 • bruke tilgjengeleg velferdsteknologi
 • bruke elektronisk pasientjournal og dokumentere etter gjeldande retningslinjer

Helsefagarbeidaren skal bidra i folkehelsearbeidet ved å førebyggje einsemd, bidra til at pasientane og brukarane kan føle meistring i kvardagen, og legge til rette for eit meir aktivt liv.

Som helsefagarbeidar må du rekne med å jobbe turnus. Du kan også velje å arbeide berre som nattevakt på institusjonar eller i heimetenesta.

Tittelen helsefagarbeidar erstattar titlane hjelpepleiar og omsorgsarbeidar. Helsefagarbeider er ein beskytta tittel og du må ha autorisasjon frå Helsedirektoratet.

 

Hvor jobber helsefagarbeidarar ?

Helsefagarbeidaren jobbar i dei heimebaserte tenestene, i helse- og sosialtenesta, på sjukeheim, på bu- og servicesenter, på sjukehus, i rusomsorga, i psykiatrien, i bustader for funksjonshemma eller psykisk utviklingshemma menneske, ved senter for trening og behandling, og i skolen med born eller ungdom som treng ekstra hjelp.
 

Personlige egenskaper

For å bli helsefagarbeidar må du like å jobbe med menneske. Du må kunne jobbe med menneske som har ulik kulturell bakgrunn og livssituasjon og som har ulike evner og moglegheiter for kommunikasjon. Du må kunne vise omsorg, vennlegheit og respekt og ha evne til å bry deg om andre. Det er viktig med gode samarbeidsevner sidan du i tillegg til pasientar og brukarar, også samarbeider mykje med andre yrkesgrupper og pårørande. Evne til læring og omstilling er også viktig.

 

 

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Etter- og vidareutdanning
Som helsefagarbeidar kan du ta vidareutdanning innanfor ulike retningar på fagskole.

Hva jobber helsefagarbeidarutdanna som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 569908 - Fagskoleutdanning, eldreomsorg, UTGÅTT KODE, SE NY
 • 461201 - Hjelpepleier, VK II
 • 461202 - Videreutdanning for hjelpepleiere
 • 461903 - Helsearbeiderfaget, Vg3
 • 461902 - Omsorgsarbeiderfaget, VK II

Hva er de vanligste utdanningene for helsefagarbeidarar ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019.

Bedrifter

Helsefagarbeidar i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 5132121 - HELSEFAGARBEIDER
 • 5132110 - ASSISTERENDE BESTYRER (OMSORGSARBEID)
 • 5132101 - HJELPEPLEIER
 • 5132119 - HJELPEPLEIER (PSYKISK HELSEARBEID)
 • 5132116 - HJELPEPLEIERMEDARBEIDER
 • 5132102 - OMSORGSARBEIDER
 • 5132120 - OMSORGSARBEIDER (PSYKISK HELSEARBEID)
 • 5131123 - BARNEPLEIER
 • 5139146 - ASSISTENT (PU)
 • 5132108 - MILJØARBEIDER (HELSE- OG OMSORG)
 • 5132112 - SPESIALHJELPEPLEIER
 • 5132107 - LEDENDE HJELPEPLEIER
 • 5132113 - OVERPLEIER
 • 5132114 - SERVICEARBEIDER (OMSORGSARBEID)

Sist kvalitetsikret den 18. mai 2021, av Fagforbundet, yrkesseksjon for helse og sosial