Fasaden av Oslo Børs.
Yrkesskildring

Aksjemeklar

favoritt ikon

Ein aksjemeklar kjøper og sel aksjar og andre aksjeliknande verdipapir.

Verksemda aksjemeklaren jobbar for kallast for meklarhus. Som aksjemeklar er du tilsett der, og handlar aksjar på vegne av kundane til meklarhuset. Når ein kunde kjøper aksjar vil det bety at dei kjøper ein del av eit selskap. Kunden kan tene pengar på dette dersom selskapet gjer det bra. Då vil verdien av aksjane stige, og dei kan selje aksjane for meir enn dei har kjøpt dei for. Dei kan òg tape pengar på dei, dersom selskapet dei kjøpte aksjar i ikkje gjer det bra.

Både selskap og private personar kan vere kundar hjå aksjemeklarar. Aksjemeklarar gjev rettleiing til kundane om kva dei bør selje eller kjøpe ut ifrå analysar av marknaden som finansanalytikarar på meklarhuset har gjort. Aksjemeklarar med erfaring kan òg gje rettleiing ut ifrå eigne meiningar og kjennskapen til kundens behov.

Aksjemeklarar kan gje økonomisk rettleiing til kundane, til dømes ved å tilrå  kunden å kjøpe eller selje verksemder. Aksjemeklarar jobbar òg med å skaffe aksjekapital til verksemder som treng å styrkje eigenkapitalen sin. Eigenkapital vil seie summen av det ei verksemd eig – utan gjelda. Dersom du arbeider med dette, vil du jobbe tett med kundane og ha mykje kundekontakt.

Som aksjemeklar må du rekne med lange arbeidsdagar. Aksjar og andre verdipapir blir kjøpt og selt i opningstida til Børsen frå 9:00 til 16:30. Som aksjemeklar må du òg arbeide før og etter børsperioden. Denne tida blir brukt til møter, planlegging, oppdateringar i marknaden og oppfølging av kundar.

Meklarføretak ser ofte etter personar som er entusiastiske og målmedvitne. Det er viktig å kunne vise tilbake til gode resultat på skulen, men det er kanskje enno viktigare å skaffe seg erfaring gjennom engasjement i til dømes relaterte skuleprosjekt, sommarjobb/ internship i bank, verdipapirføretak eller andre finansinstitusjonar. Salserfaring er òg svært relevant for dette yrket. 

Kvar arbeider aksjemeklarar?

Aksjemeklaren arbeider i meklarhus og i bankar.

Personlege eigenskapar

Som aksjemeklar tel ofte dei personlege eigenskapane dine meir enn økonomiutdanning. Du bør ha gode kommunikasjonsevner, vere sjølvstendig, og du må vere interessert i aksjar og aksjemarknaden. Integritet er òg svært viktig, då kundane må stole på deg for å tørre å følgje oppmodingane dine. Aksjemeklaryrket krev at du jobbar godt under tidspress. 

Utdanning

Aksjemeklarar har i hovudsak utdanning innanfor økonomi og/eller finans/makroøkonomi. Store meklarhus tek inn økonomar og gir intern opplæring. Dei mest relevante studia kan vere siviløkonomistudiet eller finansstudiet.

