Automatikar jobbar med tynne kabler med skjerm i fletta metall, om bord på ein oljeplattform i Nordsjøen.
Yrkesskildring

Automatiker

favoritt ikon

Automatikaren lagar og held ved like automatiserte system.

Ein automatikar er ein elektrofagarbeidar som arbeider med drift, vedlikehald og montering av automatiserte system. Det vil seie system for kontroll, styring og regulering av automatiserte produksjonsprosessar og elektromekaniske system,   som fungerer utan eller med lite menneskeleg hjelp.

Vanlege arbeidsoppgåver for automatikaren:

  • planlegge arbeidet ut frå teikningar og arbeidsskildring
  • utvikle og bygge automatiserte system
  • utføre service og vedlikehald på maskiner og anlegg
  • rette feil, forbetre og hjelpe til med å forme systema slik at dei passar brukarane sine behov

Automatikarar kan også lage og halde ved like administrative løsningar som dokumenthandtering og rapportering. Datakommunikasjon og elektronikk som muliggjer kommunikasjon mellom fleire datasystem og enheitar er også relevant for yrket. Som automatikar bør du også ha kunnskap om elektromekanikk, instrumentering og prosessteknikk. 

Med automatiserte løysningar i industrien kan oppgåver gjeres mer effektivt, nøyaktig og sikkert. Robotar kan for eksempel montere, lakke og pakke inn produkt. Automatisering har derfor stor betydning for HMS på arbeidsplassar. 

Som automatikar må du halde deg oppdatert i faget. Det blir utvikla stadig meir avanserte produkt som krev tverrfagleg kompetanse.

Kvar arbeider automatikarar?

Ein automatikar arbeider i olje- og prosessindustrien, innan mekanisk industri eller i verksemder som bygger, reparerer og held ved like automatiske prosessystem og maskiner. Nokon automatikarar jobbar også i møbelindustrien plastindustrien, innan matproduksjon, og i elektrobedrifter. 

Personlege eigenskapar

For å arbeide som automatikar må du vere oppfinnsam og ha god heilskapsforståing. Du bør vere glad i anvendt matematikk og logikk. Det vil seie at du må kunne sjå samanhengen mellom idé og ferdig produkt. Du må kunne forstå brukaren og ta omsyn brukaren sine behov. Du bør like å skru og mekke, og ha godt handlag. 

Utdanning

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Kva jobbar automatikarutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for automatikarar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Automatikere
Deltid
Alle sektorer
795 personer
50 personer
745 personer
Ca 278 kr
Ca
Ca 282 kr
44 970 kr
45 690 kr
539 640 kr
548 280 kr
Ca 278 kr
Ca
Ca 282 kr
45 740 kr
46 500 kr
548 880 kr
558 000 kr
Ca 286 kr
Ca 248 kr
Ca 289 kr
46 330 kr
40 220 kr
46 740 kr
555 960 kr
482 640 kr
560 880 kr
Ca 286 kr
Ca 248 kr
Ca 289 kr
48 590 kr
40 220 kr
49 090 kr
583 080 kr
482 640 kr
589 080 kr
Automatikere
Heltid
Alle sektorer
4 931 personer
213 personer
4 718 personer
Ca 278 kr
Ca 215 kr
Ca 281 kr
45 000 kr
34 910 kr
45 570 kr
540 000 kr
418 920 kr
546 840 kr
Ca 278 kr
Ca 215 kr
Ca 281 kr
46 100 kr
35 400 kr
46 700 kr
553 200 kr
424 800 kr
560 400 kr
Ca 282 kr
Ca 208 kr
Ca 285 kr
45 620 kr
33 710 kr
46 160 kr
547 440 kr
404 520 kr
553 920 kr
Ca 282 kr
Ca 208 kr
Ca 285 kr
48 550 kr
35 100 kr
49 160 kr
582 600 kr
421 200 kr
589 920 kr
Automatikere
Deltid
Privat
793 personer
50 personer
743 personer
Ca 278 kr
Ca
Ca 282 kr
44 970 kr
45 690 kr
539 640 kr
548 280 kr
Ca 278 kr
Ca
Ca 282 kr
45 740 kr
46 510 kr
548 880 kr
558 120 kr
Ca 286 kr
Ca 249 kr
Ca 289 kr
46 350 kr
40 260 kr
46 760 kr
556 200 kr
483 120 kr
561 120 kr
Ca 286 kr
Ca 249 kr
Ca 289 kr
48 620 kr
40 260 kr
49 110 kr
583 440 kr
483 120 kr
589 320 kr
Automatikere
Heltid
Privat
4 833 personer
208 personer
4 625 personer
Ca 278 kr
Ca 209 kr
Ca 281 kr
45 010 kr
33 930 kr
45 600 kr
540 120 kr
407 160 kr
547 200 kr
Ca 278 kr
Ca 209 kr
Ca 281 kr
46 100 kr
34 380 kr
46 720 kr
553 200 kr
412 560 kr
560 640 kr
Ca 282 kr
Ca 207 kr
Ca 285 kr
45 660 kr
33 460 kr
46 210 kr
547 920 kr
401 520 kr
554 520 kr
Ca 282 kr
Ca 207 kr
Ca 285 kr
48 600 kr
34 840 kr
49 220 kr
583 200 kr
418 080 kr
590 640 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

En avioniker, eller flymekaniker, reparerer et fly på Bodø Hovedflystasjon.

Avioniker

Ein avionikar er ein fly­mekanikar som gjer arbeid på det elektriske anlegget og dei elektroniske navigasjons- og kommunikasjonssystema i eit luftfartøy.

Låsesmed lager nøkler i verkstedet sitt.

Låsesmed

Låsesmeden prosjekterer, installerer, reparerer, held ved like og yter service på lås- og tryggleikssystem.

Kvinnelig maskinsjef står i hamna og snakker i en mobiltelefon.

Maskin­sjef

Som maskin­sjef er du teknisk sjef om bord på eit skip eller ein flyttbar rigg.

Satelitteknologi

Rom­teknolog

Som rom­teknolog arbeider du med forsking og utvikling av romrelatert teknologi.

Maskinist inne på motorrom står bøygd over motor

Maskinist

Som maskinist har du ansvaret for drifta og vedlikehaldet av det tekniske utstyret og maskinene om bord på skip og flyttbare riggar.

Maritim elektrikar sjekkar koblinger

Maritim elektriker

Som maritim elektrikar er du spesialist på elektriske instrument om bord på skip. Du kan arbeide på skip, borefartøy eller i anna relevant industri.

Illustrasjonsbilde av heismontør i arbeid.

Heis­montør

Heis­montørar monterer, reparerer og held ved like heisar og rulletrapper.

Motormann

Motor­mann

Ein motor­mann held ved like og reparerer motorar og andre mekaniske delar på eit skip.

En ung mann jobber med et dekk på en bil.

Bil­mekaniker (lette kjøretøy)

Ein bil­mekanikar for lette køyretøy reparerer og held ved like bilar.

Lydtekniker i arbeid

Lyd­teknikar

Som lyd­teknikar er du ansvarleg for at opptak, avspeling og formidling av lyd går føre seg på ein god måte.

Bilskadereparatør i arbeid

Bilskade­reparatør

Ein bilskade­reparatør rettar opp skadar i karosseriet på skadde køyretøy.

Elektroingeniør

Elektro­ingeniør

Elektro­ingeniørar arbeider med forbetring av eksisterande teknologi og utvikling av nye teknologiske løysingar på mange område.