Bilete
Bilde av Statsminister Erna Solberg og Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide sit i ein sal saman med fleire andre menneske.

Yrkesbeskrivelse

Diplomat

Diplomatar arbeidar for å skape og halde oppe eit godt forhold mellom Noreg og landet ein er stasjonert i.

Ein diplomat (utanrikstenestemann) er ein offisiell representant for Noreg i utlandet. Diplomatens viktigaste oppgåva er å fremme norske interesser i det landet ein er stasjonert i, og bidra til gode relasjonar mellom Noreg og andre land.

Som diplomat må du rekne med å bli tenestegjere i ulike land i løpet av karrieren. Du må også rekne med å skifte mellom periodar i utlandet som diplomat, og periodar der du jobbar for Utanriksdepartementet i Oslo. Dette er eit yrke for personar som liker å reise, toler store endringar i kvardagen og liker å treffe nye menneske.

Vanlege arbeidsoppgåver for diplomaten:

 • hjelpe norske statsborgarar i utlandet
 • forme norske dokument, som til dømes visum til utanlandske borgarar
 • rapportere til Utanriksdepartementet om tilstanden i landet du er stasjonert i
 • hjelpe norske bedrifter med å etablere seg i det landet du er stasjonert i
 • legge til rette for kulturell utveksling mellom Noreg og vertslandet

Typiske diplomatstillingar er ambassadør, attaché, konsul, ministerråd, ambassadesekretær og ambassaderåd. 

Hvor jobber diplomatar ?

Som diplomat kan du jobbe på ein av Noregs 100 utanriksstasjonar (ambassadar eller faste delegasjonar).

Personlige egenskaper

Du bør vere flink til å kommunisere, og du bør ha lett for å komme i kontakt med ulike typar menneske. Ein diplomat bør ha solide språkkunnskapar, spesielt i engelsk og helst i det språket brukt på tenestestaden òg. Ettersom du opptrer på vegner av Noreg, må du vere høfleg, korrekt og tolmodig.

Sidan du ofte har kontakt med representantar frå andre land, bør du ha ei generell oversikt over politikk og samfunnsliv i verda, og spesielt i det landet du er stasjonert.

Utdanning

Utenriksdepartementets aspirantopptak er ein vanleg måte å bli rekruttert til utanrikstenesta på, men du kan også bli tilsett i Utenriksdepartementet ved utlysing av ledige enkeltstillingar. Det er ikkje eit krav om å gjennomføre aspirantopplæring for å bli diplomat. Aspirantopplæringa givast normalt til de som er tatt opp som aspirantar, men enkelte deler av opplæringa vert tilbode også andre tilsette i utanrikstenesta. Før utreise til utanriksstasjonar er det vanleg å bli pålagt å gjennomføre fleire forskjellige førebuande kurs. 

UDs aspirantkurs er eit treårig trainee -program med sikte på fast jobb i utanrikstenesta. Kurset er ein kombinasjon av opplæring og praksis – i Noreg og utanlands. Årleg takast det opp om lag 15 aspirantar. 

Meir informasjon om aspirantordninga finn du på Utanriksdepartementets sider.

Opptakskrav

 • høgare utdanning, fortrinnsvis på masternivå, med svært gode resultat (det er vanleg å ha gjerne juss, statsvitskap, økonomi, historie)
 • svært gode kunnskapar i engelsk og helst andre språk i tillegg 
 • sterke mellommenneskelege og interkulturelle ferdigheiter
 • noko internasjonal arbeidserfaring er ein fordel
 • tilpassingsevne
 • vere norsk statsborgar
 • god vandel 

Hva jobber UD-aspirantutdanna som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tallene er fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 731901 - Aspirantkurs for utenrikstjenesten

Bedrifter

Diplomat i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 1120139 - ATTACHE
 • 1120141 - CHARGE D'AFFAIRES
 • 1120136 - VISEKONSUL
 • 2419105 - AMBASSADESEKRETÆR
 • 1120107 - GENERALKONSUL
 • 1120108 - KONSUL
 • 1120114 - MINISTERRÅD
 • 1120137 - AMBASSADERÅD
 • 1120138 - AMBASSADØR

Sist kvalitetsikret den 21. oktober 2020, av Utenriksdepartementet Rekrutteringsenheten