Forfatter i ar­beid på kon­to­ret.
Yrkesskildring

Forfattar

favoritt ikon

For­fat­ta­rar skriv ro­ma­nar, dikt, tea­ter­styk­ke, fag­bø­ker og lik­nan­de.

For­fat­ta­rar job­bar med å skri­ve bø­ker og anna skrift­leg ma­te­ri­a­le. Ofte blir for­fat­tar­tit­te­len knytt til dei som skriv skjønn­lit­te­ra­tur, for­fat­tar­yr­ket om­fat­tar li­ke­vel langt meir.

I man­ge sa­man­hen­gar er det van­leg å dele for­fat­ta­rar inn i grup­per et­ter kva sjan­ger dei skriv i, til dø­mes skjønn­lit­te­ra­tur, fag­bø­ker/sak­pro­sa, bar­ne­bø­ker, sko­de­spel og så bort­et­ter. Du kan også ha ein meir spe­si­fikk yr­kes­tit­tel enn for­fat­tar, der­som sjan­ge­ren du skriv i op­nar for det­te. Ein slik yr­kes­tit­tel kan vere ly­ri­kar, tekst­for­fat­tar, dra­ma­ti­kar el­ler (film)ma­nus­for­fat­tar.

Skjønn­lit­te­ræ­re for­fat­ta­rar skriv ro­ma­nar, no­vel­ler, dikt og lik­nan­de.

Ein fag­bok­for­fat­tar (for­fat­tar av sak­pro­sa) skriv bø­ker om emne in­nan eit bes­temt fag­om­rå­de. Det kan vere alt frå læ­re­bø­ker til bio­gra­f­iar og bø­ker skriv­ne av blog­ga­rar. For­fat­ta­rar av sak­pro­sa­bø­ker er ofte fag­folk el­ler eks­per­tar, og skriv for å for­mid­le kunn­ska­pa­ne sine til eit stør­re pub­li­kum. El­ler dei skriv om eit tema dei er opp­tek­ne av.

Van­le­ge ar­beids­opp­gå­ver for for­fat­ta­rar:

  • un­der­sø­ke eit tema og sam­le inn ma­te­ri­a­le
  • skri­ve tekst 
  • for­me ut tekst, ofte i sa­mar­beid med ein for­lags­re­dak­tør
  • fo­re­drag, opp­le­sin­gar el­ler bok­sig­ne­rin­gar 

Ar­beids­me­to­da­ne og skri­ve­pro­ses­sen kan vere svært ulik for­fat­ta­rar imel­lom. No­kre for­fat­ta­rar skriv sys­te­ma­tisk eit par ti­mar kvar dag, mens andre skriv svært mykje over kor­ta­re pe­ri­o­dar. Kor lang tid ein for­fat­tar bru­ker på å skri­ve ei bok va­ri­e­rer også ein del. For­fat­tar­yr­ket er ge­ne­relt sett svært tid­krev­jan­de. 

Man­ge for­fat­ta­rar er til­knytt eit forlag og har av­ta­lar om pro­duk­sjon i sa­mar­beid med det. Andre for­fat­ta­rar skriv på eiga hand. Des­se må job­be for å få sine verk an­ta­tt. Når eit ma­nusk­ript er fer­dig sen­der ein det til eitt el­ler flei­re forlag. For­la­ga vur­de­rer så om dei ønskjer å bru­ke ma­nusk­rip­tet. Der­som eit forlag vel å anta ma­nusk­rip­tet vil for­la­get og for­fat­ta­ren lage ei av­ta­le, for så å job­be vi­da­re med pro­sjek­tet sam­an. 

Det går også an å gi ut bø­ker på eige forlag, el­ler forlag for så­kal­la sjølvpublisistar, der ein ik­kje treng å bli an­ta­tt, men må be­ta­le for kostandene knytt til ut­gi­vin­ga sjølv. 

No­kre for­fat­ta­rar med god språk- og kul­tur­kunn­ska­par ar­bei­der også som om­set­ta­rar.

For­fat­tar­tit­te­len er ik­kje ver­na. Ein kvar som skriv kan der­for kal­le seg for­fat­tar.

Kvar arbeider for­fat­ta­rar?

Nes­ten alle for­fat­ta­rar job­bar fri­lans. Dei er med andre ord ik­kje til­set­te hos ein ar­beids­gi­var. Dei er der­for ofte sjølv­sten­dig næ­rings­dri­van­de. Dei som alt har etab­lert seg som for­fat­ta­rar, sa­mar­bei­der som of­tast li­ke­vel med eit forlag. 

Personlege eigenskapar

Det finst nok in­gen ge­ne­rel­le krav til kva ei­gen­ska­par ein for­fat­tar bør ha. Ei evne til kre­a­tiv tenk­ing vil ge­ne­relt sett kome godt med. Du må ha ein bod­skap og eit øns­ke om å for­mid­le han. Det er også svært vik­tig at du ev­nar å ut­tryk­ke deg, slik at du får fram bod­ska­pen. For for­fat­ta­rar flest er det også nød­ven­dig å kun­ne ar­bei­de sys­te­ma­tisk og mål­ret­ta. Skri­ve­pro­ses­sen kan nem­leg vere både vans­ke­leg og tid­krev­jan­de. For­fat­tar­yr­ket krev ei stor grad sjølv­di­sip­lin og evne til å pro­du­se­re.

