Bilete
Maskinist sjekker instrumenter

Yrkesbeskrivelse

Maskinist

Som maskinist har du ansvaret for drifta og vedlikehaldet av det tekniske utstyret og maskinene om bord på skip og flyttbare riggar.

Om bord på eit skip kan det vere fleire i maskinbesetninga. Det varierer etter kor stort maskineriet er. På større fartøy er det både førstemaskinistar og andremaskinistar. 

Som førstemaskinist er du maskinsjefens nestkommanderande om bord, og jobbar i maskinrommet med å halde maskineriet i god teknisk stand.

Vanlege arbeidsoppgåver for førstemaskinisten:

 • dagleg ansvar for drift, reparasjon, overhaling og vedlikehald av maskineri og tekniske system på heile fartøyet 
 • planlegge større og mindre vedlikehaldsarbeid
 • vakthald i kontrollrom
 • hovudansvaret for sikkerheita i maskinrommet

Vanlege arbeidsoppgåver for andremaskinisten:

 • hjelpe førstemaskinisten, men andremaskinisten har òg eigne ansvarsområde innanfor blant anna vedlikehald
 • vakthald i kontrollrom

Ifølge lovverket må skip som har maskiner med framdriftsmotor over 750 kW ha sertifisert maskinist om bord.

I dette yrket må du vere førebudd på å arbeide turnus og kanskje vere lengre periodar om bord, for eksempel fire veker om bord, fire veker fri.

Hvor jobber maskinistar ?

Maskinisten arbeider om bord på skip eller offshore. Som maskinist kan du òg jobbe på land, i reiarlag, offentleg sjøfortvalting eller maritime bedrifter som til dømes Veritas. Eit maskinistsertifikat gir deg mogelegheiter til å jobbe over heile verda.

Personlige egenskaper

Som maskinist er det viktig å vere teknisk interessert og ha lett for å skjøne korleis maskiner fungerer. Du må vere serviceinnstilt og like å arbeide tett med andre menneske. For å trivast i jobben er det òg ein fordel å like å vere på havet.

Utdanning

Du kan først ta fagbrev  og ferdigheitssertifikat som motormann ved å ta vidaregåande utdanning med to år lære i bedrift. Deretter kan du ta ein toårig grad i maskinteknisk drift ved ein teknisk fagskole. Etterpå må du ha seilingstid som maskinkadett og få opplæring fram til første sertifikat som maskinist. 

Fartstid som krevst for å få sertifikat:

 • seks månader effektiv fartstid (tid om bord på båt) med opplæring om du har fagbrev  som motormann
 • tolv månader effektiv fartstid med opplæring om du ikkje har fagbrev  som motormann
 • ein månad effektiv fartstid om du har 36 månader fartstid som motormann før du begynner på utdanninga

Det er mogeleg å få sertifikat etter eitt år på fagskole. Med dette sertifikatet kan du segle som maskinist på alle skip, men for å kunne søke om høgare sertifikat, må du ta høgare utdanning. 

Her er lenke til ei relevant høgare utdanning.

Som maskinist må du ha bestått helseattest, og ha godt fargesyn og god høyrsle. 

Hva jobber maskinistutdanna som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tallene er fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 555201 - Enemaskinistkurs
 • 555217 - Fagskoleutdanning, maskinoffiser på ledelsesnivå, UTGÅTT KODE, SE NY
 • 555220 - Fagskoleutdanning, maskinoffiser på ledelsesnivå, toårig
 • 555213 - Fagskoleutdanning, skipsteknisk drift, UTGÅTT KODE, SE NY
 • 555202 - Maritime maskinistfag, påbygging til videregående utdanning
 • 581305 - Teknisk fagskole, linje for maritime fag og fiskerifag, toårig
 • 655215 - Bachelor, ingeniørfag, marinteknisk drift, treårig
 • 655214 - Bachelor, marinteknisk drift, treårig
 • 655205 - Høgskoleingeniørutdanning, maskin, treårig
 • 681308 - Høgskolekandidat, marinteknisk drift, treårig
 • 455224 - Maritime maskinistfag, videregående, avsluttende utdanning
 • 455225 - Maskinarbeiderfaget, VK II

Bedrifter

Maskinist i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3141107 - ANDREMASKINIST (SKIP)
 • 3141101 - ANNENMASKINIST
 • 3141104 - ENEMASKINIST
 • 8162107 - FRYSEMASKINIST (STASJONÆRE ANLEGG)
 • 3141102 - FØRSTEMASKINIST (SKIP)
 • 8162102 - KJØLEMASKINIST (FORBRENNINGSANLEGG)
 • 3141110 - KJØLEMASKINIST (SKIP)
 • 8162115 - KULDEMASKINIST
 • 5163139 - MASKINIST (DRIFT AV MASKINER)
 • 8162118 - MASKINIST (FORBRENNINGSANLEGG)
 • 3141103 - MASKINIST (SKIP)
 • 3141109 - SKIPSMASKINIST
 • 3141106 - OFFISERSASPIRANT (MASKIN)
 • 8162109 - DRIFTSOPERATØR (VANNRENSEANLEGG)
 • 3141105 - TEKNISK ASSISTENT (BORE- OG ENTREPENØRFARTØY)
 • 8162117 - OPERATØR (FORBRENNINGSANLEGG)
 • 3141112 - MASKINOFFISER (SKIP)
 • 8342104 - MASKINPASSER (SKIP)
 • 3141115 - SUPERVISOR (VEDLIKEHOLD SKIP)

Sist kvalitetsikret den 09. oktober 2019, av Maritimt Opplæringskontor Sør/Vest (Maropp), Sjøfartsdirektoratet