Image
En reindriftsutøver med rein rundt seg
Lenke
Trym Ivar Bergsmo/Samfoto

Yrkesbeskrivelse

Reindriftsutøver

En reindriftsutøver eier eller drifter rein.

Reindriftsutøveren arbeider innenfor rammen av et distrikts- og siidafellesskap og et foretak, som i tradisjonell sammenheng ofte er et familieforetak. Reindriftsutøveren kan også arbeide innenfor et tamreinlag.

Reindriftens betydning som næring, matvareprodusent, levemåte og grunnlag for samisk kultur bygger på kunnskaper og praksiser som videreføres og utvikles på siida- og foretaksnivå.

Vanlige arbeidsoppgaver for en reindriftsutøver:

 • arbeide selvstendig og i et arbeidsfellesskap med forvaltning av egne rein, arbeid med enkeltrein og drift av siidaflokk, og som ivaretar etikk og dyrevelferd
 • ivareta og forvalte egne beiteområder på en bærekraftig måte i samarbeid med siida og distrikt, og gjennom møter med myndigheter
 • tilrettelegge personlig arbeidsutstyr og daglige arbeidsforhold, samt bruk og ivaretakelse av siidaens utstyr og infrastruktur
 • ivaretakelse og bruk av tradisjonelle reindriftskunnskaper
 • delta i informasjons- , drøftings- og forhandlingsmøter med lokale, regionale, nasjonale og internasjonale aktører om utfordringer utvikling medfører
 • nytenkning og utvikling, som sammen med de tradisjonelle kunnskapene vil kunne brukes i utøvelsen og utvikling av reindriften
 • vurdere disposisjoner i foretaket som har betydning for produktivitet og lønnsomhet

 

Hvor jobber reindriftsutøvere ?

Reindrift som urfolksnæring utøves i hele det sirkumpolare området med 24 ulike folkegrupper, der samer er en gruppe. I Norge utøves samisk reindrift fra Finnmark til Hedemark. Samt Tamreinlag i Hedmark, Nord-Gudbransdalen og Valdres i Oppland. Organisering av reindrift fremgår i reindritslovens kap 6, herunder distrikter og siidaer.

Personlige egenskaper

Du må like å arbeide med dyr og være ute under ulike værforhold. Reindrift er et fysisk krevende yrke.

Utdanning

Med fagbrev i reindriftsfaget får du tittelen fagarbeider i reindriftsfaget.

Hva jobber reindriftsutøverutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 479907 - Reindrift, VK II
 • 479908 - Reindriftsfaget, Vg3

Bedrifter

Reindriftsutøver i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2212110 - REINDRIFTSAGRONOM
 • 6121127 - REINEIER
 • 6121123 - REINGJETER

Sist kvalitetssikret den 16. februar 2022, av Faglig råd for naturbruk