Bilete
Jurist i diskusjon med kollega.

Yrkesbeskrivelse

Jurist

Juristar gir råd og rettleiing om juridiske problemstillingar.

Som jurist er du ekspert på å løyse juridiske problemstillingar gjennom tolking og analyse. 

Vanlege arbeidsoppgåver for ein jurist:

 • gi råd og rettleiing
 • ha ansvar for å forme og tolke dokument og kontraktar
 • forhandle og mekle på vegner av sine klientar

Arbeidsoppgåvene som jurist varierer mykje etter kor du jobbar. Juristane har innsikt i mange ulike rettsområde, og kan arbeide innan de fleste fagområde og sektorar i samfunnet. Eksempel på rettsområde er kontraktsrett, arbeidsrett, familie- og arverett, offentleg rett, helse- og sosialrett, forvaltningsrett og strafferett. 

Som jurist skal du formidle juss enkelt og forståeleg til klientar, brukarar av offentlege velferdstilbod og personar som trenger rettshjelp.

Nokon juristar er advokatar eller dommararFor å bli advokat må du først jobbe ein viss tid som advokatfullmektig og oppfylle vilkåra for å få advokatbevilling.

Juristar er ofte samfunnsengasjerte og i dette yrket er det viktig å halde seg fagleg oppdatert.

Hvor jobber juristar ?

Juristar kan arbeide på mange felt i samfunnet. For eksempel i rettsvesenet, politiet, offentleg forvaltning, det private næringslivet, organisasjonar, utdanningssektoren og innanfor forsking. Nokon juristar jobbar som politijuristadvokat eller dommar.

Personlige egenskaper

Som jurist bør du ha god menneskekunnskap, høy etisk standard og vere flink til å uttrykke deg både skriftleg og munnleg. Du må også vere kritisk, objektiv og sjølvstendig når du jobbar med juridiske problemstillingar. 

Utdanning

For å bli jurist må du ta ein master i juss eller rettsvitskap ved et norsk universitet. Studieforløpet kan variere frå kvart enkelt studiestad. Ved fullført studium er du kvalifisert til å jobbe som jurist, eller for å bli tatt opp til doktorgradsstudium.

Vidareutdanning

For å bli advokat kan du først jobbe som advokatfullmektig hos ein advokat, og bestå eksamen etter et obligatorisk advokatkurs som blir tilbode i Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger. Du må ha jobba minst to år som advokatfullmektig, og ha ein viss prosedyreerfaring frå domstolen. Du kan også ha andre former for praksis for å bli advokat.

Om praksis for å bli advokat på advokatforeningen.no

Om advokatbevilling på lovdata.no
 

Hva jobber juristutdanna som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

 • 737101 - Cand.jur.-utdanning, profesjonsstudiet
 • 737102 - Master, rettsvitenskap, femårig

Bedrifter

Jurist i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2521101 - FORSIKRINGSJURIST
 • 2521104 - JURIST (PRIVAT SEKTOR OG OFFENTLIGE FORETAK)
 • 2412127 - SENIORSKATTEJURIST
 • 1239105 - SJEFSJURIST
 • 2521107 - ADVOKATFULLMEKTIG
 • 2521102 - JURIDISK KONSULENT (PRIVAT SEKTOR OG OFFENTLIGE FORETAK)
 • 2521114 - JURIDISK RÅDGIVER (PRIVAT SEKTOR OG OFFENTLIGE FORETAK)
 • 2521113 - UTREDER (JURIDISKE SAKER PRIVAT SEKTOR OG OFFENTLIGE FORETAK)
 • 2412107 - FAGKONSULENT (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2412111 - JURIDISK SAKSBEHANDLER (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2412115 - RÅDGIVER (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2412110 - SAKSBEHANDLER (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2412112 - UTREDNINGSKONSULENT (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2412119 - SENIORRÅDGIVER (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2412104 - FØRSTEKONSULENT (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2412125 - TVISTELØSER (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2412122 - SPESIALUTREDER (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2412106 - UTREDNINGSLEDER (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2412126 - TVISTELØSELEDER (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2412117 - SJEFSKONSULENT (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2412109 - JURIDISK RÅDGIVER
 • 2412118 - SENIORKONSULENT (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2412116 - KONSULENT (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2412114 - SPESIALRÅDGIVER (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2412108 - FAGSJEF (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2412121 - SPESIALKONSULENT (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2521111 - JURIDISK SEKRETÆR
 • 2412128 - NEMNDLEDER (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADM.)

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 21. mai 2021, av Advokatforeningen