Landmåler med måleinstrument.
Yrkesskildring

Landmålar

favoritt ikon

Ein landmålar måler opp og markerer grenser i terrenget.

Oppgåva til ein landmålar kan vere å måle terreng, berekne, sette ut merke for grenser eller andre markeringar under byggefasen av bygg og anlegg. Det kan vere i samband med deling av eigedom eller bygging av hus, bruer, tunnelar eller vegar. Etter at landmålaren har samla alle nødvendige data, held han fram jobben på eit kontor kor han utarbeider planar, kart og dokument.

Landmålarar vel målemetodar etter krava på staden. Oppgåvene til landmålaren kan variere frå enkle måleoppgåver til svært krevjande måleoppgåver. På sett og vis er ein landmålar ei blanding av ein landskapsarkitekt, ingeniør og ein jurist.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein landmålar:

  • plassering og kontroll av plassering
  • mål av anlegg
  • avklaring av rettsspørsmål
  • oppdatering av kart 

Landmålarar bruker avanserte måleinstrument og dataprogram. Ein landmålar leverer data i digital form. Han må ha innsikt i moderne kartteknikk og geografiske informasjonssystem.

Tittelen landmålar er ikkje verna. Det er viktig at både myndigheitene og allmenta kan skilje mellom landmålarar med og utan autorisasjon.

Kvar arbeider landmålarar?

Landmålaren jobbar mellom anna i kommunar, Statens vegvesen, Statens kartverk, Jordskifteretten, kart- og oppmålingsfirma, konsulentfirma, salsfirma, private bedrifter, elverk eller hos entreprenørar.

Personlege eigenskapar

Som landmålar har du interesse for teknologi og IKT-verktøy. Du bør vere flink til å sette deg inn i prosjekt med tekniske, naturgeografiske og juridiske problemstillingar. Du må kunne jobbe strukturert og vere nøyaktig under oppmåling og utrekning. Nokre jobbar går føre seg på fjellet, så du bør også like å vere ute.

Utdanning

Du kan utdanne deg til landmålar ved fleire universitet og høgskolar i Noreg. Relevante fagområde kan vere geomatikk og kartfag.

Oversikt over utdanningsstader

Det finst også opplæringstilbod innan kart og oppmåling ved nokre få fagskolar.

Oversikt over utdanningstilbod ved fagskolar

Etter- og vidareutdanning
Universiteta og høgskolane i landet tilbyr fleire mogelegheiter for vidareutdanning innan geomatikk, kartfag, ingeniørstudium, teknologstudium og liknande.

Kva jobbar landmålerutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Anleggsgartneren klipper gress

Anleggsgartnar

Anleggsgartnarar byggar, driftar og held ved like uteområde.

Landskapsarkitekt tegner skisse

Landskapsarkitekt

Ein landskapsarkitekt planlegg omgjevnadene vi har rundt oss.

Energimontør i arbeid på strømliner

Energi­montør

Ein energi­montør arbeider med å bygge og halde ved like el-kraftnettet.

Bioteknolog i laboratorium

Bio­teknolog

Bio­teknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.

Matematiker

Matematiker

Ein matematikar arbeider vanlegvis med ulik bruk av matematikk, matematisk forsking eller undervising.

Industrirørlegger driller hull i vegg over et rør.

Industrirøyrleggar

Industrirøyrleggaren er ein fagarbeidar som monterer røyropplegg, og utførar sveising og platearbeid.

Elektrofagarbeider i arbeid.

Elektro­fagarbeidar

Elektro­fagarbeidaren har kompetanse innan ei rekke elektro­faglege område, mellom anna data- og elektronikksystem, elenergisystem og automatiseringssystem.

Økonomikonsulent

Økonomi­konsulent

Økonomi­konsulentar har ansvaret for økonomiske arbeidsoppgåver som budsjettering, saksbehandling, fakturering eller rekneskapsføring.

Mannlig forsker dypper slanger i reagensglass.

Forskar

Forskaren arbeider systematisk og strukturert med å auke den gjeldande kunnskapen vår og å finne ny.

Elektroingeniør

Elektro­ingeniør

Elektro­ingeniørar arbeider med forbetring av eksisterande teknologi og utvikling av nye teknologiske løysingar på mange område.

Siviløkonom

Sivil­økonom

Sivil­økonomar jobbar med leiing og styring av bedrifter og organisasjonar.

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.