Energimontør i arbeid
Yrkesskildring

Energi­montør

favoritt ikon

Ein energimontør arbeider med å bygge og halde ved like el-kraftnettet.

Ein energimontør er ein elektrofagarbeidar som arbeider med elektrisk energi, frå han blir produsert på ein kraftstasjon til han når forbrukarane.

Energien frå kraftstasjonen blir transportert gjennom eit el-kraftnett som er bygd ut over heile landet. Jobben til energimontørane er å halde ved like dette nettet og bygge nytt nett der det er naudsynt. Ein slik bygge- og vedlikehaldsjobb gjer ein òg på sjølve kraft- og transformatorstasjonane den elektriske energien går ut frå. Energimontørane kan òg montere signalanlegg til tog og trikk.

Vanlege arbeidsoppgåver for energimontøren er å:

  • halde ved like, montere og reparere det elektriske nettet, kablar og straumforsyningsanlegg
  • stelle og gjere ettersyn for å hindre skadar på materiell
  • utføre feilsøking på elektriske anlegg og utstyr
  • reise stolpar og legge kablar
  • montere lys- og signalanlegg, samt arbeide med å reparere og halde ved like jernbanevogner og andre sporvogner

Montørane må overhalde strenge tryggleikskrav og -forskrifter.

Kvar arbeider energimontørar?

Energimontøren kan arbeide innan verksemder som sikrar straumlevering eller reparasjonar til industrien, eller i annan privat eller offentleg sektor. Du kan òg arbeide ved sjølve energiverka, kraftstasjonane eller i Jernbaneverket.

Personlege eigenskapar

Som energimontør må du kunne arbeide sjølvstendig og vere ein problemløysar, ofte under vanskelege tilhøve. Du må arbeide etter dei gjeldande forskriftene heile tida, og halde deg oppdatert på lovar og reglar, for å ta omsyn til tryggleiken under arbeidet. Ofte arbeider fleire saman, og du må derfor kunne kommunisere klart og tydeleg.

Utdanning

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Etter- og vidareutdanning
Med fagbrev i elektro kan du gå i fleire retningar for vidareutdanning på fagskole eller høgskole. Etter to år på fagskole blir du utdanna fagteknikar. Som fagteknikar kan du starte eiga verksemd eller vere kvalifisert til leiarstillingar innan fagområdet ditt.

Enkelte ingeniørstudium er moglege å ta via Y-vegen.

Kva jobbar energimontørutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Energimontører
Heltid
Alle sektorer
4 434 personer
149 personer
4 285 personer
Ca 279 kr
Ca 249 kr
Ca 280 kr
45 210 kr
40 290 kr
45 400 kr
542 520 kr
483 480 kr
544 800 kr
Ca 279 kr
Ca 249 kr
Ca 280 kr
47 630 kr
41 530 kr
47 870 kr
571 560 kr
498 360 kr
574 440 kr
Ca 266 kr
Ca 216 kr
Ca 267 kr
43 030 kr
35 040 kr
43 310 kr
516 360 kr
420 480 kr
519 720 kr
Ca 266 kr
Ca 216 kr
Ca 267 kr
46 660 kr
37 200 kr
46 990 kr
559 920 kr
446 400 kr
563 880 kr
Energimontører
Deltid
Alle sektorer
615 personer
584 personer
Ca 220 kr
Ca
Ca 220 kr
35 720 kr
35 720 kr
428 640 kr
428 640 kr
Ca 220 kr
Ca
Ca 220 kr
36 980 kr
37 090 kr
443 760 kr
445 080 kr
Ca 214 kr
Ca
Ca 214 kr
34 700 kr
34 740 kr
416 400 kr
416 880 kr
Ca 214 kr
Ca
Ca 214 kr
37 930 kr
38 060 kr
455 160 kr
456 720 kr
Energimontører
Heltid
Privat
4 431 personer
149 personer
4 282 personer
Ca 279 kr
Ca 249 kr
Ca 280 kr
45 210 kr
40 290 kr
45 390 kr
542 520 kr
483 480 kr
544 680 kr
Ca 279 kr
Ca 249 kr
Ca 280 kr
47 630 kr
41 530 kr
47 860 kr
571 560 kr
498 360 kr
574 320 kr
Ca 266 kr
Ca 216 kr
Ca 267 kr
43 020 kr
35 040 kr
43 300 kr
516 240 kr
420 480 kr
519 600 kr
Ca 266 kr
Ca 216 kr
Ca 267 kr
46 650 kr
37 200 kr
46 980 kr
559 800 kr
446 400 kr
563 760 kr
Energimontører
Deltid
Privat
614 personer
583 personer
Ca 220 kr
Ca
Ca 220 kr
35 720 kr
35 720 kr
428 640 kr
428 640 kr
Ca 220 kr
Ca
Ca 220 kr
36 990 kr
37 090 kr
443 880 kr
445 080 kr
Ca 214 kr
Ca
Ca 214 kr
34 700 kr
34 740 kr
416 400 kr
416 880 kr
Ca 214 kr
Ca
Ca 214 kr
37 940 kr
38 060 kr
455 280 kr
456 720 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Anleggsgartneren klipper gress

Anleggsgartnar

Anleggsgartnarar byggar, driftar og held ved like uteområde.

Elektrikar i arbeid, stripser fast kabler

Elektrikar

Elektrikarar monterer og reparerer elektriske anlegg.

Elektrofagarbeider i arbeid.

Elektro­fagarbeidar

Elektro­fagarbeidaren har kompetanse innan ei rekke elektro­faglege område, mellom anna data- og elektronikksystem, elenergisystem og automatiseringssystem.

Bioteknolog i laboratorium

Bio­teknolog

Bio­teknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.

Landmåler med måleinstrument.

Landmålar

Ein landmålar måler opp og markerer grenser i terrenget.

Heismontør i arbeid.

Heis­montør

Heis­montørar monterer, reparerer og held ved like heisar og rulletrapper.

Illustrasjonsbilde av arbeidere på et raffineri

Prosess­teknikar

Prosess­teknikaren driftar og held ved like kjemiske prosessanlegg innanfor ei rekke ulike bransjar.

Elektroingeniør

Elektro­ingeniør

Elektro­ingeniørar arbeider med forbetring av eksisterande teknologi og utvikling av nye teknologiske løysingar på mange område.

Landskapsarkitekt tegner skisse

Landskapsarkitekt

Ein landskapsarkitekt planlegg omgjevnadene vi har rundt oss.

Kulde- og varmepumpemontør i arbeid

Kulde- og varmepumpe­montør

Ein kulde- og varmepumpe­montør monterer og held ved like kjøleanlegg og varmeattvinningsanlegg.

Gartner klipper hekk

Gartnar

Som gartnar tar du vare på uteområde og parkar. Du kan òg arbeide innan plante- og grønsaks­produksjon.

Automatiker i arbeid.

Automatikar

Automatikaren lagar og held ved like automatiserte system.