Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for teknologi og industrifag 28. mars 2022

CNC-operatør

CNC-operatøren brukar datamaskiner til å styre mekaniske maskiner og lage komplekse delar i metall eller andre materialar.

Arbeidsoppgaver

CNC er ei forkorting for Computer Numerical Control. CNC-maskiner blir brukt til datastyring av bor, slipere, sveisemaskiner, fresere og liknande i mekaniske verkstader. CNC-maskiner kan òg nyttast til å datastyra produksjonsmaskiner innan forskjellige typar industri.

Ein CNC-operatør brukar ei datamaskin til å styra mekaniske maskiner som omarbeider materiale. Dette omfattar planlegging, programmering, produksjon og overvaking av prosessen.

CNC-operatøryrket vil bli meir og meir påverka av automatisering og autonome prosessen. Derfor må CNC-operatøren følgja med den digitale utviklinga.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein CNC-operatør:

  • motta materiale
  • planlegga arbeidet utor materialegenskaper, velja skjæreverktøy og skjæredata
  • simulera, optimalisera og feilsøke CNC-program
  • utføra vedlikehald av maskinene
  • delta i utvikling av nye produkt og produksjonsprosessar

Som CNC-operatør er det å bruka digitale hjelpemiddel og lesa teikningar ein viktig del av arbeidet.

Kor jobbar CNC-operatørar?

CNC-operatøren arbeider innan kjemisk industri, mekanisk industri, oljeverksemd, farmasøytisk industri, treforedling og skipsbygging.

Intervjuer

En mann med lyst, kort hår og skjegg smiler mot kamera. Han er ikledd en svart genser og bak ham står en blå maskin med mange knapper på.

CNC-operatør

Vebjørn Valmestadrød

– En interesse for maskiner gjør jobben mer interessant. Teknologien utvikler seg veldig fort og det er gøy å følge med, forteller Vebjørn.

Viktige eigenskapar

Som CNC-operatør bør du vere interessert i maskiner og teknologi. Du bør vere svært nøyaktig og effektivt og vere ansvarsmedviten i arbeidet. Du bør vere sjølvstendig og kunne samarbeide med andre.

Lønn

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Med fagbrev i CNC-maskineringsfag, er det mogleg å ta ingeniørutdanning via y-vegen.

Dei vanlegaste jobbane blant CNC-operatørutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
  • 455247 - CNC-maskineringsfaget, Vg3

Bedrifter som ansetter CNC-operatørar

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med CNC-operatørar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

  • 8212103 - CNC-OPERATØR

Andre yrke

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekanikar

Anleggsmaskinmekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.
Astronauter

Astronaut

Ein astronaut er ein person som er utdanna til å manøvrere eller arbeide om bord i eit romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomar studerer objekt og fenomen i universet, som planetar, galaksar og stjerner.
Automatiker i arbeid.

Automatikar

Ein automatikar monterer og held ved like automatiserte system.
En kvinne rep

Bilmekanikar (lette køyretøy)

Ein bilmekanikar for lette køyretøy reparerer og held ved like bilar.
Bilmekaniker jobber med motor til trailer

Bilmekanikar (tunge køyretøy)

Ein bilmekanikar for tunge køyretøy arbeider med lastebilar, varebilar, bussar og andre køyretøy som veg meir enn 3500 kilo.
Bilskadereperatør pusser lakk på bil

Bilskadereparatør

Ein bilskadereparatør rettar opp skadar i karosseriet på skadde køyretøy.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Branningeniør sjekker brannvarslingssystem

Branningeniør

Branningeniørar arbeider med bygnings- og branntryggleik. Å gi råd og gjennomføre kontrollar er blant dei viktigaste arbeidsoppgåvene.