Samfunnsøkonom
Yrkesskildring

Samfunns­økonom

favoritt ikon

Samfunnsøkonomar spår den økonomiske utviklinga og gir råd basert på dette.

Ein samfunnsøkonom skal kunne sjå heilskapleg på økonomien i samfunnet. Som samfunnsøkonom kan du jobbe med både mikroøkonomi og makroøkonomi.

Mikroøkonomi vil seie korleis hushald og bedrifter tilpassar seg marknaden og korleis knappe ressursar blir brukt. Makroøkonomi vil seie større einingar, for eksempel samanhengar mellom nasjonalprodukt, rentenivå, arbeidsløyse og inflasjon.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein samfunnsøkonom:

  • gi råd til myndigheitene, om til dømes offentlege utgifter, arbeidsmarknadstiltak og næringspolitikk
  • utarbeide framskrivingar av til dømes rente og arbeidsløyse
  • sjå til at samfunnsøkonomiske omsyn blir tekne vare på i regelverk, til dømes innan skatt og konkurransepolitikk
  • bidra til eit godt fagleg grunnlag gjennom tal- og utgreiingsarbeid

Ein samfunnsøkonom kan jobbe innan ei rekke område og arbeidsoppgåvene varierer etter kvar du arbeidar. 

I det private næringslivet arbeider samfunnsøkonomane med å føresei den økonomiske utviklinga ved bruk av makroøkonomiske modellar og ved å forklare problemstillingar gjennom konsulentverksemd og oppdragsforsking. I offentleg sektor er pengepolitikk, finanspolitikk, finansmarknad, arbeidsmarknad, energi og næring eksempel på ulike arbeidsområde.

Merk at skilnaden mellom samfunnsøkonomar og andre økonomar er kva som studerast. Grovt sett har verksemdøkonomar verksemda som studieobjekt, medan samfunnsøkonomar har økonomien i samfunnet som studieobjekt.

Kvar arbeider samfunnsøkonomar?

Samfunnsøkonomar jobbar ofte i den delen av den offentlege sektoren som har ansvaret for makroøkonomisk politikk og modellframskrivingar, som for eksempel Finansdepartementet, Noregs Bank, Statistisk sentralbyrå og Finanstilsynet. Samfunnsøkonomar jobbar også i mikroorienterte departement og etatar, som Arbeidsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Olje- og energidepartementet, Konkurransetilsynet, NAV og NVE.

Mange samfunnsøkonomar jobbar også i private sektor. Store bankar og andre finansinstitusjonar har ofte eigne makroøkonomar. Næringslivet sysselsetter også samfunnsøkonomar med spesialisering på andre område, til dømes føretaks- og ressursøkonomi. Andre store arbeidsgivarar er konsulentselskap og private forskingsinstitusjonar.

Personlege eigenskapar

Samfunnsøkonomen bør ha eit analytisk anlegg. Han bør vere flink til å finne kjernen i samansette problemstillingar og flink til å sjå ulike saker i ein større samanheng. Det er viktig å trivast med matematikk.

 

 

Utdanning

 

 