Utdanning

Ei spe­si­fikk for­fat­tar­ut­dan­ning er in­gen føre­set­nad for å ar­bei­de som for­fat­tar. Flei­re av høg­sko­la­ne og uni­ver­si­te­ta i lan­det til­byr like fullt stu­di­um re­le­van­te for for­fat­tar­yr­ket.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

  • Opptakskrav
    Opptakskravet varierer frå eitt studium til det neste. Enkelte stader krev berre generell studiekompetanse, medan andre også krev tekstprøvar. For å ta eit fagbokforfattarstudium må du i tillegg ha minst to år med høgare utdanning innanfor eit relevant tema.

Kva jobbar forfattarstudiumutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Forfatter eller forlagsmedarbeider
Heltid
Alle sektorer
1 103 personer
639 personer
464 personer
Ca 328 kr
Ca 321 kr
Ca 343 kr
53 080 kr
51 980 kr
55 560 kr
636 960 kr
623 760 kr
666 720 kr
Ca 328 kr
Ca 321 kr
Ca 343 kr
53 080 kr
51 980 kr
55 560 kr
636 960 kr
623 760 kr
666 720 kr
Ca 336 kr
Ca 323 kr
Ca 354 kr
54 480 kr
52 400 kr
57 330 kr
653 760 kr
628 800 kr
687 960 kr
Ca 336 kr
Ca 323 kr
Ca 354 kr
54 630 kr
52 520 kr
57 530 kr
655 560 kr
630 240 kr
690 360 kr
Forfatter eller forlagsmedarbeider
Deltid
Alle sektorer
248 personer
162 personer
Ca 300 kr
Ca 286 kr
Ca
48 650 kr
46 260 kr
583 800 kr
555 120 kr
Ca 300 kr
Ca 286 kr
Ca
48 650 kr
46 260 kr
583 800 kr
555 120 kr
Ca 315 kr
Ca 301 kr
Ca
50 970 kr
48 690 kr
611 640 kr
584 280 kr
Ca 315 kr
Ca 301 kr
Ca
51 060 kr
48 770 kr
612 720 kr
585 240 kr
Forfatter eller forlagsmedarbeider
Heltid
Privat
1 095 personer
637 personer
458 personer
Ca 328 kr
Ca 321 kr
Ca 344 kr
53 080 kr
51 980 kr
55 690 kr
636 960 kr
623 760 kr
668 280 kr
Ca 328 kr
Ca 321 kr
Ca 344 kr
53 080 kr
51 980 kr
55 690 kr
636 960 kr
623 760 kr
668 280 kr
Ca 336 kr
Ca 323 kr
Ca 354 kr
54 490 kr
52 380 kr
57 420 kr
653 880 kr
628 560 kr
689 040 kr
Ca 336 kr
Ca 323 kr
Ca 354 kr
54 650 kr
52 500 kr
57 620 kr
655 800 kr
630 000 kr
691 440 kr
Forfatter eller forlagsmedarbeider
Deltid
Privat
241 personer
161 personer
Ca 296 kr
Ca 283 kr
Ca
47 890 kr
45 830 kr
574 680 kr
549 960 kr
Ca 296 kr
Ca 283 kr
Ca
47 890 kr
45 830 kr
574 680 kr
549 960 kr
Ca 314 kr
Ca 300 kr
Ca
50 830 kr
48 590 kr
609 960 kr
583 080 kr
Ca 314 kr
Ca 300 kr
Ca
50 920 kr
48 670 kr
611 040 kr
584 040 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av kvinne som jobber med hodetelefoner

Omsetjar

Omsetjarar omset skrifter frå eit språk til eit anna.

 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke i Nes kommune i Akershus´ nye bibliotek, 2012.

Bibliotekar

Bibliotekarar arbeider med å hjelpe dei som brukar biblioteket til å finne informasjonen dei leitar etter.

Kommunikasjonsrådgiver i møte.

Kommunikasjonsrådgjevar

Ein kommunikasjonsrådgjevar har ansvaret for å kommunisere bodskapen til føretaket i sosiale medium, på nettsider, i pressa og i andre typer medium.

Tekstforfatter

Tekstforfattar

Ein tekstforfattar formar idear og skriv tekstar til alt frå reklameannonsar til scene og TV-program.

Lektor gir musikkundervisning.

Lektor

Ein lektor er ein lærar med mastergrad frå universitet eller høgskole.

Musikere

Musikar

Musikarar skaper, fram­fører og koordinerer musikk innan ei rekke sjangrar og stilarter.

Historiker studerer bok.

Historikar

Historikarar jobbar med å skape forståing for og kunnskap om den historiske utviklinga til menneska og verda.

Filolog studerer en bok på et bibliotek

Filolog

Filologen studerer språk, litteratur og kultur med fokus på historie, særleg eldre tekstar på originalspråket.

Lydtekniker i arbeid

Lyd­teknikar

Som lyd­teknikar er du ansvarleg for at opptak, avspeling og formidling av lyd går føre seg på ein god måte.

Teknisk forfattar

Teknisk forfattar

Tekniske forfattarar ut­arbeider bruksrettleiingar, handbøker, installasjonsrettleiing, katalogar og tekniske rapportar.

Redaktør snakker i mobilen

Redaktør

Ein redaktør leier det redaksjonelle arbeidet i ein redaksjon, og avgjer kva dei skal publisere. Redaktøren kan også ha det faglege, etiske og rettslege ansvaret for innhaldet i mediet eller publikasjonen.

Regissør i filmstudio

Regissør

Ein filmregissør førebur og styrer ei filminnspeling. Regissøren leier også etterarbeidet av det som er filma.