Brannkonstabel slukker brann
Yrkesskildring

Brannkonstabel

favoritt ikon

Som brannkonstabel sløkk du brannar, og driv med rednings- og tryggleiksarbeid i brannvesenet.

Ein brannkonstabel sløkk brannar, reddar menneske og dyr, og utfører tryggleiksarbeid i brannvesenet. Brannkonstabel går også under tittelen brannmann. 

Vanlege arbeidsoppgåver for ein brannkonstabel:

  • brannsløkking
  • røykdykking
  • frigjering av omkomne eller skadde personar
  • livreddande fyrstehjelp
  • redningsarbeid ved hjelp av tog som til dømes nedfiring
  • sikring av ulukkesstader

Førebyggande arbeid er ein viktig del av tryggleiksarbeidet. Brannkonstablar passar på at brannforskriftene blir følgde i bygningar, nybygg, institusjonar, industrianlegg og på skip. Dei utfører jamleg inspeksjonar og kontrollar. Informasjonsverksemd og opplæring for å unngå ulukker er òg viktig. 

Brannvesenet støttar òg publikum med ei rekke servicefunksjonar, til dømes ved innelåsingar og heisstopp.

Ein del brannkonstablar er også redningsdykkarar, og har dykking som ein del av jobben. Som brannkonstabel samarbeider du mellom andre med branningeniør og røykdykkar

Kvar arbeider brannkonstablar?

Brannkonstabelen arbeider i kommunale brannvesen, og er tilsett heiltid eller deltid.

Personlege eigenskapar

Arbeidet som brannkonstabel stiller høge krav til fysisk og psykisk helse. Du må ha god styrke og uthald og du må kunne symje. Du kan ikkje ha klaustrofobi eller høgdeskrekk. Arbeidet er gruppebasert og brannkonstablar må både kunne samarbeide og la seg leie. Du må òg kunne halde deg roleg i stressande og farlege situasjonar.

Utdanning

Noregs brannskole er ansvarleg for utdanninga av norske brannkonstablar. Yrkesutdanninga omfattar internopplæring for brannkonstablar, eit nettbasert kurs i brannvern og grunnkurs ved Noregs brannskole.

Sjå Noregs brannskole for nærare informasjon

Opptakskrav
For å bli teken opp til grunnkurs ved Noregs brannskole må du ha gjennomført internopplæring i brannvesenet. Krava for å bli teken opp til internopplæring varierer frå brannvesen til brannvesen. Normalt må du ha gjennomført opplæring på vidaregåande nivå, i tillegg til ymse krav til fysisk og psykisk helse. 

 