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Kva jobbar samfunnsøkonomiutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Rådgiver/forsker, samfunnsøkonomi
Deltid
Alle sektorer
179 personer
116 personer
Ca 355 kr
Ca
Ca 419 kr
57 500 kr
67 950 kr
690 000 kr
815 400 kr
Ca 355 kr
Ca
Ca 419 kr
57 500 kr
67 950 kr
690 000 kr
815 400 kr
Ca 416 kr
Ca
Ca 472 kr
67 460 kr
76 540 kr
809 520 kr
918 480 kr
Ca 416 kr
Ca
Ca 472 kr
67 530 kr
76 600 kr
810 360 kr
919 200 kr
Rådgiver/forsker, samfunnsøkonomi
Heltid
Alle sektorer
1 153 personer
502 personer
651 personer
Ca 336 kr
Ca 314 kr
Ca 358 kr
54 500 kr
50 830 kr
58 060 kr
654 000 kr
609 960 kr
696 720 kr
Ca 336 kr
Ca 314 kr
Ca 358 kr
54 500 kr
50 830 kr
58 060 kr
654 000 kr
609 960 kr
696 720 kr
Ca 393 kr
Ca 341 kr
Ca 432 kr
63 610 kr
55 290 kr
70 020 kr
763 320 kr
663 480 kr
840 240 kr
Ca 393 kr
Ca 341 kr
Ca 432 kr
64 340 kr
55 880 kr
70 850 kr
772 080 kr
670 560 kr
850 200 kr
Rådgiver/forsker, samfunnsøkonomi
Kommunal
550 personer
302 personer
248 personer
Ca 312 kr
Ca 304 kr
Ca 324 kr
50 560 kr
49 170 kr
52 500 kr
606 720 kr
590 040 kr
630 000 kr
Ca 312 kr
Ca 304 kr
Ca 324 kr
50 560 kr
49 170 kr
52 500 kr
606 720 kr
590 040 kr
630 000 kr
Ca 315 kr
Ca 306 kr
Ca 326 kr
50 980 kr
49 500 kr
52 810 kr
611 760 kr
594 000 kr
633 720 kr
Ca 315 kr
Ca 306 kr
Ca 326 kr
51 500 kr
49 950 kr
53 420 kr
618 000 kr
599 400 kr
641 040 kr
Rådgiver/forsker, samfunnsøkonomi
Heltid
Kommunal
514 personer
282 personer
232 personer
Ca 313 kr
Ca 304 kr
Ca 325 kr
50 630 kr
49 250 kr
52 620 kr
607 560 kr
591 000 kr
631 440 kr
Ca 313 kr
Ca 304 kr
Ca 325 kr
50 630 kr
49 250 kr
52 620 kr
607 560 kr
591 000 kr
631 440 kr
Ca 315 kr
Ca 306 kr
Ca 327 kr
51 080 kr
49 560 kr
52 930 kr
612 960 kr
594 720 kr
635 160 kr
Ca 315 kr
Ca 306 kr
Ca 327 kr
51 620 kr
50 020 kr
53 560 kr
619 440 kr
600 240 kr
642 720 kr
Rådgiver/forsker, samfunnsøkonomi
Privat
711 personer
234 personer
477 personer
Ca 399 kr
Ca 351 kr
Ca 428 kr
64 590 kr
56 820 kr
69 390 kr
775 080 kr
681 840 kr
832 680 kr
Ca 399 kr
Ca 351 kr
Ca 428 kr
64 590 kr
56 820 kr
69 390 kr
775 080 kr
681 840 kr
832 680 kr
Ca 467 kr
Ca 396 kr
Ca 504 kr
75 710 kr
64 190 kr
81 700 kr
908 520 kr
770 280 kr
980 400 kr
Ca 467 kr
Ca 396 kr
Ca 504 kr
76 510 kr
64 860 kr
82 570 kr
918 120 kr
778 320 kr
990 840 kr
Rådgiver/forsker, samfunnsøkonomi
Deltid
Privat
134 personer
Ca 418 kr
Ca
Ca
67 690 kr
812 280 kr
Ca 418 kr
Ca
Ca
67 690 kr
812 280 kr
Ca 474 kr
Ca
Ca
76 710 kr
920 520 kr
Ca 474 kr
Ca
Ca
76 760 kr
921 120 kr
Rådgiver/forsker, samfunnsøkonomi
Heltid
Privat
577 personer
196 personer
381 personer
Ca 399 kr
Ca 350 kr
Ca 422 kr
64 560 kr
56 700 kr
68 330 kr
774 720 kr
680 400 kr
819 960 kr
Ca 399 kr
Ca 350 kr
Ca 422 kr
64 560 kr
56 700 kr
68 330 kr
774 720 kr
680 400 kr
819 960 kr
Ca 467 kr
Ca 397 kr
Ca 503 kr
75 630 kr
64 260 kr
81 480 kr
907 560 kr
771 120 kr
977 760 kr
Ca 467 kr
Ca 397 kr
Ca 503 kr
76 490 kr
64 980 kr
82 420 kr
917 880 kr
779 760 kr
989 040 kr
Rådgiver/forsker, samfunnsøkonomi
Alle sektorer
1 332 personer
565 personer
767 personer
Ca 337 kr
Ca 315 kr
Ca 360 kr
54 550 kr
50 960 kr
58 330 kr
654 600 kr
611 520 kr
699 960 kr
Ca 337 kr
Ca 315 kr
Ca 360 kr
54 550 kr
50 960 kr
58 330 kr
654 600 kr
611 520 kr
699 960 kr
Ca 394 kr
Ca 342 kr
Ca 434 kr
63 830 kr
55 370 kr
70 380 kr
765 960 kr
664 440 kr
844 560 kr
Ca 394 kr
Ca 342 kr
Ca 434 kr
64 520 kr
55 930 kr
71 170 kr
774 240 kr
671 160 kr
854 040 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold