To politibetjenter i samtale. Én politibetjent sitter i politibilen, mens en annen står utenfor bilen.
Yrkesskildring

Politibetjent

favoritt ikon

Politibetjentar gjer samfunnet trygt, og kan arbeide med alt frå patruljering og ordensteneste til etterforsking.

Politibetjenten skal vere til hjelp ved ulykker, nødstilfelle eller andre farlege situasjonar.

Arbeidsoppgåvene du møter som politi er mange og varierte, og kan omfatte valdsbrotsverk, seksualbrotsverk, økonomisk kriminalitet, narkotikarelaterte brotsverk og vinningsbrotsverk, for å nemne nokre.

Vanlege arbeidsoppgåver for politibetjenten:

  • handheve lova ved pågripingar og nøye etterforskingsarbeid og bevisinnsamling
  • fartskontrollar og andre typar kontrollar av biltrafikk (som alkoholtestar)
  • patruljering i bygater og bustadområde
  • rykke ut når det skjer ulykker

Politiet førebygger lovbrot ved å gi informasjon, halde kurs og føredrag, og drive oppsøkande verksemd. Målgruppene i det førebyggande arbeidet er først og fremst barn og ungdom, men det er også fokus på foreldre og føresette. Mykje av dette arbeidet finn stad i barnehagar, SFO, skolar, konfirmantundervising, idrettsklubbar osv.

Du kan også spesialisere deg innanfor ulike felt, som for eksempel økonomisk kriminalitet eller seksualbrotsverk. Politiet har eigne eksperteiningar med nasjonalt ansvar på enkelte fagområde. Økokrim er politieininga for etterforsking av økonomisk kriminalitet, Kripos er eininga som kjempar mot organisert og annan alvorleg kriminalitet, Utrykkingspolitiet jobbar med trafikk, og Utlendingseininga jobbar med asylsøkjarar som kjem til Noreg og med uttransportering av folk som ikkje skal vere her. I dei fleste tilfella må du ha erfaring som politibetjent for å kunne få arbeide som etterforskar

Politiet handterer tryggleiken rundt dei mest profilerte politikarane våre og kongefamilien. Politiet har også sin eigen antiterrorstyrke, som skal handtere terror på norsk jord. Norsk politi har også oppgåver i utlandet. Norske politifolk blir brukte til å utdanne/trene opp politistyrkar i andre land.

Som politibetjent vil du samarbeide tett med andre yrkesgrupper, deriblant politijuristar, advokatar og helsepersonell.

Kvar arbeider politibetjenter?

Dei fleste politifolk i Noreg begynner å jobbe i politietaten og held fram med det i yrkeskarrieren sin. Dei fleste tar til som politi "ute i gatene", altså i operativ teneste. Mange går deretter over i etterforskingsarbeid og til ulike saksområde internt i politiet.

Det finst enkelte arbeidsmoglegheiter for politifolk utanfor politiet. Forsikringsselskap har avdelingar som etterforskar forsikringssvindel; i desse finst det mange tidlegare politifolk. Også NAV og skatteetaten rekrutterer politifolk til einingar som etterforskar trygdemisbruk og skattesvindel. Enkelte bankar og advokatfirma har også politifolk tilsett. Nokre går inn i ulike delar av sikkerheitsbransjen (sikkerheitssjef på oljeplattform, sikring av flyplassar osv.). Nokre få blir privatetterforskarar.

Personlege eigenskapar

Kva personlege eigenskapar som er viktige, vil variere noko ut frå kva type politiarbeid det er snakk om. Dersom ein er i operativ teneste og skal løyse saker "ute i gata", må du både vere roleg og tolmodig fordi du skal prøve å roe ned situasjonar framfor å gjere dei verre. Samtidig må du vere i stand til å ta raske avgjerder og vere handlekraftig dersom situasjonen ikkje kan roast ned. Då er det også nødvendig å vere i stand til å bruke fysisk makt.

Ein politietterforskar må vere tolmodig og analytisk. Dette arbeidet går ut på å legge puslespel med mange bitar, i enkelte saker ekstremt mange bitar.

Som politi må du ha ei positiv haldning, vere ein god lyttar og alltid vere innstilt på å gjere ein god innsats for publikum og samfunnet. Du må også vere open og omsorgsfull, og ha evna til å forstå og hjelpe andre menneske – ofte menneske som er i ein vanskeleg situasjon. Samtidig er handlekraft, integritet og respekt, både for lover og reglar og for andre menneske, heilt nødvendige eigenskapar. Det blir lagt stor vekt på yrkesetikk i utdanninga.

