Samfunnsøkonom
Yrkesskildring

Samfunns­økonom

favoritt ikon

Samfunnsøkonomar spår den økonomiske utviklinga og gir råd basert på dette.

Ein samfunnsøkonom skal kunne sjå heilskapleg på økonomien i samfunnet. Som samfunnsøkonom kan du jobbe med både mikroøkonomi og makroøkonomi.

Mikroøkonomi vil seie korleis hushald og bedrifter tilpassar seg marknaden og korleis knappe ressursar blir brukt. Makroøkonomi vil seie større einingar, for eksempel samanhengar mellom nasjonalprodukt, rentenivå, arbeidsløyse og inflasjon.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein samfunnsøkonom:

  • gi råd til myndigheitene, om til dømes offentlege utgifter, arbeidsmarknadstiltak og næringspolitikk
  • utarbeide framskrivingar av til dømes rente og arbeidsløyse
  • sjå til at samfunnsøkonomiske omsyn blir tekne vare på i regelverk, til dømes innan skatt og konkurransepolitikk
  • bidra til eit godt fagleg grunnlag gjennom tal- og utgreiingsarbeid

Ein samfunnsøkonom kan jobbe innan ei rekke område og arbeidsoppgåvene varierer etter kvar du arbeidar. 

I det private næringslivet arbeider samfunnsøkonomane med å føresei den økonomiske utviklinga ved bruk av makroøkonomiske modellar og ved å forklare problemstillingar gjennom konsulentverksemd og oppdragsforsking. I offentleg sektor er pengepolitikk, finanspolitikk, finansmarknad, arbeidsmarknad, energi og næring eksempel på ulike arbeidsområde.

Merk at skilnaden mellom samfunnsøkonomar og andre økonomar er kva som studerast. Grovt sett har verksemdøkonomar verksemda som studieobjekt, medan samfunnsøkonomar har økonomien i samfunnet som studieobjekt.

Kvar arbeider samfunnsøkonomar?

Samfunnsøkonomar jobbar ofte i den delen av den offentlege sektoren som har ansvaret for makroøkonomisk politikk og modellframskrivingar, som for eksempel Finansdepartementet, Noregs Bank, Statistisk sentralbyrå og Finanstilsynet. Samfunnsøkonomar jobbar også i mikroorienterte departement og etatar, som Arbeidsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Olje- og energidepartementet, Konkurransetilsynet, NAV og NVE.

Mange samfunnsøkonomar jobbar også i private sektor. Store bankar og andre finansinstitusjonar har ofte eigne makroøkonomar. Næringslivet sysselsetter også samfunnsøkonomar med spesialisering på andre område, til dømes føretaks- og ressursøkonomi. Andre store arbeidsgivarar er konsulentselskap og private forskingsinstitusjonar.

Personlege eigenskapar

Samfunnsøkonomen bør ha eit analytisk anlegg. Han bør vere flink til å finne kjernen i samansette problemstillingar og flink til å sjå ulike saker i ein større samanheng. Det er viktig å trivast med matematikk.

 

 

Utdanning

 

 

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Kva jobbar samfunnsøkonomiutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Rådgiver/forsker, samfunnsøkonomi
Heltid
Alle sektorer
1 185 personer
509 personer
676 personer
Ca 347 kr
Ca 329 kr
Ca 365 kr
56 250 kr
53 330 kr
59 210 kr
675 000 kr
639 960 kr
710 520 kr
Ca 347 kr
Ca 329 kr
Ca 365 kr
56 250 kr
53 330 kr
59 210 kr
675 000 kr
639 960 kr
710 520 kr
Ca 408 kr
Ca 360 kr
Ca 445 kr
66 130 kr
58 270 kr
72 030 kr
793 560 kr
699 240 kr
864 360 kr
Ca 408 kr
Ca 360 kr
Ca 445 kr
66 780 kr
58 690 kr
72 860 kr
801 360 kr
704 280 kr
874 320 kr
Rådgiver/forsker, samfunnsøkonomi
Deltid
Alle sektorer
156 personer
Ca 358 kr
Ca
Ca
58 000 kr
696 000 kr
Ca 358 kr
Ca
Ca
58 000 kr
696 000 kr
Ca 409 kr
Ca
Ca
66 270 kr
795 240 kr
Ca 409 kr
Ca
Ca
66 560 kr
798 720 kr
Rådgiver/forsker, samfunnsøkonomi
Heltid
Kommunal
510 personer
277 personer
233 personer
Ca 324 kr
Ca 315 kr
Ca 334 kr
52 530 kr
50 980 kr
54 170 kr
630 360 kr
611 760 kr
650 040 kr
Ca 324 kr
Ca 315 kr
Ca 334 kr
52 530 kr
50 980 kr
54 170 kr
630 360 kr
611 760 kr
650 040 kr
Ca 326 kr
Ca 317 kr
Ca 336 kr
52 810 kr
51 380 kr
54 500 kr
633 720 kr
616 560 kr
654 000 kr
Ca 326 kr
Ca 317 kr
Ca 336 kr
53 360 kr
51 800 kr
55 200 kr
640 320 kr
621 600 kr
662 400 kr
Rådgiver/forsker, samfunnsøkonomi
Heltid
Privat
609 personer
205 personer
404 personer
Ca 415 kr
Ca 372 kr
Ca 431 kr
67 200 kr
60 240 kr
69 820 kr
806 400 kr
722 880 kr
837 840 kr
Ca 415 kr
Ca 372 kr
Ca 431 kr
67 200 kr
60 240 kr
69 820 kr
806 400 kr
722 880 kr
837 840 kr
Ca 483 kr
Ca 421 kr
Ca 515 kr
78 310 kr
68 270 kr
83 400 kr
939 720 kr
819 240 kr
1 000 800 kr
Ca 483 kr
Ca 421 kr
Ca 515 kr
79 020 kr
68 700 kr
84 250 kr
948 240 kr
824 400 kr
1 011 000 kr
Rådgiver/forsker, samfunnsøkonomi
Deltid
Privat
113 personer
Ca 371 kr
Ca
Ca
60 040 kr
720 480 kr
Ca 371 kr
Ca
Ca
60 040 kr
720 480 kr
Ca 443 kr
Ca
Ca
71 840 kr
862 080 kr
Ca 443 kr
Ca
Ca
72 100 kr
865 200 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken