Bilete
Bioteknolog i laboratorium
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.

Ein bioteknolog er ein forskar som brukar kunnskap om mikroorganismar, plante- og dyreceller til å utvikle ny kunnskap og nye produkt. Mikroorganismar blir brukt til dømes til å reinse vatn, handtere avfall, utvinne olje, og framstille organiske løysemiddel og antibiotika. Som bioteknolog jobbar du i laboratorium. 

Bioteknologen bruker genteknologi og andre molekylærbiologiske metodar til å utvikle mellom anna nye medisinar, vaksinar, matvarer, plantar og medisinske behandlingsmetodar.

Det er strenge yrkesetiske retningsliner for bioteknologar, som Helsedirektoratet administrerer. Bioteknologirådet gir råd om etisk bruk av bioteknologi på menneske, dyr, planter og mikroorganismar.

Hvor jobber bioteknologer ?

Som bioteknolog kan du arbeide innan ein rekke bransjar, til dømes kjemisk industri, miljø, oljeindustri eller legemiddelbransjen. Mange bioteknologar arbeider med forsking og undervising.

Personlige egenskaper

Som bioteknolog  bør du ha ei interesse for realfag og teknisk medisinsk utstyr. Du må vere ryddig og systematisk, sidan ein stiller strenge krav til hygiene og tryggleik, samt nøyaktigheit.

Utdanning

For å bli bioteknolog kan du studere fag innan biokjemi, mikrobiologi, genteknologi og biokjemiteknikk. 

De som har utdanning for yrket jobber som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tallene er fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 851904 - Ph.d.-program, biologi
 • 852208 - Dr.scient.-utdanning, bioteknologi
 • 852205 - Dr.techn.-utdanning, kjemitekniske fag
 • 852209 - Ph.d.-program, bioteknologi
 • 752217 - Master, bioteknologi, femårig
 • 752218 - Master, bioteknologi, toårig
 • 752215 - Master, teknologi, kjemi- og bioteknologi, femårig
 • 752216 - Master, teknologi, kjemi- og bioteknologi, toårig
 • 752210 - Sivilingeniørutdanning, kjemi
 • 651420 - Bachelor, ingeniørfag, miljøbioteknologi, treårig
 • 652210 - Bachelor, bioteknologi, treårig
 • 652216 - Kjemi og bioteknologi, lavere nivå

Bedrifter

Bioteknolog i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2149101 - SIVILINGENIØR (BIOTEKNOLOGI)

Sist kvalitetsikret den 05. april 2019, av Norsk senter for molekylærmedisin ved Universitetet i Oslo