Dei fleste store meklarhus er medlem av Noregs Fondsmeklarforbund som har ei eiga autorisasjonsordning for tilsette i medlemsverksemda. I denne ordninga inngår opplæring i dei rettsreglane som gjeld for aksjemeklarar.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Kva jobbar denne utdanningsgruppa som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Finansmegler
Deltid
Alle sektorer
339 personer
176 personer
163 personer
Ca 269 kr
Ca 250 kr
Ca 386 kr
43 520 kr
40 560 kr
62 500 kr
522 240 kr
486 720 kr
750 000 kr
Ca 269 kr
Ca 250 kr
Ca 386 kr
43 520 kr
40 560 kr
62 500 kr
522 240 kr
486 720 kr
750 000 kr
Ca 410 kr
Ca 290 kr
Ca 547 kr
66 400 kr
46 990 kr
88 580 kr
796 800 kr
563 880 kr
1 062 960 kr
Ca 410 kr
Ca 290 kr
Ca 547 kr
66 540 kr
47 220 kr
88 610 kr
798 480 kr
566 640 kr
1 063 320 kr
Finansmegler
Heltid
Alle sektorer
3 694 personer
1 123 personer
2 571 personer
Ca 416 kr
Ca 324 kr
Ca 487 kr
67 430 kr
52 530 kr
78 820 kr
809 160 kr
630 360 kr
945 840 kr
Ca 416 kr
Ca 324 kr
Ca 487 kr
67 430 kr
52 530 kr
78 820 kr
809 160 kr
630 360 kr
945 840 kr
Ca 592 kr
Ca 385 kr
Ca 682 kr
95 850 kr
62 290 kr
110 510 kr
1 150 200 kr
747 480 kr
1 326 120 kr
Ca 592 kr
Ca 385 kr
Ca 682 kr
96 490 kr
63 220 kr
111 030 kr
1 157 880 kr
758 640 kr
1 332 360 kr
Finansmegler
Privat
3 993 personer
1 287 personer
2 706 personer
Ca 412 kr
Ca 319 kr
Ca 484 kr
66 670 kr
51 670 kr
78 400 kr
800 040 kr
620 040 kr
940 800 kr
Ca 412 kr
Ca 319 kr
Ca 484 kr
66 670 kr
51 670 kr
78 400 kr
800 040 kr
620 040 kr
940 800 kr
Ca 586 kr
Ca 378 kr
Ca 681 kr
94 910 kr
61 240 kr
110 270 kr
1 138 920 kr
734 880 kr
1 323 240 kr
Ca 586 kr
Ca 378 kr
Ca 681 kr
95 540 kr
62 130 kr
110 780 kr
1 146 480 kr
745 560 kr
1 329 360 kr
Finansmegler
Deltid
Privat
338 personer
175 personer
163 personer
Ca 269 kr
Ca 251 kr
Ca 386 kr
43 520 kr
40 590 kr
62 500 kr
522 240 kr
487 080 kr
750 000 kr
Ca 269 kr
Ca 251 kr
Ca 386 kr
43 520 kr
40 590 kr
62 500 kr
522 240 kr
487 080 kr
750 000 kr
Ca 411 kr
Ca 291 kr
Ca 547 kr
66 530 kr
47 100 kr
88 580 kr
798 360 kr
565 200 kr
1 062 960 kr
Ca 411 kr
Ca 291 kr
Ca 547 kr
66 670 kr
47 330 kr
88 610 kr
800 040 kr
567 960 kr
1 063 320 kr
Finansmegler
Heltid
Privat
3 655 personer
1 112 personer
2 543 personer
Ca 415 kr
Ca 324 kr
Ca 488 kr
67 220 kr
52 440 kr
79 130 kr
806 640 kr
629 280 kr
949 560 kr
Ca 415 kr
Ca 324 kr
Ca 488 kr
67 220 kr
52 440 kr
79 130 kr
806 640 kr
629 280 kr
949 560 kr
Ca 593 kr
Ca 384 kr
Ca 684 kr
96 070 kr
62 240 kr
110 870 kr
1 152 840 kr
746 880 kr
1 330 440 kr
Ca 593 kr
Ca 384 kr
Ca 684 kr
96 720 kr
63 180 kr
111 390 kr
1 160 640 kr
758 160 kr
1 336 680 kr
Finansmegler
Alle sektorer
4 033 personer
1 299 personer
2 734 personer
Ca 412 kr
Ca 319 kr
Ca 484 kr
66 670 kr
51 740 kr
78 360 kr
800 040 kr
620 880 kr
940 320 kr
Ca 412 kr
Ca 319 kr
Ca 484 kr
66 670 kr
51 740 kr
78 360 kr
800 040 kr
620 880 kr
940 320 kr
Ca 585 kr
Ca 378 kr
Ca 679 kr
94 700 kr
61 270 kr
109 930 kr
1 136 400 kr
735 240 kr
1 319 160 kr
Ca 585 kr
Ca 378 kr
Ca 679 kr
95 320 kr
62 150 kr
110 440 kr
1 143 840 kr
745 800 kr
1 325 280 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold