Ein ortoped er ein lege som førebygger og behandlar sjukdommar og skadar i musklar og skjelett.

 

Ein ortoped er ein lege med spesialisering innan ortopedisk kirurgi.

Ortopedi er eit stort kompetansefelt med behandling av sjukdommar og skadar i musklar og skjelett for både barn og vaksne. Det kan dreia seg om mellom anna brotskadar, slitasjeskadar, skadar i sene- og muskelapparatet eller svulstar.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein ortoped:

  • gjennomføra behandling og legga til rette for at skadar og sjukdommar i musklar og skjelett skal lækjast
  • behandlinga kan vera kirurgisk, det vil seia skadekirurgi
  • behandlinga kan òg vera gjennom bruk av hjelpemiddel, til dømes protesar, for å gjera pasientane mest mogleg sjølvhjelpne i kvardagen

I tillegg til at ortopedi har innslag frå mange medisinske kompetanseområde, samarbeider ortopeden nært med ei rekke andre yrkesgrupper som fysioterapeutar, ortopediingeniørar, fysikalske medisinarar, sosionomar og instansar som NAV.

Yrkestittelen kan òg vere ortopedisk kirurg.

Hvor jobber ortopedar ?

Arbeidet som ortoped blir utført som oftast på sjukehus, i spesialisthelsetenesta eller i privat praksis.

Personlege eigenskapar

Som lege må du vera interessert i å hjelpa menneske og ha evna til å sjå kvar pasient som eit individ. Du må ha gode kommunikasjonsevner, vera flink til å lytta og ha gode samarbeids- og formidlingsevner. Som ortopedisk kirurg må du ha særskilt gode praktiske evner. Du må kunna reagera raskt i krisesituasjonar, og alltid kunne ha overblikk over situasjonen.

Utdanning

Legespesialiseringa byrjar etter at du er ferdig med medisinstudiet og har fått autorisasjon som lege. I praksis vil alle nyutdanna legar fortsetja i eit spesialiseringsløp. Spesialiseringa varer i minst seks og eit halvt år. Den første delen er felles for alle spesialitetane og varer i halvanna år. Han består av eitt års praksis på eit sjukehus og eit halvt års praksis i ein kommune.

Dei neste fem åra er spesialisering innan retninga du har valt. Dei fleste finn ut kva slags spesialist dei vil bli når dei går på medisinstudiet, og mange byte òg spesialisering undervegs i spesialistutdanninga. Spesialistutdanninga føregår medan du jobbar som lege.

Kva jobbar medisinutdanna som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022. Forklaring til statistikken

  • 763101 - Cand.med.-utdanning
  • 763106 - Fagprøven for leger utdannet utenfor EU/EØS og Sveits
  • 763102 - Utenlandsleger, tilleggskurs

Bedrifter

Ortoped i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 2221114 - ORTOPED

Sist kvalitetssikret den 15. februar 2017, av Norsk ortopedisk forening