Etter- og vidareutdanning
Noregs brannskole organiserer ei leiarutdanning og ei spesialutdanning for yrkesutdanna brannkonstablar. Du kan ta kurs for å vidareutdanne deg til røykdykkar eller redningsdykkar. Ved Høgskolen i Stord/Haugesund kan brannkonstablar utdanne seg vidare til branningeniør.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Brannkonstabel
Heltid
Alle sektorer
3 052 personer
131 personer
2 921 personer
Ca 306 kr
Ca 284 kr
Ca 306 kr
49 520 kr
45 990 kr
49 620 kr
594 240 kr
551 880 kr
595 440 kr
Ca 306 kr
Ca 284 kr
Ca 306 kr
52 700 kr
47 040 kr
52 930 kr
632 400 kr
564 480 kr
635 160 kr
Ca 310 kr
Ca 286 kr
Ca 311 kr
50 240 kr
46 330 kr
50 410 kr
602 880 kr
555 960 kr
604 920 kr
Ca 310 kr
Ca 286 kr
Ca 311 kr
54 440 kr
48 250 kr
54 710 kr
653 280 kr
579 000 kr
656 520 kr
Brannkonstabel
Deltid
Alle sektorer
6 025 personer
262 personer
5 763 personer
Ca 262 kr
Ca 228 kr
Ca 268 kr
42 430 kr
36 880 kr
43 460 kr
509 160 kr
442 560 kr
521 520 kr
Ca 262 kr
Ca 228 kr
Ca 268 kr
43 190 kr
36 910 kr
44 330 kr
518 280 kr
442 920 kr
531 960 kr
Ca 315 kr
Ca 247 kr
Ca 323 kr
51 050 kr
39 970 kr
52 310 kr
612 600 kr
479 640 kr
627 720 kr
Ca 315 kr
Ca 247 kr
Ca 323 kr
52 680 kr
41 050 kr
54 000 kr
632 160 kr
492 600 kr
648 000 kr
Brannkonstabel
Heltid
Kommunal
2 463 personer
2 378 personer
Ca 303 kr
Ca
Ca 303 kr
49 020 kr
49 070 kr
588 240 kr
588 840 kr
Ca 303 kr
Ca
Ca 303 kr
51 860 kr
52 010 kr
622 320 kr
624 120 kr
Ca 304 kr
Ca
Ca 305 kr
49 280 kr
49 360 kr
591 360 kr
592 320 kr
Ca 304 kr
Ca
Ca 305 kr
52 850 kr
52 990 kr
634 200 kr
635 880 kr
Brannkonstabel
Deltid
Kommunal
5 827 personer
200 personer
5 627 personer
Ca 273 kr
Ca 233 kr
Ca 275 kr
44 250 kr
37 720 kr
44 580 kr
531 000 kr
452 640 kr
534 960 kr
Ca 273 kr
Ca 233 kr
Ca 275 kr
45 150 kr
38 450 kr
45 480 kr
541 800 kr
461 400 kr
545 760 kr
Ca 333 kr
Ca 274 kr
Ca 336 kr
53 930 kr
44 320 kr
54 410 kr
647 160 kr
531 840 kr
652 920 kr
Ca 333 kr
Ca 274 kr
Ca 336 kr
55 440 kr
45 560 kr
55 940 kr
665 280 kr
546 720 kr
671 280 kr
Brannkonstabel
Heltid
Privat
485 personer
443 personer
Ca 331 kr
Ca
Ca 333 kr
53 680 kr
54 010 kr
644 160 kr
648 120 kr
Ca 331 kr
Ca
Ca 333 kr
59 950 kr
60 780 kr
719 400 kr
729 360 kr
Ca 315 kr
Ca
Ca 322 kr
51 080 kr
52 130 kr
612 960 kr
625 560 kr
Ca 315 kr
Ca
Ca 322 kr
58 200 kr
59 780 kr
698 400 kr
717 360 kr
Brannkonstabel
Deltid
Privat
196 personer
134 personer
Ca 217 kr
Ca
Ca 215 kr
35 220 kr
34 820 kr
422 640 kr
417 840 kr
Ca 217 kr
Ca
Ca 215 kr
35 260 kr
35 100 kr
423 120 kr
421 200 kr
Ca 237 kr
Ca
Ca 241 kr
38 440 kr
39 050 kr
461 280 kr
468 600 kr
Ca 237 kr
Ca
Ca 241 kr
40 540 kr
41 720 kr
486 480 kr
500 640 kr
Brannkonstabel
Heltid
Statlig
104 personer
100 personer
Ca 335 kr
Ca
Ca 329 kr
54 220 kr
53 320 kr
650 640 kr
639 840 kr
Ca 335 kr
Ca
Ca 329 kr
58 410 kr
57 510 kr
700 920 kr
690 120 kr
Ca 426 kr
Ca
Ca 419 kr
69 080 kr
67 890 kr
828 960 kr
814 680 kr
Ca 426 kr
Ca
Ca 419 kr
74 620 kr
73 460 kr
895 440 kr
881 520 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Politibetjent med politihund

Politibetjent

Politibetjentar jobbar for å skapa tryggleik i samfunnet, og kan arbeida med alt frå patruljering og ordensteneste til etterforsking.

Fengselsbetjent på jobb i et fengsel.

Fengselsbetjent

Som fengselsbetjent har du ansvaret for å følge opp, rettleie og motivere menneske som sonar ei fengselsstraff.

Mannlig vekter foran dataskjerm som overvåker butikker

Vektar

Jobben til vektaren er å skape tryggleik gjennom å førebygge ulukker og lovbrot.

To politimenn står foran en politibil.

Politi

I politi- og påtalemyndigheita finst det ei rekkje yrkesvegar.

Illustrasjonsbilde av tollere som kontrollerer eit skip.

Tollar

Som tollar kan du mellom anna arbeide med å kontrollere reisande og reisegods, eller køyretøy og båtar.

Politijurist i rettssak.

Politijurist

Politijuristar har leiarstillingar i politi- og påtalemyndigheitene.

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokatar gir juridiske råd, forhandlar på vegner av klientar og fører saker for retten.

Branningeniør sjekker brannvarslingssystem

Brann­ingeniør

Brann­ingeniørar arbeider med bygnings- og branntryggleik. Å gi råd og gjennomføre kontrollar er mellom dei viktigaste arbeidsoppgåvene.

Los på losbåten.

Lós

Ein lós er ein navigatør som leier skip gjennom norske farvatn.

Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta.

Mann går under skilt kor det står "Kriminalomsorgen – Oslo fengsel".

Kriminolog

Kriminologar arbeider med å forstå forholdet mellom kriminalitet og samfunn.

Yrkesdykker som jobber under vann

Dykkar

Ein yrkesdykkar ut­fører arbeid under vatn.