Bilete
Forfatter i ar­beid på kon­to­ret.

Yrkesbeskrivelse

Forfattar

For­fat­ta­rar skriv ro­ma­nar, dikt, tea­ter­styk­ke, fag­bø­ker og lik­nan­de.

For­fat­ta­rar job­bar med å skri­ve bø­ker og anna skrift­leg ma­te­ri­a­le. Ofte blir for­fat­tar­tit­te­len knytt til dei som skriv skjønn­lit­te­ra­tur, for­fat­tar­yr­ket om­fat­tar li­ke­vel langt meir.

I man­ge sa­man­hen­gar er det van­leg å dele for­fat­ta­rar inn i grup­per et­ter kva sjan­ger dei skriv i, til dø­mes skjønn­lit­te­ra­tur, fag­bø­ker/sak­pro­sa, bar­ne­bø­ker, sko­de­spel og så bort­et­ter. Du kan også ha ein meir spe­si­fikk yr­kes­tit­tel enn for­fat­tar, der­som sjan­ge­ren du skriv i op­nar for det­te. Ein slik yr­kes­tit­tel kan vere ly­ri­kar, tekst­for­fat­tar, dra­ma­ti­kar el­ler (film)ma­nus­for­fat­tar.

Skjønn­lit­te­ræ­re for­fat­ta­rar skriv ro­ma­nar, no­vel­ler, dikt og lik­nan­de.

Ein fag­bok­for­fat­tar (for­fat­tar av sak­pro­sa) skriv bø­ker om emne in­nan eit bes­temt fag­om­rå­de. Det kan vere alt frå læ­re­bø­ker til bio­gra­f­iar og bø­ker skriv­ne av blog­ga­rar. For­fat­ta­rar av sak­pro­sa­bø­ker er ofte fag­folk el­ler eks­per­tar, og skriv for å for­mid­le kunn­ska­pa­ne sine til eit stør­re pub­li­kum. El­ler dei skriv om eit tema dei er opp­tek­ne av.

Van­le­ge ar­beids­opp­gå­ver for for­fat­ta­rar:

 • un­der­sø­ke eit tema og sam­le inn ma­te­ri­a­le
 • skri­ve tekst 
 • for­me ut tekst, ofte i sa­mar­beid med ein for­lags­re­dak­tør
 • fo­re­drag, opp­le­sin­gar el­ler bok­sig­ne­rin­gar 

Ar­beids­me­to­da­ne og skri­ve­pro­ses­sen kan vere svært ulik for­fat­ta­rar imel­lom. No­kre for­fat­ta­rar skriv sys­te­ma­tisk eit par ti­mar kvar dag, mens andre skriv svært mykje over kor­ta­re pe­ri­o­dar. Kor lang tid ein for­fat­tar bru­ker på å skri­ve ei bok va­ri­e­rer også ein del. For­fat­tar­yr­ket er ge­ne­relt sett svært tid­krev­jan­de. 

Man­ge for­fat­ta­rar er til­knytt eit forlag og har av­ta­lar om pro­duk­sjon i sa­mar­beid med det. Andre for­fat­ta­rar skriv på eiga hand. Des­se må job­be for å få sine verk an­ta­tt. Når eit ma­nusk­ript er fer­dig sen­der ein det til eitt el­ler flei­re forlag. For­la­ga vur­de­rer så om dei ønskjer å bru­ke ma­nusk­rip­tet. Der­som eit forlag vel å anta ma­nusk­rip­tet vil for­la­get og for­fat­ta­ren lage ei av­ta­le, for så å job­be vi­da­re med pro­sjek­tet sam­an. 

Det går også an å gi ut bø­ker på eige forlag, el­ler forlag for så­kal­la sjølvpublisistar, der ein ik­kje treng å bli an­ta­tt, men må be­ta­le for kostandene knytt til ut­gi­vin­ga sjølv. 

No­kre for­fat­ta­rar med god språk- og kul­tur­kunn­ska­par ar­bei­der også som om­set­ta­rar.

For­fat­tar­tit­te­len er ik­kje ver­na. Ein kvar som skriv kan der­for kal­le seg for­fat­tar.

Hvor jobber for­fat­ta­rar ?

Nes­ten alle for­fat­ta­rar job­bar fri­lans. Dei er med andre ord ik­kje til­set­te hos ein ar­beids­gi­var. Dei er der­for ofte sjølv­sten­dig næ­rings­dri­van­de. Dei som alt har etab­lert seg som for­fat­ta­rar, sa­mar­bei­der som of­tast li­ke­vel med eit forlag. 

Personlige egenskaper

Det finst nok in­gen ge­ne­rel­le krav til kva ei­gen­ska­par ein for­fat­tar bør ha. Ei evne til kre­a­tiv tenk­ing vil ge­ne­relt sett kome godt med. Du må ha ein bod­skap og eit øns­ke om å for­mid­le han. Det er også svært vik­tig at du ev­nar å ut­tryk­ke deg, slik at du får fram bod­ska­pen. For for­fat­ta­rar flest er det også nød­ven­dig å kun­ne ar­bei­de sys­te­ma­tisk og mål­ret­ta. Skri­ve­pro­ses­sen kan nem­leg vere både vans­ke­leg og tid­krev­jan­de. For­fat­tar­yr­ket krev ei stor grad sjølv­di­sip­lin og evne til å pro­du­se­re.

Utdanning

Ei spe­si­fikk for­fat­tar­ut­dan­ning er in­gen føre­set­nad for å ar­bei­de som for­fat­tar. Flei­re av høg­sko­la­ne og uni­ver­si­te­ta i lan­det til­byr like fullt stu­di­um re­le­van­te for for­fat­tar­yr­ket.

Hva jobber forfattarstudiumutdanna som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tallene er fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 4123 - Forfatterutdanninger
 • 412399 - Forfatterutdanning, uspesifisert, videregående, avsluttende utdanning

Bedrifter

Forfattar i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2551109 - FAGBOKFORFATTER
 • 2551108 - FILMMANUSFORFATTER (FILMFORFATTER)
 • 2551101 - FORFATTER
 • 2551120 - MANUSFORFATTER
 • 2551126 - ROMANFORFATTER
 • 2551122 - TEKSTFORFATTER
 • 3419135 - TEKSTFORFATTER (REKLAME)
 • 2551124 - DIKTER
 • 2551125 - DRAMATIKER
 • 2551121 - POET
 • 2551117 - SKRIBENT

Sist kvalitetsikret den 08. april 2019, av Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Gyldendal Norsk Forlag