Personalsjef skriver på tavle.
Yrkesskildring

Personal­sjef

favoritt ikon

Som personalsjef har du ansvaret for personalsaker og løn i private eller offentlege verksemder.

Ein personalsjef har ansvaret for personalsaker og løner. Personalsjefen kan også ha ansvaret for kompetanseutvikling, rekruttering, helse, miljø og sikkerheit ( HMS).

Arbeidsoppgåvene til ein personalsjef varierer frå arbeidsplass til arbeidsplass.

Vanlege arbeidsområde for personalsjefen:

  • personal- og lønspolitikk
  • strategiar for rekruttering
  • kompetanse- og organisasjonsutvikling
  • helse, miljø og sikkerheit (HMS)
  • arbeidsrett
  • medarbeidarsamtalar
  • lønsforhandlingar
  • samarbeid mellom arbeidsgivaren og fagforeiningane

Personalsjefen kan òg representere bedrifta i ulike samanhengar.

For personalsjefar i norske verksemder er det viktig å ha kunnskap om korleis det norske arbeidslivet fungerer. Det inneber å ha god kunnskap om arbeidsmiljølova og «den norske arbeidslivsmodellen» som baserer seg på eit godt samarbeid mellom myndigheiter, arbeidsgivarorganisasjonar og arbeidstakarorganisasjonar.

Personalsjef blir òg kalla HR-sjef eller HR-ansvarleg.

Kvar arbeider personalsjefar?

Personalsjefar jobbar i private eller offentlege institusjonar, bedrifter og etatar.

Personlege eigenskapar

Som personalsjef må du ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du må ha evna til å få tilsette til å kjenne seg sett og verdsett. Du bør òg vere strukturert og tydeleg. Vidare bør du ha evna til å leie, motivere, prioritere og delegere.

Utdanning

Personalsjefar kan ha svært ulik yrkes- og utdanningsbakgrunn, innan til dømes pedagogikk, økonomi eller administrasjon. Personalsjefar har også svært ofte erfaring frå arbeidslivet. Når ein lyser ut ei stilling som personalsjef, skriv ein gjerne også kva utdanning og kvalifikasjonar ein vil ha. 

Fleire høgskolar og universitet tilbyr utdanning innan personalleiing, administrasjon og økonomi.

Søk etter studiestader

Du kan også ta ulike kurs i lønns- og personalpolitikk.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Etter- og vidareutdanning
Du vel vidareutdanning på bakgrunn av tidlegare utdanning og praksis. Det er likevel vanleg å velje noko innanfor økonomi og administrasjon. Fleire institusjonar tilbyr ulike kurs innan lønn, personal og administrasjon.

Hva er de vanligste utdanningene for personalsjefar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Personalsjef
Heltid
Alle sektorer
2 003 personer
1 286 personer
717 personer
Ca 449 kr
Ca 437 kr
Ca 468 kr
72 680 kr
70 830 kr
75 830 kr
872 160 kr
849 960 kr
909 960 kr
Ca 449 kr
Ca 437 kr
Ca 468 kr
72 680 kr
70 830 kr
75 830 kr
872 160 kr
849 960 kr
909 960 kr
Ca 495 kr
Ca 481 kr
Ca 520 kr
80 250 kr
77 990 kr
84 310 kr
963 000 kr
935 880 kr
1 011 720 kr
Ca 495 kr
Ca 481 kr
Ca 520 kr
80 840 kr
78 240 kr
85 490 kr
970 080 kr
938 880 kr
1 025 880 kr
Personalsjef
Deltid
Alle sektorer
139 personer
Ca 333 kr
Ca
Ca
54 000 kr
648 000 kr
Ca 333 kr
Ca
Ca
54 000 kr
648 000 kr
Ca 354 kr
Ca
Ca
57 330 kr
687 960 kr
Ca 354 kr
Ca
Ca
57 480 kr
689 760 kr
Personalsjef
Heltid
Kommunal
189 personer
127 personer
Ca 391 kr
Ca 386 kr
Ca
63 330 kr
62 500 kr
759 960 kr
750 000 kr
Ca 391 kr
Ca 386 kr
Ca
63 330 kr
62 500 kr
759 960 kr
750 000 kr
Ca 399 kr
Ca 390 kr
Ca
64 610 kr
63 100 kr
775 320 kr
757 200 kr
Ca 399 kr
Ca 390 kr
Ca
64 770 kr
63 330 kr
777 240 kr
759 960 kr
Personalsjef
Heltid
Privat
1 721 personer
1 090 personer
631 personer
Ca 457 kr
Ca 446 kr
Ca 480 kr
74 050 kr
72 230 kr
77 790 kr
888 600 kr
866 760 kr
933 480 kr
Ca 457 kr
Ca 446 kr
Ca 480 kr
74 050 kr
72 230 kr
77 790 kr
888 600 kr
866 760 kr
933 480 kr
Ca 506 kr
Ca 491 kr
Ca 533 kr
82 030 kr
79 540 kr
86 330 kr
984 360 kr
954 480 kr
1 035 960 kr
Ca 506 kr
Ca 491 kr
Ca 533 kr
82 660 kr
79 780 kr
87 640 kr
991 920 kr
957 360 kr
1 051 680 kr
Personalsjef
Deltid
Privat
127 personer
Ca 334 kr
Ca
Ca
54 170 kr
650 040 kr
Ca 334 kr
Ca
Ca
54 170 kr
650 040 kr
Ca 357 kr
Ca
Ca
57 910 kr
694 920 kr
Ca 357 kr
Ca
Ca
58 060 kr
696 720 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Økonomisjef

Økonomi­sjef

Økonomi­sjefen har ansvaret for økonomien i ei bedrift.

Siviløkonom

Sivil­økonom

Sivil­økonomar jobbar med leiing og styring av bedrifter og organisasjonar.

Leiar

Leiaryrket er svært mangfaldig og finst innan dei fleste yrkesområda.

Illustrasjonsbilde av Stortinget i Oslo.

Politikar

Politikarar jobbar mellom anna med fordeling av gode og plikter i samfunnet. Som politisk folkevald er du med på å gjennomføre den politikken du og ditt parti står for.

Jurist i diskusjon med kollega.

Jurist

Juristar gir råd og rettleiing om juridiske problemstillingar.

en kvinne i  snakker på en talerstol

Statsvitar

Som statsvitar har du kunnskap om korleis samfunn vert organisert og styrt politisk og av den politiske åtferda til samfunnsborgarane.

Økonomikonsulent

Økonomi­konsulent

Økonomi­konsulentar har ansvaret for økonomiske arbeidsoppgåver som budsjettering, saksbehandling, fakturering eller rekneskapsføring.

Mann i dress står utenfor en høy bygning.

Hotelldirektør

Som hotelldirektør er du hotellet sin leiar og har hovudansvaret for økonomien og dei tilsette på hotellet.

Regnskapsfører sitter med en kalkulator i den ene hånden og ei penn i den andre, og noterer på et ark.

Rekneskapsførar

Ein rekneskapsførar si viktigaste oppgåve er å hjelpe bedrifter med rekneskapen.

Illustrasjonsbilde av kontoransatte

Saksbehandlar

Som saksbehandlar arbeider du med å klargjere og vurdere søknader, notat og andre skriv.

Ein mann står og peiker på ein graf som er på et stort ark, mens han står framfor sine fire kollegaer.

Marknads­sjef

Marknads­sjefen har ansvaret for marknadsaktivitetane i ei bedrift.

Husøkonom

Hus­økonom

Som hus­økonom har du ansvar for reinhald i større verksemder.