Yrkesbeskrivelse

Bibliotekar

Bibliotekarar arbeider med å hjelpe dei som brukar biblioteket til å finne informasjonen dei leitar etter.

Ein av dei viktigaste oppgåvene til bibliotekaren er å skaffa kvalitetssikret informasjon som brukarane av biblioteket spør etter. Bibliotekaren har god kjennskap til søkesystemene som gjer det mogleg å finna fram i store mengder informasjon.

Bibliotekaren skal òg formidla fag- og skjønnlitteratur gjennom arrangement, utstillingar og rettleiing.

Det finst ulike typar bibliotek med ulike brukargrupper. Eit folkebibliotek er for alle innbyggarar. Eit skulebibliotek er for elevar og lærarar, medan fag- og forskingsbibliotek er ein del av eit universitet eller ein høgskule, eit forskingsinstitutt eller ein annan offentleg eller privat institusjon. Der er det studentar, tilsette og forskarar som er primærbrukere.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein bibliotekar:

 • hjelpa dei som besøker biblioteket med å finna informasjon og skaffa dokument frå inn- og utland
 • finna igjen og søka i databasar og andre nettbaserte kjelder
 • stå for innkjøp til biblioteket
 • bygga opp og organisera samlinga av litteratur og andre medium
 • følgje opp utlån og tilbakelevering av bøker og andre medium
 • arrangera forfattarmøte, lesesirklar, foredrag og kurs (til dømes datakurs og norsktreningskurs) 
 • undervisning i databasesøk, kjeldekritikk og informasjonskompetanse (korleis ein søker i ulike databasar, korleis ein vurderer ulike typar kjelder og truverdet til kjeldene)
 • skrankevakt
 • samlingspleie (kassering)

Ei viktig oppgåve for ein bibliotekar er òg å skapa leselyst, ved å finna riktig bok til riktig lesar.

Arbeidsoppgåvene vil variera etter kva slags bibliotek du er tilsett i, og etter storleiken på biblioteket. Jo større bibliotek du arbeider i, desto meir spesialiserte er gjerne oppgåvene. I eit lite bibliotek gjer bibliotekaren som regel alle oppgåvene.

I dette yrket er det viktig å vera oppdatert på utgivingar av bøker og tidsskrift, både trykte og digitale.

På eit folkebibliotek er det mange ulike brukarar, både barn, ungdom og vaksne. Det har vorte stadig vanlegare at folkebiblioteka gjennomfører ulike typar arrangement der ulike målgrupper besøker biblioteket og får tilrettelagde opplegg. Som bibliotekar kan du vera med på å arrangera alt frå debattar til eventyrlesning for barn og omvising på biblioteket for elevar

Hvor jobber bibliotekarar ?

Bibliotekaren arbeider i ulike typar bibliotek, både i offentlege og private verksemder. Bibliotekarutdanninga kvalifiserer òg til jobb innan ulike typar arkiv, kulturforvalting, på forlag og i bokhandlarbransjen. Det er òg høve til å arbeide med informasjonsformidling og forsking.

Personlige egenskaper

Bibliotekaryrket er eit serviceyrke. Du bør derfor vere omgjengeleg, serviceorientert og i stand til å arbeide systematisk. Biblioteka arrangerer i aukande grad debattar og foredrag. Av den grunn må du vere interessert i litteratur og samfunnsspørsmål. Dersom du jobbar på eit fagbibliotek som tar for seg eit særskilt fagfelt, til dømes naturvitskap, må du vere interessert i dette.

Utdanning

Hva jobber bibliotekarutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tallene er fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 7122 - Bibliotekutdanninger
 • 712202 - Master, bibliotek- og informasjonsvitenskap, toårig
 • 613421 - Bachelor, medie- og dokumentasjonsvitenskap, treårig
 • 6122 - Bibliotekutdanninger
 • 612206 - Bachelor, bibliotek- og informasjonsvitenskap, treårig
 • 612204 - Bibliotekarutdanning
 • 612201 - Bibliotekfaglige emner, lavere nivå
 • 612299 - Bibliotekutdanning, uspesifisert, lavere nivå

Bedrifter

Bibliotekar i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3493106 - AVDELINGSBIBLIOTEKAR
 • 3493108 - BARNEBIBLIOTEKAR
 • 3493109 - BEDRIFTSBIBLIOTEKAR
 • 3493102 - BIBLIOTEKAR
 • 3493112 - DISTRIKTSBIBLIOTEKAR
 • 3493103 - FAGBIBLIOTEKAR (BEDRIFT MV)
 • 3493113 - FYLKESBIBLIOTEKAR
 • 2532102 - FØRSTEBIBLIOTEKAR
 • 1229118 - HOVEDBIBLIOTEKAR
 • 1210185 - NASJONALBIBLIOTEKAR
 • 3493101 - OVERBIBLIOTEKAR
 • 1210109 - RIKSBIBLIOTEKAR
 • 3493104 - SKOLEBIBLIOTEKAR
 • 2532101 - UNIVERSITETSBIBLIOTEKAR
 • 3493107 - AVDELINGSLEDER (BIBLIOTEK)
 • 3493110 - BIBLIOTEKKONSULENT
 • 3493111 - BIBLIOTEKLEDER
 • 3493105 - FØRSTEKONSULENT (BIBLIOTEK)
 • 3493115 - KONSULENT (BIBLIOTEK)
 • 4141109 - BOKBUSSASSISTENT (BIBLIOTEK)
 • 1229117 - BIBLIOTEKSJEF
 • 4141103 - BIBLIOTEKMEDARBEIDER
 • 1227220 - FYLKESBIBLIOTEKSJEF
 • 1210117 - BIBLIOTEKSDIREKTØR
 • 4141105 - FØRSTEFULLMEKTIG (BIBLIOTEK)
 • 4141107 - FULLMEKTIG (BIBLIOTEK)
 • 4141108 - BIBLIOTEKASPIRANT
 • 4141111 - BIBLIOTEKFULLMEKTIG

Sist kvalitetsikret den 13. mai 2019, av Norsk Bibliotekforening, Bibliotekarforbundet,