Forfatter i ar­beid på kon­to­ret.
Yrkesskildring

Forfattar

favoritt ikon

For­fat­ta­rar skriv ro­ma­nar, dikt, tea­ter­styk­ke, fag­bø­ker og lik­nan­de.

For­fat­ta­rar job­bar med å skri­ve bø­ker og anna skrift­leg ma­te­ri­a­le. Ofte blir for­fat­tar­tit­te­len knytt til dei som skriv skjønn­lit­te­ra­tur, for­fat­tar­yr­ket om­fat­tar li­ke­vel langt meir.

I man­ge sa­man­hen­gar er det van­leg å dele for­fat­ta­rar inn i grup­per et­ter kva sjan­ger dei skriv i, til dø­mes skjønn­lit­te­ra­tur, fag­bø­ker/sak­pro­sa, bar­ne­bø­ker, sko­de­spel og så bort­et­ter. Du kan også ha ein meir spe­si­fikk yr­kes­tit­tel enn for­fat­tar, der­som sjan­ge­ren du skriv i op­nar for det­te. Ein slik yr­kes­tit­tel kan vere ly­ri­kar, tekst­for­fat­tar, dra­ma­ti­kar el­ler (film)ma­nus­for­fat­tar.

Skjønn­lit­te­ræ­re for­fat­ta­rar skriv ro­ma­nar, no­vel­ler, dikt og lik­nan­de.

Ein fag­bok­for­fat­tar (for­fat­tar av sak­pro­sa) skriv bø­ker om emne in­nan eit bes­temt fag­om­rå­de. Det kan vere alt frå læ­re­bø­ker til bio­gra­f­iar og bø­ker skriv­ne av blog­ga­rar. For­fat­ta­rar av sak­pro­sa­bø­ker er ofte fag­folk el­ler eks­per­tar, og skriv for å for­mid­le kunn­ska­pa­ne sine til eit stør­re pub­li­kum. El­ler dei skriv om eit tema dei er opp­tek­ne av.

Van­le­ge ar­beids­opp­gå­ver for for­fat­ta­rar:

  • un­der­sø­ke eit tema og sam­le inn ma­te­ri­a­le
  • skri­ve tekst 
  • for­me ut tekst, ofte i sa­mar­beid med ein for­lags­re­dak­tør
  • fo­re­drag, opp­le­sin­gar el­ler bok­sig­ne­rin­gar 

Ar­beids­me­to­da­ne og skri­ve­pro­ses­sen kan vere svært ulik for­fat­ta­rar imel­lom. No­kre for­fat­ta­rar skriv sys­te­ma­tisk eit par ti­mar kvar dag, mens andre skriv svært mykje over kor­ta­re pe­ri­o­dar. Kor lang tid ein for­fat­tar bru­ker på å skri­ve ei bok va­ri­e­rer også ein del. For­fat­tar­yr­ket er ge­ne­relt sett svært tid­krev­jan­de. 

Man­ge for­fat­ta­rar er til­knytt eit forlag og har av­ta­lar om pro­duk­sjon i sa­mar­beid med det. Andre for­fat­ta­rar skriv på eiga hand. Des­se må job­be for å få sine verk an­ta­tt. Når eit ma­nusk­ript er fer­dig sen­der ein det til eitt el­ler flei­re forlag. For­la­ga vur­de­rer så om dei ønskjer å bru­ke ma­nusk­rip­tet. Der­som eit forlag vel å anta ma­nusk­rip­tet vil for­la­get og for­fat­ta­ren lage ei av­ta­le, for så å job­be vi­da­re med pro­sjek­tet sam­an. 

Det går også an å gi ut bø­ker på eige forlag, el­ler forlag for så­kal­la sjølvpublisistar, der ein ik­kje treng å bli an­ta­tt, men må be­ta­le for kostandene knytt til ut­gi­vin­ga sjølv. 

No­kre for­fat­ta­rar med god språk- og kul­tur­kunn­ska­par ar­bei­der også som om­set­ta­rar.

For­fat­tar­tit­te­len er ik­kje ver­na. Ein kvar som skriv kan der­for kal­le seg for­fat­tar.

Kvar arbeider for­fat­ta­rar?

Nes­ten alle for­fat­ta­rar job­bar fri­lans. Dei er med andre ord ik­kje til­set­te hos ein ar­beids­gi­var. Dei er der­for ofte sjølv­sten­dig næ­rings­dri­van­de. Dei som alt har etab­lert seg som for­fat­ta­rar, sa­mar­bei­der som of­tast li­ke­vel med eit forlag. 

Personlege eigenskapar

Det finst nok in­gen ge­ne­rel­le krav til kva ei­gen­ska­par ein for­fat­tar bør ha. Ei evne til kre­a­tiv tenk­ing vil ge­ne­relt sett kome godt med. Du må ha ein bod­skap og eit øns­ke om å for­mid­le han. Det er også svært vik­tig at du ev­nar å ut­tryk­ke deg, slik at du får fram bod­ska­pen. For for­fat­ta­rar flest er det også nød­ven­dig å kun­ne ar­bei­de sys­te­ma­tisk og mål­ret­ta. Skri­ve­pro­ses­sen kan nem­leg vere både vans­ke­leg og tid­krev­jan­de. For­fat­tar­yr­ket krev ei stor grad sjølv­di­sip­lin og evne til å pro­du­se­re.