Utdanning

Det første året på politihøgskolen er på skolebenken, før du er eitt år i praksis i eit politi- eller lensmannsdistrikt. Det siste året går du igjen på skolen.

 

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Etter- og vidareutdanning

Politihøgskolen har eit omfattande etterutdanningstilbod, deriblant moglegheita til å ta mastergrad.

Tilbodet i vidareutdanningskurs ved Politihøgskolen varierer frå år til år. Gjennomgåande er temaa for vidareutdanningstilboda operative disiplinar, etterforsking, leiing og organisasjonsutvikling, og pedagogikk.

Kva jobbar politihøgskoleutdannede som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Politibetjent
Deltid
Alle sektorer
144 personer
Ca 286 kr
Ca
Ca
46 270 kr
555 240 kr
Ca 286 kr
Ca
Ca
46 270 kr
555 240 kr
Ca 296 kr
Ca
Ca
48 010 kr
576 120 kr
Ca 296 kr
Ca
Ca
48 970 kr
587 640 kr
Politibetjent
Heltid
Alle sektorer
10 083 personer
3 254 personer
6 829 personer
Ca 299 kr
Ca 280 kr
Ca 308 kr
48 400 kr
45 370 kr
49 940 kr
580 800 kr
544 440 kr
599 280 kr
Ca 299 kr
Ca 280 kr
Ca 308 kr
49 940 kr
46 300 kr
51 860 kr
599 280 kr
555 600 kr
622 320 kr
Ca 305 kr
Ca 286 kr
Ca 314 kr
49 340 kr
46 290 kr
50 790 kr
592 080 kr
555 480 kr
609 480 kr
Ca 305 kr
Ca 286 kr
Ca 314 kr
51 980 kr
48 010 kr
53 870 kr
623 760 kr
576 120 kr
646 440 kr
Politibetjent
Statlig
10 225 personer
3 341 personer
6 884 personer
Ca 299 kr
Ca 280 kr
Ca 308 kr
48 380 kr
45 380 kr
49 940 kr
580 560 kr
544 560 kr
599 280 kr
Ca 299 kr
Ca 280 kr
Ca 308 kr
49 910 kr
46 290 kr
51 850 kr
598 920 kr
555 480 kr
622 200 kr
Ca 305 kr
Ca 286 kr
Ca 314 kr
49 330 kr
46 290 kr
50 790 kr
591 960 kr
555 480 kr
609 480 kr
Ca 305 kr
Ca 286 kr
Ca 314 kr
51 960 kr
48 000 kr
53 860 kr
623 520 kr
576 000 kr
646 320 kr
Politibetjent
Deltid
Statlig
143 personer
Ca 286 kr
Ca
Ca
46 270 kr
555 240 kr
Ca 286 kr
Ca
Ca
46 270 kr
555 240 kr
Ca 297 kr
Ca
Ca
48 120 kr
577 440 kr
Ca 297 kr
Ca
Ca
49 090 kr
589 080 kr
Politibetjent
Heltid
Statlig
10 082 personer
3 254 personer
6 828 personer
Ca 299 kr
Ca 280 kr
Ca 308 kr
48 400 kr
45 370 kr
49 940 kr
580 800 kr
544 440 kr
599 280 kr
Ca 299 kr
Ca 280 kr
Ca 308 kr
49 940 kr
46 300 kr
51 860 kr
599 280 kr
555 600 kr
622 320 kr
Ca 305 kr
Ca 286 kr
Ca 314 kr
49 340 kr
46 290 kr
50 790 kr
592 080 kr
555 480 kr
609 480 kr
Ca 305 kr
Ca 286 kr
Ca 314 kr
51 980 kr
48 010 kr
53 870 kr
623 760 kr
576 120 kr
646 440 kr
Politibetjent
Alle sektorer
10 227 personer
3 342 personer
6 885 personer
Ca 299 kr
Ca 280 kr
Ca 308 kr
48 380 kr
45 380 kr
49 940 kr
580 560 kr
544 560 kr
599 280 kr
Ca 299 kr
Ca 280 kr
Ca 308 kr
49 910 kr
46 290 kr
51 850 kr
598 920 kr
555 480 kr
622 200 kr
Ca 305 kr
Ca 286 kr
Ca 314 kr
49 330 kr
46 280 kr
50 790 kr
591 960 kr
555 360 kr
609 480 kr
Ca 305 kr
Ca 286 kr
Ca 314 kr
51 960 kr
47 990 kr
53 860 kr
623 520 kr
575 880 kr
646 320 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold