Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg var lenge usikker på hva jeg ville studere, og vurderte først både politi og advokat. Ved en tilfeldighet ble jeg tipset om å studere barnevernspedagog. Jeg visste lite om hva jobben innebar og mulighetene som fantes, men etter å ha lest om yrket fikk jeg en aha-opplevelse. Det var dette jeg ville bli! Å kunne hjelpe barn og familier som har det vanskelig føles veldig meningsfullt, både på individ- og samfunnsnivå.

Image
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Arbeidsoppgavene er svært varierte. Det er mitt, og teamet mitt sitt, ansvar å planlegge og gjennomføre undersøkelser etter mottatte bekymringsmeldinger, i henhold til lov om barnevernstjenester. Dette innbefatter blant annet å snakke med barna, foreldrene, innhente opplysninger fra andre relevante instanser, hjemmebesøk og møter med andre samarbeidspartnere. Alt vi foretar oss dokumenteres underveis, og det går med mye tid på dette. Ukentlig har vi møter i teamet hvor problemstillinger drøftes og løses.

Det er også mitt ansvar å utrede familiens hjelpebehov og sørge for at egnede hjelpetiltak iverksettes. Ofte bistår jeg familier i kontakt med andre hjelpeinstanser. I sjeldnere tilfeller hvor barn ikke kan bo hjemme er det mitt ansvar å fremme sak om omsorgsovertakelse for fylkesnemnd og rett, og finne nytt bosted for barnet videre, vanligvis fosterhjem. Ved enkelte tilfeller flyttes barnet til beredskapshjem eller til barnehjem. Når det er akutt fare for liv og helse må barn flyttes ut av hjemmet i en midlertidig periode. På slike dager samarbeider vi godt på kontoret og stiller opp med de folk og ressurser som trengs for å ivareta både barn og familier godt.

En viktig del av jobben min, både i akutte tilfeller men også når vi gjennomfører undersøkelser, er å utrede familiens nettverk som kan bidra positivt til den konkrete familien vi jobber med. Dette har vi i Trondheim blitt bedre på det siste året, fordi vi anser nettverket rundt barnet og familien som betydningsfullt. I tillegg deltar vi i tilrettelagte avhør av barn, og samarbeider med politiet i saker som kan omhandle straffbare forhold.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– En barnevernspedagog har en treåring bachelor innen barnevern. Det kan også være relevant å ha utdanning som sosionom i dette yrket. I tillegg kreves førerkort for bil. Jeg har i tillegg tatt mastergrad i barnevern, og jeg jobbet en periode på en barnevernsinstitusjon, som jeg hadde praksis på under utdanningen. Det var en nyttig erfaring faglig, og da jeg skulle søke jobb videre. Av andre kvalifikasjoner og egenskaper er det en fordel at du er skriftlig sterk og liker å skrive, ettersom det er så høye krav til dokumentasjon. Videre er det en fordel at du takler godt og liker å ha mange baller i luften. Det kan til dels være en uforutsigbar hverdag hvor man møter nye utfordringer. Faget er også i stadig endring, og det er derfor bra å være åpen og nysgjerrig. Ut over faglige kvalifikasjoner vektlegges personlig egnethet. Det viktigste redskapet vårt for å lykkes i jobben er å skape en god relasjon til de vi jobber med. Da kreves det evne til å tilpasse seg og være fleksibel, og man må tørre å gi av seg selv. Det er lov å vise at man bryr seg både ved å gi en klem eller sende en sms etter kontortid. 

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Man bør være klar over at man vil møte tøffe saker i denne jobben som gjør noe med én. Derfor bør man ha et avklart forhold til egen historie, om det skulle ligge vanskeligheter der. Man bør også være forberedt på at det er et høyt kjør hele tiden, og det kan være tøffe avveininger underveis.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jeg synes jeg har en fantastisk jobb, selv om det er tøffe saker og dager her også. Jeg har svært varierte arbeidsoppgaver, en fleksibel hverdag og mulighet til å jobbe både selvstendig og i team. Jeg har fantastiske kollegaer, og vi har stor takhøyde for å gi uttrykk for faglige vurderinger, engasjement og følelser. I selve faget får jeg også litt av alt, både juss, psykologi og sosiologi. Jeg synes også det er svært givende å snakke med barna, lytte til deres historier og forslag til hjelp. Dette er en jobb hvor jeg hele tiden utvikler meg både som fagperson  og som menneske.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Det er absolutt det at arbeidsmengden som regel alltid overstiger ressurser og tid til å gjøre jobben. Det kan i perioder slite. I tillegg jobber vi jo med krevende og tunge saker, med barn som har erfart vedvarende omsorgssvikt. Det blir man jo berørt av.

Image
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Jeg tenker at det er bra at vi har forskjellig type mennesker i dette yrket. Vi jobber jo med så mange forskjellige folk. Men en forutsetning er nok at du bør være glad i å jobbe med folk. Noen situasjoner krever at vi må være tøffe og modige. Med erfaring lærer man å håndtere de krevende situasjonene, og man blir mer trygg i rollen etter hvert.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Det er mange muligheter som barnevernspedagog. Skole, barnehage, kommunalt barnevern, herunder også forebyggende barnevern, statlig barnevern, barnevernsinstitusjoner, familiesentre, oppfølging av enslige mindreårige, fritidsklubber og sikkert masse mer. Det fins også en rekke videreutdanninger man kan ta, for eksempel videreutdanning i familieterapi.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Startlønnen for en barnevernspedagog med bachelor er nå 396 000 kroner i årslønn. Ved gjennomført mastergrad er det store forskjeller både mellom kommuner og innad i kommuner hvorvidt man lønnes for mastergrad. Dette samsvarer ikke med nasjonale føringer for som uttrykker behov for mer kompetanse i barnevernet. Jeg synes det er merkelig at flere kommuner ikke velger å verdsette ansatte som har denne kompetansen.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Jeg tenker mulighetene er relativt gode, selv om man ikke får førstevalget på første forsøk. I starten kan det være smart å være fleksibel på type stilling og arbeidssted. Det er alltid mange søkere til stillinger som lyses ut, men relevant arbeidserfaring eller å vise hva man er god for i en praksisperiode som student øker sjansene for et jobbtilbud. Nesten unntaksvis får man først tilbud om vikariat.

Tekst: Eva Hilde Murvold

Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.