Utdanning

Ei spe­si­fikk for­fat­tar­ut­dan­ning er in­gen føre­set­nad for å ar­bei­de som for­fat­tar. Flei­re av høg­sko­la­ne og uni­ver­si­te­ta i lan­det til­byr like fullt stu­di­um re­le­van­te for for­fat­tar­yr­ket.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

  • Opptakskrav
    Opptakskravet varierer frå eitt studium til det neste. Enkelte stader krev berre generell studiekompetanse, medan andre også krev tekstprøvar. For å ta eit fagbokforfattarstudium må du i tillegg ha minst to år med høgare utdanning innanfor eit relevant tema.

Kva jobbar forfattarstudiumutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Forfatter eller forlagsmedarbeider
Deltid
Alle sektorer
209 personer
138 personer
Ca 273 kr
Ca 266 kr
Ca
44 150 kr
43 070 kr
529 800 kr
516 840 kr
Ca 273 kr
Ca 266 kr
Ca
44 150 kr
43 070 kr
529 800 kr
516 840 kr
Ca 293 kr
Ca 283 kr
Ca
47 400 kr
45 870 kr
568 800 kr
550 440 kr
Ca 293 kr
Ca 283 kr
Ca
47 470 kr
45 930 kr
569 640 kr
551 160 kr
Forfatter eller forlagsmedarbeider
Heltid
Alle sektorer
1 093 personer
627 personer
466 personer
Ca 321 kr
Ca 312 kr
Ca 332 kr
51 970 kr
50 570 kr
53 850 kr
623 640 kr
606 840 kr
646 200 kr
Ca 321 kr
Ca 312 kr
Ca 332 kr
51 970 kr
50 570 kr
53 850 kr
623 640 kr
606 840 kr
646 200 kr
Ca 329 kr
Ca 316 kr
Ca 346 kr
53 290 kr
51 200 kr
56 110 kr
639 480 kr
614 400 kr
673 320 kr
Ca 329 kr
Ca 316 kr
Ca 346 kr
53 440 kr
51 330 kr
56 290 kr
641 280 kr
615 960 kr
675 480 kr
Forfatter eller forlagsmedarbeider
Privat
1 288 personer
763 personer
525 personer
Ca 316 kr
Ca 310 kr
Ca 330 kr
51 220 kr
50 260 kr
53 460 kr
614 640 kr
603 120 kr
641 520 kr
Ca 316 kr
Ca 310 kr
Ca 330 kr
51 220 kr
50 260 kr
53 460 kr
614 640 kr
603 120 kr
641 520 kr
Ca 326 kr
Ca 313 kr
Ca 345 kr
52 850 kr
50 680 kr
55 910 kr
634 200 kr
608 160 kr
670 920 kr
Ca 326 kr
Ca 313 kr
Ca 345 kr
53 000 kr
50 800 kr
56 090 kr
636 000 kr
609 600 kr
673 080 kr
Forfatter eller forlagsmedarbeider
Deltid
Privat
203 personer
137 personer
Ca 273 kr
Ca 266 kr
Ca
44 150 kr
43 070 kr
529 800 kr
516 840 kr
Ca 273 kr
Ca 266 kr
Ca
44 150 kr
43 070 kr
529 800 kr
516 840 kr
Ca 293 kr
Ca 284 kr
Ca
47 420 kr
45 960 kr
569 040 kr
551 520 kr
Ca 293 kr
Ca 284 kr
Ca
47 490 kr
46 020 kr
569 880 kr
552 240 kr
Forfatter eller forlagsmedarbeider
Heltid
Privat
1 085 personer
626 personer
459 personer
Ca 321 kr
Ca 312 kr
Ca 333 kr
51 970 kr
50 570 kr
53 970 kr
623 640 kr
606 840 kr
647 640 kr
Ca 321 kr
Ca 312 kr
Ca 333 kr
51 970 kr
50 570 kr
53 970 kr
623 640 kr
606 840 kr
647 640 kr
Ca 329 kr
Ca 316 kr
Ca 347 kr
53 340 kr
51 190 kr
56 270 kr
640 080 kr
614 280 kr
675 240 kr
Ca 329 kr
Ca 316 kr
Ca 347 kr
53 490 kr
51 320 kr
56 460 kr
641 880 kr
615 840 kr
677 520 kr
Forfatter eller forlagsmedarbeider
Alle sektorer
1 302 personer
765 personer
537 personer
Ca 316 kr
Ca 310 kr
Ca 329 kr
51 210 kr
50 260 kr
53 300 kr
614 520 kr
603 120 kr
639 600 kr
Ca 316 kr
Ca 310 kr
Ca 329 kr
51 210 kr
50 260 kr
53 300 kr
614 520 kr
603 120 kr
639 600 kr
Ca 326 kr
Ca 313 kr
Ca 344 kr
52 790 kr
50 670 kr
55 740 kr
633 480 kr
608 040 kr
668 880 kr
Ca 326 kr
Ca 313 kr
Ca 344 kr
52 940 kr
50 790 kr
55 920 kr
635 280 kr
609 480 kr
671 040 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker