Bilete
Redaktør snakker i mobilen

Yrkesbeskrivelse

Redaktør

Ein redaktør leier det redaksjonelle arbeidet i ein redaksjon, og avgjer kva dei skal publisere. Redaktøren kan også ha det faglege, etiske og rettslege ansvaret for innhaldet i mediet eller publikasjonen.

Redaktøren kan delegere si myndigheit til andre når det gjeld praktisk utføring av jobben, men kan aldri delegere det endelege ansvaret for innhaldet i mediet. Ansvaret gjeld alt av innhald, også annonsane.

I dei fleste seriøse, journalistiske medium utfører redaktøren oppdraget sitt med utgangspunkt i Redaktørplakaten. Plakaten er ein prinsippavtale mellom Norsk Redaktørforening og Mediebedriftenes Landsforening (altså eigarane), og handlar om redaktørens fridom og ansvar.

Kjernepunktet i plakaten er at redaktøren fritt skal kunne bestemme redaksjonens daglege prioriteringar og val av innhald. Dette prinsippet er også lovfesta i loven "Lov om redaksjonell fridom".

Som redaktør er du bindeleddet mellom utgivaren, representert ved styret i mediebedrifta, og dei redaksjonelle medarbeidarane. Ingen andre enn redaktøren kan instruere redaksjonen. 

Dei fleste redaktørstyrte medium har eit grunnsyn og ein formålsavgjerd som redaktøren er forplikta til. Innanfor denne ramma leiar redaktøren redaksjonen, og har full fridom når det gjeld å forme meiningane til mediet.

Redaktørar kan ha ulike stillingstitlar og ansvarsområde:

 • sjefredaktør og ansvarleg redaktør er det same, og vedkomande er øvste sjef og har det endelege ansvaret for det som blir publisert
 • underordna redaktørar er for eksempel nyheitsredaktør, sportsredaktør, kulturredaktør, politisk redaktør, administrativ redaktør eller utviklingsredaktør
 • forlagsredaktørar vel kva slags bøker forlaga skal gi ut. Dei les mykje manus og rettleiar forfattarane i arbeidet fram mot ein publikasjon og marknadsføringa av boka

Det er også vanleg at nettstader har ein egen ansvarleg redaktør, eller dei kan ha titlar som webredaktør eller nettredaktør.

Ein redaktør bør ha breie samfunnskunnskapar og også kunnskap om administrasjon og økonomi.

Redaktør er ikkje ein beskytta tittel.

Hvor jobber redaktørar ?

Redaktørar jobbar i ulike mediehus, som for eksempel papiraviser, nettaviser, nettstader, TV, radio, magasin, vekepresse og tidsskrift. Også forlag har redaktørar, kalla forlagsredaktørar, men arbeidet deira fell ikkje under Redaktørplakaten eller "Lov om redaksjonell fridom". 

Personlige egenskaper

Som redaktør bør du vere samfunnsinteressert, meiningssterk og god til å leie andre. 

Utdanning

I prinsippet kan du bli redaktør same kva bakgrunn du har, men mange redaktørar i Noreg i dag har lang bakgrunn som underordna redaksjonsleiarar og som journalistar

Hva jobber journalistutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

 • 6352 - Journalistikk

Bedrifter

Redaktør i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3491143 - BILDEREDAKTØR (FORLAG)
 • 2551103 - FORLAGSREDAKTØR
 • 3491113 - KULTURREDAKTØR
 • 1319118 - MAGASINREDAKTØR (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1312113 - MAGASINREDAKTØR (ØVERSTE LEDER - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1210182 - MAGASINREDAKTØR (ØVERSTE LEDER - OVER 9 ANSATTE)
 • 3491114 - NYHETSREDAKTØR
 • 3491130 - POLITISK REDAKTØR
 • 1239111 - PROGRAMREDAKTØR (RADIO/FJERNSYN)
 • 3491133 - REDAKTØR (REDAKSJONSMEDLEM)
 • 1312114 - REDAKTØR (ØVERSTE LEDER - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1210129 - REDAKTØR (ØVERSTE LEDER -OVER 9 ANSATTE)
 • 1312102 - SJEFREDAKTØR (ØVERSTE LEDER - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1210132 - SJEFREDAKTØR (ØVERSTE LEDER - OVER 9 ANSATTE)
 • 3491131 - SPORTSREDAKTØR
 • 3491132 - UTENRIKSREDAKTØR
 • 3491126 - WEBREDAKTØR (DESIGN OG JOURNALISTIKK)
 • 3491127 - WEB-REDAKTØR (DESIGN OG JOURNALISTIKK)
 • 1239113 - DESIGNSJEF
 • 2551106 - REDAKSJONSSJEF (FORLAG)
 • 1210124 - FORLAGSSJEF
 • 1229104 - PROGRAMSJEF (RADIO OG FJERNSYN)
 • 3491146 - NYHETSLEDER (NETTAVIS)
 • 1229111 - NYHETSSJEF (RADIO OG FJERNSYN)
 • 1210107 - KRINGKASTINGSSJEF
 • 3491125 - REDAKSJONSSEKRETÆR
 • 3491135 - REDAKSJONSSJEF (AVIS)
 • 3491124 - DESKSJEF
 • 3491137 - REPORTASJELEDER (AVIS)
 • 3492114 - REPORTASJELEDER (RADIO OG FJERNSYN)
 • 3491139 - UTVIKLINGSLEDER (AVIS)
 • 3491140 - UTVIKLINGSSJEF (AVIS)

Sist kvalitetssikret den 10. desember 2021, av Norsk redaktørforening