Få gratis karriereveiledning på Karriereveiledning.no

Bilete
Landmåler med måleinstrument.

Yrkesbeskrivelse

Landmålar

Ein landmålar måler opp og markerer grenser i terrenget.

Oppgåva til ein landmålar kan vere å måle terreng, berekne, sette ut merke for grenser eller andre markeringar under byggefasen av bygg og anlegg. Det kan vere i samband med deling av eigedom eller bygging av hus, bruer, tunnelar eller vegar. Etter at landmålaren har samla alle nødvendige data, held han fram jobben på eit kontor kor han utarbeider planar, kart og dokument.

Landmålarar vel målemetodar etter krava på staden. Oppgåvene til landmålaren kan variere frå enkle måleoppgåver til svært krevjande måleoppgåver. På sett og vis er ein landmålar ei blanding av ein landskapsarkitekt, ingeniør og ein jurist.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein landmålar:

  • plassering og kontroll av plassering
  • mål av anlegg
  • avklaring av rettsspørsmål
  • oppdatering av kart 

Landmålarar bruker avanserte måleinstrument og dataprogram. Ein landmålar leverer data i digital form. Han må ha innsikt i moderne kartteknikk og geografiske informasjonssystem.

Tittelen landmålar er ikkje verna. Det er viktig at både myndigheitene og allmenta kan skilje mellom landmålarar med og utan autorisasjon.

Hvor jobber landmålarar ?

Landmålaren jobbar mellom anna i kommunar, Statens vegvesen, Statens kartverk, Jordskifteretten, kart- og oppmålingsfirma, konsulentfirma, salsfirma, private bedrifter, elverk eller hos entreprenørar.

Personlige egenskaper

Som landmålar har du interesse for teknologi og IKT-verktøy. Du bør vere flink til å sette deg inn i prosjekt med tekniske, naturgeografiske og juridiske problemstillingar. Du må kunne jobbe strukturert og vere nøyaktig under oppmåling og utrekning. Nokre jobbar går føre seg på fjellet, så du bør også like å vere ute.

Utdanning

Du kan utdanne deg til landmålar ved fleire universitet og høgskolar i Noreg. Relevante fagområde kan vere geomatikk og kartfag.

Oversikt over utdanningsstader

Det finst også opplæringstilbod innan kart og oppmåling ved nokre få fagskolar.

Oversikt over utdanningstilbod ved fagskolar

Etter- og vidareutdanning
Universiteta og høgskolane i landet tilbyr fleire mogelegheiter for vidareutdanning innan geomatikk, kartfag, ingeniørstudium, teknologstudium og liknande.

Hva jobber landmålerutdanna som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tallene er fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

  • 757103 - Sivilingeniørutdanning, karttekniske fag
  • 756902 - Master, teknologi, geomatikk, femårig
  • 656905 - Bachelor, geomatikk, treårig
  • 457116 - Kart og oppmåling, VK II

Bedrifter

Landmålar i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 2165 - Landmålere, kartografer mv.

Sist kvalitetsikret den 05. mai 2017, av Fagskole kart og oppmåling, Gauldal vgs